Rogier en Steven, zonen van wijlen Nicolaes van DEURSEN bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Herbert Stevens van der WOERT; Dielis VOGELS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Nicolaes en Engelke zijn huisvrouw dochter van wijlen Herbert bij Marijke van GRIENSVEN, voor 3/7 deel; Willem Geraert SPIERINCX weduwnaar van Engelke dochter van Herbert en Marijke voorsz; Geraert en Marijke kinderen van Willem SPIERINCX bij Engelke voorsz; Matthijs MATTHIJS man en momboir van Agnes zijn huisvrouw dochter van Willem en Engelke voorsz, voor henzelven en erfgenamen van hun zuster Margriet, dochter van Willem en Engelke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Engelke Herbert Stevens van der WOERT te Aerle bij Beeck, Engelen, Den Dungen, St Michielsgestel, Orthen en Empel; chijnsen.
17.07.1655 | R 1283 | f 49

Heer Pauwels, priester, Herman en Mattheus zonen van wijlen Pauwels Wijnants van ROSAN bij Johanna dochter van wijlen Herman van CASTEREN; Franchoijs WONDERS man en momboir van Josina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Pauwels en Johanna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "het Griffioen" aan de Mortel, bij erfdeling op 1.4.1623 van de goederen van wijlen Herman zoon van Jacops van CASTEREN bij Josina zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem WELS, aan Paulus voorsz ten deel gevallen; het deel van de erfgoederen van Catharina Willem de NIJS; te Empel, chijnsen.
22.07.1655 | R 1283 | f 57

Everard de DOERNE, Heer van Asten, Liessel etc. zoon van wijlen Cornelis Everard van DOERNE, Heer van Liessel, bij Johanna van MERODE zijn huisvrouw; Thomas van HENSBURCH, curator over Joncker Alexander, Maria Margriet, Catharina Agnes en Cornelia Johanna, kinderen van Cornelis en Johanna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen en pachten.
26.07.1655 | R 1283 | f 101

Matthijs zoon van Claes Jan DELIS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Thomas JACOBS; Jacob ROELOFFS, Willem JACOBS, Willem Matthijsen van den MERENDONCK en Jan Delis WEIJGERGANCX, testamentaire momboirs over Peter Onbejaarde zoon van wijlen Thomas JACOBS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Thomas JACOBS en Jenneke zijn huisvrouw dochter van Matthijs van den MERENDONCK, te Gemonde, Den Dungen, St Michielsgestel; renten en chijnsen.
02.11.1638 | R 1550 | f 21

Deliana van de WIEL en Jan van BERCKT man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Gerart van de WIEL bij Pirijntken zijn huisvrouw dochter van Aert van KELST, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Gerart en Pirijntken voorsz.
16.04.1639 | R 1550 | f 126

Willem zoon van wijlen Joost zoon van wijlen Rutger COLEN bij wijlen Marijke van BERCKEL; Joost van BERCKEL, gemachtigde van Heer en Meester Laureijns en zijn zuster Anneke voor schepenen van Aertsselaer op 31.5.1639, kinderen van wijlen Joost COLEN; Gerart STONEN en Henrick Rutger COLEN momboirs over de drie minderjarige kinderen van wijlen Joost Rutger COLEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Rutger en Marijke voorsz: renten, pachten en chijnsen.
18.06.1639 | R 1550 | f 143v

Dierck Peter SOPERS, overgebleven momboir over Maria onmondige dochter van wijlen Jacop zoon van wijlen Jan Jacops van de VENNE bij Maria van VEEN, zijn huisvrouw; Dierck voorsz nog net Peeter Huijberts HENCXTHEUVEL en Wouter Henricx EELKENS momboirs over Jan minderjarige zoon van Ghijsbrecht zoon van Jan Jacops van de VENNE bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van Jan Goijaerts van AKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Jacops van de VENNE: huis "in de drije Bellen" in de Ortenstraet te 's-Hertogenbosch, door Peeter zoon van wijlen Daniel Peter Peters van ANTWERPEN op 22.3.1595 verkocht aan Jan voorsz, een huis "de drie Biertonnekens" in de Ortenstraet gekocht door Jan voorsz van Jan zoon van wijlen Goossen zoon van wijlen Henrick GOOSSENS op 21.10.1606; te Roosmalen, chijnsen en pachten.
15.01.1642 | R 1551 | f 194

Johan zoon van wijlen Everaert van IERSSEL, voor de ene helft en Mr Henrick van ENGELEN, licentiaet in de beide rechten, zoon van wijlen Adriaen van ENGELEN, Jacop GHIJSSELEN zoon van wijlen Jan GHIJSSELEN man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Adriaen van ENGELEN; Mr Johan van AERLEBEECK, gemachtigd van Heer en Meester Guillaume ab ENGELEN, doctoor, zoon van Adriaen van ENGELEN, voor notaris J.BAELMANS te Loven op 7.10.1641; Igrom Reijnders POTTEIJ, gemachtigd van Roelof zoon van Adriaen van ENGELEN, voor schepenen van Bockhoven op 12.10.1641; Gerart zoon van wijlen Geerlincx van ENGELEN, Ariken dochter van Geerlincx voorsz, weduwe van Joseph van DELFT; Mr Cornelis van GELLICOM, med. doctor, man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Geerlincx voorsz; Adriaen Henricx van LENNISHEUVEL, gemachtigd van Anthonij Jansen van den HOVEL man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Guillaume zoon van Henricx van ENGELEN, voor notaris Cornelis COOMANS op 27.9.1641 en Adriaen voorsz nog momboir over de onmondige kinderen van Guillaume voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth dochter van Willem van ENGELEN weduwe van Herman Aerts van IERSSEL: huis in de Vuchterstraet, "de Passer", te Orten.
De erfgenamen "van de andere helft" gaan subdivisie aan op 7.12.1641 (R 1551 f 245).
21.10.1641 | R 1551 | f 222

Mr Jurriaen BALTHASAR, clockgieter, in huwelijk hebbende Maria dochter van wijlen Anthonis Thonissen de BERCH bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Herbert Joachims van de WIJER; Anthonis GIJSBERTS en Johan van AERLEBEECK momboirs over Gielis en Gijsbert onbejaarde zonen van wijlen Anthonis en Anna voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Herbert Joachim van de WIJER en Dorffken zijn huisvrouw dochter van Gijsbert IJSEBRANTS, verworven bij erfdeling op 22.12.1636: chijnsen en renten.
21.02.1642 | R 1551 | f 285v

Joost ANTHONISSEN, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Jacobs DOEL bij Maria zijn huisvrouw dochter van Elias BOUWENS, Jacob zoon van wijlen Aert en Maria voorsz, Laurens van KESSEL, curator over de onmondige kinderen van wijlen Jacob zoon van Aert en Maria voorsz, bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Joris Huijberts de VOS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maria, weduwe van Aert Jacobs DOEL: huis te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraat, welk huis door Jan zoon van Ghijsbert van den BERCKHOFF man en momboir van Peterke zijn huisvrouw, Mr Henrick van BROECHOVEN in huwelijk hebbende Jenneke en Peter Peter de CORT weduwnaar van Gerartken, allen dochters van wijlen Christiaen van WEERT, ten chijns uitgegeven aan Aert voorsz op 7.3.1584; nog een huis te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraat, door Maria dochter van wijlen Elias BOUWENS door vernadering verkregen op 15.1.1611; een derde huis in de Verwerstraat door Wouter zoon van Wouter WOUTERS op 11.6.1604 verkocht aan Maria weduwe van Aert Jacobs DOEL.
30.04.1630 | R 1552 | f 60

Dierick zoon van wijlen Willem Willemse CUIJPER bij wijlen Heijltien zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierick ADRIAENS - ouder dan 24 jaar - Goijaert Willem CUIJPER en Jan Jan Rutten van GRIENSVEN momboirs over Jan en Willem, onbejaarde zonen van Willem en Heijlken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel; chijnsen.
18.01.1631 | R 1552 | f 125

Aert JACOPS man en momboir van Lucia zijn huisvrouw dochter van Adriaen PETTELAERS bij Berber zijn huisvrouw; Wouter JANSZ weduwe van Marijke zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Berber voorsz, vader en momboir over zijn kinderen bij Marijke voorsz; Henrick LAUREIJNS, grootvader, momboir over de vier onbejaarde kinderen van zijn zoon Michiel bij Henricxke zijn huisvrouw ook dochter van Adriaen en Berber voorsz, allen erfgenamen voor de helft van Geertruijd dochter van Jan PETERS en weduwe van Aert Peters van ESCH; Herman zoon van wijlen Niclaus WOLFFS bij Heesken Geraerts zijn huisvrouw en Henrick zoon van Geraert HENRICX bij Weijndel zijn huisvrouw dochter van Niclaus en Heesken voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Geertruijd voorsz: chijnsen.
De erfgenamen van de "eerste helft" gaan een subdivisie aan op 3.5.1631 (R 1552 f 190).
29.03.1631 | R 1552 | f 185

Geritken dochter van wijlen Mattheus Henrick RUTTEN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Geraert AERTS, ter eenre en Seger zoon van Goijaert AELBERTS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Mattheus en Anneke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel.
09.06.1633 | R 1553 | f 276

Jan zoon van wijlen Henric Goijaerts van der DONCK bij Agatha zijn huisvrouw dochter van Jan MATTIJSEN; Henrick Jans VERCUIJLEN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, Albert JANSZ in huwelijk hebbende Goirtken, beiden dochters van Henric en Agatha voorsz; Joncker Charles van VLIERDEN, oud schepen van 's-Hertogenbosch, in naam van Willem en Henrick, onmondige kinderen van Henric en Agatha voorsz; Jan Herman SCHUERMANS weduwnaar van Emken zijn huisvrouw dochter van Henric en Agatha voorsz, Rutger Jan SPIERINCX momboir over de onbejaarde kinderen van Jan en Emken voornoemd, Anthonis Aerts van EIJCK weduwnaar van Barbara zijn huisvrouw dochter van Henric en Agatha voorsz en Jan Corst SPIERINCX momboir over het onbejaarde kind van Anthonis en Barbara voornoemd, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Agatha Jan MATTIJSEN: te Middelrode, Berlicum, St Michielsgestel.
07.12.1634 | R 1554 | f 237

Jan en Antonia; Thomas zoon van wijlen Jan DIRICX man en momboir van Quirina zijn huisvrouw, allen kinderen van Adam ADAMS, mesmaker, bij wijlen Beelken zijn huisvrouw dochter van Rutger HENDRICX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Doolhof", aan de Weversplaets, door Adam ADAMS op 2.6.1612 gekocht van Jan zoon van wijlen Jan Roelofs COENEN; drie cameren onder een dak achter de Vuchterstraet; chijnsen.
19.04.1635 | R 1554 | f 356v

Adriaen zoon van Peter Thomas van KESSEL bij Dorothea zijn huisvrouw dochter van Adriaen van SPRANGH, Mr Adriaen COX in huwelijk hebbende Johanna, Jacob Jans van VLADERACKEN man en momboir van Anna zijn huisvrouw, beiden dochters van Peter en Dorothea voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen deels aanbestorven via Johan van SAMBEECK, deels via Anna dochter van Adriaen van SPRANGH, gepasseerd op 25.2.1636 voor notaris Hendrick van EIJNDHOVEN: renten, pachten en chijnsen.
27.02.1636 | R 1555 | f 26

Matthijs zoon van Adriaen HUIJBERTS bij Ariken zijn huisvrouw dochter van Matthijs Willems van den MERENDONCK, Sebastiaen JANS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, Jan Delis WEIJGERGANCX, gemachtig voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 21.6.1636 door Steven Jan van den BOOGAERT man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw; Huijbert Henrick BROEREN en Peeter Peeters van der AA momboirs over de minderjarigen: Huijbert, Jan en Grietken, allen kinderen van Adriaen en Ariken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen in de Latschestraet, Reijendonck, Boschbroeck en in den Brant.
05.07.1636 | R 1555 | f 94

Thomas en Johanna, kinderen van wijlen Peter van BALEN bij wijlen Cristina zijn huisvrouw dochter van Willem van GROENINGEN bij Ermgart zijn huisvrouw dochter van Peter Matthijs STOOTERS, voor henzelven en gemachtigd van Heer Christoffel van BALEN, canonick van de collegiale kerk van St Servaes te Maastricht, hun broeder, voor notaris Hendrick LENSSENS te Maastricht op 23.2.1637 en Dierck Rembouts TOLINCK weduwnaar van Maijke zijn huisvrouw ook dochter van Peter en Cristina voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marike dochter van Jan Jan GERARTSZ bij de voorsz Ermgart dochter van Peter Matthijs STOOTERS: renten en chijnsen.
02.03.1637 | R 1555 | f 241

Jan Hendrick Hendrick van GRINSVEN, voor hem zelve en Aert Jacob Peter Joost van GRINSVEN momboir over Delis onbejaarde zoon van wijlen Rut Jan Rutten van GRINSVEN bij Arike zijn huisvrouw dochter van wijlen Hendrick Hendrick van GRINSVEN Adriaen CLAESZ en Hendrick HUIJBERTS momboirs over Magdalena onmondige dochter van Henrick Henricx van GRINSVEN bij Jutken dochter van Jan DELIS de Jonge; Hendrick Willem ARNTS bij Hendricxke dochter van Henrick Henricx van GRINSVEN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick Henricx van GRINSVEN, resp broeder en oom, te Den Dungen, in t Woudt en de Doncksestraet; Schijndel, Boeterhoeck.
03.03.1637 | R 1555 | f 244v

Cathelijn dochter van Wouter Andries van den MUGHEUVEL bij Henricxke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan DELISZ, weduwe van Adriaen Adriaens van den BOSCH; Goijaert zoon van wijlen Geraert FRANSZ in huwelijk hebbende Jenneke; Aert zoon van wijlen Jan HENRICX man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw, beide dochters van wijlen Wouter en Henricxke voorsz Jan zoon van wijlen Andries zoon van wijlen Wouter en Henricxke voorsz, voor zich zelve en zich fort en sterk makende voor zijn absente broeders Wouter en Andries, ook zonen van Andries voorsz., Henrick MARTENS en Geraert MARTENS, momboirs over Margriet en Anneke ook dochters van Andries voorsz; Delis zoon van Pouwel PETERS weduwnaar van Gerartken zijn huisvrouw - ook dochter van Wouter en Henricxke voornoemd; Jan zoon van wijlen Govaers Jacops SPIERINCX weduwnaar van Dingena zijn huisvrouw dochter van Wouter en Henricxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henricxke weduwe van Wouter voorsz: te Den Dungen.
04.08.1637 | R 1555 | f 356

Rijckard, Joannes en Jenneke, kinderen van Gerard van ASTEN bij wijlen Alcken zijn huisvrouw dochter van Lambert IJgrom POTTEIJ; Peter de LOUWE curator over Anneke, dochter van Gerard en Alcken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: 4 cameren op de Triniteit te 's-Hertogenbosch, schepenschuldbrieven, pachten en chijnsen.
09.09.1637 | R 1555 | f 432

Mr Jan, schout van de Heerlijkheid Geldrop, Peter en Maria weduwe van Adriaen van den BERCKHOFF, haar laatste man en eerder weduwe van Henrick BUEL, allen kinderen van wijlen Matthijs zoon van wijlen Jan Peters van de VELDE, van Boxmeer, bij Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob van WEL bij Jacobina zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis in de Postelstraat door Matthijs Jan Peters van de VELDE, op 12.10.1590 gekocht van Adriana dochter van Peter COLEN en Gerard GERARDS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, zuster van wijlen Adriaen voorsz; pachten en chijnsen.
08.10.1637 | R 1556 | f 1

Jan zoon van wijlen Henricx AELBERTS bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Henricx WEIJNDELEN, Jan RUTTEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Henricx en Heijlken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, op het Sporckt; te Schijndel, in 't Woud en te St Michielsgestel in t Veerrenbroeck.
28.10.1637 | R 1556 | f 23v

Andries THEUNIS man en momboir van Alken zijn huisvrouw, Jan Herman SCHUERMANS in huwelijk hebbende Maijke, dochters van wijlen Delis Jan van OS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Adriaen SPIERINCX; Jan en Jacob zonen van wijlen Delis en Marijke voorsz, voor henzelven en voor hun absente broeders Delis en Rutger, alsmede voor Gerardt man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw, ook dochter van Delis en Marijke voorsz, Peter zoon van wijlen Adriaen PETERS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx zoon van wijlen Delis en Marijke voorsz en Rutger, ook zoon van wijlen Henricx voorsz, voor hemzelven en voor Adriaen en Willemken hun onbejaarde broeder en zuster, ook kinderen van wijlen Henricx voorsz en Rutger Henricx Jans van GRIENSVEN en Jan Jan Jan SPIERINCX momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Matthijs zoon van Delis en Marijke voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders: te Den Dungen, op het Sporckt; te St Michielsgestel in de Doncksestraat, te Berlicum en in het Boschvelt.
23.11.1637 | R 1556 | f 48

Wouter en Jan, kinderen van wijlen Andries Wouters van den MUGHEUVEL bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Anthonis van RIJSINGEN, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Anthonis, hun minderjarige broeder, ter eenre en Anthonis Anthonis THOMAS, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Dielis GERAERTS bij Ariken dochter van Geraert van ORTHEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen, door wijlen Andries en wijlen Jan Dieklis GERAERTS tesamen gekocht: te St Michielsgestel.
27.11.1637 | R 1556 | f 55v

Peter en Hendrick, zonen van wijlen Henrick Peter BROEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun zuster Elisabeth, te Den Dungen.
22.12.1637 | R 1556 | f 75

Roger zoon van Peeter Lamberts van DRIJEBORCH bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Servaes van GEFFEN en Goossen en Jan, zonen van wijlen Aert Servaes van GEFFEN, momboirs over Sijmon onmondige zoon van wijlen Peeter en Heesken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen.
23.03.1638 | R 1556 | f 175

Judith dochter van Aert SIJMONS bij Ariken zijn huisvrouw dochter van Jan Delis, de Jonge, Jan Diricx van BERLICOM in huwelijk hebbende Beelken, Dierck DELIS testamentaire momboir over Jenneke, allen kinderen van Aert en Ariken voorsz en Luijcas Thijs JANSEN en Claes AERTS, momboirs over Adriaen onmondige zoon van Jan zoon van Aert en Ariken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Aert en Ariken voorsz: te Den Dungen en St Michielsgestel.
24.03.1638 | R 1556 | f 221v

Geertruij en Cathelijn, Geerling Henricx van der SCHOOT man en momboir van Willemken zijn huisvrouw, Mr Jacob SCHONEUS, chirurgijn en Jan Peter AELMANS, momboirs over Jan, minderJarige, allen kinderen van Sebert Henricx van MERLE bij Jenneke dochter van Lambert JANSSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Berlicum in de Hasselt, chijnsen en obligaties.
15.03.1638 | R 1556 | f 296

Anna dochter van Art zoon van wijlen Christoffels van VLADERACKEN, bagijntje op den Grooten Bagijnhof te 's-Hertogenbosch; Henrick de CROM, man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Art voorsz; Mr Jacob van der CAMMEN, licentiaet in de rechten, oud-raet van 's-Hertogenbosch, momboir over Arnout zoon van willem van SUIJLEN bij wijlen Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Art voorsz en voor Art onmondige zoon van wijlen Splinter, ook zoon van wijlen Art voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anna dochter van wijlen Mr Christoffel van VLADERACKEN: chijnsen.
21.07.1638 | R 1556 | f 335

Julius zoon van Daniel Jans SCOETELMANS, man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Vranck Diricx van DIEPENBEECK bij wijlen Jenneke dochter van Jan van CUIJCK, Tielman en Cornelis zonen van wijlen Arnd Cornelis de BRUIJN momboirs over Tielman onmondige zoon van wijlen Vranck en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder: het huis "de Bonte Koije" in de Hintemerstraat te 's-Hertogenbosch, een looijerij in de Fraterstraat, drie cameren onder een dak in de Hintemerstraat bij het Fratersstraatje, drie cameren in de Hintemerstraat bij de Pijnappelse poort, een camer bij de St Anthonis Heeckel en nog een huis in het Arme Fraterstraatje; schepenschuldbrieven en chijnsen.
10.10.1637 | R 1556 | f 409

Jan, Ghijsbert en Deliana, kinderen van wijlen Lambert PEIJMANS bij Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Roeloffs van HEZE; Mr Hendrick de BIJE, doctor in de medicijnen, Niclaes van NIJEHOFF momboirs over Jeremias en Jenneke minderjarige kinderen - resp ruim 20 jaar en 19 jaar oud - van Lambert en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen hun tante Elisabeth dochter van Jan Roeloffs van HEZE: het huis, "de Keersboom" aan de Grote Marct te 's-Hertogenbosch, door Lambert op 6.4.1604 gekocht van Emmerentiana dochter van wijlen Arnt SNELLEN; twee huizen en erven achter het "Wiltvercken", eertijds "de Zijle". Deze panden heeft Peter zoon van wijlen Jan van BALEN gekocht deels van Willem zoon van wijlen Willem MUGHEUVEL op 11.9.1512 en deels van Jan van de GRAFT op 28.1.1499, van welke huizingen Jan van RIJSINGE man en momboir van Jutta zijn huisvrouw dochter van wijlen Roeloff Henrick ROELOFFS bij Elisabeth dochter van Jan van BALEN het bezit verwierf en door hem op 5.1.1573 aan Lambert voorsz verkocht; een huis te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraat, door Nicolaes zoon van wijlen Lambert van de GUODERHEIL op 6.8.1446 gedoteerd aan Willem WILLEGEMANS in huwelijk hebbende Elisabeth NICLAES. Van dit huis behoorde de ene helft aan Gerard zoon van Boudewijn WILLEGEMANS en de an dere helft werd beheerd door de momboirs van de minderjarige kinderen van wijlen Mr Gisbert PEIJMANS bij Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn voorsz, toen het op 23.3.1554 ten chijns uitgegeven werd aan Lambert de HEZE. Een camer achter "de Arend" in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch, door Lambert voorsz op 23.7.1535 gekocht van Jan Aerts van CEULEN; een perceel hooiland te Kessel, de Eppelen, door Lambert de Heze op 9.2.1535 gekocht; te Roosmalen, te Oss, te Vught op de grens met Helvoirt en een akker te Helvoirt, op de Dijstelberch.
22.08.1637 | R 1556 | f 447

Henrick zoon van wijlen Henric GOOSSENS bij Marijke dochter van Peeter GOOSSENS; Adriaen CLAESSEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw; Peter Jan PETERS in huwelijk hebbende IJken, Jan Sebert JANS en Adriaen Jan van den MERENDONCK momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter, allen kinderen van wijlen Henric en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, resp. grootmoeder Marijke Peeter GOOSSENS: te Den Dungen op de Hordonck en te St Michielsgestel in t Lantweel.
27.11.1638 | R 1557 | f 68v

Eijmbert, Jenneke, Heijlke en Cathelijn, kinderen van wijlen Willem EIJMBERS bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Roelen PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Schijndel, aan t Lutteleijndt en in de Houtert.
08.02.1639 | R 1557 | f 159

Cornelis, Anne en Alken, kinderen van wijlen Jacop Adriaens van VECHEL bij Mechtel zijn huisvrouw dochter van Roeloff NOPPEN, erfgenamen van hun zuster Catharina, dochter van Jacop en Mechtel voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij efdeling op 20.12.1628 voor schepenen van 's-Hertogenbosch: te Vlijmen in t Luijsbroeck, te Knechsel in het Oijenbosch, te Engelen bij de Bochovense sluijs, op de Hooge Stroom buiten de Vuchterpoort; renten en chijnsen.
11.02.1639 | R 1557 | f 164v

Abraham MIJS man en momboir van Judith zijn huisvrouw; Bartholomeus van HOVE man en momboir van Helena zijn huisvrouw, voor hemzelven, Bartholomeus voorsz nog voor Anna en Marija, allen kinderen van wijlen Govaert Govaerts van de GRAEFF, van de laatst genoemde Govaert bij Maria van ZAMBEECK; Mr Philips van HEIJMICSEM, administrateur van de goederen van Franchoijs GOIJAERTS en Maria van ZUTPHEN weduwe van Mr Melchior, ook zoon van Goijaert, doctor in de medicijnen en moeder van haar onbejaarde dochter Suzanna bij Melchior voorsz, krachtens testament van haar en Melchior voorsz, gepasseerd op 25.7.1631 gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten en chijnsen.
12.10.1638 | R 1557 | f 241

Henrick zoon van wijlen Rutger COLEN bij wijlen Merijke zijn huisvrouw dochter van Laureijns van BERCKEL; Victor van WAMEL, apotheker, man en momboir van Anna zijn huisvrouw; Adriaen Herman WIJNEN in huwelijk hebbende Elisabeth, Balthasar zoon van wijlen Adriaen WIJNEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw; Jan FRANSEN en Peter zijn zoon, momboirs over de minderjarige kinderen van Peter voorsz bij wijlen Claesken zijn huisvrouw; Gerardt STOVEN en Jacob GIJSSELEN momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Joost bij Merijke zijn huisvrouw vrouw, dochter van Cornelis WILLEMSEN, Joost van BERCKEL, lakenkoper gemachtigde van Heer Laurens COLEN, priester en zijn zuster Anneke, kinderen van wijlen Rutger en Merijke voorsz; Henrick VERHEIJEN en Balthasar Geerlincx van ELSBURCH, momboirs over de minderjarige kinderen van Balthasar voorsz bij Anthoniske zijn huisvrouw, ook dochter van Rutger en Merijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis in de Hintemerstraat, een camer in de St Andriesstraat en een huis in de St Jacobstraat te 's-Hertogenbosch; te Berlicum, te Roosmalen, te Dinther; renten, pachten en obligaties.
27.04.1639 | R 1557 | f 329

Maria dochter van Mr Jan van de WATER, licentiaet in de rechten bij Maria zijn huisvrouw dochter van Jan TIELMANS, raedt van 's-Hertogenbosch; Maria dochter van wijlen Tielman zoon van Jan TIELMANS, raedt van 's-Hertogenbosch, ge´nstitueerde erfgenamen van Heijlwich dochter van wijlen Jan TIELMANS, gaan erfdeling aan van goederen,waarvan Heijlwich 2/3 deel bezat en haar zuster Maria de rest: een huis met zijn aangelag aan de Zijle te 's-Hertogenbosch, door Jan Willem TIELMANS voor 2/3 gedeelte gekocht op 6.10.1573 van Peter zoon van wijlen Gielis LAMBERTS en het resterende gedeelte op 3.11.1574 van Lambert zoon van wijlen Peter GIELIS; een groot en een cleijn huis achter het Ouwe Raedthuijs, door Jan Willem TIELMANS op 6.5.1576 verkregen van Dolfa dochter van wijlen Henrick Folcarts van DIJCK weduwe van Lieven zoon van Peter van ROEDE bij erffuitgevinge voor schepenen van 's-Hertogenbosch; een huis in de Postelstraat op de hoek van het Uijlenborchstraatje, door Aeltken en Catharina dochters van wijlen Lambert de WOLFF verkocht aan Goijaert Gerits van der GRAEFF, doch vernaderd door Mr Jan van de WATER op 14.6.1610; chijnsen.
03.09.1639 | R 1557 | f 503

Johan zoon van wijlen Aelbert Henricx van HORSSEN bij Hester zijn huisvrouw dochter van Niclaes Jans van BERLICUM; Ghijsbert Anthonis van BOCXMEER en Jan Henricx de ROIJ momboirs over Gielis en Henrick onbejaarde zonen van Aelbert en Hester voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: het huis "de Wildeman" in de Hintemerstraat op de hoek van het St Anthonisstraatje, met o.a. een brouwerij, welk pand Aelbert voor 2/3 gedeelte gekocht had van Wijnand en Niclaes zonen van wijlen Niclaes Jans van BERLICUM op 13.8.1613; k deel in een windmolen aan de St Anthonis Heeckel; te Roosmalen.
18.08.1639 | R 1557 | f 544

Jan zoon van wijlen Adriaen Jans STRICK, timmerman, bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Wouter Jans die COCK; Heer Johan STRICK, canonick tot Hoogaerden, Ariaen, Johan en Heesken zijn broeders en zuster, allen kinderen van wijlen Adriaen Jan STRICK voorsz bij Eerken dochter van Adriaen van LIESHOUT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Erp, Roosmalen en op de Sporckt te Den Dungen.
07.05.1639 | R 1557 | f 558

Marten zoon van wijlen Gijsbert zoon van wijlen Jan DANIELS, door Gijsbert verwekt bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Marten Joost van VECHEL; Anthonij JANSEN, coperslager en Joost Martens van VECHEL momboirs over Elisabeth onbejaarde dochter van Ghijsbert en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis, "de Witte Helm" op de Botermarkt te 's-Hertogenbosch van welk huis 5/6 deel op 10.1.1607 gekocht is door Ghijsbert van Goijaert, Henrick en Anthonis zonen van wijlen Jan DANIELS, Jan Jans DEGENS in huwelijk hebbende Maria dochter van Jan DANIELS voorsz en van Matthijs LOEFEN, gemachtigde van Daniel zoon van Jan DANIELS voorsz; het huis "de Engelschen Dogge" in de Visstraet te 's-Hertogenbosch, gekocht voor 3/4 gedeelte door Ghijsbert op 8.4.1616 van Peter Jacob RINCK en Cornelis van HOIRENBEECK; renten en chijnsen.
04.06.1639 | R 1557 | f 565

Jan zoon van wijlen Sebert JANS bij Willemken zijn huisvrouw. dochter van wijlen Jan Ancem JACOBS bij Marijke dochter van wijlen Jan van den MERENDONCK, voor hemzelve en hem fort en makende voor Jenneke, zijn absente zuster; Huijbert Jan ADRIAENS en Adriaen Jan van den MERENDONCK momboirs over Henrick onbejaarde zoon van wijlen Sebert en Willemke voorsz; Henrick GOOSSENS met Adriaen Jan van den MERENDONCK momboir over de vier onmondige kinderen van Peter zoon van wijlen Henrick GOOSSENS bij Merijke zijn huisvrouw ook dochter van Jan Ancem JACOBS bij Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marijke Jans van den MERENDONCK, te Den Dungen, op de Sporckt en te St Michielsgestel aan de Moelenwerf.
17.10.1639 | R 1558 | f 13v

Gijsbert, canonick, Margriet, Anna Elisabeth en Maria, kinderen van wijlen Geerlincx RUIJS, secretaris van 's-Hertogenbosch bij Oda zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert Christoffels van den ANCKER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Oda, weduwe RUIJS, hun moeder Gijsbert verwerft het huis in de Corte Putstraet.
02.01.1640 | R 1558 | f 151

Rogier zoon van wijlen Seger EELKENS bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Rut HENRICX en Franchoijs Willem VOGELS, schoenmaker, man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Seger bij Lijsbeth voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder alsmede van de goederen van wijlen hun zuster Henricxken Seger EELKENS, gepasseerd voor notaris Gielis KETGEN te 's-Hertogenbosch op 26.9.1639. O.m. de huizen: "de Gelderse Bloem" en "de Blauwe Haen" op de Vuchterendijck.
19.01.1640 | R 1558 | f 189

Willem zoon van wijlen Dierck Jansz BONNIERS, Ruth GIELIS man en momboir van Diercxken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan WILLEMS bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Dierck Jansz BONNIERS, gemachtigd door Jenneke zijn schoonmoeder voor_ schepenen van Drijel op 4.11.1639; Lonis en Hendrick zonen van wijlen Caspar LONISZ bij Beatricx zijn huisvrouw dochter van Dierck Jansz BONNIERS en Willem. DIERCX in naam van Gijsbert ook zoon van Caspar LONISZ en Beatricx voorsz, gemachtigd voor schepenen van Roosmalen op 31.10.1639; Pauwels CORNELIS man en momboir van Willemken zijn huisvrouw dochter van Goijaert SANDERS en IJken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BONNIERS; Goijaert PAUWELS gemachtigd door Goijaert zoon van wijlen Jan THONISSEN bij Geritken zijn huisvrouw dochter van Goijaert SANDERS bij IJken voorsz voor notaris Willem de QUAIJ op 17.5.1639 te Grave; Goijaert voorsz nog gemachtigd van Pauwels en Goijaert gebroeders, zonen van wijlen Aert PAUWELS bij Dircxken zijn huisvrouw, ook dochter van Goijaert SANDERS en IJken voorsz, gepasseerd voor notaris Willem de QUAIJ; Guiliam DONCKERS, momboir over Goijaert zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Goijaert SANDERS en IJken voorsz; Guiliam DONCKERS nog gemachtigd van Anthonis zoon van wijlen Roelof zoon van wijlen Jan Janse BONNIERS, voor notaris Gijsbert BOSCH te 's-Hertogenbosch op 19.8.1639; Thonis, Peter, Willemke en Marijke kinderen van wijlen Henricx zoon van wijlen Willem CRUIJSSEN bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henrick ANDRIJSEN; Lonis CASPARS, actie en transport hebbende van Willem zoon van Jan zoon van Willem CRUIJSSEN bij Elisabeth zijn huisvrouw, gepasseerd voor schepenen van Nulant op 11.10.1639; Marijke dochter van wijlen Adriaen Jans van HEEL bij Neelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Hendrick ANDRIJSEN, allen erfgenamen van Andrijes zoon van wijlen Roeloff Jansz BONNIERS, door Roeloff bij Lijsken dochter van wijlen de voorsz Hendrick ANDRIJSEN verwekt, krachtens testament van dezelfde ANDRIJES en Alken zijn huisvrouw dochter van Corstiaen WEIJGERGANCX, gepasseerd voor notaris Dirck TOOLINCK op 6.3.1632, voor de ene helft - Corstiaen zoon van wijlen Anthonis zoon van Corstiaen WEIJGERGANCX voornoemd, Jan Anthonis van BOCHOVEN man en momboir van Hendricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Corstiaen WEIJGERGANCX, Absolom en Margriet, kinderen van wijlen Cornelis zoon van Anthonis Corstiaen WEIJGERGANCX voorsz, voor henzelven en Absolom nog met Corstiaen Anthonisz voorsz momboir over de twee onmondige kinderen van Cornelis WEIJGERGANCX voorsz, Willem Jan HACHTKENS man en momboir van Antonia zijn huisvrouw en Alart Cornelissen de ROOVER man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck Jan BACKERS bij Alke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis WEIJGERGANCX voorsz. Corstiaen Anthonisz WEIJGERGANCX en Jan Jan BACKERS momboirs over Dirck en Maria onmondige kinderen van wijlen Dirck. Jans BACKERS en Alken voorsz, allen erfgenamen van de voorsz Alke dochter van wijlen Corstiaen WEIJGERGANCX en weduwe van Andrijes Roeloff BONNIERS, krachtens testament van Andrijes en Alken voorsz en het testament van Alken voorsz gepasseerd voor notaris Willem DONCKERS op 5.1.1639, voor de andere helft gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Andrijes en Alken voorsz: renten en chijnsen.
17.11.1639 | R 1558 | f 197

