Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629
Schepenen van 's-Hertogenbosch tot 1629

(met toestemming van uitgeverij Van Gorcum, Assen)

De namen van de schepenen vóór 1312 zijn ontleend aan het Oorkondenboek van Noord-Brabant en het nog te verschijnen supplement daarop.
Ten aanzien van de periode 1312-1401 is voor het samenstellen van een zo volledig mogelijke lijst een groot aantal bronnen geraadpleegd. Uitgangspunt vormde de rijke verzameling schepenakten in het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch. Voor deze periode 1312-1401 leverde dit naar schatting circa 1100 akten op (inv.nrs. 79-1298 minus de zich hieronder bevindende notariële akten en akten van schepenen uit andere plaatsen). Daarna volgde aanvulling van de hieruit verkregen namen met behulp van akten uit diverse andere archieven, bronnenuitgaven, inventarissen en regestenlij sten. Een overzicht van de gebruikte archivalia en werken is hieronder opgenomen.
Voor de periode 1401-1629 is gebruik gemaakt van GA 's-Hertogenbosch, Oud archief, Nomina scabinorum, (inv.nrs. A 574 a, b en d). Dit zijn overzichten van de schepenen voorzien van enige aantekeningen. Deze drie exemplaren vertonen onderling slechts geringe afwijkingen (met name meer of minder marginale aantekeningen). Zij zijn verschillend van ouderdom. Het oudste (A 574 d) is vermoedelijk bij de samenstelling ontleend aan de schepenlijsten die vanaf 1401 in de schepenprotocollen staan vermeld en is daarna jaarlijks bijgehouden. Het boekje is ooit opnieuw ingebonden want de volgorde der bladen is thans niet meer juist. Steekproefsgewijze controle van de Nomina scabinorum met de opgaven in de schepenprotocollen leverde steeds gelijkluidende namen op. De Nomina scabinorum bevatten echter veelal meer informatie over tussentijdse schepenwisseling dan de protocollen.
Tenslotte zijn de aldus verkregen namen vergeleken met de opgaven bij Van Oudenhoven, Silva-ducis, 62-73 en Butkens, Trophées, 543-563. Van Oudenhoven geeft een overzicht per persoon van de jaren waarin deze schepen is geweest. Voor de dertiende en veertiende eeuw bevat dit overzicht vele onjuistheden; vanaf 1400 daarentegen zijn de opgaven grotendeels correct. Butkens is tot 1380 nagenoeg geheel onjuist. Daarna komen nog fouten voor, maar in beperkte mate. Bovendien moet er op worden gewezen dat Butkens allerlei namen verkeerd weergeeft: Van Waderle (Waalre) is bij hem Van Waterloo, Van Nijnsel Nijverseel en dergelijke.
De artikelen van Verreyt en Juten in Taxandria over de Noordbrabantse schepenzegels bleken voor de samenstelling van onderstaande lijst minder geschikt, omdat zij, afgezien van mogelijk aan Van Oudenhoven ontleende fouten, geen rekening hebben gehouden met het feit dat het ambtsjaar van de schepenen (sedert 1336) van 1 oktober -1 oktober liep. Ook bij Van Oudenhoven doet zich dit probleem voor: een naam is juist, maar het opgegeven jaar is een kalenderjaar en geen schepenjaar. Hetzelfde geldt, maar in mindere mate, voor Butkens.
Vanaf 1336 kent 's-Hertogenbosch een jaarlijkse schepenwisseling op 1 oktober. Daarvoor is dit niet zeker. Zie hierover hoofdstuk III. Voor de periode vóór 1336 worden daarom de data van de akten waaraan de namen ontleend zijn alsmede een beknopte verwijzing gegeven. (Bij verwijzing naar archiefinventarissen is dit in beginsel het nummer van het betreffende regest.) Vanaf 1336 worden de schepencolleges van de perioden van 1 oktober -1 oktober gegeven. Daarbij is zo veel mogelijk de juiste hiërarchie in acht genomen. Niet altijd kon deze echter worden gereconstrueerd. Twijfel in de volgorde van twee of meer schepenen is er ten aanzien van de jaren 1338, 1339, 1343, 1348, 1352, 1356, 1359, 1362, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376.
De namen, die veelal in gelatiniseerde vorm zijn overgeleverd zijn genormaliseerd naar gangbare voor- en achternamen. Achternamen zijn zo nodig voor de duidelijkheid ook in het Latijn vermeld. Er is hiervoor gebruik gemaakt van het Oorkondenboek van Noord-Brabant, van J. van der Schaar, Woordenboek van voornamen (Utrecht/Antwerpen, 1984) en van originele bronnen waarin de namen in de landstaal voorkomen.

* Sedert 1525 werden steeds twee schepenen gecontinueerd. Zij worden met een * aangegeven.
† Betekent tijdens de anbtsperiode overleden.