Marten en Huijbert zonen van wijlen Adriaen zoon van Marten Joost van VECHEL bij Artken zijn huisvrouw, dochter van Huijbert JANS; Joost Martens van VECHEL en Dierck Wouters van MIDDELAER, momboirs over Judith en Eerken onmondige dochters van wijlen Adriaen en Artken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten en chijnsen.
28.02.1640 | R 1558 | f 263v

Jasper de BRUIJN zoon van Cornelis de BRUIJN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Jasper zoon van Roeloff THOLINCK weduwnaar van Aelke dochter van wijlen Dirc van DINTHER volgens testament van Jasper en Aelke gepasseerd voor notaris Joris de LOUW op 19.5.1625; Niclaeske dochter van wijlen Dierck Tielemans van DIEPENBEECK weduwe van Aert zoon van wijlen Cornelis en Anneke voorsz. krachtens testament van Aert de BRUIJN en Niclaeske voorsz gepasseerd voor notaris Jan SOMERS op 13.3.1621; Jan en Henrick zonen van wijlen Aert Diercx THOLINCK en Jenneke zijn huisvrouw; Peter, Nicolaes en Maria; Gerart Adriaen van ZUTPHEN man en momboir van Walburch zijn huisvrouw en Pauwels Jan COENEN man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Dierck zoon van wijlen Aert Dierck THOLINCK en Jenneke zijn huisvrouw; Eusebia van ENGELANT weduwe van Aert zoon van Dierck zoon van Aert Dierck THOLINCK en Jenneke voorsz, mede in naam van hun kinderen; Jan van NIEL weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Roelant zoon van Aert Dierck THOLINCK en Jenneke voorsz, in naam van zijn kinderen en van wege Jan ook zoon van Roelant zoon van Aert Dierck THOLINCK en Jenneke voorsz en ook voor Frans Joosten COSTERS weduwnaar van Elisabeth dochter van Roelant ook zoon van Aert Dierck THOLINCK en Jenneke voorsz; Willem, Jenneke en Luijtken, kinderen van wijlen Hans van KESSEL bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Aert Dierck THOLINCK en Jenneke voorsz, uit haar eerste huwelijk; Hercules van VLADERACKEN weduwnaar van Elisabeth voorsz, geinstitueerde erfgenaam van Catharina zijn enige docher bij bij Elisabeth, dochter van Aert Dierck THOLINCK en Jenneke, voorsz; Peter THOLINCK in naam van Jan Jan LOMBARTS man en Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick LAMBERTS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan Gerits van den BERCH bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Aert Dierck THOLINCK en Jenneke voorsz. De kinderen van Anneke dochter van Jasper zoon van Roeloff THOLINCK,voor 2/3 en de kinderen van Aert Dierck THOLINCK voor 1/3 erfgenamen van Willem zoon van wijlen Jan Roeloff THOLINCK krachtens diens testament.
Willem heeft een kamp land door vernadering verkregen op 7.12.1590; een andere kamp land heeft hij gekocht van Zeger en Henrick, zonen van Wouter EELKENS op 8.2.1591.
Deze landerijen zijn bij de erfdeling van de goederen van Willem op 23.3.1607 onverdeeld gebleven.
Deze erfgenamen verkopen deze ongedeelde landerijen aan Thomas Jans van VELPE tot behoef van Anneke dochter van Reijnder Philips POTTEIJ.
06.07.1640 | R 1558 | f 474

Roelof zoon van wijlen Bastiaen Jan ROELOFFSEN bij wijlen Gerartken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Adam van HEESCH; Henrick PREECKERS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Dierck van ENGELANT man en momboir van Elsken zijn huisvrouw, dochter van Bastiaen en Geraertken voorsz; Jan Jan ROELOFFS en Joachim Goijaerts van HAEREN momboirs over Nicolaesken onmondige dochter van Bastiaen en Gerartken voorsz Jan Jan ROELOFFS nog met Gerart RIJCKAERTS momboir over de drie onbejaarde kinderen van Willem zoon van Bastiaen en Gerartken eerder genoemd bij Allegonda WIJNANTS zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader Peeter Adam van HEESCH: het huis met zijn aangelag "In den Jeger" op het Hintemereijnde en het aangrenzende huis en nog een camer achter "In de Jeger"; chijnsen en renten.
21.07.1640 | R 1558 | f 528

Joncker Johan van GREVENBROECK, Heer van Mierlo; Joncker Cornelis van GREVENBROECK, Heer van Helvoirt; Catharina van GREVENBROECK weduwe van Joncker Johan van ASPEREN, Heer tot Vueren en Elisabeth GREVENBROECK weduwe van Joncker Joost PIECK, Heer tot van Zuijlichem en Leonora van GREVENBROECK, allen kinderen van wijlen Joncker Erasmus van GREVENBROECK, Heer van Mierlo, bij wijlen Johanna dochter van wijlen Mr Henrick BLOEIJMANS, Heer tot Helvoirt. Provisionele deling van de goederen van wijlen hun vader en wijlen hun broeder Joncker Henricus van GREVENBROECK, gecommitteerde van de Hoog- en Laag-schout van 's-Hertogenbosch.
13.08.1640 | R 1558 | f 546

Gerard en Marijke, kinderen van wijlen Michiel Gijsberts van den ANCKER bij wijlen Anneke van den BERCKENBOSCH, Jacomijntken weduwe van Reijnder Michiels van den ANCKER; Jacob Adriaen DANCKLOFF man en momboir van Magdalena zijn huisvrouw, Jan Jansz van WOLFSWINCKEL man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw, allen dochters van Michiel en Anneke voorsz en Jan DEGENS met Jasper GAST momboirs over de onbejaarde kinderen van Michiel en Anneke voorsz met namen: Goijaertken, Elisabeth en Micheliette, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Empel, Roosmalen en Nulant; in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, renten, pachten en chijnsen.
22.08.1640 | R 1558 | f 571

Heijlken dochter van wijlen Jan Marcelis van ASTEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert WILLEMS weduwe, van Peter van BERCHOM, voor de tocht in 1/5 gedeelte; Mr. Jacob van BERCHEM, licentiaet in de rechten, curator over de onbejaarde kinderen van Heijlken bij wijlen Peter voorsz, voor de gerechtigheid van dit 1/5 gedeelte; Geertruijd weduwe van Jan Joosten van MIERLO, grootmoeder maternel van de vier onmondige kinderen van wijlen Marcelis zoon van wijlen Jan Marcelis van ASTEN bij wijlen Henricxken voorsz dochter van Geertruijd voorsz bij wijlen Jan Joosten van MIERLO voor 1/5 gedeelte; Henrick STROOMER man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw tevoren weduwe van Goijaert zoon van wijlen Jan MARCELIS bij Henricxken zijn huisvrouw en met hem Guiliam DONCKERS, curator over de onbejaarde kinderen van Mechtelt en wijlen Goijaerd voorsz, voor het derde vijfde gedeelte; Francois CUSTERS en Jan Joosten van den BOOGAERT momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Frans Wolff FRANCKE bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan MARCELIS en Henricxke voorsz, voor het vierde vijfde gedeelte; Anthonis ANTHONISZ, mesmaecker, Huijbert van HENGEL en Francois CUSTERS voorsz momboirs over de minderjarige na kinderen van wijlen Herman Peters van STIPHOUT bij Maijke zijn tweede huisvrouw, dochter van Jan MARCELIS en Henricxke voorsz, voor het laatste vijfde gedeelte, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henricxken voorsz en van Aert onmondige zoon van wijlen Matthijs zoon van wijlen Frans MATTHIJS bij Lijsken Aert BERNTS bij wijlen Maijken dochter van Jan MARCELIS en Henricxke voorsz: chijnsen.
28.07.1640 | R 1558 | f 609

Aert en Bernaerd zonen van wijlen Jan AERTS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Corstiaen Claessen van VECHEL en bij accoord met de momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Marcelis Jan van HAREN gesloten op 4.12.1638 over de nalatenschap van Corstiaen voorsz: te Oss, St Michielsgestel; pachten.
11.10.1640 | R 1559 | f 1

Jan, Henrick en Marijke, kinderen van wijlen Huijbert Jan RUTTEN bij Margriet zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Henricx JANSEN; Delis Delis WEIJGERGANCX en Delis Joosten VISSCHERS, momboirs over Huijbert, onmondige zoon van wijlen Huijbert Jan RUTTEN bij Jenneke zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Huijbert Jan HUIJBERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Den Dungen, St Michielsgestel.
31.10.1640 | R 1559 | f 39v

Jan, Henrick en Marijke kinderen van wijlen Huijbert Jan RUTTEN bij Margriet zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Henricx JANS, gaan subdivisie aan bij erfdeling van de goederen van wijlen hun vader (zie: R 1559 31.10.1640 f 39v).
31.10.1640 | R 1559 | f 43

Aert, Jeronimus en Jenneke, kinderen van wijlen Marcelis Aert FRANSEN bij Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Jan JERONIMUS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, in het Campensche velt; te St Michielsgestel; contanten.
11.12.1640 | R 1559 | f 102

Jan Peter ADRIAENS en Peterken Jan Thonis ROVERS zijn huisvrouw, te St Michielsgestel; present te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament.
De testatrice bezit goederen in de parochie van Hees; te Dinther en Loosbroeck, aanbestorven via haar neef Anthonis GERAERTS.
18.12.1640 | R 1559 | f 110v

Albert Jan ALBERTS en Jan PETERS, momboirs over Aert, Jan en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Adriaen PETERS bij wijlen Beelken zijn huisvrouw dochter van Sijmon AERTS; Cornelis ROELOFS, recht en actie, bij transport, verkregen hebbende van Peter ook zoon van Adriaen en Beelken voorsz, welke Cornelis ook recht en actie verkregen heeft bij transport van Henrick Nilis van ROOSMALEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, ook dochter van Adriaen en Beelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen en Beelken voorsz, te Den Dungen en St Michielsgestel.
11.05.1641 | R 1559 | f 414

Lambrecht, Willem en Maria Hanna, kinderen van wijlen Anthonis Lamberts van WERTHUIJSEN bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van Anthonis PETERS; Peter Jansen de BRUIJN man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Laureijns MELSEN in huwelijk hebbende Anthonisken zijn huisvrouw, Herman Jansen van LINGEN (?) man en momboir van Alegonda zijn huisvrouw allen dochters van Anthonis en Cornelia voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders.
Approbatie van de erfdeling, gepasseerd op 18.4.1641 voor notaris Henrick van EIJNDHOVEN.
29.04.1641 | R 1559 | f 419

Jan Aerts RANSECREMER man en momboir van Aeltken zijn huisvrouw, Ghijsbert BLOM in huwelijk hebbende Maijke, Cornelis van OS man en momboir van Beelke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Herman Anthonis van der MEULEN bij Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van SANTEN; Johan MILLINCK SCHILTMAN, gemachtigd van Heer en Meester Johan en Heer en Meester Maurits, zonen van wijlen Herman en Geertruijd voorsz, voor notarissen resp. te Mechelen op 7.8.1641 en te 's-Hertogenbosch op 13.8.1641; Jan Aert RANSECREMER voorsz nog met Goijaert Egberts van ENGELEN momboir over de onbejaarde kinderen van wijlen Abraham ook zoon van Herman en Geertruijd voorsz, bij Maijke Jan de HEE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp grootouders:: te Nistelroij in het Loosbroeck, Roosmalen; chijnsen, pachten, obligaties en contanten.
30.09.1641 | R 1559 | f 567v

Willem Gerarts van ROIJ en Jan zoon Jan Peter GERAERTS, voor hemzelve en hem fort en sterk makende voor zijn vader Jan Peter GERAERTS, gaan erfdeling aan van een perceel land te Nulant.
31.10.1641 | R 1559 | f 581v

Margaretha dochter van wijlen Jan Cornelis HENRICX, velblotter, bij wijlen Margaretha dochter van Joost Henrick Peters van GRIENSVEN weduwe van Niclaes Claassen van BERLICUM, Joost Pauwels van VECHEL en Geraert Michiels van den ANCKER momboirs over Jenneke en Henrick onbejaarde kinderen van wijlen Cornelis zoon van Jan Cornelis en Margaretha voorsz, bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Henric de GREEFF, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en krachtens het testament van Margaretha voorsz, gepasseerd te 's-Hertogenbosch voor notaris Gijsbert van de VELDE op 30.11.1625: te Nuland, Geffen, Den Dungen, Kessel; chijnsen en obligaties.
30.07.1641 | R 1559 | f 625

Niclaes, oudste zoon van wijlen Melchior DONCKERS bij wijlen Helena zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Goijaerts van den GRAEFF, voor hemzelve en voor zijn kinderen bij wijlen Adriana van Tilburg, zijn eerste huisvrouw, als bij zijn tweede huisvrouw; Johan DONCKERS, voor hemzelve en voor zijn kinderen en mede als momboir over de kinderen van Peter van den BROECK bij wijlen Maria DONCKERS; Elias DONCKERS, licentiaet in de rechten en Heer en Mr Peter van HEGELSOM, ook licentiaet in de rechten, vaderlijke voogd over zijn drie onbejaarde dochters bij wijlen Maria DONCKERS, zijn huisvrouw, in haar tweede en laatste huwelijk; Melchior van BOCKHOLT man en momboir van Helena DONCKERS en Henrick HERINCX in huwelijk hebbende Catharina dochter van Melchior en Helena voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader, krachtens testament gepasseerd op 24.11.1639 voor notaris Laurens van KESSEL.
09.08.1641 | R 1559 | f 633

Johan en Catharina, kinderen van wijlen Willem SONMANS bij Aelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Luenis Sijmons van der PUTTEN, voor henzelven; Heer en Meester Henrick de BIJE, doctor in de medicijnen, met Johan Willem SONMANS voorsz, Sijmon Luenis van der PUTTEN en Wouter van ACHELEN momboirs over Luenis, Frans, Marijke, Elisabeth en Willemijntje, onbejaarde kinderen van wijlen Willem en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis "de Cleijne Engel", aan de Marct te 's-Hertogenbosch, te Helvoirt, chijnsen en contanten.
12.05.1640 | R 1560 | f 19

Vervolg van de erfdeling van de goederen van wijlen Joncker Erasmus van GREVENBROECK en Johanna BLOEIJMANS: te 's-Hertogenbosch een huis achter het Wilt Vercken, te Oisterwijk, Berkel, Udenhout, Mierloo; renten, chijnsen en obligaties (zie: R 1558 13.8.1640 f 546, blz 14 van dit manuscript).
22.08.1640 | R 1560 | f 35

Jan Marcelis van den EKART man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Gerarts HOUBRACKEN bij Anneke van den IEVELAER, Mr Henrick NAGELMAECKER man en momboir van Anneken zijn huisvrouw dochter van Jan Gerarts HOUBRACKEN bij Maijke DARKENNIS, zijn laatste huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen, waarvan Jan Gerarts voorsz het tochtrecht bezit: te 's-Hertogenbosch een huis in de Vuchterstraet; te St Oedenrode, chijnsen en pachten.
28.01.1641 | R 1560 | f 92v

Hillegonda en Aldegonda, bejaarde dochters van Peter Willem SOMERS bij Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric BOUDEWIJNS; Willem van BUERT man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, Mr Johan PELGROM Licentiaet in de rechten, Raedt van 's-Hertogenbosch met Herman Willem SOMERS momboir over Jan en Henric onmondige zonen, allen kinderen van Peter en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te 's-Hertogenbosch de helft in een huis in de St Jorisstraet door Agnes dochter van wijlen Henric Wouters van RAVESTEIJN weduwe van Peter de CORT de Oude bij testament toegedeeld aan de voorsz Peter, zoon van Willem SOMERS bij wijlen Hillegonda zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Wouters van RAVESTEIJN voorsz, welk testament gepasseerd is voor Johan van AAFFOIRDEN, notaris te 's-Hertogenbosch op 26.3.1633, te Geffen, chijnsen.
12.03.1641 | R 1560 | f 110

Adriaen zoon van wijlen Aert Jan BEIJENS en Pauwels zoon van Rijckaert HUIJBRECHTS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert Jan BEIJENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Aert Jan BEIJENS en Maijke Henricx Aert KEIJSERS: huis met zijn aangelag te Diessen.
14.09.1641 | R 1560 | f 148

Jan zoon van wijlen Lambert Diericx van OSS, Balthus Hans BOSCH man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw; Jacob Hans BOSCH in huwelijk hebbende Anneke, beiden dochters van wijlen Lambert voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen, hun aanbestorven via Perijntke en Jenneke ook dochters van wijlen Lambert voorsz, gepasseerd op 9.3.1637 voor notaris Johan van AAFFOIRDEN.
08.11.1641 | R 1560 | f 243v

Joncker Robbert de BEVER, Heer van Milheze, Raed van 's-Hertogenbosch, Margaretha de BEVER weduwe van Joncker Henricx BRUIJNINCX; Joncker Gijsbert van der SCHOOT man en momboir van Maria de BEVER, allen kinderen van Joncker Johan de BEVER en Armina (?) van EIJCK, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
21.11.1641 | R 1560 | f 255

Joost zoon van wijlen Willem Matthijs van LIEBERGEN, eigenaar voor 6/12 gedeelte; Marijke ook dochter van wijlen Willem, weduwe van Jan MICHIELSE, voor 1/12 gedeelte; Adriaen DANCKLOFF, die 4/12 gekocht heeft en Mr Thomas van HEIJNSBERCH notaris te 's-Hertogenbosch, curator over het desolaat twaalfde deel van de nagelaten goederen van Jan Jan van der LAECK, gaan erfdeling aan van een hoeve met zijn aangelag, de Ploegh, te Geffen.
07.02.1642 | R 1560 | f 341

Thielman zoon van wijlen Jan Urbanus van OLDENZEELE man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw dochter van Ambrosius JANSZ bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Cornelis JACOBS ter eenre, Jan Henricx van CREIJ momboir over Peter onmondige zoon van wijlen Jacob PETERS, trommelslager, bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw, dochter van Ambrosius JANSZ en wijlen Margriet voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Margriet weduwe van Ambrosius voorsz: chijnsen.
11.02.1642 | R 1560 | f 346

Jan GIELISSE, drapenier, weduwnaar van Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob ROEST, enig erfgenaam van zijn dochter, krachtens testament, gepasseerd voor notaris Adriaen COCX te 's-Hertogenbosch op 14.2.1637; Wijnant van HEUSDEN momboir over de onmondige kinderen van Wijnant EVERTS bij Alken zijn huisvrouw, ook dochter van Jacob ROEST; Roelof Jans van DIEPENBEECK een der rectors van de armen zinnelozen huize te 's-Hertogenbosch, waarin Cornelis innocente zoon van Jacob ROEST besteld is, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan zoon van wijlen Jacob ROEST, drapenier: chijnsen.
25.04.1642 | R 1560 | f 419v

Willem en Laurent zonen van wijlen Henrick Lenaerts van WELHUIJSEN, olislager, bij Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Lenaerts ADRIAENS; Lambert Lenaerts van WELHUIJSEN, oom paternel, gemachtigd van Aert ook zoon van Henrick Lenaerts van WELHUIJSEN, voor notaris Willem de QUAIJ te Grave op 18.11.1641 en als momboir over Dierick van WELHUIJSEN onmondige zoon van wijlen Henrick Lenaerts van WELHUIJSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis "in de Roeij Ploech" op het Hinthamereijnde bij de Pijnappelse poort; het huis "het Clocxken" ook op het Hintemereijndt; chijnsen en obligaties.
08.03.1642 | R 1561 | f 29v

Geraert, Meester Norbart, licentiaet in de rechten en Adriana, kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Jan MUTSAERTS, rentmeester van de Abdij van Tongerloo, bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Jan van der WIEL; Johan van der VELDE, schout van Geldrop man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw ook dochter van Peter en Anna voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
11.07.1642 | R 1561 | f 151v

Jan, Adriaen EIJCKMANS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, kinderen van wijlen Everaert Aerts van den LOOFFAERT bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van Anthonis WILLEMS zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders te Den Dungen.
05.10.1641 | R 1561 | f 265

Jan zoon van wijlen Everaert Aert EVERTS, ter eenre en Wouter zoon van Adriaen Adriaens van den BOSCH, in huwelijk hebbende Marike dochter van wijlen Henric Henricx ZEBERTS, gaan erfdeling aan van een akker te Den Dungen.
05.10.1641 | R 1561 | f 268v

Adriaen zoon van Henricx EIJCKEMANS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Evert Aerts EVERTS, ter eenre; Wouter zoon van Adriaen Adriaens van den BOSCH in huwelijk hebbende Marike dochter van wijlen Henric Henricx ZEBERTS, Marten zoon van Peter ZEBERTS, Jan MARTENS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Peter ZEBERTS, Gerart Peter ZEBERTS en Aelken weduwe van Peter ZEBERTS, allen erfgenamen van Zebert Peter ZEBERTS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een akker op de Sporckt te Den Dungen, op 21.1.1633 door Lodewijck en Roelant zonen van wijlen Anthonis Lodewijcx van der LIJNDEN verkocht aan Zebert Peter ZEBERTS en Evert Aert EVERTS, voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
05.10.1641 | R 1561 | f 270

Jan, Mr Balthasar en Anthonis zonen van wijlen Geerlincx Anthonis SCHALCKEN bij Jenneke Jan Corstiaens van de SANDE; Jan Jan ROEFFEN en Peter Cornelis SOOMEREN, momboirs over Corstiaen onmondige zoon van Geerlincx en Jenneke voorsz; Jan Joost ROSSUMS in huwelijk hebbende Margriet; Gijsbert Jan van der ASDONCK en Henrick Michiels van HAL momboirs over de drie onmondige kinderen van Adriaen; Joost Goossen HENRICX en Nicolaes Goossen HENRICX momboirs over de twee onbejaerde kinderen van Nicolaes GOOSSENS bij wijlen Hester zijn huisvrouw, allen kinderen van Geerlincx en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen - door cessie van de tocht door Jenneke Jan Corstiaens van de SANDE voorsz: te Boxtel aan de Roent.
14.03.1642 | R 1561 | f 277

Christiaen en Adriana, kinderen van wijlen Anthonis HENRICX bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Jan Everts van RAVESTEIJN; Henrick Jans van WEERT man en momboir van Hester zijn huisvrouw; Henrick Jan CIERNEELS en Dierck Jans van VELP gemachtigden van Jan HENRICX zoon van Anthonis HENRICX, welke machtiging gepasseerd is voor de Proost van Parijs, Lowies SEIJMOR op 30.7.1641; Henrick Jan CIERNEELS en Dierck Jans van VELP momboirs over Anthonetta en Catharina onmondige dochters van Anthonis en Geertruijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "In het Claverblat", aan de Vismarct welk huis Jan van TONGEREN, Jan van DOREN en Henrick LOEKEMANS, executeurs van het testament van Marcellis Peter STRIJBOSCH, ten chijns hadden uitgegeven aan Henrick zoon van Gerardts van den GRAVE, op 6.2.1561 voor schepenen van 's-Hertogenbosch en door Henrick bij testament gepasseerd voor notaris Gerard COLEN op 11.2.1624 gelaten aan Adriana zijn huisvrouw, dochter van Boudewijn LAMBERTSZ, daarna huisvrouw van Jan Everts van RAVESTEIJN voorsz; een huis en oliemolen in de Koepoortstraat te 's-Hertogenbosch door Anthonis gekocht op 7.11.1590 van Willem zoon van wijlen Ghijsbert HENRICX; het huis "de Wermoeshoff" op de Cruijsstraat achter de Minnebroeders, door Peter de CORT man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Everaerts van HORSSEN voor 3/4 en door Jenneke dochter van Dierck RAESSEN weduwe van Willem van ELMPT, voor 1/4 deel aan Anthonis HENRICX ten chijns uitgegeven op 5.1.1627 tot behoef van de kinderen van Anthonis HENRICX voorsz; te Empel; chijnsen en renten.
17.10.1641 | R 1561 | f 293

Jan, Jacob en Anthonis, zonen van Henrick Henricx op t HOOCH bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Jacob Rutte van GRIENSVEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel en Roosmalen.
01.10.1642 | R 1562 | f 33

Jan en Thomas, zonen van wijlen Henric Jans van BEUGEN bij wijlen Anneke THOMAS zijn huisvrouw; Jasper Henricx van RIJNSHOVEN in huwelijk hebbende Emerentiana, Henrick Jaspers van RIJNSHOVEN met Mr Thomas van HIJNSBERCH, notaris, momboir over Anneke onbejaarde dochter van Nicolaes Henricx van RIJNSHOVEN bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, beiden dochters van Henrick en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "het Wit Duijfken" aan de Marct, door Henrick Jans van BEUGEN gekocht op 2.3.1602 van Jeronimus BENEDICTUS, gemachtigde van Henrick Bartholomeus van der ELSFORT, Raad van 's-Hertogenbosch, man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Peter JACOBS.
20.10.1642 | R 1562 | f 45

Michiel Willem DANIELS, man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Willem Adriaens van GRIENSVEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan WEIJGERGANCX; Ruth Henricx JANSEN en Henrick Peters van der AA momboirs over Quirina onmondige dochter van wijlen Peter en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: op de Sporckt te Den Dungen; St Michielsgestel.
07.11.1642 | R 1562 | f 70

Jan Andries zoon van wijlen Jan Andriessen Jansz van HESE man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Jans van der HEIJDEN bij Margriet dochter van Jan SCHEFFERS de Oude, ter eenre; Henrick Jans VERHEIJDEN, Peeter Geraertsz van BOXTEL en Goijaerts Jans SCHEFFERS, momboirs over Jenneke, innocente dochter van Peter en Margaretha voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: pachten renten en chijnsen.
20.03.1643 | R 1562 | f 255

Adriaen, Hendrick en Marijke, kinderen van wijlen Herman Jacop HERMANS bij Metken Claessen van HANNEN; Wouter Claessen van HANNEN en Adriaen HERMANS momboirs over Jacob, onbejaarde zoon van Herman en Metken voorsz; Adriaen Cornelis ADRIAENS, momboir over Dierck en Peeterken onbejaarde kinderen van Nicolaes zoon van Herman en Metken voorsz bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis ADRIAENS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, op de Poeldonck; St Michielsgestel.
24.03.1643 | R 1562 | f 310

Dierck DELIS, voor hemzelve en actie en recht hebbende van Cornelis en Dierck Jan DIERCX en Anthonis EIJMBERTS, Gerard SEBEN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Dircx SEBEN, ook voor hemzelve en actie en recht hebbende van Dierck en Henrick EIJMBERTS, Huijbert ANTHONISZ, zijn broeder Dierck en zijn zuster Anthonisken, voor henzelven en mede voor hun onbejaarde broeder Jan, Anthonis NELISSEN man en momboir van Jenneke dochter van wijlen Jan Dircx SEBEN, allen erfgenamen van hun tante Marijke Dierck Dircx SEBEN, gaan erfdeling aan van haar goederen, te Den Dungen.
21.04.1643 | R 1562 | f 374

Mr Bernaert Jans van HOLEN, chirurgijn, zoon van wijlen Mr Bernaert JANSZ, de chirurgijn, bij Bertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Thomas van BREDA; Jan Pauwels DEELEMANS man en momboir van Willemijntke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Bernaert en Bertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "in de drij witte Leeuwkens" op de Marct, een huis aan de St Annaplaets; chijnsen.
16.07.1643 | R 1562 | f 412

Dierck Jan BRUIJNINCX, stoeldraaijer en Peter Claessen van ROEIJ hebben op 5.9.1642 van Josina dochter van wijlen Mr. Lambertus de BIJE bij Henricxken van BALEN, een huis met zijn aangelag achter de Tolbrugh, gekocht. Zij gaan nu een deling van deze gezamelijke aankoop aan.
01.09.1643 | R 1562 | f 535v

Willem zoon van wijlen Jan Pauwels van COELEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem van DINTHER, voor hemzelve, Oth Adriaen van VECHEL en Goijaert Huijberts SEIJSMAECKERS, momboirs over Geertruijt onbejaarde dochter van Everaert ORTHEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan Pauwels van COELEN en Catharina voorsz; Cornelia ook dochter van Jan en Catharina voorsz, Cornelia nog gemachtigd op 11.3.1643 door haar broeder Pauwels, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis op de Vuchterendijck door Bernaerd en Sebert zonen van wijlen Diercx Bernaert DIERCX aan Jan Pauwels van COELEN ten chijns uitgegeven op 29.3.1602 voor schepenen van 's-Hertogenbosch; te Vught St Peter; Vught St Lambert; Esch; chijnsen.
12.03.1643 | R 1562 | f 579

Lijsken dochter van Andries van der BEURTEN weduwe van Henrick zoon van wijlen Henrick Anthonissen van GEMART; Lijsken; Loije WELTEN man en momboir van Grietien; Lenart Peters van GEMART gemachtigd van Caspar zoon van Jan bij Aeltien dochter Jan HENRICX, voor notaris Reijer Samson van HOVE te Enkhuijzen op 19.10.1642; Lenart Peters van GEMART voorsz nog met Jan Claes van BATENBORCH momboir over Melchior onmondige zoon van Jan en Aelken voorsz, allen kinderen van Henrick Anthonis van SMART eerst genoemd, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick Henricx Anthonis van GEMART voorsz: chijnsen en obligaties.
15.11.1642 | R 1562 | f 609

Wijnant en Maria, bejaarde kinderen van wijlen Wilbort van der BORCHT bij Willemijntken WIJNANTS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 14.10.1643.
17.10.1643 | R 1563 | f 24v

Jan Jansen van SUPPIJ in huwelijk hebbende Jenneke dochter van Coenraed van LEEUWE bij Anneke KEMP en Guiliam ANDRIESSEN man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Coenraed en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van een roggepacht, hen aanbestorven via haar oom Jan zoon van wijlen Everaert zoon van Mr Jan KEMP.
27.10.1643 | R 1563 | f 42v

Claes Claes Daniels van der AA, Jan Adriaen SMITS en Henrick Diercx Henricx GOVERTS, momboirs over Gerard onmondige zoon van wijlen Jan Gijsbert JOORDENS bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Henricx DANIELS, voor 2/3 deel en Jenneke dochter van wijlen Willem Henricx DANIELS, Adriaen EIJMBERTS man en momboir van Geraertken zijn huisvrouw en Lambert Jan DIERCX man en momboir van Catharijn zijn huisvrouw, dochters van Willem Henricx DANIELS voorsz, hen mede fort en sterk makende voor hun zuster Margriet, voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van Willem Henricx DANIELS, krachtens zijn testament: te St Oedenrode.
23.10.1643 | R 1563 | f 49

Henrick en Jenneke, kinderen van wijlen Willem Henricx van BEERLE bij Heesken zijn huisvrouw dochter van Henrick RUTTEN gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van Huijbert JANS man en momboir van Hilleke zijn huisvrouw ook dochter van Willem en Heesken voorsz: te Den Dungen.
03.11.1643 | R 1563 | f 62

Elias DONCKERS, licentiaet in de rechten, zoon van Melchior DONCKERS, zoon van wijlen Jan Nicolaessen DONCKERS; Guiliam DONCKERS zoon van Lowijs zoon van wijlen Jan Nicolaessen DONCKERS voorsz en Johan van de GRACHT man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Cornelis Gielis van GIERLE bij Jacomina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Nicolaessen DONCKERS, gaan erfdeling aan van chijnsen, verkregen bij vernadering tegen Joncker Johan van RAVENSCHOT voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
09.03.1643 | R 1563 | f 75

Dierck zoon van wijlen Jan Aertsen van ORTHEN bij wijlen Anthonia zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman AERTS, Cornelis JANSZ man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw ook dochter van Jan en Anthoniske voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch huis op het Hintemereijnde, te Druenen; renten en chijnsen.
23.11.1643 | R 1563 | f 96

Johan zoon van Lenaert Jan van den BOOM bij Beelke zijn huisvrouw dochter van Marten Peters van den BICHELAER bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henricx van der VLUET en Goijaert zoon van wijlen Bartholomeus LOEFF van der SLOOT, verkopen 2/3 deel in een roggepacht, welke hele pacht Gerard van HEUCKELUM, saijlmaecker, verkocht had op 9.4.1437 aan Henrick zoon van Peeter HENRICX van en uit onderpanden te Oirschot, welke pacht Lenaert Jan van den BOOM bij erfdeling van de goederen van Lijsken Jan Henrick van der VLEUT toegescheiden is op 29.5.1606, aan Cornelis Henrick ZIERNEELS in huwelijk hebbende Maijke dochter van Lenaert Jans van den BOOM.
27.11.1643 | R 1563 | f 129

Geraert SEBEN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Diercx SEBEN, ter eenre; Huijbert, Dierck, Jan ANTHONISSEN, voor henzelven en voor Anthoniske ANTHONISSEN hun zuster, gaan erfdeling aan van goederen, te Den Dungen.
21.12.1643 | R 1563 | f 150

Laureijs, Dierck, Jan en Henrick zonen van wijlen Aert Laureijs JANS bij wijlen Eerken zijn huisvrouw dochter van wijlen Diericx RUTTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
19.01.1644 | R 1563 | f 218v

Dierck DELISSEN, ter eenre en Anthonis NELISSEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Diercx SEBEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen te Den Dungen.
03.02.1644 | R 1563 | f 258v

Adriaen zoon van wijlen Seger SEGERS, Oud-raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch en Mr Henrick van den BROECK licentiaet in de rechten, man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van Seger SEGERS voorsz bij Adriana van VECHEL: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 10.12.1643.
27.04.1644 | R 1563 | f 401

Wouter en Jan zonen van wijlen Lenaert Willems van OORSCHOT, mesmaker, bij Marijke WOUTERS zijn huisvrouw; Peter Peters van GEFFEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Lenaert en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch, het huis "in het Bourgondische Cruijs" in de Vuchterstraat, op 5.2.1598 door Lenaert voorsz gekocht van Lenaert en Maria, kinderen van wijlen Roelof zoon van wijlen Lenaert Geraerts HELS alias MESMAECKERS, voor 3/4 gedeelte en van Nicolaes zoon van Nicolaes de BROUWER voor het resterende 1/4 deel; een huis op de Vuchterendijck op 23.5.1624 door Lenaert voorsz gekocht van Jacob en Luijcas zonen van wijlen Jan Henricx Engberts HAERWASSERE bij Mechtelt zijn huisvrouw; een camer op de Weversplaats, door Lenaert gekocht op 17.4.1631 van Quirina en Antonia dochters van wijlen Adam DAEMS, mesmaecker, bij Beelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Rutger HENRICX; te Empel, Oeteren, Vught St Lambert; chijnsen.
29.04.1644 | R 1563 | f 430

Matthijs BRULL, schepen van 's-Hertogenbosch en Maria JOPPEN zijn huisvrouw.
Recepis van hun besloten testament.
16.10.1643 | R 1563 | f 673

Peter Jan en Josina, kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Frans Peter WOUTERS alias WOLFFSWINCKEL; Huijbert van der VLEUT man en momboir van Jenneken z▒ijn huisvrouw, Willem BOSCH man en momboir van Anna zijn huisvrouw, dochters van wijlen Jan voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch een huis in de Hintemerstraat door Jan voorsz gekocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 15.5.1590 van Henrick, Gerard en Adriaen zonen van wijlen Jacob zoon van Geraert JACOBSZ, molder, bij Cornelia zijn huisvrouw; het huis "In de Molder" in de Hintemerstraat, op 20.5.1602 gekocht door Jan van Ghijsbert zoon van wijlen Jan van BAXEM; chijnsen en contanten.
09.12.1644 | R 1564 | f 171

Mr Geerlingh RUIJSCH, chirurgijn, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Johan van der STEGEN bij Ida zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Henrick BUECKENTOP en Johan TOLINCX in huwelijk hebbende Maria, ook dochter van Johan en Ida voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Johan van der STEGEN en door afgaan van de tocht door Ida voorsz (zie: R 1565 16.9.1644 f 28).
04.02.1645 | R 1564 | f 230

Goijaert en Nicolaes, zonen van wijlen Arnt Claes VISCOPER bij wijlen Gerritgen zijn huisvrouw dochter van Claes BAECX approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 21.2.1644.
14.02.1645 | R 1564 | f 247v

Johanna dochter van Peter van BALEN zoon van wijlen Christoffel Jan van BALEN door wijlen Christoffel bij Thomasken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob COELBORNER verwekt; Emerentiana TOLINCK dochter van Dierck THOLINCK bij Maria van BALEN dochter van wijlen Peter voorsz, huisvrouw van Lambert van BALEN, med. doctor, beiden gemachtigd van Christoffel van BALEN, canonick van de collegiale kerk van St Servaes te Maastricht, voor henzelven en voor Jaecquemijn THOLINCK, ook dochter van Dierck en Maria voorsz en voor Thomas van BALEN, i.m., oud ca 40 jaar, ook zoon van wijlen Peter van BALEN, allen erfgenamen van wijlen Mr Jacob van BALEN, Licentiaet in de rechten, oud-president van 's-Hertogenbosch, meester en rector van de Godshuizen en van de Tafel van de H. Geest, zoon van wijlen Christoffel en Thomasken voorsz, ter eenre en Herman Willemsz SOMERS, gemachtigd door Peeter EMONS, zilversmid te Antwerpen, op 9.9.1644 te Antwerpen, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een hoeve Nollekensgoed, te Udenhout, Mr Jacob voorsz bij erfdeling tegen Peter van BALEN op 31.12.1588, ten deel gevallen.
27.03.1645 | R 1564 | f 337v

Reijnier BEL, dienaar van de Groene Roede te 's-Hertogenbosch en Hillegonda EVERWIJNS, zijn huisvrouw.
Mutueel testament.
De goederen van de langstlevende zullen gelijkelijk worden gedeeld door hun voor- en nakinderen.
16.09.1645 | R 1565 | f 10

Ida van BUECKENTOP weduwe van Johan van der STEGEN, president van Vught, ter eenre; Mr Geerlingh RUIJS, chirurgijn, in huwelijk hebbende Elisabeth en Johan THOLINCK, secretaris van Vught in huwelijk hebbende Maria, beiden dochters van Ida en Johan voorsz, ter andere zijde: accoord over de erfgoederen van Johan van der STEGEN (zie: R 1564 4.2.1645 f 230).
06.09.1644 | R 1565 | f 28

Er is een geschil ontstaan tussen de familie van wijlen Heesken dochter van Adriaen ZEGERS, gewezen huisvrouw van Goijaert de WEER ter eenre en Goijaert de WEER, Adriana de WEER en Johan de WEER, zoon van Goijaert de WEER, waar Adriana zich fort en sterk voor maakt, ter andere zijde over de goederen van Heesken voorsz Henrick van den BROECK, Licentiaet in de rechten, man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van Zeger zoon van Mr Zeger ADRIAENS, oud-raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch; Adriaen ZEGERS zoon van Zeger zoon van Mr Zeger ADRIAENS; Elisabeth weduwe van Adriaen ZEGERS, ook oud-raad van 's-Hertogenbosch, eveneens zoon van Mr Zeger ADRIAENS, in naam van haar twee kinderen bij wijlen Adriaen ZEGERS; Mr Henrick van den BROECK voorsz nog met Adriaen ZEGERS voorsz in naam van Heer en Meester Dierck ZEGERS, licentiaet in de rechten, canonick en vice-deken van St Oedenrode, zoon van Mr Zeger ADRIAENS voorsz, voor 2/6 gedeelte, krachtens het accoord van 9.12.1644 tussen de voorsz familieleden van Heesken voorsz; Geertruijd ZEGERS, dochter van wijlen Zeger Jan THIELMANS weduwe van Gielis Jansz van BOXTEL, voor 1/6 deel; Guiliam DONCKERS man en momboir van Hester zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van ACHELEN bij Hadewich VUCHTS zijn huisvrouw, voor henzelven en voor Hester dochter van Jan en Hadewich voorsz, weduwe van Matthijs van der AACKEN; secretaris en griffier van 's-Hertogenbosch; Joncker Johan van GESTEL zoon van wijlen Joncker Peter zoon van wijlen Joncker Quarles Henricx van GESTEL, raad en president van 's-Hertogenbosch, door Quarles verwekt bij Johanna VUCHTS voor henzelven en nog voor de kinderen van Quarles voorsz; Joncker Johan van GESTEL ook in naam van Jacob de COCK, oud-raad van 's-Hertogenbosch, man en momboir van Hester van GESTEL, dochter van wijlen Joncker Quarles bij Joanna VUCHTS, voor 1/6 gedeelte; Maria HAGEN, dochter van Jasper HAGEN weduwe van.
11.05.1645 | R 1565 | f 148

Mr Aernoud van BEAUMONT, Raadsheer in de Raad en Leenhof van Brabant en van de Prins van Oranje, voor hemzelf en hem fort en sterk makende voor zijn broeders en zusters, allen kinderen van Simon van BEAUMONT; Adriaen PLOOS van AEMSTEL, Raadsheer van 's-Hertogenbosch, ook voor hemzelf en met Aernoud voorsz, Johan WOLPHART, Heer van Brederode en Mr Augustijn STALPERT, advocaat voor het Hof van Holland, geauthoriseerd door Wilhelmina van der NOOT weduwe van Nicolaes van der BOUCHORST, Heer Caspar van VOSBERGEN, Agnees van BIJLER, weduwe van Adriaen PLOOS van AEMSTEL, Heer van Tienhoven; Thomas THOMAS de Jonge, lantpander van Zalland, geauthoriseerd door Johanna van DOORNICK weduwe van Asswer van HARSOLTE, drossaard van Zalland en haar kinderen; Willem RIPPERDA, Cornelis MUSCH, Francois van den BROUCK, oud-burgemeester van Heusden, geauthoriseerd van Helena van de WATER en mede in naam van Judith van de WATER, onmondige dochter, gaan erfdeling aan van polders rondom 's-Hertogenbosch, door hen allen gezamelijk gekocht op resp. 14.12.1631 en 28.4.1632.
11.05.1645 | R 1565 | f 148

Reijnier de RAET, voor haarzelve, Guiliam DONCKERS in naam van: Jaspar Jans HAGENS, licentiaet in de rechten, van Jaspar HAGENS brouwer te Grave en van Gijsbert zoon van Guiliam HAGENS, gemachtigd voor schepenen van Grave op 9.5.1645, voor 1/6 deel; Jan Willem van JABEECK voor hemzelve en voor zijn zuster en gemachtigd door Heer Dierck BROUWERS, pastoor van stad en land van Straelen, voor 1/6 deel, ter eenre; Adriana de WEER dochter van Goijaert de WEER, voor haar zelve en voor haar vader, ter andere zijde, sluiten een compromis over de verdeling van de nagelaten goederen van Adriaen zoon van wijlen Zeger Jan ELIASSEN en Heijlwich dochter van Jan EIJCKEMANS, Adriaen toegescheiden bij erfdeling voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 26.4.1561 en overgegaan op zijn enige dochter Heesken, huisvrouw van Goijaert de WEER.
11.05.1645 | R 1565 | f 252

Willem Jan HENRICX man en momboir van Antheuniske zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Diericx van ORTEN, ter eenre en Nicolaes Diericx van ORTEN en Goijaert Jan GOIJAERTS, momboirs over Peter onmondige zoon - oud 19 jaar - van wijlen Willem voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Willem Diericx van ORTEN en Lijsken Lamberts DENEN: te Orten, chijnsen en obligaties.
23.03.1645 | R 1565 | f 301

Huijbert, Aert en Marijke, kinderen van wijlen Geraert zoon van Aert Jan DIERCX bij Jenneken zijn huisvrouw dochter van Jacob Jan DANCKERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, op de Sporckt en in de Letschestraet, te Berlicum, pachten en chijnsen.
25.02.1645 | R 1565 | f 406

Maijke en Matthijs, kinderen van wijlen Willem WILLEMSE bij Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem FRANSEN, Johan van NIJEL, curator over Pauwels onmondige zoon van wijlen Pauwels CLAESSEN bij Elisabeth voorsz uit haar tweede huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Anneke dochter van Willem FRANSEN: chijnsen en contanten.
08.02.1646 | R 1566 | f 259

Claes Reijnders die VISSCHER man en momboir van Heesken zijn huisvrouw; Jan FRANS man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Gerard Jan SCHOTHORST bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Emonts Jan BROUWER, Henrick Jan PETERS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw, Henrick Engelberts van BLAIJEL, in huwelijk hebbende Hester, beiden dochters van wijlen Jan zoon van wijlen Gerard en Catharina voorsz; Jan FRANCHOIJSEN, deurwaarder, curator over Jenneke, innocente dochter van Jan zoon van Gerard en Catharina voorsz; Gerard zoon van Rogier MERCKHOFF bij wijlen Catharina zijn huisvrouw ook dochter van Gerard en Catharina eerdergenoemd; Jan EMONTS curator over Lenaert onmondige zoon van Rogier en Catharina voorsz; Rogier voorsz nog met Jan RUTTEN momboir over Aelken dochter van wijlen Emonts zoon van Gerard en Catharina voorsz; Jan Jan van HEESCH curator over Emont zoon van wijlen Henrick Jan LUIJCAS bij wijlen Aeltken zijn huisvrouw dochter van Gerard en Catharina voorsz, absent en buiten 's-lands wezende, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard en Catharina voorsz: te Roosmalen, op de Vliert en te Hintham.
05.02.1646 | R 1566 | f 264

Henrick Jan PETERS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw; Henrick Engelberts van BLAIJEL man en momboir van Heesken zijn huisvrouw, beiden dochters van Jan zoon van wijlen Gerard Jan SCHOTHORST bij Cathalijn zijn huisvrouw dochter van Emonts Jan BROUWER, Claes Reijnders die VISSCHER en Jan FRANCHOIJSEN momboirs over Jenneke innocente dochter van wijlen Jan voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij eerdere erfdeling op 5.2.1646 (zie: R 1566 f 264).
17.02.1646 | R 1566 | f 273

Maijke dochter van wijlen Mattheus zoon van Mattheus WILLEMS, de bakker, weduwe van Roeloff Jans van DIEPENBEECK, ter eenre en Jan zoon van wijlen Wouter Jan Wouters van ESCH bij Elijsabeth zijn huisvrouw ook dochter van Mattheus Mattheus WILLEMS voorsz, mede in naam van zijn moeder, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Mattheus Mattheus WILLEMS voorsz: chijnsen.
19.05.1646 | R 1566 | f 281

Jan en Henrick zonen van wijlen Henric Aert SMOLDERS, Willemke dochter van wijlen Henric voorsz, weduwe van Willem Peter SEBERS en Adriaen PETERS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric voorsz; Anthonis Aert Jan Rutten van GRIENSVEN en Jenneke dochter van Aert voorsz weduwe van Dielis Jan Peter BROEREN, Dierck, Frans, Aert en IJken, kinderen van wijlen Jacob RUTTEN, allen voor henzelven; Jacob RUTTEN met Dierck, zijn zoon, momboir over Ruth en Barbara onmondige kinderen van Jacob RUTTEN voorsz bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert voorsz; Lucas MICHEELS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Henricx Peter SEBERS bij Heijlken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert voorsz en Eerken, ook dochter van Aert voorsz, beiden voor henzelven, Anthonis Aert Jan Rutten van GRIENSVEN met Henrick Frans DANIELS momboir over Jan en Marijke onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Aert Jan Rutten van GRIENSVEN bij Anthoniske Jan DIERICX zijn huisvrouw, Rijckaert JANS en Rijckaert GERARTS momboirs over Aert onbejaarde zoon van Rijckaert GERARTS bij Catharina zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Aert voorsz, allen erfgenamen van Margriet dochter van Henrick WERNAERTS weduwe van Laureijns AERTYS haar eerste man, hebben op 18.2.1645 een huis met zijn aangelag verkocht aan Peter en Anthonis zonen van wijlen Jan van den HEUVEL Peter en Anthonis gaan nu erfdeling aan van dit goed.
05.04.1646 | R 1566 | f 342v

Mr Johan en Tanna, kinderen van wijlen Mr Jan van WAMEL bij AelÝjtken zijn huisvrouw dochter van Jan JANS en Mr Victor van WAMEL momboir over de onbejaarde kinderen van Peter zoon van wijlen Jan en Aleijt voorsz, bij Johanna de HORION, gaan erfdeling aan van de goederen van Mr Jan en Aleijtken: te 's-Hertogenbosch een huis in de Sadelstraat door Mr Jan van WAMEL, apotheker, gekocht op 3.3.1590 van Geraert Goijaert van DUPPEN c.s.; voorts het huis "in de Gulden Voet" in de Vuchterstraet; te St Oedenrode; renten en chijnsen.
13.04.1646 | R 1566 | f 409

Isabella mondige dochter van Peter Adam van HIJNSBERCH bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van LIESHOUT, Baltus Adam van HIJNSBERCH en Jan Diercx van OS momboirs over Barbara onmondige dochter van Peter en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen.
25.04.1646 | R 1566 | f 441

Henric zoon van wijlen Jan van den GEVEL de Oude bij Lenaertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries van ORTEN alias de POTTERE en Joost van BERCKEL en Reijnier IJgroms van RUEREMOND gemachtigd van Maria dochter van wijlen Jan van den GEVEL de Jonge, ook zoon van Jan van den GEVEL de Oude bij Lenaertke voorsz, voor schepenen van Antwerpen op 19.1.1646; Joost voorsz met Reijnier voorsz momboirs over IJsabella minderjarige dochter van Jan van den GEVEL de Jonge, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan van den GEVEL de Oude en Lenaertken van ORTEN: te Nuland en Berlicum.
30.06.1646 | R 1567 | f 65

Geraert zoon van wijlen Jeronimus van KELST; Henrick Geraerts van der SCHOOT man en momboir van Juliana zijn huisvrouw; Herman van DIJCK man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochters van wijlen Jeronimus van KELST; Jeronimus en Catharina, meerderjarige kinderen van wijlen Gielis ook zoon van wijlen Jeronimus van KELST voorsz, bij Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van Henrick BURLINGHS; Geraert van KELST voorsz, met Aert Willem ERVEN, momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Gielis voorsz bij Willemke zijn laatste huisvrouw, dochter van Willem Peeter GOORTS; Herman van DIJCK voorsz met Henrick Jans SCHEIJNTIENS momboir over de drie onbejaarde kinderen van Adriaen Daniels de GRUIJTER bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw, ook dochter van Jeronimus van KELST: approbatie van de goederen van wijlen hun ouders, voor notarissen gemaakt op 9.8.1646: goederen te Oorschot.
27.09.1646 | R 1567 | f 218

Peter Peter van HUECKEN man en momboir van Eerken zijn huisvrouw en Gerart Willems van WIJTFELT man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw, beiden dochters van Wouter van TILBORCH: apporbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
10.10.1646 | R 1567 | f 224

Henrick zoon van wijlen Jan Goijaerts van RAVESTEIJN; Jan zoon van wijlen Dircx NIJENHUIJSEN bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw ook dochter van Jan Goijaerts voorsz, voor henzelven; Jan Jacobs van LIER en Andries Mattijs van RAVESTEIJN momboirs over Goijaert onmondige zoon van Dircx en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van een hoeve te Vught St Peter en landerijen in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
20.12.1646 | R 1568 | f 119v

Jan en Heijlke, kinderen van wijlen Otto Adriaens van VECHEL bij wijlen Geraertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert Janse van den GRAVE, Pauwels zoon van wijlen Jan Pauwels van CEULEN momboir over Geertruijt onmondige dochter van wijlen Geraert zoon van Otto Adriaens van VECHEL bij Geraertken voorsz en Goijaert Huijbert ZEIJSMAECKERS, Herbert Anthonis van DIJCK en Aelbert van SPOIRDONCK momboirs over de vier minderjarige kinderen van Goijaert Huijbert ZEIJSMAECKERS bij Jenneke zijn huisvrouw ook dochter van Otto en Geraertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Otto Adriaens van VECHEL weduwnaar van Gerartklen voorsz: renten en chijnsen.
15.02.1647 | R 1568 | f 180

Guiliam PIJNAPPEL bejaarde zoon van wijlen Simon Jan PIJNAPPEL bij Maria van EMMICKHOVE zijn huisvrouw; Jacob JANSEN, Guiliam van GEMERT en Hendrick PREKERS, momboirs over Elisabeth onbejaarde dochter van Sijmon en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen, obligaties en renten.
01.04.1647 | R 1568 | f 239v

Jan zoon van wijlen Henrick JANS bij wijen Willemke zijn huisvrouw dochter van Henricx Willems van HERENTOM, voor 1/3 deel; Anthonis Jan NIJSSEN weduwnaar van Anneke zijn huisvrouw dochter van Hendrick JANSZ bij Willemken voorsz, voor zichzelve en met Lambert Sijmons van der HAGEN momboir over de onbejaarde kinderen van Anthonis bij Anneke voorsz, voor 1/3 deel; Goijaert Rogiers van OUTFORST man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Henrick Gijsbert SMITS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Diricx van KESSEL bij Willemken zijn huisvrouw dochter van Henricx Willem van HERENTOM tijdens het eerste huwelijk van Willemken voorsz; Hendrick Gijsbert SMITS en Dierck Diricx van KESSEL, momboirs over Gijsbert en Willemke onbejaarde kinderen van Jan Henrick GIJSBERTS bij Marijke voorsz, eveneens voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootmoeder resp overgrootmoeder: Marijke dochter van Huijbert VERHAGEN weduwe van Henrick Willems van HERENTOM: te Schijndel.
04.04.1647 | R 1568 | f 280

Adriaen zoon van wijlen Aert Henricx van SUTPHEN bij Ida zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen van VECHEL; Ghijsbert zoon van wijlen Willem HENRICX, gemachtigde van Mr Benedictus van TILBORCH licentiaet in de rechten, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Henricx van SUTPHEN bij Ida voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van Aert en Ida voorsz op 30.10.1646: het huis eertijds "Engeland" nu "in de Olijfboom" aan de Marct te 's-Hertogenbosch; te St Oedenrode.
01.04.1647 | R 1568 | f 287

Anthonij, Jan en Maria kinderen van wijlen Ghijsbert Anthonis van KESSEL bij Paestuna zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Geraert de MOOR, approbatie van de goederen van wijlen hun ouders van 16.9.1646.
02.11.1646 | R 1568 | f 321

Dierck zoon van wijlen Mathijs Diercx ISENDOREN bij Anthoniske JANS, zijn huisvrouw, te Druenen, present te 's-Hertogenbosch.
Erfgenamen zijn de wettige kinderen van Jenneke ISENDOREN zijn zuster, in huwelijk hebbende Adriaen AERTS.
Prelegaat aan: Anthoniske dochter van Jenneke voorsz.
20.04.1647 | R 1568 | f 466

Jan en Dierck zonen van wijlen Anthonis Lamberts CLOOT van den HUIJSBERCH bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dircx van SCHERPENBERCH, Franchoijs zoon van wijlen Jacob COOLS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Anthonis en Jenneke voorsz; Anthonis van der MEULEN man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob COOLS bij wijlen Anna zijn huisvrouw; Lambert zoon van Lambert VERSCHOUT bij wijlen Agnes zijn huisvrouw dsochter van Anthonis Lambert en Jenneke Dircx voorsz en Dierck PETERS man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van Lambert en Agnes voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders.
12.07.1647 | R 1568 | f 594

Jan zoon van wijlen Henrick LAMBERTS bij wijlen Martha zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob van HOUTE, voor de ene helft en Jacob van VUCHT momboir over de voorkinderen van Maijke dochter van Henrick en Martha voorsz bij Isaack Adriaens van ROIJ, haar eerste man en Mr Henrick van EIJNDHOVEN notaris en procureur te 's-Hertogenbosch momboir over de naerkinderen van Maijke voorsz bij Aert JORISZ, haar tweede man, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick LAMBERTS voorsz: een huis met zijn aangelag "in de Ijdele Onrustighe Werelt", te 's-Hertogenbosch achter het Stadhuis, op 15.6.1609 door Cornelis zoon van wijlen Jacob van HOUTE gekocht van Joncker Johan van der STEEGEN, Raed van 's-Hertogenbosch man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Dierck Goijaerts van de MEERVENNE; een huis in de Ridderstraat te 's-Hertogenbosch, door Maria, Anthoniske en Walburgh dochters van Nicolaes SERVAESSEN, de smid, op 8.2.1600 verkocht aan Henrick LAMBERTS voorsz; contanten.
31.10.1647 | R 1569 | f 39v

Adriaen zoon van Cornelis CLAESSEN, man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis CORSTENS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan Gerart Jan DELISZ; Jan CORSTEN en Aert Jan GERAERTS testamentaire momboirs over Jan, Jenneke en Catharineken, onmondige kinderen van Anthonis en Maijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Den Dungen.
03.03.1648 | R 1569 | f 257v

Godefridus van CASTEREN, President CATTENBURGH, in huwelijk hebbende Catharina van CASTEREN, gaan erfdeling aan van een huijsing in de Verwerstraat en uitkomende in het Paradijs straetken te 's-Hertogenbosch, aangekomen door cessie van de tocht door hun vader Jacob van CASTEREN weduwnaar van Helena zijn huisvrouw dochter van Johan van NOORT.
27.03.1648 | R 1569 | f 269

Marten en Peter, zonen van wijlen Peter Jan Peter de CONINCK bij Lijsken dochter van Marten Jans de BRAUWER, te Best onder de Vrijheid van Oirschot, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Varenbest.
08.01.1648 | R 1569 | f 280

Peter en Aelke, kinderen van wijlen Jan Diercx van SON, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: een huis in de Hintemerstraet door Jan voorsz gekocht van Laureijns Joost van CUIJCK op 30.9.1645; een huis met zijn aangelag op de Weversplaets te 's-Hertogenbosch.
07.02.1648 | R 1569 | f 303

Guiliam en Henrick, zonen van wijlen Henrick DANCKERS bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Boudewijn van BERCHUIJSEN; Joost GIELEMANS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, Willem Jan Wijnans van DINTHER, bierbrouwer, weduwnaar van Willemijntken zijn huisvrouw, krachtens testament gepasseerd voor notaris Gielis KETTGEN op 19.7.1636, beiden dochters van Henrick en Adriana voorsz; Pauwels WIJNANTS en Jan EMONS momboirs over Jan onmondige zoon van Henrick en Adriana voorsz, ter eenre; Jan van den BROECK zoon van wijlen Jasper van den BROECK zoon van wijlen Lambert van den BROECK, man en momboir van Marijke, enige dochter van wijlen Boudewijn zoon van wijlen Jan Boudewijn van BERCHUIJSEN voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Boudewijn van BERCHUIJSEN: twee cameren in de Waterstraat bij de Gevangen poort te 's-Hertogenbosch, gekocht door Anthonis zoon van wijlen Henricx van MIJERLOO op 30.7.1561 gekocht van de erfgenamen van Jacob van NERTINGEN; renten en chijnsen.
26.02.1648 | R 1570 | f 1

Peter en Elias zonen van wijlen Frans LOEFF van der SLOOT bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw; Jan Aerts BELLEMAECKERS, Henrick Rutger COLEN momboir over Joost onmondige zoon van wijlen Dierck zoon van Frans en Jenneke voorsz; Peeter de LOUWE momboir over Johanna onmondige dochter van wijlen Dierck voorsz Mattheus Jansz van HEUSDEN man en momboir van Luijtgart zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Lenaerts FICKEVOIRT bij Elisabetyh zijn huisvrouw dochter van wijlen Frans en Jenneke voorsz; Sijmon Geraerts van BUEREN man en momboir van Jennekle zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen Govers van ALTENAE bij Elisabeth LOEFF van der SLOOT voorsz in haar tweede huwelijk en Peter van WEL, notaris te 's-Hertogenbosch, curator over Anthonij onbejaarde zoon van Adriaen Govers en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Frans LOEFF van der SLOOT: pachten, renten en chijnsen.
23.07.1648 | R 1570 | f 205

Guiliam zoon van Lowijs Jan DONCKERS; Johanna dochter van Lowijs voorsz, weduwe van Marcelis de WIJSE, Joris HOUBRACKEN man en momboir van Helena zijn huisvrouw, Peter LIEBRECHTS in huwelijk hebbende Maria zijn huisvrouw; Johan van der GRACHT in naam van de twee onmondige kinderen van Johan van LOON bij wijlen Emerentiana zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Lowijs Jan DONCKERS bij wijlen Maria van GRUNNIGEN zijn eerste huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen bun ouders en van wijlen Nicolaes Jan DONCKERS: renten, pachten, chijnsen en contanten.
22.10.1647 | R 1570 | f 317

Nicolaes zoon van wijlen Joost Aelbert SCHEENKENS, voor hemzelve en ter tochte, en momboir over zijn onmondige kinderen, ten erf rechte; Maijken; Jacomijntken in huwelijk hebbende Jacob MAESS; Heer en Meester Govaert van HERLAER, gemachtigde van Heer Aelbert, allen kinderen van wijlen Joost Aelbert SCHEENKENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maijke dochter van Mr Geraerts de RUIJTER: renten, pachten en chijnsen.
04.12.1647 | R 1570 | f 325

Jenneke, Johan, Mr. Elias, licentiaet in de rechten, allen kinderen van wijlen Melchior Donckers bij wijlen Helena zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Gerits van de GRACHT; Mr Matheus van BOUCHOIDT, man en momboir van Helena zijn huisvrouw dochter van Melchior en Helena voorsz, voor henzelven; Guiliam DONCKERS, notaris, curator over de kinderen van Catharina dochter van Melchior en Helena voorsz, bij Henrick HENRICX, haar eerste man evenals bij Johan GOMES, koopman te Antwerpen, haar tweede man; Mr Peter van HEIJGELSOM, licentiaet in de rechten, vader en voogd over zijn kinderen bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van Melchior en Helena voorsz; Augustijn BORREMANS, gemachtigd van Jacop AERTS, Licentiaet in de rechten man en momboir van Maria van den BROECK, testamentair momboir over Peter van den BROECK onmondige zoon van wijlen Mr Gerhardt van den BROECK, advocaat te Breda bij Maria DONCKERS voorsz uit haar eerste huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Melchior DONCKERS: pachten, renten en chijnsen.
12.02.1648 | R 1570 | f 330

Anna, Odilia, Amerentiana en Elisabeth, allen dochters van wijlen Joncker Godefroij LOEFF van der SLOOT, oud Raedt van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Hillegunda COLEN zijn huisvrouw; Adriaen Wijnant SUIJSKENS van DINTHER, man en momboir van Allegonda zijn huisvrouw; Godefroij van HERSEL man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Melchior van HERSEL bij Josina zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Joncker Godefroij en Hillegunda voorsz; Godefroij van HESEL nog curator over Hillegunda onmondige dochter van Melchior van HERSEL bij Josina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen en pachten.
07.12.1647 | R 1570 | f 361

Jan CLAASSEN en Jenneke Jan van DELFT zijn huisvrouw, te Nistelroij, doch present te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament.
03.11.1648 | R 1571 | f 37

Sophia van GOLSTEIJN weduwe van Joncker Johan BAX, ritmeester in een compagnie ruijters ten dienste van de Verenigde Nederlanden; Geertruijdt meerderjarige dochter en Anna Johanna, minderjarige dochter van Sophia en Johan voorsz, ter eenre en Paulus zoon van Sophia en Johan voorsz, ter andere zijde, approbatie ven de erfdeling van goederen, o.m. de Kleine Strijthoef te Udenhout.
30.10.1648 | R 1571 | f 58

Guiliam de HELT alias COLEN, man en momboir van Wilhelmina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Govert Jan van ASTEN bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Thomas NEIJTS; Johanna dochter van wijlen Govert en Mechtelt voorsz; Guiliam DONCKERS testamentaire momboir over Jan, onmondige zoon van Govert en Mechtelt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de witte Bock" aan de Markt; een hoeve te Haeren, Belveren, renten, pachten en chijnsen.
09.01.1649 | R 1571 | f 216

Gerardt Jacob Peters van GRIENSVEN man en momboir van Geertruijt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Aerts van GRIENSVEN bij wijlen Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henricx van LIESHOUT, ter eenre; Willem, meerderjarige zoon van Jan zoon van wijlen Willem Arts van GRIENSVEN en Hendrick Huijbert Huijberts van den MERENDONCK momboirs de twee onbejaarde kinderen van wijlen Jan Willem Aerts van GRIENSVEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Henric Henricx van GRIENSVEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick, Anthonis en Nicolaes, zonen van wijlen Willem Aerts van GRIENSVEN voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel; renten, pachten en chijnsen.
21.10.1648 | R 1571 | f 274

Guiliaem en Henrick, zonen van wijlen Henricx Willem DANCKERS bij Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Boudewijns van BERCKHUISEN; Joost Jans GILENUS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw ook dochter van Henricx en Adriana voorsz; Jan EMONTS en Pauwel Wijnants van ROSAN momboirs over Jan onmondige zoon van Henrick en Adriana voorsz; Adriaen van DINTHER, vader en voogd over zijn drie onbejaarde kinderen bij wijlen Wilhelmina zijn huisvrouw eveneens dochter van wijlen Henricx en Adriana voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henricx Willem DANCKERS en van wijlen Jan Boudewijn van BERCKHUISEN: een huis in de Kerckstraat te 's-Hertogenbosch, aan Hendrick DANCKERS ten thijns uitgegeven op 17.10.1619 door de drie kinderen van wijlen Geraert van THULDEN; een huis in de Corte Putstraat te 's-Hertogenbosch, ten thijns uitgegeven aan Henricx DANCKERS op 9.1.1620 door Elijsabeth dochter van wijlen Willem Aertsen van ERP weduwe van Lambert Huijberts van HERPERSCHAIJCK; Vrijdom van 's-Hertogenbosch, Hintham, Roosmalen St Oedenrode; chijnsen en pachten.
16.11.1648 | R 1571 | f 287

Willem VLOOTS, zoon van wijlen Adriaen Peters VLOOTS, te Waelwijck en Lambert van den HEZELAER, koopman, in huwelijk hebbende Maria dochter van Adriaen Peters VLOOTS, te 's-Hertogenbosch, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
13.03.1649 | R 1571 | f 463

Henrick en Jan zonen van wijlen Adriaen Henrick PETERS bij wijlen Geertruijdt zijn huisvrouw dochter van wijlen Lucas Huijberts van der MERENDONCK; Ruth Jan PETERS en Geraert Jacob RUTTEN momboirs over Henrick en Marijke onmondige kinderen van wijlen Ruth Henrick EIJCKEMANS bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Geertruijdt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel en Berlicum.
13.09.1649 | R 1571 | f 665v

Besloten testament, gepasseerd door Joncker Philips van THIENEN, Heer van Berlicum etc, Luitenant kolonel en commandeur van 's-Hertogenbosch en Walburg VERLIJNDE, zijn huisvrouw, gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 23.8.1637 en geopend na overlijden van de testatrice op 30.7.1638.
Mutueel testament, geciteerd op 4.5.1649.
04.05.1649 | R 1571 | f 732

Anthonis van BOEDONCK man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Jan Arndt THOLINCK bij Laureijnsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns Gerards van den GRAVE en Margriet dochter van wijlen Melchior Jacobs van der DUSSEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan en Laureijnsken voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van hun vader, die weduwnaar was.
30.10.1649 | R 1572 | f 104v

Sebastiaen zoon van wijlen Frans Peters MOLENPAS bij wijlen Marike zijn huisvrouw, dochter van Jan Bastiaens VERVLAESSEN; Frank Goijaerts van den BRANT man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Frans en Marike voort en Anthonis Willems van SON, man en momboir van Neesken zijn huisvrouw dochter van Jan Gerits van BILSEN bij wijlen Marike dochter van Jan Bastiaens VERVLAESSEN voorsz, allen erfgenamen van hun grootmoeder Mechtelt dochter van Jacob Diericx van DINTHER bij Jan Bastiaens VERVLAESSEN: approbatie van der erfdeling der goederen, gepasseerd op 3.1.1650 voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF te 's-Hertogenbosch, krachtens testament van Mechtelt, gepasseerd op 2.4.1641 voor notaris Lambert van der MEER.
04.01.1650 | R 1572 | f 299

Theodorus SMETS, Licentiaet in de rechten, weduwnaar van Maria van de WATER zijn huisvrouw, dochter van Joncker Johan van de WATER bij Maria zijn huisvrouw dochter van Jan TIELEMANS, vader en momboir over zijn onmondige dochter Johanna Maria Faustina, geassisteerd met Rombout SMETS en Marcus van OUWEN haar voogden, ter eenre en Maria dochter van wijlen Tielman Jans TIELMANS, Raed van 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heijlwich TIELMANS, krachtens haar testament: te St Oedenrode.
19.02.1650 | R 1572 | f 377

Henrick TIELMANS, raad van 's-Hertogenbosch, gemachtigd door Pauwels Wijnants van RESANDE, priester, zoon van wijlen Pauwels Wijnants van RESANDE bij Johanna dochter van wijlen Herman van CASTEREN zijn eerste huisvrouw, voor notaris Johannes van der HAGEN op 21.3.1653; Herman en Mattheus zonen van Pauwels en Johanna voorsz; Franchoijs WONDERS man en momboir van Josina zijn huisvrouw dochter van Pauwels en Johanna voorsz, ter eenre en Dirck Dircks van KESSEL, Pauwels Wijnen SUIJSKENS, Cornelis Jaspers van HEESWIJCK en Pieter Boudewijns van SANTVOORT momboirs over Jaspar en Barbara onbejaarde kinderen van wijlen Pauwels Wijnants van RESANDE bij Judith zijn tweede huisvrouw, dochter van Willem Jaspars van HEESWIJCK, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Pauwels en Judith: te Schijndel; chijnsen.
04.04.1653 | R 1573 | f 16