Gebruikte archivalia, gedrukte bronnen en literatuur voor de periode 1312-1401.
ARA Brussel
Archief van de familie De Merode, (inv. nrs. F909, LA 1252 en een ongenummerd vidimus van de proost van Coudenberg d.d. 9 juli 1374). (M)
RANB 's-Hertogenbosch
Archief Kapittel van Oirschot, Charters, (inv. nrs. 167, 168, 169 en 178).
GA 's-Hertogenbosch
Oud archief, Charters en privilegebrieven, (inv. nrs. 43, 48, 60). (GAH)
Archief van de St. Jan, Charters 1315-1400 (ongenummerd). (St. Jan)
Verzameling Loketkast II, schepenakten 1312-1400 (geordend: 's-Hertogenbosch en vrijdom, Meierij van 's-Hertogenbosch en plaatsen buiten de Meierij. (LK II)
Rechterlijk archief, Schepenprotocol 1447-1448, (inv.nr. 1218), fol. 266v;1479-1480, (inv.nr. 1249), fol. 372. (RAsH)
Archief Godshuizen, 's-Hertogenbosch
Archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch, Charters, Schepenakten 's-Hertogenbosch 1312-1401, (inv.nrs. 79-1298).(THG)
Archief van de Bonifanten, Charters 6 februari 1357 en 26 september 1359 (voorl. inv.nrs. 411 en 17.000).
Archief van het Begijnhof, Charters, Schepenakten 's-Hertogenbosch 1309-1401, (inv.nrs. 40.000-40.113). (B)
Archief van de Particuliere Gasthuizen te 's-Hertogenbosch, Adam van Mierden Vrouwen-gasthuis, Cartularium van erfcijnsen en erfpachten, (inv.nr. 34). (MVG)
Archief Abdij van Postel, Postel
Oud archief Charters, (inv.nrs. Abdij 454, 463, 464, 467, 470, 482, 483, 486,1364: Bergeyk 5, Casteren 6-7, Hapert 2-3, Heeze 1, Oerle 12, Oirschot 2). (P)
Streekarchief Zuid-Oost-Brabant, Oirschot
Oud administratief archief van Oirschot, (voorl. inv. nr. 978) (OAO)
Rechterlijk archief Oirschot, (voorl. inv. nr. 8155) (RAO)
Van Bavel, o.praem, Inventaris van het archief van de Heusdense Cisterciënserkloosters Mariënkroon en Mariëndonk. (H. Cist)
Van Bavel, o.praem., Regestenboek van het archief van de abdij van Berne 1134-1400. (Berne)
Bormans, Schoolmeesters en Poncelet, ed., Cartulaire de l'Eglise St. Lambert de Liége, deel I, nr. 1088. (L)
Brokken en Lindemann, Inventaris van de Kommanderij van de Duitse orde te Gemert 1249-1795. (KG)
Butkens, Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant.
Campinia, Driemaandelijks blad van het streekarchivariaat Noord-Kempenland, III (1973), 204-205.
Erens, o. praem., De oorkonden der Abdij Tongerloo. (T)
De Fremery, Cartularium der abdij Mariënweerd. (MW)
Heeren, Inventaris van het Huisarchief van Helmond.
Hermans, Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het Land van Ravesteyn. (R)
Van den Heuvel, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629. Rechts bronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen.
Hoekx, Inventaris van het archief van het klooster der. Rijke Claren te 's-Hertogenbosch 1335-1668. (RC)
Krom en Sassen (ed.), Oorkonden betreffende Helmond. (H)
Van Oudenhoven, Silva ducis aucta et renata; of Eene Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van 's-Hertogenbossche.
Van Rooy, Inventaris van het oud-archief van het Zinnelooshuis.
Van Rooy, Het Oud archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch. (GZG)
Van Sasse van Ysselt, Nieuwe Catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant + supplement. (SvY, SvY S)
Venner, Inventaris van het archief van de familie Van den Bergh te Roermond. (Bergh)
Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre Meuse. (V)
Verreyt en Juten, "Noordbrabantse zegels" Taxandria, XIII (1906) 44-49; XIV (1907) 46-51, 131-137; XVI (1909) 169-174
Juten, "Noordbrabantse zegels", Taxandria, XVIII (1911) 50-56, 150-154, 200-205, 246-252; XIX (1912), 61-65, 130-134, 212-217, 289-294.
Juten, "Noordbrabantse schepenzegels", Taxandria, XXII (1915) 173-180, 223-229, 322-327; XXIII (1916) 56-63.
Juten en Ebeling, "Noordbrabantse schepenzegels", Taxandria, XXIII (1916) 118-124, 152-158, 236-243; XXIV (1917) 41-46, 122-128, 238-244; XXV (1918) 51-55.
Wolf, Archieven van de partikuliere gasthuizen te 's-Hertogenbosch.

mr. B.C.M. Jacobs | 1986