Johan van den HOVEL, Licentiaet in de rechten, canonick te Xanten en zijn broeder Gijsbertus, ook Licentiaet in de rechten, zonen van wijlen Johan van den HOVEL, schout van Hapert, Hoogeloon en Casteren; Joncker Henrick Le LION, Drossaert van Oud Herlaer en St Michielsgestel, luitenant in de compagnie van Maijor THUIJLL van BULCKENSTEIJN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Anna van den HOVEL dochter van wijlen Johan van den HOVEL en Johan Wouters van ESCH te 's-Hertogenbosch, man en momboir van Helena, ook dochter van Johan van den HOVEL voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johan van den HOVEL: renten, pachten en chijnsen.
22.11.1650 | R 1573 | f 106

Catharina en Antonia dochters van wijlen Anthonis HERINCX bij Geertruijd zijn huisvrouw, Jan EVERAERTS en Henrick zoon van wijlen Jacob Sijmons van WAEL man en momboir van Hester zijn huisvrouw dochter van Anthonis en Geertruijd voorsz: appro batie van de erfdeling van de goederen van Catharina dochter van Jan Everaerts van RAVESTEIJN weduwe van Balthasar DONCKERS hun tante, op 13.12.1650.
14.12.1650 | R 1573 | f 118v

Henricxke dochter van wijlen Thomas Jan van VELP bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Philip Reijnder POTTEIJE; Dierck zoon van wijlen Jan Thomas van VELP en Arnd TIELMANS momboirs over Jan en Maria onmondige kinderen van wijlen Thomas Jan van VELP bij Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van hun oud-tante Anna dochter van Reijnder POTTEIJE: het huis "in de Visbancke" aan de Sevenbrugge te 's-Hertogenbosch, achter het convent van de Cruijsbroeders, bij de Cruijsstraat, aanbestorven via Heer Everaert van RAVENSTEIJN, canonick te 's-Hertogenbosch; twee cameren op het Hinthamereijnde te 's-Hertogenbosch, door Roeloff Bastiaen JANSSE op 11.7.1644 verkocht aan Thomas Jan van VELP; 1/6 in een huis "in de drij Heringen" in de Visstraat te 's-Hertogenbosch, waarin hun oom Dierck van VELP woont en die 5/6 deel bezit; twee cameren in de Corte Putstraat door Geertruijd dochter van Jan IJEWAEN bij testament op 23.3.1585 toegescheiden aan Anna weduwe van Philips POTTEIJE te Herlaer; huis in de Kerckstraat, door Henrick Jacobs van SOERENDONCK op 13.12.1616 verkocht aan Anneke dochter van Reijnder Philips POTTEIJE; te Brogel, Orten en in het Boschvelt; renten, obligaties, chijnsen en contanten.
09.04.1650 | R 1574 | f 22

Anthonij Nicolaes van GEFFEN, stadts slootmaecker te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Elijsabeth JANSSEN, zijn huisvrouw, vader van zijn onbejaarde kinderen, ter eenre en Adriaen zoon van wijlen Hendrick Peter JANSSEN, weduwnaar van Anneke zijn huisvrouw dochter van Nicolaes van GEFFEN, krachtens testament gepasseerd voor schepenen van Vught op 30.12.1649, vader van onmondige kinderen en momboir over Maijke onmondige dochter van wijlen Anneke voorsz uit haar eerste huwelijk met Albert ADRIAENS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Nicolaes zoon van Anthonij van GEFFEN: te Vught St Lambert, Vught St Peter, Helvoirt; chijnsen.
24.03.1651 | R 1574 | f 91v

Wijnand van ROSAN, wollen lakenen koopman te 's-Hertogenbosch man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert RIJCKARTS bij Anna Delis van der AA, voor hem-zelven en momboir over Bartholomeus onbejaarde zoon van Gijsbert RIJCKAERTS bij Anna voorsz - oud ca 20 jaar - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis met zijn aangelag te Schijndel.
24.03.1651 | R 1574 | f 103

Jan en Delis zonen van wijlen Joost Jans VISSCHER bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan HUIJBERTS, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 26.2.1650 voor notaris Alexander GRAHAME.
17.04.1651 | R 1574 | f 128v

Matthijs Andries van HERETUM, Seger GOIJAERTS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Matheus Henrick RUTTEN; Geraertken dochter van Mattheus Henrick RUTTEN weduwe van Anthonis Jans van den HEUVEL, Henrick zoon van Jan JOACHIM bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Adriaen Mathijs van HERETUM, Adriaen zoon van Hendrick PETERS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Adriaen JOOSTEN, Jan Jan Peters van SCHIJNDEL man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Hendrick PETERS en Anneke voorsz; Jan Jan SPIERINCX, Henrick Geraerts COPPEN en Adriaen Geraerts COPPEN, momboirs over Henricxke onbejaarde dochter van Dierck Geraerts COPPEN bij Marij ke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick RUTTEN, allen erfgenamen van hun oom Jan Hendrick RUTTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan Hendrick RUTTEN voorsz: te Den Dungen, Berlicum.
17.04.1651 | R 1574 | f 145v

Elijsabeth en Henriette, dochters van wijlen Mr Henrick van HORENBEECK, licentiaet in de rechten en raetsheer van 's-Hertogenbosch bij wijlen Elijsabeth zijn husvrouw dochter van wijlen Mr Dierck van VECHEL, president van 's-Hertogenbosch, voor henzelve; Joncker Guiliam d'ABSLOONS, Licentiaet in de rechten, oud-raed van 's-Hertogenbosch en Mr Rogier van BROECKHOVEN, licentiaet in de rechten, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Cornelis van HORENBEECK, zoon van wijlen Mr Henrick van HORENBEECK bij Elijsabeth zijn huisvrouw, bij Catharina van LAMSWEERDE zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elijsabeth van VECHEL weduwe van Henrick van HORENBEECK: te Berlicum.
01.08.1650 | R 1574 | f 159

Theodorus SMETS, Licentiaet in de rechten, transport hebbende van Susanna en Sara PELGROM, voor 10/13 deel in de helft; Theodorus nog als momboir over Johanna Maria zijn onbejaarde dochter bij wijlen Maria van de WATER, zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Johan van de WATER, Licentiaet in de rechten bij Maria TIELAMANS zijn huisvrouw, voor anderhalf dertiende deel.
01.08.1650 | R 1574 | f 159

Elisabeth dochter van Lambert WOUTERS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Laureijs Jansen van VECHEL; Anthonis Jans de BEIR man en momboir van Anneke zijn huisvrouw; Jan Martens op de BEECK man en momboir van Stouben, zijn huisvrouw, dochters van Lambert en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
04.05.1651 | R 1574 | f 199v

Theodorus SMETS, Licentiaet in de rechten, transport hebbende van Susanna en Sara PELGROM, voor 10/13 deel in de helft; Theodorus nog als momboir over Johanna Maria zijn onbejaarde dochter bij wijlen Maria van de WATER, zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Johan van de WATER, Licentiaet in de rechten bij Maria TIELAMANS zijn huisvrouw, voor anderhalf dertiende deel en Theodorus voorsz nog last hebbende van Anna TIELAMANS voor anderhalf dertiende deel, ter eenre; Theodorus voorsz gemachtigde van Aert en Frans AERTS voor 6/13 deel en anderhalf dertiende deel in de andere helft; Adriaen FREIJSSEN en Jan JANSEN voor anderhalf dertiende deel en Willem Adriaen SMITS in naam van Jan Goijaert WOUTERS c.s., voor de rest, terandere zijde, gaan erfdeling aan van een houtwas, op de Hoeven te Vught St Peters, van welk gehele houtwas Jan zoon van wijlen Jan VERHOEVEN op 7.8.1554 2/3 deel had verkocht aan Frans zoon van wijlen Henric PELGROM.
26.03.1650 | R 1574 | f 255v

Gielis de LANGE man en momboir van Theodora van de WEIJER, zijn huisvrouw, tevoren weduwe van Lambert van WERTHUIJSEN, voor de helft geinstitueerde erfgename van Lambert voorsz krachtens testament voor notaris Henrick van EIJNDHOVEN gepasseerd op 24.7.1645, ter eenre en Capiteijn Aelbert van STEENWIJCK en Willem van WERTHUIJSEN, momboirs over de kinderen van Lambert en Theodora voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lambert voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de St Jorisstraat tegenover de Schutsbogaerd; huis met zijn aangelag te Cromvoirt.
09.06.1650 | R 1574 | f 314

Jan zoon van wijlen Aert Jan BITS, van Nulant, bij Aelken van GRIENSVEN; Peter IJSERMANS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert en Aelken voorsz, ter eenre en Jan Everts van ENGELEN man en momboir van Lucia zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Jans van NUENEN bij Aelken voorsz uit haar tweede huwelijk en Maijke, ook dochter van Matthijs en Aelken voorsz, ter andere zijde, sluiten een compromis in een geschil over de verdeling van de goederen van hun moeder.
23.08.1650 | R 1574 | f 324

Christoffel STRICK man en momboir van Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck Adriaen Boudewijn van STRAMPROIJ en wijlen Adriana COPPELMANS; Dierck STRICK vader en momboir over Cornelia zijn dochter bij Magdalena zijn huisvrouw dochter van Dirck en Adriana voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Dierck en Adriana: te 's-Hertogenbosch een huis achter de Tolbrugh, "de Pluijm" door Peter zoon van wijlen Pauwels Jan COLEN op 10.3.1632 verkocht aan Dierck voorsz drie woningen achter de Tolbrug over de tweede brugge, door de vier kinderen van Jan Diercx van SON verkocht op 27.1.1628 aan Dierck voorsz; het huis "in Mechelen" in de Tolburghstraet naast de Meelpoort, door Dierck gekocht op 23.1.1624 van Jan zoon van wijlen Willem Thomas NEIJTS en Goijaert Jans van ASTEN en nog een huis op de hoek van de Cleijne en Groote Tolbrughstraet, door Dirck gekocht op 27.3.1624 van Jan zoon van Willem Thomas NEIJTS c.s. voorsz; obligaties, chijnsen.
07.09.1650 | R 1574 | f 331

Anthonij Jacobs La VIGNE en Aelken dochter van wijlen Andries GOOSSENS, zijn huisvrouw, te Boxtel, present te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament.
06.07.1650 | R 1574 | f 378

Herman zoon van wijlen Mr. Herman ROMBOUTS, med. doctor en raad van 's-Hertogenbosch.
Approbatie van het testament gepasseerd voor notaris Laurens van KESSEL op 8.1.1650.
Revocatie op 10.1.1653.
27.07.1650 | R 1574 | f 380

Agneesken dochter van wijlen Aerts SLOTH, voor haarzelve; Peeter FREDERICX man en momboir van Stijntken zijn huisvrouw dochter van Aert SLOTH voorsz, vader van zijn kinderen bij Stijntken voorsz; Jan PEIJMANS en Adriaen Jans SLOTH momboirs over Jan en Catharina onmondige kinderen van wijlen Henrick van GOCH bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Aert SLOTH, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen Aert SLOTH, metselaar, krachtens testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 27.1.1649: te 's-Hertogenbosch een huis op de hoek van de Volderstraat en het Dijcxken door Dierickxken dochter van wijlen Goijaert van LITH en weduwe van Mr Hendrick van BERCHEM, procureur voor het gerecht van 's-Hertogenbosch, verkocht aan Adriaen voorsz op 3.12.1641; een huis met zijn aangelag in de Beurtsestraat, door Peter JANSEN, schaliedekker, op 27.11.1634 aan Adriaen voorsz verkocht; een huis met zijn aangelag in de Mortelstraat, door Gijsbert Jan PEIJNENBORCH c.s. aan Adriaen voorsz verkocht op 15.10. 1648; de helft in een huis aan de Waterstraat, welke helft door Jan Jan van HEES, cuijper, man en momboir van Eerke zijn huisvrouw, dochter van Lucas Aert LUCASZ aan Jacob PIJNAPPEL verkocht, doch vernaderd door Roegier Anthonis Jan van HEES en vervolgens verkocht aan Adriaen voorsz op 1.3.1646.
15.03.1651 | R 1575 | f 60

Jacob Bernard en Geertruijd, kinderen van wijlen Laureijns zoon van Jan ROELOFFS, voor henzelven en mede in naam van hun absente zuster Marijke, ter eenre; Adriaen Meeus van LITTOIJEN man en momboir van Adriaentken zijn huisvrouw; Peter Adriaen WALRAVENS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Jan zoon van Jan ROELOFFS voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Corstiaen en zijn zuster Iken, kinderen van wijlen Jan ROELOFFS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan LAUREIJNS, hun oom en tante, te Den Dungen.
18.03.1651 | R 1575 | f 82v

Johan van BETHMER, Licentiaet in de rechten; Josina van BETHMER zijn zuster, weduwe van Aert Jans van BOCXTEL, haar laatste man, kinderen van wijlen Sijmon Jan van BETHMER bij Isabella van de WATER; Everaert van WEE, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Sijmon en Isabella voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 1.6.1640 voor notaris Thomas van HIJNSBERGH.
31.03.1651 | R 1575 | f 87

Johan KARSMANS in huwelijk hebbende Mechtelt zijn huisvrouw, Gijsbrecht KARSMANS man en momboir van Maria zijn huisvrouw en Philips van HOREN man en momboir van wijlen Hans STRICK, koopman van wollen lakens te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch het huis "de sweerten Beer" in de Vuchterstraat en het huis daarnaast; Roosmalen, Empel, Helvoirt.
27.07.1651 | R 1575 | f 327

Besloten testament van Adriaen zoon van wijlen Henric Henricx van ENGELEN, te Helmont.
Geopend op verzoek van de executeur testamentaire: Henrick zoon van wijlen Henric Henricx van ENGELEN op 26.5.1651.
08.04.1650 | R 1575 | f 386v

Peeter zoon van wijlen Dierick GEENEN en Meriken dochter van Henrick CORNELIS, zijn huisvrouw, te Oostelbeers, present te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament van een kinderloos echtpaar.
Na overlijden van de testatrice: een prelegaat aan Henrick CORNELIS, vader van de testatrice.
Na overlijden van de testateur: een prelegaat aan zijn zusters Meriken en Beelken.
02.09.1651 | R 1575 | f 394

Peter en Michiel, zonen van wijlen Dierck Geraerts van den BICHELAER bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Peter MICHIELSE, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Erbert van den BICHELAER, priester en canonick te Boxtel, gepasseerd voor notaris van Griensven te Vucht op 10.10.1651.
20.10.1651 | R 1576 | f 27v

Willem zoon van wijlen Jan Willem Aerts van GRIENSVEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric Henricx van GRIENSVEN, voor hem zelve, Gerardt Jacob Peters van GRIENSVEN, momboir over Aert zoon van Jan en Henricxken voorsz; Hendrick Huijbert van der MERENDONCK momboir over Maijke onmondige dochter van Jan en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
11.10.1651 | R 1576 | f 31

Henricxken dochter van Rutger Henricx JANS weduwe van Matthijs Dielis van OS, ter eenre en Joost Lenerts van de SANDE man en momboir van Alken zijn huisvrouw dochter van wijlen Emonts Gerard van STOCKHORST bij WIllemke zijn huisvrouw dochter van Rutger Hendrick JANS voorsz; Peter RUTH PEETERS en Henrick Willems van BEECK momboirs over Jenneke onmondige dochter van Peter Ruth PEETERS bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Ruth Hendrick JANSZ, ter andere zijde, allen erfgenamen van Heer Hendrick RUTGERI, pastoor te Herpen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Hendrick voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel
13.01.1652 | R 1576 | f 244

Anthonis zoon van wijlen Wouter ANTHONIS bij Anneke Claes AERTS, ter eenre; Henrick zoon van Aert Laureijns van VECHEL man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van Wouter en Anneke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, op de Sporckt, Schijndel, Boxtel, Hoog Gemonde; chijnsen.
13.01.1652 | R 1576 | f 247

Geertruijd KOCKMANS en Mr Godefroij van HERLAER, Licentiaat in de rechten, te 's-Hertogenbosch.
Approbatie van het testament gepasseerd voor Dierck van der DUSSEN, te 's-Hertogenbosch, op 24.4.1652.
Haar neef Arnolt van OLDENEEL zal het testament approberen voor schepenen van Zwolle.
08.06.1652 | R 1576 | f 294

Aelbert zoon van wijlen Aelberts van BROGEL bij wijlen Alken zijn huisvrouw dochter van wijlen Geerlincx van ENGELEN, voor zichzelve en als ge´nstitueerde erfgenaam van Catharina zijn zuster; Geerlincx zoon van Aelbert en Aelken voorsz en Henrick Jansen VERCAMP man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van Aelbert en Aelken voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen op 8.1.1652, van wijlen hun ouders.
26.01.1652 | R 1576 | f 351

Dierck zoon van wijlen Nicolaes HERMANS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Diercx Anthonis van den WAMBERGH; Roeloff GIJSBERTS man en momboir van Pieterken zijn huisvrouw dochter van Nicolaes en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: op de Drijborcht te Den Dungen, op de Poeldonck te Den Dungen, te St Michielsgestel; chijnsen.
06.03.1652 | R 1577 | f 34

Laureijns zoon van wijlen Michiel Henricx LAUREIJNSSEN, ter eenre en Herman WILLEMS man en momboir van Bertken zijn huisvrouw dochter van Michiel voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te St Michielsgestel.
Laureijns verkoopt zijn deel aan Herman WILLEMS.
14.03.1652 | R 1577 | f 54

Joncker Johan van der STEGEN, oud-raad van 's-Hertogenbosch.
Approbatie van het testament gepasseerd op 28.4.1650 voor notaris Peter de LOUW.
06.04.1652 | R 1577 | f 74

Willem, Jan en Elias, zonen van wijlen Jan Willems de WIJSE bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen Jan VERSPREUWEL en Henrick Crijnen TIELENS in huwelijk hebbende Pirijntken ook dochter van Jan en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Esbeek onder Hilvarenbeek.
29.04.1652 | R 1577 | f 115

Joncker Henrick en Joncker Dominicus zonen van wijlen Joncker Pauwels van der LEEMPUT bij Ida van NIEUWENHUIJSEN zijn huisvrouw; joncker Guiliam d'ABSLOONS - Raad van 's-Hertogenbosch - zoon van wijlen Joncker Godefroij d'ABSLOONS bij Ida voorsz in haar tweede huwelijk; Dirck Dircx van ERP in naam van de kinderen van wijlen Aert van DALE, burgemeester van de stad Grave bij Lucia zijn huisvrouw dochter van Pauwels van der LEEMPUT, gaan erfdeling aan van renten en chijnsen.
17.04.1652 | R 1577 | f 121

Guiliam zoon van wijlen Peter Huijbrechts van LIEBERGEN bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten Rutgers van MOOCK; Guiliam DONCKERS, notaris, testamentaire curator over Elijsabeth dochter van Peter en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en renten.
25.06.1652 | R 1577 | f 179

Huijbrecht zoon van wijlen Wouter van der CAPELLE bij wijlen Maria HEIJMANS, zijn eerste huisvrouw, voor 1/9 deel; Gijsbrecht zoon van wijlen Wouter van der CAPELLE bij Catharina van den KERCKHOFF, zijn tweede huisvrouw, voor 4/9 deel; Aleijde van der CAPELLE, dochter van Wouter en Catharina voorsz, weduwe LAMSWEERDE, voor 4/9 deel, gaan erfdeling aan van een hoeve te Loosbroek krachtens testament van hun vader.
08.05.1652 | R 1577 | f 218

Thomas Janase van TURNHOUT man en momboir van Agatha zijn huisvrouw; Geraert Daniels van DIJCK in huwelijk hebbende Maria, dochters van wijlen Jan Willemse BUIJS bij wijlen Hillegonda dochter van wijlen Henrick Henricx PETERS; Agnes dochter van Jan en Hillegonda voorsz, weduwe van Henrick zoon van Adriaen van SCHIJNDEL, krachtens testament gepasseerd voor notaris Thomas Janse van TURNHOUT notaris te 's-Hertogenbosch op 12.6.1652 door Agnes en Henrick voorsz; Mr Jan van RAVENSTEIJN, practisijn te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Bartholomeus GARCIA, alpheris van Zijne Majesteit, man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Henricx van OUDENHOVEN bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Willem BUIJS en Hillegonda voorsz, voor notaris Balthasar COURTOIJS gepasseerd op 17.6.1652 te Lier; Johan van RAVENSTEIJN voorsz nog als curator over de onmondige kinderen van wijlen Peter Henricx van OUDENHOVEN bij Henricxken BUIJS, krachtens testament van Anneke dochter van Jan Willem BUIJS bij Hillegonda zijn huisvrouw, gepasseerd voor notaris Johan van AFFOIRDEN op 12.2.1649 te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anneke voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Postelstraat tegenover de Capucijnen, door Henrick Henricx PETERS gekocht; renten, pachten en chijnsen.
13.07.1652 | R 1577 | f 286

Cornelis BEEKMANS, man en momboir van Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Evert SOMERS, voor hemzelve en voor Pauwels zoon van Joost zoon van Evert SOMERS voorsz en nog in naam van de vier voorkinderen van Joost SOMERS, allen erfgenamen van hun vader, allen erfgenamen van Evert SOMERS voorsz, ter eenre;.
Jan Anthonis de LOUWE voor zichzelve en voor Maijke zijn zuster, Augustijn CIERMANS gemachtigd van Agnes ook dochter van Anthonis de LOUWE, weduwe van Cornelis Jans PLEIJTMAECKERS, op 27.7.1652 voor notaris Thomas HIJNSBERGH te 's-Hertogenbosch, allen erfgenamen van wijlen Henricxken Anthonis de LOUWE huisvrouw van Evert SOMERS voorsz, approbatie van de erfdeling op 3.6.1652 van de goederen van Evert en Henricxken voorsz.
23.07.1552 | R 1577 | f 398

Jan, Delis en Henrick zonen van wijlen Adriaen Jans van der MERENDONCK bij Dircxken zijn huisvrouw dochter van Dielis JERONIMUS; Jan PETERS, man en momboir van Wilhelmina zijn huisvrouw Marijke dochter van Jan PETERS bij Elisabeth zijn huisvrouw, beide dochters van Adriaen en Diricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, St Michielsgestel.
29.10.1652 | R 1578 | f 28

Willem PETERS momboirs over Gerart Stevens van ROIJ man en momboir van Geertruidt zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert HAUBRACKEN bij Barbara HICXPOIRS, ter eenre; Joris HAUBRACKEN. momboir van Maria onmondige dochter van Gerard en Barbara voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Geraert HAUBRACKEN renten, cijnsen en contanten.
09.11.1652 | R 1578 | f 60

Jacob POOL man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van Govaert BUIJSSEN, voor hem zelve, Govaert POOL, gemachtigd van Jan de Oude, Jan de Jonge en Maijke, kinderen van Govaert BUIJSSEN voorsz en van Joost GUILLIAEMS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Govaert BUIJSSEN, gepasseerd voor schepenen van Essen op 5.11.1652, allen erfgenamen van wijlen Lijsken BUIJSSEN weduwe van Lenaert Cornelissen de MOL, approbatie van de erfdeling, gepasseerd op 28.19.1652 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH van de goederen van Lijsken voorsz.
11.01.1653 | R 1578 | f 146

Willem zoon van wijlen Peter Henricx van OUDENHOVEN bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Willem BUIJS - ouder dan 24 jaar - Bartholomeus GARCIA man en momboir van Anne zijn huisvrouw; Joncker Augustinus TURCK man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Peter en Henricxken voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 21.2.1653 voor notaris Johan KARS.
25.02.1653 | R 1578 | f 223v

Lernaert Jans van GRIENSVEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Joosten van ROOSMALEN; Jan zoon van wijlen Evert Joosten van ROOSMALEN, van vaderszijde, erfgenamen van Heer en Meester Gaspar van den HERSTRATEN, pastoor van Esch; Adriaen Jans van den BICHELAER een der erfgenamen van moederszijde van Heer Gaspar voorsz, voor zich zelve en voor de andere geinstitueerde erfgenamen, ter andere zijde gaan erfdeling aan van de goederen van Heer Gaspar voorsz, krachtens het besloten testament, gepasseerd voor schepenen van Boxtel op 25.9.1641 en geopend op 13.1.1643.
11.03.1653 | R 1578 | f 257

Anthonij BROUWERS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Jan GILENUS bij Maria Joosten SCHEENKENS, voor hemzelven; Cornelis van BOXMEER notaris te 's-Hertogenbosch in naam van Joost zoon van wijlen Jan en Maria voorsz en mede van zijn broeder Henrick GILENUS en Dierck van der DUSSEN, notaris, curator over Goijaert en Alegunda onmondige kinderen van wijlen Jan en Maria, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "In het Vosken" in de Verwerstraat hoek Lange Putstraat, door Jan GILENUS gekocht van de weduwe van Peter CIERMANS op 27.11.1642; renten, contanten.
20.02.1653 | R 1578 | f 284

Willem en Cornelis zonen van wijlen Jan Cornelis JACOPS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Willem Willemsz van BEECK; Henrick Huijberts van der MERENDONCK man en momboir van Adriaentken zijn huisvrouw, Jan zoon van Jan Rutten van GRIENSVEN man en momboir van Metken zijn huisvrouw en Willem Willems MOLENBEECK man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, dochters van Jan en Marijke voorsz, Hendricxke dochter van Jan en Marijke voorsz huisvrouw van Henricx Sebert HENRICX gemachtigd door haar man voor notaris Alexander de GRAHAM op 25.4.1653 te Den Dungen en ten verzoeke van Gerart Jan Delis WEIJGERGANCX en Hendrick Huijberts van der MERENDONCK, momboirs over Jan onmondige zoon van Gerart Jan Delis voorsz bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van Jan en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Marijke voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel, Berlicum, Empel.
30.04.1653 | R 1578 | f 379v

De condividenten van bovenstaande acte (f 16), gaan erfdeling aan van de goederen Pauwels en Judith toegescheiden bij erfdeling op 4.4.1653: te Schijndel, chijnsen.
22.04.1653 | R 1579 | f 32

Henrick zoon van wijlen Jan HENRICX, des cleermaeckers, bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Cornelis van OOSTERHOUDT, Geraert AELBERTS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, ook dochter van Jan en Henricxken voorsz en Joost MOONEN, testamentaire voogd over Jenneke onmondige dochter van Jan en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen.
13.05.1653 | R 1579 | f 60v

Jan de Jonge, Jan de Oude en Maijke, kinderen van wijlen Govaert BUIJSSEN; Joost GUILIAEMS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw, Jacob POOL man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, beiden dochters van Govaert voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader op 11.8.1653 gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
12.08.1653 | R 1579 | f 148

Arnold van MOMBEECKE, Heer van Hubroeck, vader en voogd over zijn kinderen bij wijlen Anna Maria de BORCHGRAVE dochter van wijlen Heer Michiel de BORCHGRAVE bij Maria de JEGER; Johan Baptist de BORCHGRAVE, Heer van Oirle, oom van de voorsz kinderen, ter eenre, Heer Johan Charles de JEGER Heer van St Michielsgestel man en momboir van Johanna Mechtelt de BORCHGRAVE, dochter van Michiel en Maria voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Oudt-Vinckel, Grave, Roosmalen, Nuland, Zeelst, Vught, Oirle; de gruit van Orthen; pachten, renten en chijnsen.
17.09.1653 | R 1579 | f 285

Geraert zoon van wijlen Goijert Huijbert van der MERENDONCK bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan BASTIAENS; Jan GERARDS, mulder, man en momboir van Guertken zijn huisvrouw en Aert Huijbers JANSEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert en Marijke voorsz, voor de ene helft; Willem ook zoon van Goijaert voorsz bij Marijke voorsz; Wouter Jan van SON, Luijcas Huijbert van der MERENDONCK momboirs over Marijne, onmondige dochter van Goijaert en Marijke voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen op de Poeldonck.
04.11.1653 | R 1580 | f 36

Govaert zoon van wijlen Govaert van den BROECK, te Eijndhoven, man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen Wijnant SUIJSKENS heeft een hoeve te St Michielsgestel aan de Dungense kant verkocht aan Jan Willem van BOEDONCK en Goijaert Goijaert van den DUNGEN op 9.2.1644 Goijaert Goijaert van den DUNGEN en Margriet Peter JANS weduwe van Jan Willem van BOEDONCK, gaan erfdeling aan van het gemeenschappelijke goed.
13.11.1653 | R 1580 | f 40v

Jan TIMMERMANS, oud-president van de Heerlijkheid Oisterwijk, een der erfgenamen van Heer Godefridus van GORCUM, voor 1/5 deel; Heer Benedictus EELKENS, pastoor van Megen, gemachtigde van Marijke PAUWELS, voor 1/5 deel alsmede de erfgenamen van Lijsken ANDRIESSEN, voor 1/5 deel, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Heer Godefridus van GORCUM op 19.8.1653 gepasseerd voor schepenen van Megen.
06.11.1653 | R 1580 | f 55

Lenaert zoon van wijlen Lenaert Jan GIJSBERTS bij wijlen Willemke zijn huisvrouw dochter van Gerard Jan Anthonis van MUGHEUVEL, Pauwels Janse WEIJGERGANCX man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, Willem zoon van Willem Jan AETS in huwelijk hebbende Agnes zijn huisvrouw, dochter van Lenaert en Willemke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen in de Litsestraet, St Michielsgestel; renten, chijnsen en obligaties.
08.11.1653 | R 1580 | f 61

Jan en Henrick zonen van wijlen Peter HERMANS bij Anneke Adriaens van den HEUVEL; Margriet; Henrick AELBERTS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, Jan Willems de WEGE man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Peter en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, weduwe van Peter HERMANS: te Den Dungen, St Michielsgestel.
22.11.1653 | R 1580 | f 90v

Henrick Anthoni van GRIENSVEN man en momboir van Eerken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Peter SEBERTS verkoopt de helft in een ongedeelde akker aan Jan Henricx SMOLDERS op 11.4.1653.
Jan voorsz en Lucas zoon van Matthijs Jan DELIS gaan erfdeling aan van dit goed.
31.12.1653 | R 1580 | f 108v

Joncker Cornelis zoon van wijlen Joncker Roeloff van EIJCK bij Postulina de BEVER; Joncker Johan zoon van Joncker Floris van EIJCK, Heer tot Nuenen, Gerwen etc. bij Beatrix MONICX zijn huisvrouw, man en momboir van Cecilia dochter van Joncker Roeloff en Postulina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Joncker Anthonis van EIJCK als van Postulina van EIJCK: het adellijke huis Gagelbos, te St Lamberts Blaerthem, Oirschot; Wijele, Land van Heusden; Oudheusden; Gemert; Boxtel; Bokhoven; pachten, renten, chijnsen en tienden.
18.12.1653 | R 1580 | f 132

Heer en Meester Henrick VOS, licentiaet in de rechten, canonick graduaat van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Mr Leonaert VOS, raad van 's-Hertogenbosch bij Catharina GHIJSSELEN zijn huisvrouw, ter eenre; Joncker Reijnier Pallas van der STERREN, gemachtigd van Mr Adriaen, licentiaet in de rechten, enige zoon en universeel erfgenaam van Guiliam zoon van Mr Leonart VOS bij Catharina voorsz, gepasseerd voor schepenen van Diest op 13.2.1654, approbatie van de erfdeling van de goederen, van wijlen hun ouders, gepasseerd op 13.2.1654 voor notaris Jan Goijaerts van AERLEBEECK.
30.03.1654 | R 1580 | f 233

Henrick, Corstiaen en Metken, kinderen van wijlen Aelbert JANS bij Goijaertken zijn huisvrouw dochter van Henrick Goijaerts van der DONCK; Pauwels Henric MOLDERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, ook dochter van Aelbert en Goijaertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel.
18.04.1654 | R 1580 | f 247

Heer Joncker Henrick La LIJON, luitenant in de compagnie van majoor THUIJLL van BULDENSTEIJN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch; Digna zijn zuster, weduwe van capiteijn MARGIGNIJ, kinderen van wijlen Joncker Elbert La LIJON, president van 's-Hertogenbosch, drossaard van Oud-Herlaer, bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van Jacob VLAS, voor 1/3 deel; Joncker Johan van de WATER man en momboir van Maria SPIEGELS, voor 1/3 deel en Joncker Gielis van HUIJSSEN, gemachtigd door Jacoba CLOECK weduwe van Joncker Johan van den BROECK, voor haarzelve en als tante van de twee onmondige kinderen van haar zuster Witta bij wijlen Joncker Henrick van VORST, gemachtigd voor schepenen van Arnhem op 14.12.1653 en nog voor Catharina CLOECK, innocent, voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob VLAS, krachtens testament gepasseerd op 16.10.1645 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH te 's-Hertogenbosch: renten en chijnsen.
De condividenten, vertegenwoordigd door Joncker Gielis van HUIJSSEN gaan op 22.4.1654 een subdivisie aan (f 283v).
18.04.1654 | R 1580 | f 274

Jan, Henrick en Marijke kinderen van wijlen Adriaen Geraerts van SON bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Geraert PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
03.03.1654 | R 1580 | f 325

Lambert zoon van Dierck LAMBERTS bij Josina zijn huisvrouw dochter van Jan JACOBS en Henrick zoon van Henricx GOOSSENS man en momboir van Peterke zijn huisvrouw, ook dochter van Dierck en Josina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
03.03.1654 | R 1580 | f 328v

Mr Cornelis, licentiaet in de rechten, raad van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Cornelis Goijaerts van der MERENDONCK bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Lambert Huigen HORN en Pauwels Wijnants SUIJSKENS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Cornelis en Willemke voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
23.04.1654 | R 1581 | f 3

Laureijns, Bertken en Jenneken, kinderen van wijlen Joost Jans van CUIJCK bij Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Laureijns DONCKERS, krachtens besloten testament, gepasseerd voor notaris Peeter van BREE op 24.11.1650 en op 15.3.1654 geopend, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis met zijn aangelag aan de Geerlincxbrug te 's-Hertogenbosch, door Roelof, Goijaert en Goossen zonen van wijlen Goossen Roeloff GOOSSEN, bakker, bij wijlen Elijsabeth dochter van wijlen Goijaert Henricx van SPOIRDONCK op 17.11.1620 verkocht aan Joost voorsz, ook bakker; te Vught St Peter, chijnsen en pachten.
Bertken en Jenneken voorsz gaan subdivisie aan van renten en chijnsen.
03.07.1654 | R 1581 | f 130

Marten zoon van wijlen Adriaen Henricx WILLEMS bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Marten GERAERTS; Henrick zoon van Willem GOIJAERTS man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel; obligaties en chijnsen.
25.07.1654 | R 1581 | f 148v

Besloten testament van Joncker Philips van THIENEN, Heer van Berlicum, Middelrode etc., Luitenant Kolonel en commandeur van 's-Hertogenbosch, gepasseerd op 27.4.1650 voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
Geopend door schepenen op verzoek van Joncker Arendt zoon van Joncker Jacob van THIENEN, Joncker Nanningh van VEEN, man en momboir van Isebelle, dochter van Jor Jacob voorsz; Joncker Charles van VLIERDEN, oud-schepen van Antwerpen man en momboir van Isabella Margriet van WIJNGERDEN, dochter van Joncker Romain van WIJNGERDEN bij Maria van THIENEN en Isabella BELLOUS, dochter van Joncker Johan BELLOUS bij Margriet van THIENEN.
05.08.1654 | R 1581 | f 241

Joncker Arend van THIENEN, Heer van Berlicum, Middelrode etc., Joncker Charles van VLIERDEN, oud-schepen van Antwerpen man en momboir van Isabella Margriet van WIJNGERDEN dochter van Joncker Romain van WIJNGERDEN bij Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Joncker Andries van THIENEN, voor henzelven, Heer Peter LUS, oud-president van 's-Hertogenbosch en Henrick van den BROECK, licentiaat in de rechten, executeurs testamentaire van wijlen Joncker Philips van THIENEN, commandeur van 's-Hertogenbosch, krachtens zijn codicil gepasseerd voor secretaris en notaris Laurens van KESSEL op 23.7.1654 - de executeurs testamentaire nog gemachtigd van Isabella BELLOUS, dochter van wijlen Joncker Johan BELLOUS bij Margriet van THIENEN dochter van wijlen Joncker Andries van THIENEN, gepasseerd op 17.8.1654 te 's-Hertogenbosch allen erfgenamen krachtens het besloten testament van Joncker Philips van THIENEN voorsz, voor de helft; Gerburch van LIJNDEN weduwe van ZALLANT, zuster van wijlen Walburch van LIJNDEN weduwe van Joncker Philips van THIENEN, Geertruijdt van DELEN weduwe van Diederick van LIJNDEN, Heer van Bijtterswijck etc. moeder en tochteresse van haar kinderen in de nalatenschap van Walburch voorsz en van Frans van LIJNDEN, Heer van Blitterswijck etc. zoon van Diederick voornoemd, uit zijn eerste huwelijk met Heijlwich VIJGE, als mede in naam van de andere kinderen van Diederick en Heijlwig voorsz; de weled. Heer Joseph van APPELTHOREN, Alexander SCHIMMELPENNINCK van der OIJE man en momboir van Vrouwe Anna van APPELTHOREN, Wolphart van HARSOLTE man en momboir van Henricxke van APPELTHOREN, Lubbert TURCK man en momboir van Judith van APPELTHOREN, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor hun broeders Frans en Henrick van APPELTHOREN, allen erfgenamen van Walburch voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joncker Philips van THIENEN: renten en chijnsen.
De condividenten voor de eerste helft, gaan subdivisie aan op 28.8.1654 (f 262).
26.08.1654 | R 1581 | f 249

Elen dochter van wijlen Walraven HERMANS, weduwe van Philips GOMMANS en Gerart GIELIS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van Philips en Elen voorsz, approberen het testament van Diericxken dochter van wijlen Hendrick Adriaens van OISTERWIJCK, op 1.2.1654 gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH te 's-Hertogenbosch.
24.08.1654 | R 1581 | f 288

Anthonis zoon van Gherart HAVENS bij wijlen Pierijntken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck HOPPENBROUWERS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Mr Peter PELGROMS en Jan Jan van RAVENSTEIJN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Gherart en Pirijntken voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 22.9.1654 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH: renten en chijnsen.
23.09.1654 | R 1581 | f 296

Michiel van WINTELROIJ man en momboir van Anna zijn huisvrouw en Mr Jan RIJSBOSCH in huwelijk hebbende Mechtelt, beiden dochters van wijlen Philips Gerit JORIS, ter eenre; Jan en Willem zonen van wijlen Adriaen BORCHMANS, voor henzelven; Jan voorsz gemachtigd van Jan LODEWIJCX man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw, Willem Jansz de VETH man en momboir van Anna zijn huisvrouw en Adriaen PANENBORCH met Jan Wouter LODEWIJCX, momboir over de onbejaarde kinderen van Anthonis KEIJSERS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen BORCHMANS voorsz en nog van Dierck Jan PAUWELS man en momboir van Perijn zijn huisvrouw, ook dochter van Adriaen BORCHMANS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Gerit JORIS, gepasseerd op 24.11.1654 voor notaris Jan RIJSBOSCH, te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders.
25.11.1654 | R 1582 | f 40

Gerarts zoon van wijlen Jacob Gerarts van de VENNE bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van LIEBERGEN bij Anna van MOOCK; Catharina LINTERMANS, dochter van doctor LINTERMANS, weduwe van Guiliaemus van LIEBERGEN zoon van Peter en Anna voorsz; Johan van den HEUVEL, Licentiaat in de rechten en Goijaert van LIEBERGEN, momboirs over Ambrosius, Guiliaem, Petronella en Elisabeth, kinderen van Guiliaem van LIEBERGEN en Catharina LINTERMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anna van MOOCK weduwe van Peter van LIEBERGEN: te 's-Hertogenbosch een huis op de hoek van Hintemerstraet en Marct aan Marten Rutten van MOOCK ten thijns uitgegeven op 4.1.1595 door Anneke dochter van wijlen Jan Jacop Gielis van MECHELEN c.s.; een huis met 2 cameren op de hoek van de Hintemerstraet en het Gruen straetje, verkocht aan Marten zoon van wijlen Rutger van MOOCK, bakker, op 7.4.1598 door Jan zoon van wijlen Gerard DIERCX c.s.
24.10.1654 | R 1582 | f 58

Gisbert van den HEUVEL, licentiaat in de rechten, zoon van wijlen Johan van den HEUVEL, schout van Hapert C.A.; Helena; Joncker Henrick La LIJON luitenant in de compagnie van commandeur THUIJLL van BULCKENSTEIJN; man en momboir van Anna zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Johan van den HEUVEL approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Heer Johan van den HEUVEL, canonick tot Zanten, zoon van wijlen Johan van den HEUVEL voorsz: te Hoogeloon, Dalem onder Hapert; renten en chijnsen.
26.10.1654 | R 1582 | f 119

Willem van OUDENHOVEN, notaris en clercq van de secretarie van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Peter Henricx van OUDENHOVEN; Joncker Aurelius Augustinus TURCK man en momboir van Maria zijn huisvrouw; Isaack van DOCKUM gemachtigd van Bartholomeus GORIS, commies van de artillerie van Zijne Majesteit op 11.3.1653 voor notaris Johan KARSTENS, man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter voorsz, voor 1/3 deel; Catharina dochter van Cornelis Wouter BROCK weduwe van Peter Sijmons PRIEMS, met Sijmon en Adriaen, haar zonen en nog voor Peter, hun bejaarde broeder en van hun onmondige broeders Marten en Cornelis en van Lambert Peter LAMBERTS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw ook dochter van Catharina en Peter Sijmons voorsz en nog actie en transport hebbende van Peter GOIJAERTS voor het resterende deel, gaan erfdeling aan van goederen te Oisterwijk, gekocht van Joncker Johan Marten van BROECHOVEN.
23.01.1655 | R 1582 | f 173

B- jonker, heer, schepen, luitenant kolonel, commandeur
Joncker Arnts van THIENEN, Heer van Berlicum en Middelrode zoon van Joncker Jacob, zoon van Joncker Andries van THIENEN, Joncker Carel van VLIERDEN oud-schepen van Antwerpen man en momboir van Isabella Margriet van WIJNGERDEN zijn huisvrouw dochter van wijlen Joncker Romain van WIJNGERDEN bij Maria zijn huisvrouw dochter van Joncker Andries van THIENEN en Joncker Jaspar van LIJNDEN man en momboir van Isabella BELLOUS zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joncker Johan BELLOUS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Joncker Andries van THIENEN, allen erfgenamen van Joncker Philips van THIENEN, Heer van Berlicum en Middelrode etc. Luitenant kolonel, commandeur van 's-Hertogenbosch, krachtens zijn besloten testament, gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 27.4.1650 en aldaar geopend op 5.8.1654, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Philips en wijlen Walburch van LIJNDEN zijn huisvrouw: renten en obligaties.
02.02.1655 | R 1582 | f 208

Cornelis van der MERENBERCH de Jonge man en momboir van Maria zijn huisvrouw; Honnert zoon van Joost Gijsmaers van HEDICKHUIJSEN man en momboir van Petronella zijn huisvrouw, dochters van wijlen Gerart van NUENEN, secretaris van Tilburg en Goirle bij wijlen Jacomina zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert van HOUBRACKEN; Michiel van HOUBRACKEN, clercq ter secretarie van 's-Hertogenbosch, met Mr Aert van HOUBRACKEN momboir over Peeter en Catharina onmondige kinderen van wijlen Mr Gerart van NUENEN bij Jacomina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch de helft in het huis "St Jacop" in de Verwerstraat, waarvan k deel Mr Geraert aanbestorven is via Aert van HOUBRACKEN; te Tilburg; chijnsen, obligaties, pachten en renten.
20.02.1655 | R 1582 | f 267

Adriaen zoon van wijlen Gerart Jacob SPIJCKERS, Marten Pouwels SMEESTERS man en momboir van Maria zijn huisvrouw; Goijaert Pietersz de HAEN man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Gerart Jacob SPIJCKERS approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Gerart voorsz.
15.04.1655 | R 1582 | f 397v

Mr Marten van HEES, gemachtigd van Charles Anthonis van VLADERACKEN, Heer van den Nemelaer; Anna, Margaretha, Isabella en Wilhelmina van VLADERACKEN, allen kinderen van wijlen Charles Nicolaes van VLADERACKEN, zoon van Charles van VLADERACKEN bij wijlen Elisabeth van BERCKEL in haar eerste huwelijk; Mr Marten van HEES nog gevolmachtigd van Wouter de JEGER, vader en voogd over zijn vijf onmondige kinderen bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Charles en Elisabeth voorsz in haar tweede huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth voorsz: te Zeelst, Blaerthem; renten, pachten en chijnsen.
30.04.1655 | R 1583 | f 9v

Aert en Heijlke, kinderen van wijlen Gerart Aert HEESTERS; Stans Stanse MOLENMAECKERS man en momboir van Pierijntken zijn huisvrouw dochter van Gerart voorsz, voor 1/3 deel; Heer Arnt, Jan en Willem zonen van wijlen Jan van der VELDE bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan STRICK, Willemke weduwe van Gijsbert van de VELDE zoon van Jan en Anneke voorsz en hun kinderen Jan en Maria; Geborch dochter van wijlen Willem van de LAER bij Elske zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan STRICK, eveneens voor 1/3 deel; Aldegunde dochter van wijlen Ghijsbert van de VELDE, oud-secretaris van 's-Hertogenbosch; Joncker Dominicus van den LEEMPUTTE in huwelijk hebbende Josina dochter van Ghijsbert voorsz, Huijbert KUIJSTEN gemachtigd van David van de VELDE, raad en rentmeester van de Raad van Brabant te Brussel, zoon van wijlen Johan van de VELDE zoon van wijlen Ghijsbert van de VELDE, voor 1/3 deel, erfgenamen van Petronella dochter dochter van Huijbert zoon van Gerart Aert HEESTERS weduwe van Diercx van der VELDE, notaris te 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Gijsbert van de VELDE voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van Petronella voorsz, gepasseerd op 2.9.1655 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH te 's-Hertogenbosch.
22.09.1655 | R 1583 | f 151

Adriaen SPIJCKERS man en momboir van Wendela zijn huisvrouw dochter van Gerarts van de VENNE, voor 1/3 deel; Jan en Gerart de Oude zonen van Gerart Gerarts van de VENNE, Henrick Jacobs van WEERT momboir over Gerart de Jonge en Goijaert onmondige zonen van Gerart van de VENNE voorsz, voor 1/3 deel; Jan en Gerart zonen van wijlen Jacob Gerarts van de VENNE, voor henzelven en voor Gerart, Maria en Henrick ook kinderen van wijlen Jacob voorsz, Jan Anthoni van BERGEN en Jacob Jansz van de VENNE, momboirs over Adriaen, Hendricxke, Maria, Anna en Adriaentken onmondige kinderen van wijlen Jacob Gerarts van de VENNE voorsz, voor 1/3 deel, allen erfgenamen van Wilhelmina dochter van Gerart van de VENNE, krachtens testament gepasseerd op 12.5.1655 voor notaris Cornelis van BOXMEER, gaan erfdeling aan van de goederen van Wilhelmina: renten, chijnsen en obligaties.
26.08.1655 | R 1583 | f 165

Henrick La LION, Luitenant in de compagnie van MaJoor THUIJLL Heer van BULCKENSTEIJN, ter eenre; Digna La LION weduwe van capiteijn MARGIGNIJ, ter andere zijde, kinderen van wijlen Elbert La LION, president van 's-Hertogenbosch en drossaard van Oud-Herlaer, bij Adriana zijn huisvrouw dochter van Jacob VLAS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders alsmede van de goederen van Joncker Thomas VLAS en Anna VLAS, hun oom en tante: te 's-Hertogenbosch een huis in de St Jorisstraat, door Johan van WEERDE, priester, verkocht op 29.11.1636 aan Joncker Elbert voorsz, Uiterwaard te Heessel, Driel, St Michielsgestel; renten en chijnsen.
30.09.1655 | R 1583 | f 172

Lambert en Arnt zonen van wijlen Goossen Arnts van GEFFEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Laureijns ROMMEN, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 20.2.1645.
24.09.1655 | R 1583 | f 225

Joncker Wouter en Joncker Charles, Heer van Oerle en Meer veldhoven, zonen van wijlen Joncker Godevaert de JEGER, raad van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Johanna SPIERINCK van WEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder en van wijlen Beatrix SPIERINCK van WEL, weduwe van Charles van der VORST Raad van Z.M. Raad van Brabant te Brussel hoeve te Oirschot; Helvoirt; Osch; renten, tienden en chijnsen.
25.02.1655 | R 1583 | f 228

Jan meerderjarige zoon, Geertruijd in huwelijk hebbende Antoni ZIJNCK; Dierck Janse van RAVESTEIJN en Laureijns Joosten van CUIJCK momboirs over Herman, onmondig, allen kinderen van wijlen Lambert Herman STRICK bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Dierick Janse van RAVESTEIJN - Antoni is gemachtigd door zijn vrouw op 1.12.1655 voor notaris Augustijn van der BEKE, te Gendt - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen
10.02.1656 | R 1584 | f 373

Geertruijd en Catharina dochters van wijlen Aert Henricx ZIERNEELS bij Mechtelt dochter van wijlen Henricx zoon van Wouter EELKENS, gaar erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten cijnsen en obligaties.
05.04.1656 | R 1584 | f 394v

Jacques LAUREN, koopman te 's-Hertogenbosch, een der momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mr Nicolaes de WITH secretaris van Tilburg, bij Anna de BURIDAM; Joncker Franchoijs VOTIUS in huwelijk hebbende Anna Maria dochter van Nicolaes en Anna voorsz, gemachtigd op 27.3.1655 voor notaris Bartholomeus van BERGE te Antwerpen, ter eenre en Henrick van EIJNDHOVEN, een der momboirs over de onbejaarde kinderen van Nicolaes en Anna voorsz, in naam van Mr Anthonij de WITH, ook zoon van Nicolaes en Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen en obligaties.
22.04.1656 | R 1584 | f 412

Cathelijn dochter van Roelant Servaes van WEERT in huwelijk hebbende Marten VERMANDEL, Jacomijntken en Servaes broeder en zuster van Cathelijn voorsz, erfgenamen bij besloten testament van Servaes Jacobs van WEERT, gepasseerd voor notaris Guiliam van CAMPEN te 's-Hertogenbosch op 18.8.1654 en op 29.8.1654 geopend, gaan erfdeling aan van de goederen aan: te 's-Hertogenbosch een camer in de Beursestraat, twee woningen aan de Weversplaets bij de Barbara kapel; renten.
01.06.1656 | R 1585 | f 78

Martijn zoon van Peter van OS bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van Corstiaen van WEERT; Peter Bernarts VERHAREN man en momboir van Anna zijn huisvrouw, dochter van Peter en Margriet voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 12.11.1655 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
17.05.1656 | R 1585 | f 169

Thomas van HIJNSBERCH, man en momboir van Hester zijn huisvrouw; Anthonij COREMANS in huwelijk hebbende Gijsbertgen beide dochters van wijlen Matthijs van den ANCKER, griffier en secretaris van 's-Hertogenbosch, bij Hester zijn huisvrouw dochter van Johan van ACHELEN zoon van Wouter van ACHELEN, raadsheer van 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis en drie cameren in de Kerckstraat te 's-Hertogenbosch gekocht door Johan van ACHELEN op 29.5.1617 tot behoef van Matthijs van den ANCKER en Hester zijn huisvrouw en van Dierck van KESSEL in huwelijk hebbende Catharina zijn huisvrouw dochter van Johan van ACHELEN zoon van wijlen Wouter van ACHELEN en Mr Willem van ACHELEN, priester te Hommelbeke, canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, ook zoon van Johan van ACHELEN; land buiten de drie Heeckels in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, Empel; chijnsen en renten.
28.07.1656 | R 1585 | f 281

Joncker Arnt van THIENEN, Heer van Berlicum en Middelrode; Joncker Jaspar van LINDEN man en momboir van Isabella BELLOUS dochter van wijlen Johan BELLOUS bij Margriet van THIENEN zijn huisvrouw, voor henzelven en gemachtigd van Joncker Charles van VLIERDEN, oud-schepen van Antwerpen man en momboir van Isabella Margriet van WIJNGAERDEN zijn huisvrouw dochter van wijlen Romain van WIJNGAERDEN bij Maria dochter van Joncker Andries van THIENEN, erfgenamen van Joncker Philips van THIENEN, voor de ene helft; Adriaen van GROENHOOFT auditeur militaire van de Krijgsraad van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Joncker Alexander SCHIMMELPENNINCK van der OIJE man en momboir van Anna van APPELTHORN, voor hen zelve en hen fort en sterk makende voor Geeburch van der LINDEN weduwe van Joncker Wijnant van ZALLANT tot den POLL en voor Geertruijd weduwe van Diederick van der LINDEN, Heer van Hemmen en Blitterswijck, wegens haar vier onmondige kinderen; Joncker Franchoijs van LINDEN, Heer van Hemmen en Blitterswijck, voor hemzelve en voor zijn broeders en zusters en het zoontje van zijn oudste broeder; Joncker TURCK man en momboir van Judith van APPELTHORN zijn huisvrouw, zich fort en sterk makende voor de broeders en zusters van zijn vrouw, allen erfgenamen van Walburch van LINDEN, huisvrouw van Philips van THIENEN voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen, verkregen op 26.8.1654 bij eerdere erfdeling.
23.08.1656 | R 1585 | f 303

Rombout van ASPEREN, clercq en secretaris van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Mr Aert van ASPEREN, procureur te 's-Hertogenbosch, bij Anna ROMBOUTS, zijn huisvrouw; Anna dochter van Aert en Anna voorsz weduwe van Franchoijs COOLS Johan van LIL man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, ook dochter van Aert en Anna voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
25.09.1656 | R 1585 | f 355

Maria van TILBORCH, weduwe van Gijsbrecht STRICK, "geraeckt door de handt Goidts in de tonge".
Erfgenamen: de kinderen van Jan van TILBORCH bij Ida BOSHOVEN; de kinderen van Jan van de VEN bij wijlen Ida van TILBORCH; de kinderen van Heer en Meester Benedictus van TILBORCH bij Catharina van SUTPHEN; de enige dochter van Nicolaes DONCKERS bij Adriana van TILBORCH.
Goederen te 's-Hertogenbosch, Loven, Cappelle, ressort Dordrecht.
30.10.1656 | R 1586 | f -

Davit van de VELDE, rentmeester van de Staten van Brabant in het kwartier van Brussel, zoon van wijlen Johan van de VELDE, raet-ordinis van de Raad van Brabant te Brussel, zoon van Gijsbert van de VELDE oud-secretaris en griffier van 's-Hertogenbosch; Aldegunde van de VELDE dochter van Gijsbert van de VELDE en weduwe van Joseph van HEIJMISSCHEN, notaris te 's-Hertogenbosch; Joncker Dominicus van de LEEMPUTTE man en momboir van Josina van de VELDE, ook dochter van Gijsbert van de VELDE, gaan erfdeling aan van de goederen an wijlen Dierck van de VELDE, notaris en schrijver van de Evictien, te 's-Hertogenbosch, zoon van Gijsbert van de VELDE, Perina HEESTERS weduwe van Dierck van de VELDE en van Maria ook dochter van Gijsbert van de VELDE voorsz: pachten, renten en chijnsen.
16.10.1656 | R 1586 | f 107

Gijsbert zoon van wijlen Jan KARSMANS, koopman te 's-Hertogenbosch; Jan Anthonis van den HUIJSBERCH weduwnaar van Maria Jansen KARSMANS, gaan erfdeling aan van een hoeve te Gemonde onder St Michielsgestel.
16.03.1657 | R 1586 | f 453

Adriaen zoon van wijlen Laureijns JOOSTEN bij Aelken zijn huisvrouw, dochter van Marten CORNELISSEN; Henrick zoon van Huijbert Adriaen BERTENS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Adriaen Jan de GROOT, timmerman te Baerdwijck, man en momboir van Maijken zijn huisvrouw dochter van Laureijns en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: te Berckel.
11.04.1657 | R 1586 | f 482v

Jan, Goijaert, Adriaen en Margriet, kinderen van wijlen Cornelis NICOLAESSEN bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van Jan STRICK; Aert DIELISSEN man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis en Hilleken, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
31.07.1657 | R 1587 | f 63v

Godefroij van LIBERGEN, doctor medicijnen, zoon van wijlen :Henrick van LIBERGEN bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Mr Adam van OS, chirurgijn; Aert Jans van BERLIKUM man en momboir van Margriet zijn huisvrouwe; Cornelis van HEESWIJCK, in huwelijk hebbende Isabelle, beiden dochters van Henrick en Heijlken voorsz; Godefroij voorsz gemachtigd van zijn broeder Johan van LIBERGEN, koopman te Luijck, gepasseerd aldaar voor notaris Martinus MOOSENS op 20.2.1657; Godefroij ook nog gemachtigd van Frederick VERSTEGE, man en momboir van Judith zijn huisvrouw, ook dochter van Henrick en Heijlke voorsz, op 30.1.1657 voor notaris Jacques ANNEAS, te Loven, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen.
30.05.1657 | R 1587 | f 87

Jacob zoon van wijlen Adriaen Jan van DRUENEN bij Jacomina BALTHUS, zijn huisvrouw, koopman te Coelen; Jacob van der GRAEFF, koopman tot Dordrecht man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Jacomina voorsz; Jacob zoon van wijlen Balthus van DRUENEN zoon van Adriaen en Jacomina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacomina voorsz, weduwe van Adriaen Jan van DRUENEN: te 's-Hertogenbosch 4 cameren in de Cleijne Tolbrughstraat, door Maria COENRAETS weduwe van Anthonis van BOXMEER verkocht aan Adriaen voorsz. op 28.1.1637; een camer in het St Andries-straatje door Maria COENRAETS verkocht aan Adriaen voorsz. op 26.5.1635 en een andere camer aldaar, door Adriaen gekocht op 8.6.1635 van Maria voorsz; een huis met zijn aangelag in het Loodgietersstraatje; te Orten; chijnsen.
05.06.1657 | R 1587 | f 209

Peter zoon van wijlen Henrick de BRESSER bij Marijcke zijn huisvrouw dochter van wijlen Everaerts van den BICHELAER; Michiel zoon van Henrick MICHIELSEN man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochter van Henrick en Marijcke voorsz; Jan Henricx de BEVER man en momboir van Hilleken zijn huisvrouw dochter van Everaert ARIENS bij Neesken zijn huisvrouw dochter van Lucas de BRESSER, voor hemzelve en voor Arien, zijn absente zwager, ook zoon van Everaert en Neesken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Oirschot.
27.09.1657 | R 1587 | f 238v

Geertruijd dochter van wijlen Geerlincx Willems van ENGELEN weduwe van Cornelis van GELLICOM, Med. doctor; Geertruij zoon van wijlen Aelbert van BROGEL bij Aelken, ook dochter van wijlen Geerlincx voorsz; Henrick Jans VERCAMP man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw, dochter van Aelbert en Aelken voorsz; Jan zoon van wijlen Geraert zoon van Geerlincx Willem van ENGELEN, Willem LUCAS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerart Geerlincx voorsz, allen erfgenamen van wijlen Elisabeth ook dochter van Geerlincx Willems voorsz en weduwe van Joseph van DELFT alias van HENCXTUM, approbatie van de erfdeling van de goederen van Elisabeth voorsz.
01.08.1657 | R 1587 | f 255

Delis en Jenneke kinderen van wijlen Jan Jan Delis van der STEEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henricx LEONARTS en Henrick Goijaerts van KEMPEN man en momboir van Henricxken dochter van Jan en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen en St Michielsgestel.
25.08.1657 | R 1587 | f 256

Matthijs zoon van Jan Matthijs SPIERINCX bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van Henricx Jan Rutten van GRIENSVEN; Sijmon Jans van GEFFEN en Henrick Claes WEIJGERGANCX, momboirs over de onmondige kinderen van Willem Jan van GEFFEN bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan en Henricxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen en St Michielsgestel.
27.03.1657 | R 1587 | f 262v

Wouter en Aert zonen van wijlen Jan Aerts van LAERHOVEN bij Engelen Aert BREKELS zijn huisvrouw; Willem Adriaen STEVENS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw; Nicolaes Adriaen JACOBS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Jan Jan APPELS de Jonge man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, allen dochters van Jan en Engelen voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Berkel en Udenhout.
27.08.1657 | R 1587 | f 311

Seger, Johannes, Gielis en Theodora kinderen van wijlen Gielis PERWITS bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Seger Thielmans BUECKENTOP, approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders: te Kessel; chijnsen.
11.10.1657 | R 1588 | f 11

Jacop zoon van wijlen Paulus Paulus van ZITTART bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Cornelis Jacops van der HORST, ter eenre en Jacop Jansen LAMINO man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Sondach MICHIELSEN bij Geertruijd Cornelis voorsz uit haar tweede huwelijk, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder: te 's-Hertogenbosch: twee huizen neven elkaar, "het Vergult Aembeeld", op de hoek van de Stoofstraat.
03.12.1657 | R 1588 | f 137

Herbert Anthonis van DIJCK man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, dochter van Zeberts de RAADT, voor 1/3 deel; Reijnier VUCHTS man en momboir van Arnolda zijn huisvrouw en Aert Joost van VECHEL man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Zebert zoon van wijlen Jan Zeberts de RAADT voorsz, voor henzelven en Wouter EELKENS gemachtigde van Zeger, bejaarde zoon van Zebert Jans de RAADT voorsz; Wouter nog met Henricx Jacops van WEERDT momboir over Peter onmondige zoon van wijlen Zebert Jan de RAADT, voor 1/3 deel en Johan Abraham HENCXTHEUVEL, testamentaire momboir over zijn onmondige kinderen bij Aldegonda de BRUIJN zijn eerste Huisvrouw, dochter van wijlen Luijcas Jacopsz de BRUIJN, voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Jan ZEBERTS en Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Geerartsz de BRUIJN, krachtens testament gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 15.10.1643: een huis met zijn aangelag, "de cleijne Rooseboom" in de Kerckstraat, door Roeloff Jan NOPPEN, gesubstitueerde van Aelken, weduwe van Nicolaes JANSEN en dochter van wijlen Mr Adriaen van ACHELEN, secretaris van 's-Hertogenbosch, aan Jan zoon van Jan ZEBERTS door afgaan van de tocht op 22.3.1614, toegevallen; een huis in de Kerckstraet te 's-Hertogenbosch door Susanna van HERBACH weduwe van Elias de GROOT, bode van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, op 23.10.1646 verkocht aan Cathalijn de BRUIJN weduwe wan Jan SEBERTS; te Schijndel; chijnsen.
16.03.1658 | R 1588 | f 150

Johan zoon van wijlen Anthonis Rutgers van BOXMEER man en momboir van Genoveva DONCK, dochter van wijlen Jacob DONCK bij Maria van HEESSEL, zijn huisvrouw, dochter van Jan van HEESSEL, voor 1/4 deel; Adriaen WENS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Jacob en Maria voorsz, voor 1/4 deel; Geerit mondige zoon van Leonart WICHMANS, president van Eindhoven, bij wijlen Beatrix zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob en Maria voorsz en nog als vader van zijn zoon Jan, oud 22 jaar, ook voor 1/4 deel en Peeter Francken van de KEER en Antonius Jacobs van OS momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Gijsbert zoon van Jacob en Maria voorsz bij Jenneke van OS, voor het resterende deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob en Maria voorsz: twee huizen in het Peterseliestraatje te 's-Hertogenbosch door Jacob gekocht op 17.3.1621 voor schepenen van 's-Hertogenbosch; een huis achter het Vleeshuis te 's-Hertogenbosch, Jacob DONCK toegevallen bij erfdeling op 12.3.1611; een hoeve te Oisterwijk, verkregen deels door erfdeling, deels door koop voor schepenen van Oisterwijk op resp 23.9.1623; 17.11.1616 en 8.2.1618; te St Oedenrode, te Udenhout in de Mortel; renten, pachten en chijnsen.
11.04.1658 | R 1589 | f 49

Jan van GANGELT man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Jeronimus van CASTEREN bij Perijntje MELIJN, ter eenre; Anthonis SCHOTELMANS en Jan van den LEEMWECH, momboirs over Aldegonda onmondige dochter van Jan SCHOTELMANS bij Jacoba zijn eerste huisvrouw ook dochter van Jeronimus en Perijntje voorsz en Jan SCHOTELMANS weduwnaar van Jacoba van CASTEREN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Perijntje MELIJN weduwe van Severinus van CASTEREN: pachten en chijnsen.
03.08.1658 | R 1589 | f 246v

Peter Boudewijns van SANTVOORT, Jacques LAUEN man en momboir van Maijke Boudewijns van SANTVOORT, erfgenamen van hun broeder Jan Boudewijns van SANTVOORT, krachtens testament van Jan en Willemke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Willem de GUIJLICKER, gepasseerd voor de schout van Middelaer op 14.10.1627, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan en Willemke voorsz te 's-Hertogenbosch een huis in de Peperstraat tegenover de Bagijnhof, Willemke aanbestorven via Christina de SLUIJTER weduwe an Johan van de KERCKHOFF; het huis "de twee witte Scheren" op het Hintemereijnde, naast het Zinnelooshuijs te 's-Hertogenbosch, door Jan Boudewijns voorsz op resp. 17.4.1621 en 6.5.1631 gekocht van Lambertken huisvrouw van Jan zoon van wijlen Cornelis HERMANS, Jan van GELDEREN in huwelijk hebbende Elisabeth en Judith, alle drie dochters van wijlen Henrick GREVENRAET, een huis te 's-Hertogenbosch op het Conincx Dijcxke, tegenover de St Jacobs Kerck door Jan voorsz gekocht van Jan van SOMEREN op 7.2.????; een camer in de St Jacobstraat door Jan gekocht op 15.9.1639 van Jan zoon van Jan Anthonis LOIJEN; hoeve te Vechel; Berlicum; chijnsen, pachten en contanten.
17.08.1658 | R 1589 | f 294

Jan Willem van DACHVERLIES man en momboir van Eerken zijn huisvrouw; Mr Wouter van ACHELEN man en momboir van Elisabeth beiden dochters van wijlen Mr Dierck Diercxs van ERP, timmerman en paalmeester te 's-Hertogenbosch bij Ottilleken van der VEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Dierck voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Peperstraat op de hoek van de Putstraat door Dierck zoon van Dierc Diercx JANS, pleijtmaker, gekocht op 14.7.1610 van Elisabeth dochter van wijlen Mr Jan van NOORT, van Utrecht, huisvrouw van Gerard Jans van VELP; twee cameren uitkomend op de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch, gebouwd door Dierck voorsz; huis in de Peperstraat, tegenover de St Jan, door Willemke dochter van wijlen Gerard Jansen van VRIESEVENNE bij Alken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx HERMANS, weduwe van Matthijs JANS, bakker, op 3.7.1635 verkocht aan Dierck voorsz; huizen op de Oude Diese door Dierck op 16.5.1635 gekocht van Willemke dochter van wijlen Gerart Jansen van der STEEN bij Jenneke dochter van Adriaen MARTENS en op 25.4.1609 gekocht van Gerartken dochter van wijlen Henricx de HONT, weduwe van Peter STRIJBOSCH; huis in de Peperstraat door Nicolaes Laureijns DONCKERS, momboir over de drie onmondige kinderen van Guiliaem van RIJNSHOVEN, apotheker, bij Theodora WIJNANTS, voor de ene helft en de voorkinderen van Guiliaem van RIJNSHOVEN bij Geertruijd Gijsberts van DIEPENBEECK, voor der rest, ten chijns gegeven aan Dierck voorsz op 5.5.1638; huizen in de Peperstraat en in de Lange Putstraat; een huis op de Oude Diese, aan Dierck verkocht door Dierck van de VELDE man en momboir van Pirijntken zijn huisvrouw dochtervan Huijbert HEESTERS bij Heijlke dochter van Jan STRICK, op 30.8.1632; te Roosmalen, Haren bij Oisterwijk; chijnsen.
11.09.1658 | R 1589 | f 320

Joncker Cornelis PROENINCK van DEVENTHER, schout van het kwartier van Peelland man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Joncker Lambert MILLINCK van GERWEN, ter eenre en Laureijns DONCKERS voor hemzelve en in naam van Ida van den HEUVEL, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een moerveld te Vught.
03.09.1658 | R 1589 | f 359

Willem van GEMERT, gemachtigd van Henrica van NUENEN huisvrouw van Francoijs PIJNAPPEL, Raad en rentmeester generaal van Zijne Majesteit de Coninck in het kwartier van Antwerpen, voor notaris Gaspar van den BERGHE te Antwerpen op 22.3.1658, voor 1/3 deel; Cornelis van den MERENBERCH de Jonge, man en momboir van Maria; Lenaert van HEDICKHUIJSEN man en momboir van Petronella zijn huisvrouw; Philips Jansen de LEIJ in huwelijk hebbende Catharina, alle drie dochters van Geraert van NUENEN, secretaris van Tilburg en Goirle en Michiel van HOUBRACKEN, momboir over Peeter onmondige zoon van wijlen Gerart voorsz, voor 1/3 deel; Matthijs van BEUGEN man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Peter Peters van NUENEN en Adriaen FONCK momboir over Paulus onmondige zoon van Peter Peters van NUENEN, ook voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marijke dochter van Peter Thomas van NUENEN: chijnsen.
17.04.1658 | R 1589 | f 364

Jan, Guiliaem, Lenaert en Maria, kinderen van Jan Gijsberts van der ASDONCK bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van Leonart van DUIJSSEL; Bernaert Anthonis van der WAERDEN man en momboir van Elsken zijn huisvrouw; Geraert Jans van der LOO in huwelijk hebbende Jenneke zijn huisvrouw; Peter Cornelis SOMEREN man en momboir van Maijke zijn huisvrouw; Jan Cornelis MUTSAERTS man en momboir van Perijntken zijn huisvrouw, allen dochters van Jan Gijsberts bij Marijke voorsz; Balthus SCHALCKEN momboir over Catharina onmondige dochter van Jan Geerlincx SCHALCKEN bij Anneke zijn huisvrouw ook dochter van Jan Gijsberts en Marijke voorsz en Jan ROESEN momboir over Geertruijdt minderjarige dochter van Jan ROIJMANS bij Geertruijdt ook dochter van Jan Gijsberts en Marijke eerder genoemd, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder en door afgaan van de tocht van hun vader verkregen: te Boxtel.
19.10.1658 | R 1590 | f 52

Jan Roelofs van DIEPENBEECK man en momboir van Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Aerts van CROMVOIRT bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Marten DIRCX, ter eenre; Andries PETERS, molder, in huwelijk hebbende Aleijdt, eerder weduwe van Anthonie zoon van Marten DIRCX voorsz - bij wie zij een zoon heeft, die bij testament zijn moeder tot universeel erfgenaam heeft gesteld - ter andere zijde, approbatie van de erfdeling van de goederen van Marten DIRCX die tot 9.3.1649 ongedeeld waren gebleven.
26.11.1658 | R 1590 | f 138

Jacob en Agatha, kinderen van wijlen Lamberts van VENROIJ, Peter Jans van OS man en momboir van Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lamberts voorsz; Peter Adriaen van DONGEN momboir over Adriaen onmondige zoon van wijlen Lamberts voorsz, allen erfgenamen van wijlen Margriet dochter van wijlen Lamberts van VENROIJ, gaan erfdeling aan van de goederen van Margriet: chijnsen, obligaties, contanten.
06.12.1658 | R 1590 | f 168

Jacob zoon van Peter Goijaert SMITS bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Peter EIJMBERTS bij Jenneke dochter van Anthonis GOIJAERTS, ter eenre; Dierck Delis DIERCX momboir over Anthonis onmondige zoon van van Peter Goijaerts bij Catharina voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen: te St Michielsgestel en Den Dungen; chijnsen en pachten.
05.11.1658 | R 1590 | f 209

Mr Jan VERGOUWE, griffier tot Elversele, man en momboir van Maria dochter van Peter de BRUIJNE bij Catharina MEIJERS, voor hemzelve en met Louijs de BRUIJNE, Ballieu van Hanna, momboir over Charlotte de BRUIJNE; Cornelis en Gielis de MEIJER, voor henzelven en voor Maria, Peter, Elisabeth en Anna, allen kinderen van wijlen Cornelis de MEIJER bij Maria JANSSENS; Maria GEURTS dochter van wijlen Adriaen GEURTS bij Maria van den BROECKE, met Jan de SMIT, haar man en momboir; Mr. Jan VERGOUWE nog in naam van Adriaen GEURTS, broeder van Maria GEURTS voorsz, allen erfgenamen van Anna MEIJERS, eerste huisvrouw van wijlen Jan GOOSSENS, ter eenre; Susanna POTS laatste huisvrouw van wijlen Jan GOOSSENS, ter andere zijde: erfdeling van goederen: renten.
06.12.1658 | R 1590 | f 241v

Maijke Lenaerts van den BOOM weduwe van Cornelis Henrick ZIERNEELS, Henrick en Geertruijdt, kinderen van wijlen Jan Henrick ZIERNEELS; Henrick ZIERNEELS met Reijnier GAST momboir over de onbejaarde kinderen van Mattheus ook zoon van Jan Henrick ZIERNEELS voorsz en over Geertruijdt en Catharina dochters van wijlen Arndt Henrick ZIERNEELS en over Johan zoon van Pauwels Henrick ZIERNEELS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, krachten besloten testament, gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH in 1652 en in 1653 geopend: te 's-Hertogenbosch een huis op het Hinthamereijnd, door Christina dochter van wijlen Arndt Peters van COLEN weduwe van Jan Claes van GERWEN, timmerman, op 16.1.1635 verkocht aan Cornelis Henrick ZIERNEELS; twee cameren op de Hoffstadt door Jan Claes voorsz gebouwd en door zijn weduwe verkocht aan Cornelis voorsz; twee cameren omtrent de Pijnappelse poort op 16.1.1635 door Christina voorsz verkocht aan Cornelis Henrick ZIERNEELS; pachten, chijnsen en contanten.
07.02.1659 | R 1590 | f 342

Joost, Andries en Jan, zonen van wijlen Jan Jan van den PAS bij Vijverke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen Jan WOUTERS; Adriaen Jan van den PAS en Adriaen Jan WOUTERS momboirs over de twee minderjarige kinderen van Jan en Vijverke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Oisterwijk, Udenhout en Helvoirt.
13.01.1659 | R 1590 | f 364

Lambert Eijmbert de COCK man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries Aerts van HELMONT bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Andries van der BEURTEN, voor 1/3 deel; Diercxken BARTHOLOMEUSSEN dochter van wijlen Hendricxken Andries van der BEURTEN, weduwe van Caspar CORNELIS, voor 1/3 deel; Andries zoon van Wouter Andries van der BEURTEN en Wolphart van EIJCK man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Wouter Andries van der BEURTEN, voor 1/3 deel, alle fidei commissaire erfgenamen van wijlen Elisabeth Andries van der BEURTEN, weduwe van Henrick Henricx van GEMERT, krachtens besloten testament van Elisabeth voorsz, gepasseerd te 's-Hertogenbosch voor notaris Henrick van EIJNDHOVEN, gepasseerd op 2.7.1655 en voor schepenen van Ammersode geopend, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth voorsz: chijnsen.
18.03.1659 | R 1590 | f 432

Gijsbert Paulus BLOM, voor de helft; Mr Johan van AFFOIRDEN doctor in de rechten, executeur van het testament van Maria dochter van wijlen Herman Anthonis van der MEULEN, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van Gijsbert en wijlen Maria zijn huisvrouw, dochter van Herman Anthonis van der MEULEN, krachtens besloten testament van Maria gepasseerd voor notaris Johan van AFFOIRDEN op 11.10.1656 en voor dezelfde notaris geopend op 16.6.1657 renten, chijnsen en obligaties.
NB. Ge´nstitueerde erfgenamen van Maria zijn de huisarmen van de Blocken van 's-Hertogenbosch.
18.03.1659 | R 1591 | f 42

Jan van AUWEN te Brussel, man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Guiliam Gerarts van CAETHOVEN en Claes Jans MERCI in huwelijk hebbende Catharina dochter van Goijaert van LAERHOVEN, ter eenre; Marten Sijmons van van MAESBOMMEL man en momboir van Wouterke zijn huisvrouw dochter van Gerarts van CAETHOVEN en Jan, ook zoon van Jan Gerarts van CAETHOVEN voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun tante Maria Gerarts van CAETHOVEN weduwe van Guiliam van de LAER, commies van de vivres van ZM de Coninck van Hispanien, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Peeter CROEN op 3.8.1639 te Mechelen, welke erfdeling gepasseerd is voor Jan van den LEEMWECH notaris te 's-Hertogenbosch op 28.1.1659.
24.04.1659 | R 1591 | f 89

Adriaen VREIJSSEN man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Gerard GEURTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, beiden dochters van Willem HANSSEN; Aert Jan Willem AERTS man en momboir van Quirina zijn huisvrouw en Henrick Jans van KEMPEN, man en momboir van Neesken zijn huisvrouw dochters van Peeter Willem ADRIAENS, erfgenamen van Lijsken dochter van Jan Delis WEIJGERGANCX, krachtens testament van Lijske voorsz met Henrick Peeters van der AA, gepasseerd voor notaris Johan van den HEUVEL te Gemonde, op 25.5.1652, ter eenre en Aelken dochter van Henrick Henricx SMULDERS weduwe van Henrick Peters van der AA volgens testament voor notaris Thomas van HIJNSBERCH te 's-Hertogenbosch op 28.2.1659 gepasseerd, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick en Lijsken voorsz: te St Michielsgestel, Den Dungen; chijnsen.
17.05.1659 | R 1591 | f 175

Everaert van WEE man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Sijmon van BETHMER bij Isabella van de WATER; Joncker Fredrick TOURALLION de MASSIN man en momboir van Josina Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Johan van BETHMER, licentiaet in de rechten, zoon van Sijmon en Isabella voorsz; Heer en Meester Philip van den BERCH licentiaet in de rechten, man en momboir van Isabella van BOXTEL zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert van BOXTEL bij Josina dochter van Sijmon en Isabella voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van Sijmon van BETHMER op 1.2.12659.
NB. Johan van BETHMER voorsz was getrouwd met Henrina van KESSEL; Josina van BETHMER is hertrouwd met Geerlingh RUIJS.
26.05.1659 | R 1591 | f 212

Maria dochter van wijlen Henricx Thomas van BEUGEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem van ESCH; Herman NULAET man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Thomas en Catharina voorsz; Thomas van HIJNSBERCH met Philip van ESCH momboir over Willemijntgen en Ida onmondige dochters van Thomas en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders.
12.08.1659 | R 1591 | f 344

Gerart zoon van Jacop der KENNIS bij wijlen Aelken de WIJS zijn huisvrouw, voor 1/6 deel; Heijlgert van BESAUWEN man een momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Jacop en Aelken voorsz, voor 1/6 deel; Jacomina dochter van wijlen Henrick van der WIJNSFOIRT bij wijlen Maijken zijn huis vrouw dochter van Jacop en Aelken voorsz, voor 1/6 deel; Gijsbert Pauwels BLOM een der momboirs over Jacop, Seger en Aelken, onmondige kinderen van wijlen Aert zoon van wijlen Jacop en Aelken voorsz, voor 1/6 deel; Mr Peeter van HAREN notaris te 's-Hertogenbosch een der momboirs over Nicolaes zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Jacop en Aelken voorsz, voor 1/6 deel en Lenaert Jansen van WEERDT een der momboirs over zijn onmondige zoon Jan bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw ook dochter van Jacop en Aelken voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Gewande; chijnsen en pachten.
15.08.1659 | R 1591 | f 354

Henrick Jansen van KEMPEN man en momboir van Agnes zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Willem ADRIAENS bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Jan Jan WEIJGERGANCX; Aert JANSEN man en momboir van Crijntken zijn huisvrouw dochter van Peter en Henricxken voorsz; Gerart GOIJAERTS man en momboir van Jenneken zijn huisvrouw dochter van Willem Jansen WEIJGERGANCX; Adriaen LAUREIJSSEN man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Willem Jansen WEIJGERGANCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lijsbeth Jan Jan WEIJGERGANCX: te Berlicum, Roosmalen, St. Michielsgestel, Den Dungen; pachten en chijnsen.
26.09.1659 | R 1591 | f 436

Marten Willems van BIESEN man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Aerts van TILBURGH bij Jenneke Pauwels BIESMORTELS; Jan Jan PAUWELS en Henrick Aerts van TILBURGH momboirs over Jenneke en Aert, onbejaarde kinderen van Peter en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Kar" op de Vuchterendijck, te Udenhout, Tilburg en Loon op Zand; chijnsen.
13.01.1660 | R 1592 | f 75

Johan, doctor medicinea en Ghijsber, apotheker, zonen van wijlen Mr Guiliaem van RIJNSHOVEN, apotheker; Mr Casper QUERIJN man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Guiliaem voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch het huis "de Gulden Poirte" aan de Markt, door GhÝjsbrecht, enige zoon van wijlen Lambert Ghijsberts van LEIJDEN op 23.3.1611 verkocht aan Guiliaem, zoon van Jasper Jan Matthijs van RIJNSHOVEN, apotheker, voorsz.
17.12.1659 | R 1592 | f 158

Henrick, Matthijs en Agneesken, kinderen van wijlen Adriaen zoon van wijlen Niclaes Adriaen Henricx GERAERTS bij Anthoniske zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan DELISSEN; Adriaen zoon van Everart LAMBERTS man en momboir van Alken zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Anthoniske voorsz; Dierck Delissen DIERCX en Henrick Jans van KEMPEN momboirs over Anthoniske onmondige dochter van Delis zoon van Adriaen en Anthoniske voorsz bij Iken zijn huisvrouw dochter van Jan Henricx van KEMPEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, Berlicum.
07.01.1660 | R 1592 | f 171v

Thomas van ROIJE zoon van Thomas van ROIJE, raad van 's-Hertogenbosch bij Catharina VERVELEN zijn huisvrouw, gemachtigd voor de Raad van Brabant te 's-Gravenhage op 31.1.1659, ter eenre en Rutger TULLEKENS, raad van 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Catharina zijn huisvrouw dochter van Thomas en Catharina voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis waarin Rutger woont, in de Peperstraat; het huis "de Bloempot" in de Hinthamerstraat, bewoond door de apotheker Pastaes HUERLINGH; te Amsterdam het huis "de Coninck van Denemarken" in de Warmoesstraat, te Gemonde, Roosmalen en in het Boschvelt.
16.01.1660 | R 1592 | f 234

Arnd Jans van SCHIJNDEL, in naam van Catharina en Christina zijn onmondige dochters bij zijn eerste huisvrouw; Jan zoon van Arnd Jan van SCHIJNDEL bij Eerken PEETERS; Jan Jan MECHELE man en momboir van Helena zijn huisvrouw dochter van Arnd en Eerken voorsz; Jan Arnd van SCHIJNDEL nog met Guiliaem DOMINICuS momboir over de onbejaarde kinderen van Guiliaem voorsz bij wijlen Barbara PETERS en op deze wijze erfgenaam van Arnd en Eerke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Eerken dochter van wijlen Aert Goijaerts van ERP, krachtens haar testament, waarvan Goijaert SUIJSKENS, bierbrouwer de executeur testamentaire is: chijnsen, obligaties en renten.
09.01.1660 | R 1592 | f 240

Tussen Ida Lamberts van der MEULEN weduwe van Frans Mattheus van de MERENDONCK, met de blockmeesteren van de stad 's-Hertogenbosch, ter eenre en Mattheus zoon van Rombout van den BICHELAER, medicinae doctor, bij Maria zijn huisvrouw dochter van Peter HAVENS, Jan Nicolaes BRANT en Mr Pieter van den LANDE licentiaet in de rechten, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Metken van den NIJVELAER bij Jan CLAESZ haar man, ter andere zijde is een geschil ontstaan over de verdeling der erfgoederen van wijlen Matthijs van de MERENDONCK, die Maria HAVENS ter tochte bezit en over de legitieme portie aan Ida voorsz bij testament van Frans Mattheus van de MERENDONCK toebedeeld.
Schepenen van 's-Hertogenbosch vellen hier over vonnis op 9.11.1653.
Erfdeling goederen: te St Michielsgestel; renten en chijnsen.
13.01.1660 | R 1592 | f 268

Adriaen en Catharina kinderen van wijlen Everaert LAMBERTS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Geraert Peter EIJCKEMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun broeder Lambert, overleden in 1644: te Den Dungen, Middelrode en Berlicum.
07.02.1660 | R 1592 | f 297

Diricxk de BEST man en momboir van Anna zijn huisvrouw; Bartholomeus CIEREMANS man en momboir van Geertruijdt zijn huisvrouw, Wijnand POEL man en momboir van Maria zijn huisvrouw, alle drie dochters van wijlen Lambert Jansen van BOXMEER bij wijlen Agnes CROON, zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Postelstraat achter het Convent van de Minderbroeders, door Lambert gekocht op 17.1.1635 van Pauwels WIJNANS, gemachtigde van Marcelis HERINCX, wollenlakenverwer te Eindhoven; contanten.
30.01.1660 | R 1592 | f 315v

Peter zoon van wijlen Mr Gerard van NUENEN bij Jacomina dochter van Aerd HAUBRACKEN en Philips de LELIJE man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Mr Gerard en Jacomina voorsz, gaan erfdeling van goederen aan: chijnsen, renten en obligaties.
03.03.1660 | R 1592 | f 354

Peter Francken van de KEER man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Jacops van OS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Cornelis van LIESHOUT, voor de helft; Jan van BOXMEER en Jan Adriaen ABENS momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Gijsbert DONCQ bij wijlen Jenneke zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Jacops van OS bij Aelken voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonis en Aelken: te 's-Hertogenbosch een huis achter de Tolbrugh, door Anthonis gekocht van Reijnder Reijnders van der WEE op 16.9.1639; een huis in de Diepstraat gekocht door Anthonis voorsz van Gerit Joosten van BUEL op 24.3.1644; renten en chijnsen.
18.03.1660 | R 1592 | f 403

Hieronimus en Jenneken, kinderen van wijlen Gielis van KELST, voor henzelven; Hieronimus voorsz nog in naam van zijn broeder Willem; Helena en Anneke, dochters van Adriaen Daniels de GRuIJTER bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Gielis voorsz; Lenaert PIJLMANS man en momboir van Maria zijn Huisvrouw dochter van Adriaen Daniels de GRUIJTER bij Elisabeth voorsz: approbatie van de goederen van wijlen Juliana van KELST weduwe van Henrick Geraerts van der SCHOOT, hun tante, gepasseerd op 13.3.1660 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
13.03.1660 | R 1593 | f 1

Geraert, Aert en Marijke, kinderen van wijlen Henrick JANSEN bij Lijske zijn huisvrouw dochter van Jan HANSEN, Cornelis Jan ADRIAENS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Henrick en Lijsken voortsz en Corst Jan JANSEN momboir over Jan onmondige zoon van Jan zoon van Henrick en Lijsken eerder genoemd, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
22.04.1660 | R 1593 | f 82

Roelof en Willem zonen van wijlen Frans ANCEMS bij Anneke ROELOFFS; Jan Goijaerts man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Herman ADRIAENS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, beiden dochters van Frans en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Schijndel.
01.06.1660 | R 1593 | f 104v

Henrick en Anthonis zonen van wijlen Huijbert Huijberts van der MERENDONCK bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick Rutten van GRIENSVEN; Gerard Jacobs van GRIENSVEN man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van Huijbert en Jenneke voorsz, eerder weduwe van Henric Goijaert SMITS; Henrick PETERS, testamentaire momboir over de onmondige kinderen van Heijlke bij wijlen Henric voorsz, krachtens huwelijksvoorwaarden door Heijlke en Gerard haar tweede man, gepassseerd op 27.1.1657 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH; Jan en Henrick zonen van Goijaert van KEMPEN bij Marijke, ook dochter van Huijbert en Jenneke voorsz en Huijbert zoon van Roeloff JANS bij Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem Huijbert van der MERENDONCK, overleden in 1647: te Den Dungen.
29.04.1660 | R 1593 | f 134

Jan en Henrick, zonen van wijlen Goijaert zoon van Henricx Jans van KEMPEN bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Huijbert Huijbert van der MERENDONCK bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Henricx Rutten van GRIENSVEN en Huijbert zoon van Roeloff JANS bij Marijke voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen hen toegescheiden bij erfdeling op 29.4.1660: te Den Dungen.
05.05.1660 | R 1593 | f 147

Herbert Anthonis van DIJCK man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Zeberts de RAEDT, voor 1/3 deel; Reijnier VUCHTS man en momboir van Arnolda zijn huisvrouw en Aert Joost van VECHEL man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochters van wijlen Zebert zoon van Jan Zerberts de RAEDT en Zeger zoon van wijlen Zebert en Maijken WILLEMS, weduwe van Zebert zoon van Jan Zeberts de RAEDT, enig geinstitueerde erfgename van haar zoon Peter ook voor 1/3 deel; Abraham Hendricx HENCXTHEUVEL, Goessen BOSSEN en Henrick TIELEMANS, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Johan Abraham HENCXTHEUVEL bij Aldegonda zijn huisvrouw dochter van wijlen Lucas Jansse de BRUIJN, zijn eerste huisvrouw, voor de rest, allen erfgenamen van wijlen Jan Jan ZEBERTS en Catharina dochter van wijlen Jan Gerarts de BRUIJN, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 15.10.1643, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina de BRUIJN, weduwe van Jan Jan ZEBERTS, ongedeeld gebleven sedert de deling op 25.1.1658: te 's-Hertogenbosch een huis op het Hinthamereijnde, te Woensel, op de Pettelaar; chijnsen, obligaties en renten.
26.07.1660 | R 1593 | f 239

Gijsbert zoon van Paulus BLOM bij Peterke Hendricx van STRALEN, voor 1/3 deel; Gerart DERKENNIS momboir over de onbejaarde kinderen van wijlen Maijken dochter van Paulus en Peterke voorsz, uit haar eerste huwelijk met Gerard de VRIES, voor 1/3 deel; Abraham van de KERCKHOFF momboir over de onbejaarde kinderen van wijlen Govart zoon van Paulus en Peterke voorsz en Jan zoon van Govart voorsz, voor de rest, erfgenamen van Anneke en Geritke dochters van Hendricx van STRALEN, gaan erfdeling aan van de goederen van de voorsz Anneke en Geritke: renten, chijnsen, pachten, contanten.
28.08.1660 | R 1593 | f 390

Everaert, Lambert,Jan en Albert zonen van wijlen Christoffel EVERAERTS bij Elijsabeth LAMBERTS, zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elijsabeth voorsz weduwe van Christoffel EVERAERTS: te 's-Hertogenbosch het huis in de Saedelstraat, eertijds "Onser Lieven Vrouwen Poorte" en nu "in den witten Haan" en nog een klein huisje aldaar, door Christina weduwe van Jan Gerarts van GRIENSVENNE op 23.6.1639 verkocht aan Mechteld dochter van Herberts van de WIJER, die het op 18.12.1638 aan Christoffel voorsz verkocht heeft; een huis aan de Markt, voor de helft gekocht door Aert zoon van Willem Aert MARTENS van Jan zoon van wijlen Anthonis zoon van wijlen Lambert STRICK op 6.2.1613 en de andere helft op 8.7.1614 van Frans van BREE, wijntavernier; te Vught St Peter, Herpen; chijnsen.
10.11.1660 | R 1594 | f 79

Everaert, bakker en Jan, zonen van Christoffel van BUEGEN, bakker, bij Elisabeth LAMBERTS, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis in de Saedelstraat: "in den Rooden Haen".
13.11.1660 | R 1594 | f 87v

Willem, voor zich zelve en gemachtigd van zijn broeder Hieronimus voor notaris Henrick van DUERSEN op 22.1.1661, zonen van wijlen Gielis van KELST; Johanna dochter van Gielis van KELST, Leonart PIJLMANS man en momboir van Maria de GRUIJTER, Helena en Anna, dochters van Adriaen Daniels de GRUIJTER bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Hieronimus van KELST voorsz, allen erfgenamen van wijlen Hieronimus zoon van wijlen Herman Henrick van DIJCK bij Catharina van KELST krachtens testament, gepasseerd op 14.3.1658 voornotaris van der VOORT te Loven, approbatie van de erfdeling van de goederen, gepasseerd op 8.7.1660 voor notaris Henrick van DUERSEN.
26.01.1661 | R 1594 | f 318

Sijmon Luenis van der PUTTEN, voor de ene helft; Johan, Franchoijs, Johanna en Wilhelmina, kinderen van wijlen Willem SONMANS bij wijlen Aleijdt zijn huisvrouw dochter van wijlen Luenis van der PUTTEN, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Geraertken, ook dochter van wijlen Luenis van der PUTTEN: chijnsen, pachten en contanten.
10.03.1661 | R 1595 | f 1

Henrick van HORENBEECK, oud-schepen en raad van Leuven, zoon van wijlen Cornelis van HORENBEECK bij Eufemia zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes van SWOL, voor hemzelven en voor zijn enige zoon, Mr Cornelis van HORENBEECK, baccalaureus in de rechten, 22 jaar oud; Laurens van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch gemachtigd van Jeronimus de KLERCK, raed en assessor in de raedkamer van de stad Colen, in huwelijk hebbende Aldegunda van HORENBEECK zijn huisvrouw, eerder weduwe van Franchoijs van KESSEL, licentiaat in de rechten, van Arnout van KESSEL, der rechten doctor en canonick van St Andries te Colen, zoon van wijlen Franchoijs en Aldegunda voorsz en voor Urbanus van KESSEL zijn broeder, licentiaet in de Heijlige Godtheijt en ook canonick der voorsz kerk; Jeronimus de KLERCK en Aldegunda voorsz in naam van hun onmondige dochter Ida Theresia de KLERCK en hun andere onbejaarde kinderen, gepasseerd voor Johannes BOX, notaris te Colen en voor schepenen van Colonia Agrippina op 10.9.1660, voor de helft; Matthijs van den LANDE koopman te 's-Hertogenbosch man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan SNEL, erfgename van Emmerentiana SNEL weduwe van Arnout van MENEN, de goudsmid, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van een hoeve met zijn aangelag, "Groot Rijsingen" te Houtem onder St Oedenrode, waarop Jan AERTS pachter is.
17.03.1661 | R 1595 | f 17

Peter van BROECHOVEN, canonick van de collegiale kerk te Xanten, zoon van Joncker Rogier van BROECHOVEN, Henrica van BROECHOVEN weduwe van Adriaen DIERCX, capiteijn van een compagnie paarden ten dienste van Zijne Majesteit en superintendant van de Demer; Joncker Guiliam d'ABSLOONS, oud-raad van 's-Hertogenbosch, man en momboir van Isabella van BROECHOVEN, zijn huisvrouw; Joncker Engelbert zoon van Joncker Matthijs van CANNART bij Johanna van BROECHOVEN zijn huisvrouw; Mr Hermanus KUCHLINUS, licentiaet in de rechten, momboir over Joncker Ernestus en zijn zuster Lamberdina Ernestina, beiden kinderen van Joncker Ondaert de GERINCK bij wijlen Aldegunda van BROECHOVEN, gemachtigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 28.2.1660, approbatie van de erfdeling der goederen van wijlen Joncker Rogier van BROECHOVEN.
04.03.1661 | R 1595 | f 34v

Hendrick van HOORENBEECK, oud-schepen en raad van Loven, zoon van wijlen Cornelis Aerts van HOORENBEECK bij Eufemia zijn huisvrouw dochter van wijlen Niclaes van SWOL en zijn zoon Mr Cornelis, baccaleureus in de rechten etc., "alles voor de een helft" (zie: R 1595 17.3.1661 f 17), gaan subdivisie aan van goederen en erfdeling van de goederen van wijlen Gooswina en Maria van HOORENBEECK, Niclaes van HOORENBEECK en van Maria van SWOL weduwe van Gooswijn van den BERGH: hoeve te St Oedenrode, chijnsen, pachten en renten.
02.04.1661 | R 1595 | f 118

Johan en Adriaen kinderen van wijlen Roegier van BERCT bij wijlen Catharina van TESSEL, elk voor 1/3 deel; Maria en Anna, meerderjarige dochters van Adolph CREEMERS bij Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Rogier van BERCT bij wijlen Catharina voorsz, met notaris Godefridus EELKENS, te 's-Hertogenbosch, gemachtigd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 24.8.1661, momboir over de onmondige kinderen van Adolph en Anna voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders: te 's-Hertogenbosch het huis "In de Speelwagen" op de Hinthamerstraat te s-Hertogenbosch, door Rogier voorsz met Catharina en Anna bovenvermeld, gekocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch, op 16.5.1620; Vught St Peter, renten, pachten en chijnsen.
24.08.1661 | R 1595 | f 391

Herman Willem van SOMEREN, man en momboir van Johanna zijn huisvrouw; Aeltgen weduwe van Peter Willem SOMERS, beiden dochters van wijlen Henrick zoon van Wouter BOUDEWIJNS bij Johanna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan EELKENS, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Boudewijn zoon van Henrick BOUDEWIJNS, krachtens zijn testament gepasseerd voor notaris Adriaen COX op 19.10.1636 te 's-Hertogenbosch.
16.10.1637 | R 1596 | f Sv

Jan en Adriaen zonen van wijlen Jan Adriaensen SCHEIJ bij Willemke JANSEN zijn eerste huisvrouw, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Gijsbert BOSCH op 28.6.1639 te 's-Hertogenbosch.
11.08.1639 | R 1596 | f 377v

Herman zoon van wijlen Henrick Goijaerts van DIJCK bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman van BERCKEL; Jan GOIJAERTSEN, bakker, in huwelijk hebbende Catharina dochter van Henrick en Heijlken voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 29.1.1639 gepasseerd te 's-Hertogenbosch voor notaris Thomas van TURNHOUT.
04.02.1640 | R 1597 | f 80v

Jacob zoon van wijlen Jan GERAERTS bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van Jan Jacops CUIJPERS; Willem Leenders van den BERCKEBOSCH man en momboir van Barbara zijn huisvrouw en Goijaert Jans van BEUGEN in huwelijk hebbende Jaeckemijn, beiden dochters van Jan en Marike voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 13.4.1640.
02.05.1640 | R 1597 | f 133

Johan en Margriet, kinderen van wijlen Peter Jans STRICK bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Matthijs Willem van de MERENDONCK, gaan erfdeling aan van de goederen, aanbestorven via hun ouders, te Den Dungen.
16.11.1640 | R 1597 | f 217v

Abraham Arien Jan PETERS man en momboir van Heijlken, voor 1/4 deel; Cornelis Arien JACOPS, man en momboir van Meriken, voor 1/4 deel, beiden dochters van Abraham Henrick Daniels van OS; Teunis GOIJAERTS en Peter ARIENS, momboirs over Peterke en Hilleke, onmondige dochters van Abraham voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader, te Schijndel, Roosmalen.
28.11.1640 | R 1597 | f 224

Sebert Jans de RAET, gemachtigd van Heer en Meester Arnoldus van AKEN, bediener van de pastorij van Beveren, zoon van wijlen Jan Goijaerts van AKEN bij Clara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joost zoon van Marcelis Stevens de BRUIJN, voor schepenen van Beveren op 10.7.1641, ter eenre; Henricxken dochter van Jan en Clara voorsz, weduwe van Ghijsbert Jans van de VEN; Peeter Huijberts HENCXTHEUVEL en Wouter EELKENS, momboirs over de onbejaarde kinderen van Ghijsbert en Henricxken voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Empel, Roosmalen en in het Boschvelt; pachten, chijnsen en contanten.
29.07.1641 | R 1597 | f 362v

Thijs, Hendrick en Hendricxken, kinderen van wijlen Claes Jan Delis WEIJGERGANCX bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van Matthijs Arien SPIERINCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
22.10.1641 | R 1598 | f 17

Gerit, Hendrick en Aert, zonen van wijlen Jan Daniel Anthonis van RIJSINGEN bij wijlen Lijske zijn huisvrouw dochter van Aert Aertsen VERVOORT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: in Den Bosch, onder St Oedenrode en te Ollant en Houtem, onder St Oedenrode.
26.10.1641 | R 1598 | f 28

Wouter zoon van wijlen Henrick EELKENS bij Catharina zijn huisvrouw,dochter van Goijaert Jan van AKEN; Sebert zoon van Jan SEBERTS, man en momboir van Maijke zijn huisvrouw; Cornelis Henricx CORNELIS, een der momboirs over de twee onmondige kinderen van Arnt Henricx CORNELIS bij Mechtelt zijn huisvrouw, beiden dochters van Henrick en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis onder de Corte Cameren, "In den Arent"; het huis "in de Gulden Croone" in de Corte Kerckstraat; renten, pachten, chijnsen en contanten.
28.10.1641 | R 1598 | f 59

Christoffel, zoon van wijlen Jan Adriaen STRICK, timmerman, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Christoffel GOIJAERTS; Hester, zijn zuster, beiden meerderjarig; Bernard Peters VERSLuIJS, Jan COINRARDTS, coperslager en Adriaen Adriaens STRICK, momboirs over Jenneke, onmondige dochter van Bernard voorsz bij Geertruijd zijn huisvrouw, ook dochter van Jan en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag in de Wijmelenberchstraat, door Jan Adriaen STRICK gekocht van Dirck zoon van wijlen Adriaen Peter van UDEN op 14.6.1611; een camer in de St Jacobstraat, achter Caters gasthuis, door Jan voorsz gekocht op 30.8.1623 van Cornelis Peter van HASSELT, schrijnwerker; het huis "in de Boerendans" op het Hintemereijnde, gekocht op 27.2.1609 van Dirck zoon van wijlen Lambert Maes van GEFFEN door Jan voorsz; een camer achter "de drie swarte Mollen", door Jan Adriaen STRICK gekocht op 24.2.1624 van de momboirs over de twee minderjarige kinderen van wijlen Andries Pauwels van GESTEL een huis in de Wijntmolenberchstraat, waarin Willem de RuIJTER woont; chijnsen en renten.
12.11.1641 | R 1598 | f 69

Johan van der MEULEN, gemachtigd te Heusden op 24.9.1641 voor notaris Jan Willemse van WAELWIJCK door Adriaen Willemsen WITTERT, aldaar, actie en transport hebbende van Adriaen Adriaens de VROOMSTE te Voorschoten in de Veur, enig kind van wijlen Adriaen Adriaen de Oude bij Geraertken LANAERTS, erfgenaam voor 1/3 gedeelte in de nalatenschap van Johan Peter Teeusen van GEFFEN, zijn oud-oom; Jan Peter Willemse van ROIJ man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochter van Adriaen MICHIELSE bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Peter TEEUSEN, voor 1/3 deel en Ghijsbert JANSEN weduwnaar van Anneke zijn huisvrouw dochter van Jacop GUEBELS bij Engelke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen MICHIELSE bij Peterke voorsz en als vader en momboir over Jenneke zijn dochter bij Anneke voorsz, eveneens voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Peter Teeusen van GEFFEN: te Geffen.
10.01.1642 | R 1598 | f 122

Jan Henricxsen de LEEUW, ketelaer, voor de ene helft; Jan COENEN, ketelaer en Adriaen OUWENS hen fort en sterk makende voor Engelke, zijn schoonmoeder weduwe van Dircx Dircx van VLADERACKEN en voor Marijke weduwe van Hans STRICK, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van 6 mergen land te Empel.
23.06.1642 | R 1598 | f 248

Lenaert zoon van Willem Willemsen MOELENBROECK, ter eenre en Henrick GOOSSENS en Jan Seberts van den DUNGEN, momboirs over de vier onbejaarde kinderen van Peter Henrick GOOSSENS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan ANCEMS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van landerijen, die zij gemeenschappelijk bezitten, te Schijndel.
03.11.1642 | R 1598 | f 346

Gijsbert en Aert zonen van wijlen Arien Meeus GIJSBERTS bij Griettien zijn huisvrouw dochter van Jan EVERTS; Jan Willem PETERS man en momboir van Emken zijn huisvrouw dochter van Arien en Griettien voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Schijndel.
18.12.1642 | R 1598 | f 377v

Merten zoon van wijlen Pauwels Aerts SMEESTERS bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem SUERMONTS bij Torcken zijn huisvrouw dochter van wijlen Herwich CRETIERS; Jan Aert SMEESTERS en Aert Jacops de WILDE, momboirs over Jacob onbejaarde zoon van wijlen Pauwels en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen, obligaties en contanten.
16.01.1643 | R 1598 | f 425

Henricxken dochter van Heijnrick Reijnders POTTEIJ, weduwe van Arndt zoon van Peter de POST bij Aelken zijn huisvrouw dochter van Adriaen Goijaerts van VECHEL, krachtens testament, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 28.9.1641 voor notaris Jan van AERLEBEECK; Hendersken dochter van Jacob van LIEBERGEN, weduwe van Adriaen zoon van Peter de POST, moeder en voogdes over haar minderjarige dochter Petronella, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter en Aelken voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "In de drije groene Hasen" in de Sadelstraat; chijnsen.
12.02.1643 | R 1598 | f 438

Jan, Jacob en Anthonis, zonen van wijlen Henrick Henricx op t HOOCH bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Jacob Rutten van GRIENSVEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun neef Jacob Cornelis van GRIENSVEN: te Den Dungen, St Michielsgestel.
14.02.1643 | R 1598 | f 443v

Franchoijs zoon van wijlen Jan Peter WONDERS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Abraham THOMAS, enige erfgenaam van zijn vader, ter eenre; Henrick, Eduard en Jan, zonen van wijlen Franchoijs van SUSTEREN bij Elijsabeth dochter van Abraham THOMAS uit haar eerste huwelijk, Cornelis Jacobs van VECHEL, gemachtigd van Peeter zoon van wijlen Franchoijs en Elisabeth voorsz, voor notaris Francisco Ribero da SILVA, te Portappe in Portugal op 12.7.1644, erfgenamen van Elisabeth, ter andere zijde, approbatie van de erfdeling voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF, gepassseerd op 26.11.1644 te 's-Hertogenbosch.
Approbatie van de subdivisie door de condividenten "ter andere zijde" van de goederen van wijlen Elisabeth voorsz, gepasseerd voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF op 29.12.1644.
21.01.1645 | R 1600 | f 147

Adriaen zoon van wijlen Willem Jansz van der DONCK bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Delis Jans van der STEEN; Corst Jan PETERS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Willem en Jenneke voorsz; Gerartken dochter van Geraert JORDENS, huisvrouw van Jan zoon van Willem en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
10.02.1645 | R 1600 | f 191

Hendrick Peters van der AA, voor ÚÚn gedeelte; Geraert Goorl HUIJBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Willem Jansen WEIJGERGANCX bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Arien SIJMONS; Hendrick voorsz met Wouter Claes HENDRICX momboir over Hendricxken onbejaarde dochter van Willem en Anneke voorsz, voor het andere deel, gaan erfdeling aan van goederen die ze gezamelijk gekocht hebben: te Den Dungen.
20.03.1645 | R 1600 | f 267

Gerart Goorl HUIJBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Willem Jan WEIJGERGANCX bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Arien SIJMONS; Hendrick Peters van der AA met Wouter Claes HENDRICX momboir over Hendricxken, onbejaarde dochter van Willem en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
20.03.1645 | R 1600 | f 268v

Joost Heesken en Geertruijd, kinderen van wijlen Jan Wouters van GESTEL bij Josina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joost Jans PIJNAPPELS, approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders, gepasseerd op heden voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
28.05.1645 | R 1600 | f 371

Opening van het besloten testament van Magdalena dochter van Lambert Erberts van der STAPPEN weduwe van Thomas van HEIJNSBERCH, gepasseerd voor notaris Thomas van HEIJNSBERCH op 16.9.1644 en op verzoek van de executeurs testamentaire: Mr. Hendrick van den BROECK, licentiaet in de rechten, Hendrick Jansen van der HEIJDEN en Peter Gerarts van BOCXTEL, geopend op 5.1.1645.
Verdeling der nalatenschap: het huis "In de goede Herder" in de Kerckstraat, toegescheiden aan haar neef en nicht: Hendrick en Catharina, kinderen van Jan VERHEIJDEN; Elisabeth dochter Peter Jansen van der HEIJDEN wordt toegescheiden de winkel in boeken en papier.
Eerder testament: 1.2.1638.
22.09.1645 | R 1600 | f 473

Hendrick, Michiel en Jan, zonen van wijlen Denis Pauwels van HERENTHUM bij Grietken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Michiel DIRCXSEN; Metken dochter van Denis en Grietken voorsz, weduwe van Willem Everts CLuITMANS; Simon WILLEMSEN, man en momboir van Aelken zijn huisvrouw, ook dochter van Denis en Grietken voorsz; Michiel en Cathelijn, kinderen van Willem JACOBS bij wijlen Meriken ook dochter van Denis en Grietken voorsz en Michiel DENISSEN, actie en transport hebbende van Pauwels ook zoon van Willem en Meriken voorsz, approbatie van de erfdeling, gepasseerd voor notaris Thomas HIJNSBERCH te 's-Hertogenbosch.
02.09.1645 | R 1601 | f 29

Reijnier en Johan, zonen van wijlen Peter Geraertsen VUCHTS bij Dimna zijn huisvrouw dochter van Reijnder Igrom POTTEIJ, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Guilliaem van CAMPEN op 16.5.1646. Zij bedanken tevens hun momboirs: Igrom Reijnder POTTEIJ en Wouter EELKENS, die rekening en verantwoording van hun beleid afgelegd hebben voor dezelfde notaris op 19.12.1645.
16.05.1646 | R 1601 | f 159

Catharina dochter van Jan Everaerts van RAVESTEIJN weduwe van Balthasar DONCKERS; Anthonetta en Catharina dochters van wijlen Anthonis HEERINCX; Henrick Jacobs van WEERT man en momboir van Hester zijn huisvrouw, Mr Peter van EIJL, apotheker, weduwnaar van Adriana zijn huisvrouw, beiden dochters van Anthonis voorsz en Jan zoon van Peter en Adriana voorsz, approbatie van de deling van de goederen van Heer Geraert van RAVESTEIJN, priester en canonick graduaat van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, gepasseerd op 7.4.1646, krachten testament, waarbij Catharina eerstgenoemd de helft en de anderen de rest werd toebedeeld.
16.05.1646 | R 1601 | f 239

Cornelis zoon van wijlen Henricx Jans ZIERNEELS, voor hemzelve en hem fort en sterk makende voor Henricxken zijn zuster; Henrick, Mattheus en Agnes, kinderen van wijlen Jan Henricx ZIERNEELS, Jan Henricx de ROIJ, momboir over Geertruijd onmondige dochter van Jan Henricx ZIERNEELS; Wouter EELKENS momboir over Geertruijd en Catharina onmondige dochters van wijlen Aert Henricx ZIERNEELS; Gielis Wijnants van GELENBERCH, momboir over Coenraet en Jan, onmondige zonen van wijlen Pauwels Henricx ZIERNEELS en over Henricxken dochter van wijlen Jan Henricx van WAERDENBORCH bij Anneken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx Jan ZIERNEELS, ge´nstitueerde erfgenamen van Heijlken dochter van Jan Jan ZIERNEELS bij Mariken van ASPEREN, zijn huisvrouw, bagijntje op de Groote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van Heijlken voorsz: renten, chijnsen en obligaties.
19.07.1646 | R 1601 | f 333

Lucas zoon van wijlen Tijs JANSEN bij Marike zijn huisvrouw dochter van Lucas HUIJBERTS, Jan Hendrick Jan WENSEN man en momboir van Catelijn zijn huisvrouw; Adriaen Jan DIRCX man en momboir van Teunisken zijn huisvrouw en Jutken, allen dochters van Tijs en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun Ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
14.11.1646 | R 1602 | f 31

Peeter Dirck TONISSEN man en momboir van Merike zijn huisvrouw dochter van Peeter Aert COLEN, voor ÚÚn gedeelte; Evert CLAESSEN en Goijaert Huijbert LUICASSEN, momboirs over Aelken en Iken, zusters, onmondige kinderen van Claes CLAESSEN bij Catelijn zijn huisvrouw, dochter van Peeter Aert COLEN, voor het andere deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Walraven COLEN en wijlen Lijsken Aert PEETER COLEN, beiden overleden te Brussel: te Den Dungen, Berlicum, Roosmalen en Empel.
01.12.1646 | R 1602 | f 60

Peter en Maria, kinderen van wijlen Henric van HEESWIJCK en Philips van BEUGEN, man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van Henric voorsz, approbatie van de erfdeling, gepasseerd voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF op 8.1.1641 te 's-Hertogenbosch van de goederen van hun grootouders: Peeter Jans van HEESWIJCK en Maria van BLADEL. Zij bedanken hun momboirs: Robbert van den BERCKENBOSCH en Jaspar van HEESWIJCK.
13.12.1646 | R 1602 | f 77

Mr Godevaert van LIEBERGEN, med. doctor, zoon van wijlen Henric van LIEBERGEN bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van Mr Adam Floris van OS bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Lambert zoon van wijlen Boudewijn SUERINCX, met Gijsbert Willem Stanssen van den GRAVE momboir over de onbejaarde kinderen van resp. Abraham Alberts van OS bij Catharina zijn huisvrouw en van Andries Jans van ROTHUM bij Lambertken zijn huisvrouw, beiden dochters van Jan zoon van Willem Stanssen voorsz bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van Lambert SUERINCX voorsz; Jenneke dochter van Jan Willem Stanssen en Heijlwig voorsz; Jenneke dochter van Joost Christoffels van de GRAEFF bij Agnes zijn huisvrouw, ook dochter van Lambert SUERINCX voorsz met Sijmon Adriaen van HEESWIJCK momboir over Lambert, onbejaarde zoon van Joost en Agnes voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Boudewijn zoon van Lambert SUERINCX, krachtens zijn testament: renten en chijnsen.
09.04.1647 | R 1602 | f 234

Hanrick en Peter, zonen van wijlen Peter Adriaens van der AA; Anthonis AERTS man en momboir van Merike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Delis Adriaens van der AA, Geraert AERTS momboir over zijn onmondige kinderen, Aert en Elijsabeth, bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Delis Adriaens van der AA, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick Adriaen van der AA, te Den Dungen, St Michielsgestel; chijnsen, renten en contanten.
27.04.1647 | R 1602 | f 278

Arien en Teunis, kinderen van wijlen Cornelis Ariaens HENRICX bij Merike zijn huisvrouw dochter van Dirck Teunisse van WAMBERCH; Arien HERMANS met Arien Cornelis voorsz, momboir over Dirck en Peterke, onmondige kinderen van Claes HERMANS bij Merike zijn huisvrouw dochter van Cornelis en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
27.04.1647 | R 1602 | f 280v

Anneke dochter van Jan Aertsen van den HEUVEL weduwe van Peter Herman OOMS; Ancem zoon van wijlen Bartel CORNELISSEN bij Marike Aertsen van den HEUVEL zijn huisvrouw, Jan Peter HERMANS en Geraert zoon van Goort HUIJBERTS, momboirs over Aert, Lijnken, Anneke en Merike, onbejaarde kinderen van Rut Aertsen van den HEUVEL bij Griettien zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BASTIAENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Aerts van den HEUVEL: te Den Dungen, St Michielsgestel.
29.06.1647 | R 1602 | f 379

Jan zoon van wijlen Henrick Arnts de ROIJ bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan GERARTSZ; Agnees, Maijke, Emmerensken, Henrick en Mattheus, kinderen van wijlen Jan Henricx ZIERNEELS bij Beatrix zijn huisvrouw, ook dochter van Henrick en Catharina voorsz; Henrick en Mattheus voorsz nog momboirs over hun onmondige zuster Geertruijd; Henrick Jan ZIERNEELS voorsz met Henrick Arnts IJSVOGELS momboirs over Henrick en Pelgrom onmondige zonen van wijlen Arndt Henricx de ROIJ bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joorden Jans de CUIJPERE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Henrick en Catharina voorsz. te 's-Hertogenbosch: het huis "In de Trompetter" in de Hintemerstraat; chijnsen, pachten en obligaties.
13.06.1647 | R 1602 | f 385

Daniel en Peter zonen van wijlen Goijaert Jans van de GRAFT, Peter LEONARTS man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Goijaert voorsz; Marten zoon van wijlen Gijsbert Jansen van de GRAFT bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan DEGENS bij wijlen Marijke Jansen van de GRAFT, erfgenamen van wijlen Anthonie Jansen van de GRAFT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonie: renten.
09.09.1647 | R 1602 | f 454

Roelant van der LIJNDEN en Johan PEIJMANS, momboirs over Servaes Lodowijck en Niclaes onmondige zonen van Jan Daniels van EMPEL bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Nicolaes SERVAESSEN; Anneke dochter van Jan Nicolaes voorsz, gemachtigd voor notaris Ferdinand HENDRICX op 5.4.1646 door Jacques die WAGENAER man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Jan en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Nicolaes voorsz: renten en chijnsen.
17.10.1647 | R 1603 | f 21

Henrick zoon van wijlen Peter Henrick GOOSSENS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Jan ANCEMS; Claes Janse PREKERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Henrick Henrick GOOSSENS en Jan Sebert JANSE momboirs over de onbejaarde Jan en Willem, alle drie kinderen van wijlen Peter en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel en Schijndel.
05.12.1647 | R 1603 | f 56

Bernardus zoon van wijlen Mr Henricx van SOMEREN bij Hillegond zijn huisvrouw; Johan PAIJMANS, gemachtigd van Margaretha dochter van Mr Henricx en Hillegond voorsz op 10.12.1647 voor notaris Peter de LEEUWE; Gijsbert Willems van de GRAEFF en Jasper Peters de LEEUW momboirs over Francijntgen en Henrick onmondige kinderen van Henricx en Hillegond voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hillegond voorsz: renten, chijnsen en obligaties.
15.01.1648 | R 1603 | f 118

Goossen zoon van wijlen Henrick MARTENS en Huijbert zoon van Aert HUIJBERTS, gaan erfdeling aan van een weide te Schijndel, die zij gemeenschappelijk bezitten.
31.03.1648 | R 1603 | f 201

Jan zoon van wijlen Dirck van NIEIJWENHUIJS bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Jan Goijaerts van RAVENSTEIJN; Henrick Janse van RAVENSTEIJN en Jan Jacobs van LIER momboirs over Goijaert, onmondige zoon van Dirck en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Willem Goossen van RAVENSTEIJN: renten en chijnsen.
31.03.1648 | R 1603 | f 210v

Hendersken dochter van Rutger Henricx van GRIENSVEN bij Aleijt zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van BEECK, weduwe van Dielis Jan Matthijsen van OS, voor 1/3 deel; Rutger JACOPS en Jan Ruth PEETERS momboirs over Aelken onbejaarde dochter van Emont Gerits STOCKHORST bij Willemke zijn huisvrouw, ook dochter van Rutger en Aleijt voorsz in haar eerste huwelijk; Henrick Willems van BEECK en Peter Ruth PETERS momboirs over Jenneke onbejaarde dochter van Jan Ruth PETERS bij Willemke voorsz in haar tweede huwelijk, ook voor 1/3 deel; Adriaen CLAES gemachtigd van Heer en Meester Henrick, zoon van Rutger en Aleijt voorsz, pastoor te Herpen, voor schepenen van Herpen op 31.3.1648, eveneens voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp grootouders: te Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel.
04.04.1648 | R 1603 | f 240

Peter zoon van wijlen Dierck Aert TOLINCK bij Catharina van DINTHER, executeur van het testament van zijn broeder Nicolaes, verkoopt een jaarlijke en erffelijcke chijns van 37 caroli guldens en 10 stuivers, welke chijns Aleijt weduwe van Henricx EVERTSEN verkocht had aan Jan, Wouter, Goossen, Frans en Marcelis, kinderen van Jan Boudewijns PIJNAPPEL, van en uit een huis met zijn aangelag: "in den Bogaerd" te Boxtel en andere panden aldaar, door Dierck Aert TOLINCK verworven bij erfdeling op 20.12.1636 van de goederen van wijlen zijn ouders en via Eusebia van ENGELAND op Nicolaes voorsz overgegaan op 6.7.1640, aan Anneke Reijnders POTTEIJ.
30.04.1648 | R 1603 | f 288

Anna en Emerentiana, dochters van wijlen Mr Godefroij LOEFF van der SLOOT, oud-raad van 's-Hertogenbosch, bij Hildegonda COLEN; Adriaen Wijnandt SUIJSKENS van DINTHER, gemachtigde van Odilia, ook dochter van Mr Godefroij en Hildegonda voorsz, nog voor hemzelve en voor Arike van DINTHER, welke machtiging gepasseerd is op 21.1.1648 voor notaris Peter MELCHIOR, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun zuster: Elijsabeth LOEFF van der SLOOT: te Orthen, Empel en Roosmalen.
25.05.1648 | R 1603 | f 326

Adam zoon van wijlen Aert Jansen de BROUWER bij Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen Jan AELBERTS; Wouter Adriaens van der ACHTER man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Aert en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader en door afgaan van de tocht door hun moeder: te Moergestel.
02.07.1648 | R 1603 | f 371

Henric zoon van Rutger COLEN, curator over Joost onmondige zoon van wijlen Dircx zoon van Frans LOEFF van der SLOOT bij wijlen Margeretha zijn huisvrouw dochter van Jan Jan van BEUGEN, eerder weduwnaar van Aelijt dochter van Peter Thomas van NUENEN; Peter de LOUW, notaris, curator over Johanna, onmondige dochter van Dirck en Margaretha voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van de goederen, verkregen bij erfdeling voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 23.7.1648: renten, chijnsen en pachten.
24.08.1648 | R 1603 | f 416

Joncker Wouter de JEGER, zoon van wijlen Joncker Godevaert de JEGER, raad van 's-Hertogenbosch, ter tochte; Joncker Charles van VLADERACKEN en Joncker Thomas WAS momboirs over de vijf onmondige kinderen van Joncker Wouter de JEGER bij wijlen Catharina van der LINDEN, zijn huisvrouw, ten erf rechte en Joncker Johan ook zoon van Joncker Godevaert voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joncker Godevaert: te 's-Hertogenbosch een adellijk huis op de Papenhulst; te Roosmalen, Belveren onder Haren, Loon op Zand, St Oedenrode; renten, pachten en chijnsen en obligaties.
12.01.1649 | R 1604 | f 105

Adriaen zoon van wijlen Adriaen Willems van GRIENSVEN, ter eenre; Rijckaert CORSTIAENS man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van twee percelen land te Den Dungen.
28.05.1649 | R 1604 | f 278

Dirck zoon van wijlen Philips, zoon van wijlen Nicolaes Laureijnssen DONCKERS, bij Adriana zijn huisvrouw, dochter van Cornelis van VEEN; Gijsmaer Cornelis van VEEN, oom maternel, momboir over de twee onbejaarde kinderen van wijlen Philips en Adriana voorsz, resp 20 en 22 jaar oud, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder, gepasseerd voor notaris Henrick van EIJNDHOVEN op 19.5.1649, welke goederen gesitueerd zijn te: Waalwijk, Eethen, Besoijen en Dussen.
19.06.1649 | R 1604 | f 311

Johan, raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch, Theodora en Helena, allen kinderen van wijlen Adriaen Henricx van ZUTPHEN, koopman te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Ulanda GHIJSSELEN zijn huisvrouw; Reijnier POLEN in huwelijk hebbende Anna zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Ulanda voorsz; Nicolaes van NIJEHOFF, gesubstitueerde curator over de onmondige kinderen van wijlen Geraert van ZUTPHEN, ook zoon van Adriaen en Ulanda voorsz, bij Walburch TOLINCK, zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Ulanda GHIJSSELEN, krachtens besloten testament van Ulanda, gepasseerd op 8.1.1647 voor notaris Johan van AAFFOIRDEN en geopend voor dezelfde notaris op 16.12.1648: te 's-Hertogenbosch het huis "de gouden Flessche" op de Marct, door Arndt en Geraerd voor 2/3 van de helft verkocht aan hun broeder Adriaen Henricx Aerts van ZUTPHEN voorsz op 10.2. 1603 en van welk pand Petronella weduwe van Henricx Aerts van ZUTPHEN had geprelegateerd aan Adriaen voorsz en wie het resterende 1/3 deel in de helft bij successie van zijn moeder is toegevallen; het huis "de Regenboog" te 's-Hertogenbosch aan de Marct; aan de Marct het huis "In den gulden Roose"; een huis in de Hinthamerstraat, door Adriaen Henricx Aert van ZUTPHEN voorsz gekocht van Jan zoon van wijlen Anthonis MARTENS, cleermaker, weduwnaar van Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Frans BROENEN op 12.2.1627; het huis "in de Samson" aan de Markt te 's-Hertogenbosch, door Bartholomeus en Jenneke kinderen van wijlen Peter Servaes NICLAES, cremer, verkocht op 13.6.1613 aan Adriaen voorsz, te St Michielsgestel; renten, chijnsen, pachten en contanten.
23.08.1649 | R 1604 | f 387

Henrick, Mattheus en Agnees, kinderen van wijlen Jan Henricx SIERNEELS, Jan Henricx van ROIJ, momboir over Geertruijd onmondige dochter van Jan Henricx SIERNEELS; Wouter EELKENS en Cornelis SIERNEELS, momboirs over Geertruijt en Catharina, onmondige kinderen van wijlen Jan Henricx SIERNEELS voorsz; Gielis Wijnant van GELENBERCH momboir over Jan, onmondige zoon van Pauwels Henricx ZIERNEELS, allen erfgenamen van Henricxke en Maria, dochters van wijlen Henrick Jan SIERNEELS en van Heijlken dochter van wijlen Jan Jan SIERNEELS, gaan erfdeling van de goederen van de erflaters: chijnsen en renten.
27.09.1649 | R 1604 | f 422v

Jan en Henrick zonen van wijlen Seben Jans MICHIELSEN bij Willemke zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, weduwe van Seben voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel.
25.02.1650 | R 1605 | f 155

Helena, Beatrix, Nicolaes, Sophia en Elisabeth, allen kinderen van wijlen Everaert Nicolaessen van SOMEREN bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw dochter van Willem BERNARDS, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor hun broeders: Guiliaem en Jan en hun absente zuster Maria, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 26.4.1650.
27.04.1650 | R 1605 | f 241

Elisabeth van GREVENBROECK, weduwe van Joncker Joost PIECK, Heer van Zuijlichem, Joncker Johan van RODE man en momboir van Margaretha van ASPEREN van VUREN, Joncker Cornelis de la TOUR, Heer van Zegerscapelle in huwelijk hebbende Adriana van ASPEREN van VUREN, approbatie van de erfdeling van een hoeve te Nuland en van de goederen van Leonora van GREVENBROECK, gepasseerd op 5.5.1649 voor notaris Peeter van BREE.
10.06.1651 | R 1606 | f 351

Johan van BOXMEER, de Jonge - oud 24 jaar - man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Cornelis van HEESWIJCK bij Josijntge dochter van Jan Pauwels COLEN, geassisteerd met Johan van BOXMEER de Oude, zijn vader, ter eenre Jan zoon van Cornelis van HEESWIJCK en Josijntge voorsz, krachtens brieven van venia aetatis (= handlichting) dd 28.7.1651 gedepecheerd in de Raad van Brabant, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van renten, chijnsen en pachten toegedeeld bij testament van Jan Joosten SCHALCK van BAECKEL.
19.08.1651 | R 1606 | f 474v

Jan Matthijs SPIERINCX; Paul, Matthijs, Gerit en Hendrick zonen van Delis Jan WEIJGERGANCX bij Anneke dochter van Matthijs Adriaen SPIERINCX, voor henzelven en voor Baetjen hun zuster; Leendert Willems MOLENBROECX man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Matthijs SPIERINCX; Matthijs en Hendrick, zonen van wijlen Nicolaes Jan Delis WEIJGERGANCX bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van Matthijs Adriaen SPIERINCX en Hendrick GERRITS weduwnaar van Hendricxke zijn huisvrouw dochter van Nicolaes en Lijske voorsz, ter tochte en zijn drie kinderen ten erfrechte, erfgenamen van Heer Adriaen SPIERINCX, canonick te Turnhout, gaan erfdeling aan van de goederen van Heer Adriaen: te Den Dungen, St Michielsgestel.
30.11.1651 | R 1607 | f 59v

Gerard Hermans MULDERS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw en Aert Wouters van EERSEL man en momboir van Maria huisvrouw, dochters van wijlen Cornelis Jacobs van OISTERWIJCK bij Aelken Hendricx zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis op de VuchterdÝjck, welk huis Lenaert Martens van OISTERWIJCK na afgaan van de tocht op 5.7.1612 had opgedragen aan Aelken voorsz ten behoeve van haar man Cornelis; te Oisterwijk, chijnsen
??.01.1652 | R 1607 | f 125

Matthijs en Hendrick, zonen van wijlen Nicolaes Jan Delis WEIJGERGANCX bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van Matthijs Adriaen SPIERINCX; Hendrick Gerits van HANNEN weduwnaar van Hendricxke zijn huisvrouw, dochter van Nicolaes en Lijske voorsz, vader en voogd over zijn drie onmondige kinderen: Nicolaes, Lijske en Maria, erfgenamen van Helena SPIERINCX gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling op 30.11.1651 (R 1607 f 59v), aanbestorven via Adriaen SPIERINCX, te Turnhout; te Den Dungen op de Sporckt.
20.01.1652 | R 1607 | f 133v

Goijaerd en Dielis, zonen van wijlen Anthonis Goijaerd CLAESZ bij Ariken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Dielis Adriaen PETERS;Jan Hendrick AELBERTS man en momboir van Ariken zijn huisvrouw; Goijaerd Cornelis CLAESZ man en momboir van Aelken zijn huisvrouw en Heijlken, alle drie zusters, dochters van wijlen Anthonis en Ariken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: op de Sporckt te Den Dungen; Berlicum.
21.03.1652 | R 1607 | f 277

Anthonie en Jenneke, kinderen van wijlen Aert Jans van GRIENSVEN bij Marike zijn huisvrouw dochter van Henrick WERNAERTS; Dierck, Ruth, Laureijns en Aert zonen van wijlen Jacob RUTTEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Aert en Maria voorsz; Geerling GOIJAERTS man en momboir van Iken zijn huisvrouw, Eijmbert PETERS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, beiden dochters van Jacob en Jenneke voorsz; Lucas MATTHIJS, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Hendrick ANTHONISZ man en momboir van Eerken zijn huisvrouw beiden dochters van Hendrick Peter SEBEN bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van Aert en Marike bovengenoemd, Anthonis NELIS en Jacob RUTTEN, momboirs over de twee onmondige kinderen van Jan zoon van Aert en Marike voorsz; Rijckart GERITS en Rijckart JANS, momboirs over Aert onmondige zoon van Rijckart GERITS bij Cathalijn zijn huisvrouw dochter van Aert en Marike, dikwijls genoemd; gaan erfdeling aan van de goederen van Rae (7) zoon van Aert van GRIENSVEN, broeder, resp. oom en van Hendrick en Margriet kinderen van Hendrick WERNAERTS voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel.
21.04.1652 | R 1607 | f 446

Jan zoon van wijlen Jan Dierck SANDERS en Henrick Janssen van DELFT man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Jan Dierck SANDERS, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen hun ouders, verkregen bij eerdere erfdeling: te Schijndel.
17.01.1653 | R 1608 | f 131v

Jasper en Anneke kinderen van wijlen Jan Jan van BEUGEN bij Catharina van GREVENRAETH zijn huisvrouw; Jan Anthonis van den HUIJSBERCH en Thomas van BEUGEN momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Jan en Catharina voorsz; Hendrick PILET man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Joost van BERCKEL bij Margriet zijn huisvrouw ook dochter van Jan en Catharina voorsz; Peter de LOUW momboir over Johanna onbejaarde dochter van wijlen Dierck LOEFF van der SLOOT bij Margriet voorsz in haar tweede huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen, obligaties en contanten.
01.04.1653 | R 1608 | f 196

Gudula dochter van Jan Hendricx van der LAST bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Mr Hendrick van der PLANCKEN; Hendrick en Maria kinderen van wijlen Goijaerd Peters van den BICHELAER bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Jan en Elijsabeth voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Jan Hendrick van der LAST, gepasseerd op 29.1.1653 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH Hendrick en Maria zijn op heden een subdivisie aangegaan voor dezelfde notaris.
07.04.1653 | R 1608 | f 208

Jan Adriaen VERMERENDONCK man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Laureijns van VECHEL bij Marike zijn huisvrouw, dochter van Adriaen Peter DENISZ; Rutger JANS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick en Marike voorsz; Matthijs Adriaen HUIJBERTS en Jan Adriaen FRENSS momboirs over Felix onmondige zoon van Adriaen, zoon van Henrick en Marike voorsz; Aelbert JANS en Dierck Aert FRENSS momboirs over Laureijns en Geurtien, kinderen van Corstiaen zoon van Aelbert JANS bij Digna zijn huisvrouw dochter van Henrick en Marike voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick Laureijns van VECHEL: te Den Dungen.
23.04.1653 | R 1608 | f 237v

Ancem zoon van Jan GERITS, ter eenre; Jan CORSTEN en Arien CORNELIS momboirs over de onmondige kinderen van Theunis CORSTEN bij wijlen Mariken zijn huisvrouw dochter van Jan GERITS voorsz en Jenneke, zuster van de onmondigen, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aert zoon van Jan GERITS: te Den Dungen, St Michielsgestel.
22.01.1654 | R 1609 | f 105

Peter van de WIEL, gemachtigd van Helena en Judith, dochters van wijlen Joncker Dircx van de WATER, voor 13/16 deel; Johan COTEL, gemachtigde van Maria en Johannes Baptist, licentiaet in de rechten, kinderen van wijlen Johan van BREUGEL, licentiaet in de rechten en president van 's-Hertogenbosch, bij Johanna van de WATER, voor 1/16 deel, Theodorus SMITS, licentiaet in de rechten, weduwnaar van Maria van de WATER, erfgenaam van Johanna Faustina SMITS dochter van Theodorus en Maria voorsz, voor 1/16 deel; allen voorsz nog voor Heer Johan van THULDEN, raed ordinaris in den Hove van Brabant te Brussel, voor 1/16 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van Heer van de WIJER: te Maren.
19.05.1654 | R 1609 | f 260v

Theodorus SMITS, voor hemzelve en Johan COTEL, gemachtigde van de beide kinderen van wijlen Johan van BREUGEL gaan subdivisie aan van de goederen verworven bij erfdeling op heden gepasseerd.
19.05.1654 | R 1609 | f 263v

Jan, Adriaentie en Elisabeth kinderen van wijlen Joost MONEN bij Lenaertken van OISTERHOUT; Jan Diercx van RAVESTEIJN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van Joost en Lenaertken voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen gepasseerd op 20.1.1654 voor notaris Cornelis van BOXMEER.
14.08.1654 | R 1609 | f 328

Jan Rutten van GRIENSVEN, voor de ene helft en Henricxke dochter van Jan CORNELIS, weduwe van Henrick SEBEN; Cornelis Jan CORNELIS en Gerard SEBEN, momboirs over de onmondige kinderen van Henrick en Henricxke voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van een perceel hopland te Den Dungen.
18.11.1654 | R 1610 | f 65

Matthijs, Pauw, Gerard, Henrick en Baetken, allen kinderen van Jan Dielis WEIJGERGANCX bij Anna dochter van Peter WOUTERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Den Dungen, St Michielsgestel, Orthen.
10.12.1654 | R 1610 | f 104

Adriaen CLAESZ en Henrick JANSZ momboirs over Anthoniske, onmondige dochter van Delis ARIENS bij Iken zijn huisvrouw dochter van Jan Henricx van KEMPEN bij Jenneke dochter van Jan MICHIELSE; Jan AERTS met Henrick GOIJARDS momboir over de twee onmondige kinderen van Lambert AERTS bij Iken voorsz in haar tweede huwelijk, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen hun grootouders, aangekomen bij erfdeling op 16.6.1655: te St Michielsgestel, Schijndel en Bockhoven.
30.11.1655 | R 1611 | f 35

Jenneke Ariense van den BRAECKEN, te St Michielsgestel, present te 's-Hertogenbosch.
Universeel erfgenaam: haar broeder Arien Ariense van den BRAECKEN.
03.11.1659 | R 1611 | f 50

Johan van OMMEREN, cornet onder ritmeester PILNITZ, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Mechelina SPRENGERS.
Mutueel testament.
09.12.1655 | R 1611 | f 51

Anthonis, Franck, Jan en Catelijn, kinderen van wijlen Joost Jan ANTHONISSEN bij Adriaentie zijn huisvrouw, dochter vanwijlen Henrick VRANCKEN; Anthonis ANTHONIS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Joost en Adriaentie voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel.
11.12.1655 | R 1611 | f 70

Henrick van HASTENBORCH man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Geraert van WEERT bij Judith zijn huisvrouw dochter van Hugo van BERCKEL; Guiliaem zoon van Geraert en Judith voorsz; Willem SEBERTS momboir over Roelant onmondige zoon van Geraert en Judith voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van hun oom, Servaes van WEERT, krachtens testament, gepasseerd voor notaris Guiliam van CAMPEN op 29.8.1654: te Uden; renten, obligaties en chijnsen.
30.03.1656 | R 1611 | f 154

Wouter, Hendrick en Lambert zonen van wijlen Michiel Heijmans BOOM bij Willemke zijn huisvrouw, dochter van Herman HENDRICX, Cornelis GIELEN man en momboir van Ariaentie zijn huisvrouw dochter van Herman zoon van Michiel Heijmans BOOM, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Drunen.
30.03.1656 | R 1611 | f 160

Lucas Matthijs van ESCH, op Den Dungen, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Henrick Anthonis van GRIENSVEN, te Empel, in huwelijk hebbende Eerken zijn huisvrouw, beiden dochters van Henrick Peter SPEE bij Heijlke zijn huisvrouw, dochter van Jan RUTTHEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vrouwen ouders en het huis van de oom van hun vrouwen: te Den Dungen, St Michielsgestel.
06.06.1656 | R 1611 | f 213

Joncker Pauls Rudolph FIERLANTS, sergeant maijoor van een regiment peerden; Henrick BERENTS, gemachtigd voor schepenen van Brussel op 27.5.1656 door Joncker Johan Baptist FIERLANTS beiden zonen van wijlen Marten FIERLANTS, raad en rentmeester van de Domeinen van het kwartier van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Catharina van EIJCK, zijn huisvrouw; Cornelia PALLAS van der STERRE, weduwe van Joncker Jacob FIERLANTS zoon van Marten bij Catharina voorsz, met haar broeder Joncker Reijnier PALLAS van der STERRE, momboir over haar onbejaarde kinderen gaan erfdeling aan van goederen, volgens legaat bij testament toebedeeld door Anna van EIJCK aan Simon FIERLANTS, licentiaet in de rechten te Brussel, oudste zoon van haar zuster Catharina van EIJCK: te Nulant, Rosmalen; renten.
03.07.1656 | R 1611 | f 223v

Anthonis zoon van Anthonis THOMASZ bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Gerit ARIENSZ en Willem CORSTEN, een der momboirs over Jan, onmondige zoon van Gerit,zoon van Anthonis THOMASZ, bij Neelken CORSTEN zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van Anthonis en Anneke voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel.
26.10.1656 | R 1612 | f 26

Anthonis en Maijke, kinderen van Gielis Dircks van EMPEL bij Broostien zijn eerste huisvrouw dochter van Rover Peters de MOLDER; Simon Jans van OERS man en momboir van Baetken zijn huisvrouw dochter van Aert van LAERHOVEN, voor zichzelve en vader en voogd over Catharina, zijn onmondige dochter, erfgenamen van Gielis voorsz en Jenneke Aert van LAERHOVEN, derde en laatste huisvrouw van Gielis voorsz, krachtens testament, gepasseerd op 26.7.1645 voor notaris Nicolaes van NIJEHOF, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gielis en Jenneke voorsz: chijnsen en obligaties.
30.10.1656 | R 1612 | f 44

Johan van WAMEL, apotheker, weduwnaar van Margriet de HELT alias COLEN, dochter van Hans COLEN, voor hemzelve en vader en voogd van zijn kinderen; Guiliam de HELT, alias COLEN, zoon van Hans COLEN voorsz, ge´nstitueerde erfgenamen voor de helft van Jan zoon van wijlen Zeger DARKENNIS bij Dircxke zijn huisvrouw, dochter van Herman COLEN bij Margriet KUIJSTERS, krachtens besloten testament, gepasseerd op 5.5.1637 voor notaris Thomas van TURNHOUT en op 21.8.1651 geopend en mede door koop verkregen van de kinderen van Magdalena dochter van Elke COLEN het resterende deel op 20.7.1652, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Zeger DARKENNIS voorsz: chijnsen.
13.11.1656 | R 1612 | f 55

Gijsbert en Robbrecht, zonen van wijlen Cornelis Gerit CLAESZ bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Gijsbert Jan GOIJAERTS, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor hun zuster Aleijd; Adriaen Jan GERITSZ man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Cornelis en Geertruijd voorsz; Jacob JOOSTEN, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Willem Ariaens BREECKELMANS man en momboir van Joostken zijn huisvrouw, dochters van Gerit zoon van wijlen Cornelis en Geertruijd voorsz; Jacob JOOSTEN voorsz met Adriaen BREECKELMANS, hen fort en sterk makende voor Adriaen, Jacob en Marijke, ook kinderen van Gerit zoon van Cornelis en Geertruijd voorsz en voor Adriaen GOMMERS man en momboir van Judith zijn huisvrouw en voor Adriaen PETERSZ man en momboir van Grietgen zijn huisvrouw, beiden dochters van Gerit zoon van wijlen Cornelis en Geertruijd, meerdere malen vermeld, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders: te Berckel, Enschot.
30.11.1656 | R 1612 | f 70

Dircxken, Lijsken, Ariken en Margriet, Claes Aerts van der AA, in huwelijk hebbende Marijke zijn huisvrouw, allen kinderen van Adriaen DIRCKX bij Cathalijn THOMAS zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
23.07.1657 | R 1612 | f 245

Adriaen en Catharina, kinderen van wijlen Evert zoon van Lambert van SCHIJNDEL bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Geraert Peter EIJCKEREN bij Arike zijn huisvrouw, voor henzelven en beiden universele erfgenamen van hun broeder Lambert - na overlijden van hun ouders en hun zuster Gerartken; Peter en Willem, zonen van Cornelis zoon van Adriaen GERARTS bij Geritken zijn huisvrouw dochter van Evert en Peterke voorsz - Peter voorzichzelve en momboir over Wouter zijn onbejaarde broeder, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Evert en Peterke voorsz: te Den Dungen, Berlicum.
29.10.1657 | R 1613 | f 8

Willem en Wouter; Jan WILLEMSE man en momboir van Neeltje zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Wouter Cornelis VOUTHENGELS bij wijlen Cathelijn zijn huisvrouw, dochter van Peter WILLEMSE; Jan WILLEMSE weduwnaar van Cornelia zijn huisvrouw dochter van Wouter en Cathelijn voorsz, nog met Jan DANIELS momboir over zijn vijf onmondige kinderen bij Cornelia voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Wouter en Cathelijn voorsz: te Loon op Zand, Udenhout.
19.01.1658 | R 1613 | f 105

Jan en Matthijs, zonen van Matthijs Delisz van OSCH bij Henricxke zijn huisvrouw, dochter van Ruth Henricx van GRIENSVEN; Henrick Willem SPIERINGS man en momboir van Marike zijn huisvrouw, Marten Jans van OVERBEECK man en momboir van Arijke zijn huisvrouw en Huijbert Arien HUIJBERTS in huwelijk hebbende Willemke, alle drie dochters van Matthijs bij Henricxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen hun grootvader Delis Jans van OSCH: te Middelrode onder Berlicum, Schijndel, Den Dungen.
14.03.1658 | R 1613 | f 152v

Marten Gijsberts van de GRACHT man en momboir van Agnes zijn huisvrouw; Servaes Willems van SUTPHEN man en momboir van Maria zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Willem Jan van den HEUVEL bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis van RODE: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Johan van den LEEMWECH op 27.8.1658.
28.08.1658 | R 1614 | f 41

Helena dochter van wijlen Everaert Nicolaes van SOMEREN bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw dochter van Willem BERNAERDS; Nicolaes zoon van Everaert en Magdalena voorsz; Dirck MINORETTI man en momboir van Sophia zijn huisvrouw en Elijsabeth haar zuster, dochters van Everaert en Magdalena voorsz, allen erfgenamen ab intestato van hun zuster Beatrix van SOMEREN, voor henzelven en voor hun absente zuster Maria: approbatie van de erfdeling van de goederen van Beatrix op 28.12.1658: obligaties en renten.
31.12.1658 | R 1614 | f 87

Jan zoon van wijlen Goijard zoon van Jan STRICK, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan KUIJSTERS; Hendrick Jan Peter BROEREN man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw, Goijard zoon van Anthonis Goijard CLAES man en momboir van Oijken zijn huisvrouw, dochters van Goijard en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, Schijndel en Berlicum.
15.01.1659 | R 1614 | f 99

Dirck, Lambert en Hendrick, zonen van wijlen Hendrick HUIJSKENS bij Hendricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert Willem GOORTS; Hendrick Dircx van der SCHOOT man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw, dochter van Hendrick en Hendricxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Oirschot.
04.02.1659 | R 1614 | f 122v

Jacob, Jan, Anneke, Henrick en Dirck, kinderen van Jasper JACOBS bij Catharina Jans GAST, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en als ge´nstitueerde erfgenamen van Margriet, Jenneke en Lijsbeth van der DUSSEN: te 's-Hertogenbosch het huis "de Groene Voorschoot" aan de Geerlingse brug; het huis "de Gulden Engel", in de Hintemerstraat, door Peter van THULDEN aan de voorsz Jasper Jacob Jaspers van der DUSSEN op 6.3.1611 verkocht tot behoef van Margriet, zijn moeder, weduwe van Jacob van der DUSSEN; chijnsen en renten.
08.03.1659 | R 1614 | f 172v

Matthijs zoon van wijlen Jan HENRICX bij Cathelijn zijn huisvrouw dochter van Matthijs Jans DELIS, voor hemzelve; Lucas MATTHIJS en Peter Jacobs SCHOENMAECKERS momboirs over Maijke onmondige dochter van Jan en Cahtelijn voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, op de Poeldonck en op de Drijeborch.
06.03.1659 | R 1614 | f 184v

Corstiaen van WIERINGEN, voor hemzelve en Henrick van BILDERBEECK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder Johanna Everts van der STRAETEN, bij resp, Peter Jans van WIERINGEN in haar eerste huwelijk en bij Mr Peter van BILDERBEECK, landmeter - opzichter der fortificatien van 's-Hertogenbosch, haar tweede man, krachtens haar testament: renten en chijnsen.
03.04.1659 | R 1614 | f 198

Jan en Michiel; Lambert van der STRATEN man en momboir van Maria zijn huisvrouw, allen kinderen van Aert van MALSEN bij Anna van BOCXMEER: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
20.05.1659 | R 1614 | f 242

Sijmen Jans van GEFFEN en Henrick Claes WEIJGERGANCX, momboirs over de onbejaarde kinderen van Willem Jansz van GEFFEN bij Marike zijn huisvrouw dochter van Jan Matthijs SPIERINCX, met Willem Jans van GEFFEN, hun vader, voor de ene helft; Matthijs zoon van Jan Matthijs SPIERINCX, ter andere zijde, hebben op 27.3.1659 een erfdeling aangegaan van de goederen van wijlen Jan zoon van Matthijs SPIERINCX bij Hendricxke zijn huisvrouw.
Deze erfdeling was niet goed. Hernieuwde erfdeling: goederen te Den Dungen.
16.06.1659 | R 1614 | f 274v

Matthijs Anthonis van WOLFSBERGEN man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van Bernard MATTHIJSE bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Francken BAILLARTS, in haar eerste huwelijk; Bernard zoon van Dircx van THULDEN bij Jenneke voorsz in haar tweede huwelijk; Jan Goijaert van BARSCHOM een van de momboirs over de onbejaarde kinderen van Jan, zoon van Dircx van THULDEN bij Jenneke voorsz; Jan zoon van Claes van DIEPENBEECK bij Jenneke voorsz in haar derde huwelijk: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Jenneke voorsz en haar zuster Geertruijd: te Hees.
16.05.1659 | R 1614 | f 316

Jan Rut MICHIELSZ, ter eenre en Jan zoon van Jan Matthijs SPIERINCX, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van vier lopense akker, in de Lange Grienstraet te Den Dungen, die zij gemeenschappelijk bezitten.
02.12.1659 | R 1615 | f 84v

Dirck Goris STORM, man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochter van Peter THONISZ bij Dircxken zijn huisvrouw, ter eenre; Marcelis Antoni HUIJBERTS en Lenart Jacob LENARTS momboirs over Eercke onmodige dochter van Peter THONISZ bij Dircxken voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, te Lithoijen.
07.02.1660 | R 1615 | f 163

Adriaen en Wouter, zonen van wijlen Adriaen zoon van Adriaen van den BOSCH bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter Adriaen van den MUCHHEUVEL; Andries Jaspers man en momboir van Engelken zijn huisvrouw, dochter van Adriaen en Catharina voorsz; Hendrick en Michiel, kinderen van Jan Hendrick EIJCKMANS bij Maria zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Catharina voorsz; Claes Hermans van HERPEN een van de momboirs over Dominicus, onbejaarde zoon van Adriaen Herman van HERPEN bij Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Catharina voorsz; Franck Joost JANSZ, vader, met Jan ANDRIES momboir over de zes onbejaarde kinderen van Franck voorsz bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Catharina meergenoemd; gaan erfdeling aan van de goederen van Adriaen en Catharina: te Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel, Orthen en Empel; renten, pachten, chijnsen en obligaties.
03.03.1660 | R 1615 | f 194v

Peter en Cornelis, zonen van wijlen Wouter Peter WOUTERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen.
05.03.1661 | R 1616 | f 136v

Laureijns en Aert zonen van wijlen Adriaen Laureijns WITLOCX bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthoni Aert RAEIJMAECKER; Cornelis Adriaen van de PAS man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van Adriaen en Elisabeth, voorsz, te voren weduwe van Jan Jan ABEELEN; Adriaen Jan ABEELEN en Steven Adriaen van den BOSCH, momboirs over de onmondige van Jan Jan ABELEN en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonis Aert RAEIJMAECKER: te Cromvoirt, Carckhoven.
25.05.1661 | R 1616 | f 252v

Laureijns en Aert, zonen van wijlen Adriaen Laureijns WITLOCX bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Anthonis AERTSE en Cornelis Adriaens van de PAS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Elijsabeth voorsz, eerder weduwe van Jan Jan ABEELEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen Laureijns WITLOCX: te Cromvoirt, Helvoirt.
25.05.1661 | R 1616 | f 255v

Henrick zoon van Corstiaen van BRANT; Ruth SPIERINCX man en momboir van Peterke zijn huisvrouw dochter van Corstiaen van BRANT en Rijckaert GERAERTS, voor henzelven en mede voor de verdere erfgenamen van Willem Peters van GESTEL, van vaderszijde, hen daartoe fort en sterk makende; Jan Melisz van ROOSMALEN in naam van Dercxke dochter van Gerit Jansz MELISZ, erfgename van Willem Peters van GESTEL, van moederszijde, allen ter eenre; Wouter Peter BIJSTER man en momboir van Grietje zijn huisvrouw, dochter van Lenaert CASPARS, ter tochte, ge´nstitueerde erfgename van Elisabeth dochter van Lenaert CASPARS huisvrouw van Willem Peters van GESTEL; Wouter Peter BIJSTER, vader, met Peter CORSTIAEN, schepen, momboir over de kinderen van Wouter bij Grietje voorsz, erfgenaam van Elisabeth, ten erf rechte, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Willem en Elisabeth voorsz, krachtens hun testament, gepasseerd voor notaris Petrus de LOUW op 10.11. 1661: te St Michielsgestel.
28.01.1662 | R 1617 | f 185v

Jan Dirck ARIENS, man en momboir van Merike zijn huisvrouw, dochter van Lambert Jan Dircx van ZELANT bij Lijske zijn huisvrouw, dochter van Jan DIRCX, ter eenre en Peter zoon van wijlen Peter van HAM bij Cathelijn dochter van Lambert en Lijske voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Gemonde onder Boxtel.
13.02.1662 | R 1617 | f 203

Henrick en Johan, zonen van wijlen Anthonis JOOSTEN bij wijlen Maijke zijn huisvrouw, dochter van Jan VERHAREN, Laureijns ADRIAENS man en momboir van Adriaentie zijn huisvrouw, dochter van Anthonis en Maijke voorsz; Cornelis HENRICX en Gijsbert Jan COVELS, momboirs over Lijske onmondige dochter van Anthonis en Maijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Vught; chijnsen en contanten.
16.03.1662 | R 1617 | f 243

Registratie van het besloten testament van Paulus CRILLAERTS, priester, gepasseerd voor Guiliam VERSCHUREN, notaris te Turnhout op 3.11.1657. Geopend op verzoek van Jan Aertse CRILLAERTS te Tilburg en Franchoijs PIJNAPPEL.
Prelegaten voor: Henricus zoon van Franchoijs PIJNAPPEL; Johanna de LEEUW, nicht van de testateur.
Universeel erfgename: Johanna de LEEUW in huwelijk hebbende Franchoijs PIJNAPPEL.
31.03.1662 | R 1617 | f 294v

Geerit zoon van wijlen Goijaerd HUIJBERTS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Bastiaen ...; Jan Geerits MOLDER, man en momboir van Goijaertken zijn huisvrouw; Aert HUIJBERTS, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Goijaerd en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, Empel.
19.04.1662 | R 1617 | f 344

Jacob, Geertruijd, Aelken; Anthonij Claesz van de COEVERINGH man en momboir van Grietgen zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Hendrick Jans OLISLAGERS, bij Hendricxke zijn huisvrouw, dochter van Jan zoon van Gerart Jansz van SITTART: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 27.7.1662 gepasseerd voor notaris Willem van OUDENHOVEN, te 's-Hertogenbosch.
29.07.1662 | R 1617 | f 524

Adriaen, Peter en Claes, zonen van wijlen Adriaen Peter CLAESZ bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Delis ADRIAENSZ; Jan Hendrick GOOSSENS man en momboir van Hilleken zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen; renten.
02.03.1663 | R 1618 | f 236

Jan zoon van Peter EIJCKMANS, Huijbert Laureijns man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw, Peter DANIELS man en momboir van Hilleke zijn huisvrouw, dochters van Peter voorsz, ter eenre; Willem en Hendrick zonen van Goijaerd CuIJPERS bij Theuniske zijn huisvrouw dochter van Gerits CLAESE, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een weide te Berlicum - drie mergen groot - waarvan de ene helft Peter voorsz ongedeeld toegevallen is bij erfdeling op 17.2.1663; de kinderen van Goijaerd CUIJPERS de andere helft ongedeeld aanbestorven via hun oom Jan Gerit CLAESE.
07.03.1663 | R 1618 | f 250v

Maria dochter van wijlen Jan van de GRACHT bij Anna van CASTEREN, zijn huisvrouw weduwe van Peter THOLINCK, ter eenre en Johanna van GIERLE weduwe van Johan, zoon van wijlen Jan van de GRACHT en Anna voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen, gekomen van Anna van CASTEREN en via testament van Anna en Jan voorsz toegedeeld aan Maria en Johan van de GRACHT voorsz: in den Lande van Ravensteijn, Graafschap Megen; renten en obligaties.
30.06.1663 | R 1618 | f 478

Jacob en Aelken, kinderen van wijlen Henrick Jan OLISLAGERS bij Henricxke JANSZ; Jan Claes van de COEVERINGH een van de momboirs over de onmondige kinderen van Anthonij Claesz van de COEVERINGH bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Henrick en Henricxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Geertruijd, ook dochter van Henrick en Henricxke, haar toegescheiden bij erfdeling van de goederen van wijlen haar vader, gepasseerd voor notaris Willem van OUDENHOVEN op 27.7.1622 en geapprobeerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 29.7.1622: te Geffen, Hees; renten, obligaties en chijnsen.
30.06.1663 | R 1618 | f 484

Peter Rob LAMBERTS en Peter Peter SIMONS gaan erfdeling aan van een weide en een boomgaard te Berckel onder Oisterwijk.
02.07.1663 | R 1618 | f 493

Lambert zoon van wijlen Henricx Lambert PENNINCX bij Aelken zijn huisvrouw dochter van Reijnder THIJSZ; Jan Jansz van HEES man en momboir van Marike zijn huisvrouw, Cathalijn en Lijske, alle drie dochters van Henricx en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen; chijnsen.
06.12.1663 | R 1619 | f 49v

Peter en Jan zonen van wijlen Aert Jan BANCKEN bij Maijke JANSZ, zijn huisvrouw; Henrick AELBERTS man en momboir van Mariken zijn huisvrouw en Willem JANS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, beiden dochters van Aert en Maijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Cromvoirt.
27.12.1663 | R 1619 | f 75v

Gerit, Peter, Anneke en Arike, kinderen van wijlen Henrick PETERS bij Maijke zijn huisvrouw, dochter van Gerit WILLEMS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen.
17.01.1664 | R 1619 | f 108v

Henrick en Herman, zonen van wijlen. Aert HERMANS bij Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick LAUREIJNSZ; Dirck Willemse CuIJPERS man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Aert en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
06.02.1664 | R 1619 | f 148

Bernart zoon van wijlen Peter Otten VERSLUIJS bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Geraert Jans STOCKHORST; Jan HERMANS man en momboir van Fijken zijn huisvrouw dochter van Peter Jacobs de JONGE bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Peter en Heesken voorsz; Jan HERMANS nog momboir over Jacob onbejaarde zoon van Peter en Margriet voorsz; Lambert en Aert zonen van Goossen Aert van GEFFEN, momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Rogier Peters van DRIEBURCHT bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter en Heesken voorsz; Maijke BOSCH weduwe van Niclaes Reijnders de VISSCHER eerder weduwnaar van Heesken dochter van Geraert Jan STOCKHORST, actie en transport hebbende van Peter zoon van Wijnant ROELOFFS bij Neesken zijn huisvrouw, dochter van Peter en Heesken voorsz - Maijke krachtens testament gepasseerd voor notaris Peter van HAESTRECHT op 14.9.1658 - gaan erfdeling aan van de goederen van Heesken voorsz en van Daniel zoon van Huijbert DANIELS bij Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Peter Otten VERSLUIJS en Heesken voorsz: te Roosmalen huis, vogelkooi en landerijen; Maren, Alem en Empel.
23.05.1664 | R 1619 | f 364

Jacob en Francina, kinderen van wijlen Dierck Jacobs SCHENCK bij wijlen Anna PEIJMANS zijn huisvrouw; Johan PEIJMANS, oom maternel, momboir over Boudewijn, onbejaarde zoon van wijlen Dierck en Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, weduwe van Dierck Jacobs SCHENCK: fl 1215,- kapitaal, verkregen door verkoop van 1/8 deel van een huis met zijn aangelag in de Corte Kerckstraat te 's-Hertogenbosch, waarvan de rest toebehoort aan hun halfzuster Cornelia SCHENCK, verkocht door Johan PEIJMANS aan Caspar DUIJTS, gelaesmaecker; obligaties, chijnsen en renten.
05.07.1664 | R 1619 | f 427

Peter zoon van Lambert Daniels van VELP, man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Dirck Claesz van WESEL bij Anthoniske zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacops de COOL in haar eerste huwelijk en Jan zoon van wijlen Jan van MECHELEN, greelmaker, bij Anthoniske voorsz in haar tweede huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader en door afgaan van de tocht door hun moeder, krachtens testament van Anthoniske en Peterke van MECHELEN, gepasseerd op 18.11.1641 voor notaris Nicolaes NIJEHOFF te 's-Hertogenbosch: een huis in 's-Hertogenbosch op de hoek van de Carstraat en de Corenstraat; chijnsen.
13.08.1664 | R 1619 | f 471v

Jan en Maria, kinderen van wijlen Jan Joosten van VECHEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: chijnsen.
26.08.1664 | R 1619 | f 483v

Henrick en Anneke; Jan van VUCHT man en momboir van Jacomina zijn huisvrouw, allen kinderen van Anthonij JONGERS bij Anna van GERWEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "het Landwijff" over de Geerlincx brugge; te Munsel onder Boxtel; chijnsen.
30.01.1665 | R 1620 | f 146

Jan en Elisabeth kinderen van Jan Joosten van VECHEL bij Margriet DANCKLOFF zijn huisvrouw; Bernard VERHOEVEN man en momboir van Perina zijn huisvrouw; Gerard van LIER man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, beiden dochters van Jan en Margriet voorsz; Mr Philips van den BERCK, advocaat te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Joost Jans van VECHEL, koopman te 's-Hertogenbosch, op 20.12.1664 voor notaris Johan van CAMPEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, krachtens accoord gesloten voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 15.12.1664: te 's-Hertogenbosch: het huis "Romen" aan de Hooge Steenwech en het huis "In de Cat" in de Vischstraet; pachten en contanten.
30.01.1665 | R 1620 | f 150

Joncker Johan Charel, meerderjarige zoon van Joncker Wouter de JEGER bij Catharina van de LINDEN zijn eerste huisvrouw; Joncker Cornelis OOM van WIJNGAERDEN man en momboir van Beatrix Catharina zijn huisvrouw dochter van Joncker Wouter bij Catharina voorsz; Joncker Johan Charel de JEGER, oud-here van Oin en Walraef van ERP du FRISSELSTEIJN, momboirs over Machiel, Philips en Guiliaem, onmondige zonen van Joncker Wouter en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Beatrix SPIERINCX van WEL, hun tante, weduwe van Charles van der VORST, Raad van de Souvereine Raad van Brabant te Brussel, krachtens testament gepasseerd voor notaris Gaspar van IJSENDIJCK op 31.8.1651 te Brussel: te St Oedenrode; korenmolen en de Wolfswinkelse molen en een hoeve te Oudenhoven onder Oirschot, hoeve te Zeelst, Hoeve te Udenhout, hoeve op de Dijstelberch te Helvoirt, uiterwaard te Heusden, renten, chijnsen en contanten.
04.02.1665 | R 1620 | f 167v

Lucas, meerderjarige zoon van wijlen Johan Abraham HENCXTHEUVEL bij Aldegunda de BRUIJN, zijn eerste huisvrouw; Hubertus, ook zoon van Johan en Aldegunda voorsz, krachtens brieven van venia aetatis, op 16.10.1664 verkregen voor de Raad van Brabant; Herbert van DIJCK, Goossen BOSCH en Henrick TELEMANS momboirs over Maria, Elisabeth en Johanna, onbejaarde dochters van van wijlen Johan en Aldegunda voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis op de hoek van de Nieuwe Gasthuijsstraat, door Johan Abraham gekocht op 20.11.1656 van Reijnier van den BERCKENBOSCH en Geeraerd van der VENNE, momboirs over de onmondige kinderen van Guiliaem van LIEBERGEN bij Catharina LINTERMANS; het huis "het Wit Pertjen" in de Vuchterstraat verhuurd aan Johan de LEEUW, schoenmaker, op 19.12.1652, gekocht van Johan van HAGEN, notaris; het huis in de St Jorisstraat - waarin Johan Franchoijs BALBIAN woont - gekocht door Johan Abraham voorsz van Mr Johan VERCUIJLEN, licentiaet in de rechten op 28.9.1657; het huis "de Cleijne Roosboom" in de Kerckstraat, op 22.3.1614 ten chijns uitgegeven door Jan Jan SEBERTS, verkregen door afgaan van de tocht door Aelken weduwe van Nicolaes JANSSEN aan Roelof NOPPEN en de voorsz kinderen toegescheiden bij erfdeling; het huis "de Gulden Galot" tegen over het Ridderstraatje, de voorsz kinderen aanbestorven via hun grootmoeder Anneke van de SCHOOR weduwe van Lucas Jans de BRUIJN; een huis in de Kerckstraat bij de St Jan, door Catharina de BRUIJN weduwe van Jan SEBERTS verkregen op 23.10.1646 van Suzanna van HERBACH weduwe van Elias de GROOT, de voorsz. kinderen aangekomen bij erfdeling - verhuurd aan Johan BACQUERS, de Oude - vier woningen achter "de Jager" op het Hintemereijnd, door Jan SEBERTS voorsz gekocht van Sebastiaen Jan ROELOFFS en de voorsz kinderen bij erfdeling op 26.7.1640 aangekomen; chijnsen, obligaties en renten.
10.02.1665 | R 1620 | f 187

Aert zoon van wijlen Dilis Henrick JANSZ bij Emmerentiana zijn huisvrouw dochter van Lucas Henrick HEIJLINCX; Henrick Laureijnse VERWERINGHE man en momboir van Anna zijn huisvrouw; Gerrit Thomas DIRCXE man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw; Jan Eijmbert LAMBERTS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw en Jenneke, alle vier dochters van Dilis en Emmerentiana, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Schijndel.
06.06.1665 | R 1620 | f 267

Jan Peters van MUNSTERBILZE man en momboir van Peterke zijn huisvrouw, dochter van Jan Willem van BOEDONCK bij Margriet STRICK, ter eenre; Jan Peter STRICK en Willem Jan van BOEDONCK momboirs over Geertruijd onbejaarde dochter van Jan en Margriet voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de St Anthonisstraat bij de Cleijne Heeckel, door Margriet STRICK weduwe van Jan Willem van BOEDONCK op 4.2.1654 gekocht van Franchoijs ROSCAM en Gerard DIRCXE; te Den Dungen, St Michielsgestel.
08.08.1665 | R 1620 | f 294v

Cornelis, Arike, Hendricxke en Elisabeth, kinderen van Jan CORNELIS bij Marike Willem van BEECK; Jan Jan Rutten van GRIENSVEN man en momboir van Metken zijn huisvrouw; Peter Jan Delis WEIJGERGANCX en Cornelis Jan CORNELISZ momboirs over Jan onmondige zoon van Gerit Jans Delis WEIJGERGANCX bij Neeltjen zijn huisvrouw beiden kinderen van Jan en Mariken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem Jan CORNELIS, te Den Dungen, contanten.
14.01.1666 | R 1621 | f 102

Johan en Bartholomeus zonen van wijlen Herman GEERMANS bij Mathijsken van ARSSEN, zijn husvrouw; Reijnier van ROSMAER man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, Alardt van VECHEL, curator over de onmondige kinderen van Johan VOS bij Elisabeth zijn huisvrouw, beiden dochters van Herman en Mathijsken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen, pachten en obligaties.
16.08.1666 | R 1621 | f 284

Jan en Dirck zonen van wijlen Dircx JANS bij Catharina zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Roosmalen.
17.08.1666 | R 1621 | f 289

Joncker Niclaes POL, alias van OSCH, bij Rogierke zijn huisvrouw dochter van Goijard LOMBARTS; Mechtelt van OSCH, zijn zuster, voor henzelven en voor Geertruijd, Hendrien en Joncker Goijaerd, ook kinderen van Joncker Niclaes en Rogierken voorsz; Reijnier GAST man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Goijaerd LOMBARTS; Reijnier nog met Cornelis van de LOE momboir over de onbejaarde kinderen van Jan ALBERTS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Anthonij LOMBARTS; Caspar VERHOEFF in huwelijk hebbende Jenneke zijn huisvrouw dochter van Goijaerd LOMBARTS en nog met Reijnier GAST momboir over de onbejaarde kinderen van Mattheus ZIERNEELS bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Anthonij LOMBARTS; Joost Gijsberts van den ACKER, last en procuratie hebbende van Jacob van den ACKER, zijn zoon, man en momboir van Anthonetta dochter van Rogier zoon van Anthonij LOMBARTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aert Jaspar THIELMANS en Anneken zijn huisvrouw, dochter van Goijaerd LOMBARDS, eerder weduwe van Jan FABRI, krachtens hun mutueel testament, gepasseerd voor schepenen van Hilvarenbeek op 18.6.1641: contanten.
27.08.1666 | R 1621 | f 298v

Henrick en Aert, zonen van wijlen Cornelis Henricx van HELMONT bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan AERTSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Vught, Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
15.10.1666 | R 1622 | f 10

Henrick zoon van Anthonius Nicolaes van der COEVERINGH bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van Hendrick Jansz van de KEER, voorzien van brieven van Venia Aetatis; Jan Nicolaes van der COEVERINGH, Jacob Hendrick van der KEER en Johannes van BLADEL, momboirs over Maria onmondige dochter van Anthonius en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van de goederen van wijlen Geertruijd Hendrick van de KEER, hun tante, door erfdeling op 30.6.1663 voor schepenen van 's-Hertogenbosch verkregen: te 's-Hertogenbosch een huis met oliemolen en aangelag "de Groene Molen" op 3.7.1640 door Anthonius gekocht van de momboirs over de onbejaarde kinderen van Peter van GROENINGEN; te Geffen, Hees, Vinckel, Empel, Roosmalen; renten, pachten en obligaties.
06.02.1667 | R 1622 | f 139

Dirck en Petronella, kinderen van wijlen Jan OTTO bij Isabella van BOECKEL zijn huisvrouw en Govart van EIJL man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Jan en Isabella voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op heden gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE te 's-Hertogenbosch.
08.03.1667 | R 1622 | f 187

Catharina BECKERS weduwe van Thomas DILVA, voor 1/5 deel; Jan en Jasper, kinderen van wijlen Hendrick BECKERS bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Guiliam van HOOCHSTRAETEN, in haar eerste huwelijk, voor 1/5 deel; Jan van BLADEL en Willem van NIEULANT momboirs over Guiliam en Anneke onmondige kinderen van wijlen Quinten van NIEULANT bij Catharina Guiliam van HOOCHSTRAETEN in haar tweede huwelijk, ieder voor 1/5 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen haar moeder, krachtens testament gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 17.4.1667 te 's-Hertogenbosch: chijnsen, obligaties en contanten.
09.05.1667 | R 1622 | f 264

Anna SUIJS van DINTHER weduwe van Cornelis DEDEL, advocaat voor het Hof van Holland, ter eenre; Maria en Theodora dochters van wijlen Henrick van HERLAER en Leonard zoon van wijlen Adriaen van HERLAER, ter andere zijde - approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Henrica van EMPEL weduwe van Godefroij van HERLAER, advocaat en oud-raad van 's-Hertogenbosch, gepasseerd op 17.11.1666 en heden voor notaris Jacob de BIJE te 's-Hertogenbosch.
03.06.1667 | R 1622 | f 293

Walraeff van ERP van FRISSELSTEIJN, man en momboir van Adriana Geertruijd van DOREN, voor de helft, ter eenre; Jan ROELOFFS man en momboir van Gijsbertje GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch, voor 1/4 deel in de andere helft; Dirck GOOSSENS te Empel voor de rest, gaan erfdeling aan van zes morgen land, in de Corenweert te Gewande, o.m. aanbestorven via Barbera van GREVENBROECK.
14.06.1667 | R 1622 | f 298

Mr Johan GIJSSELEN, Guiliam GIJSSELEN en Jacob zoon van wijlen Jacob GIJSSELEN; Johan BACKERS, de Jonge, vader en momboir over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Agnees GIJSSELEN zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen door afgaan van de tocht door Maria Ab ANGELIS weduwe van Jacob GIJSSELEN, van de goederen van wijlen Guiliam Ab ANGELIS, doctor in de Godtheijd en wijlen Mr Henrick Ab ANGELIS, zijn broeder: te 's-Hertogenbosch, een huis in de Verwerstraat door Maria Ab ANGELIS weduwe van Jacob GIJSSELEN op 6.11.1663 gekocht van Peter Frans SNEEUWINTS, het huis "de Drij Vijssels" aan de groote Marct en nu "de Tour a la Mode", door Maria voorsz gekocht op 24.6.1662 van Mr Philips van den BERCH, advocaat te 's-Hertogenbosch, een huis in een gancxken in de Kerkcstraat tegenover de Papenschool, bewoond door de zoon van wijlen Elizabeth van DEURSEN - door de executeurs van het testament van Bartholomeus la BISSE verkocht aan Adriaen Willem Ab ANGELIS, ter tochte en Roeloff Ab ANGELIS en zijn zuster Aelke ten erf rechte; te St Michielsgestel, Den Dungen, Empel, Engelen, Bockhoven, Vrijdom van 's-Hertogenbosch, Lithoijen; renten, chijnsen en obligaties.
27.08.1667 | R 1622 | f 333

Jan HUIJBERTS en Herman Aerts van EMPEL, gaan erfdeling aan van een perceel land te St Michielsgestel.
21.12.1667 | R 1623 | f 135

Willemijntje VOS huisvrouw van Gijsbert van DOREN, Margriet en Maria, zusters van Gijsbert van DOREN voorsz, allen kinderen van wijlen Geraert Aelberts van DOREN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Aelbert van DOREN, hun broeder.
19.01.1668 | R 1623 | f 194v

De bovenvermelden met Cornelis Iwens van CEULEN in huwelijk hebbende Anneke zijn huisvrouw dochter van Joost Jan van VECHEL: approbatie van de erfdeling van de goederen van Joost Jan van VECHEL op 22.7.12651 gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
22.02.1668 | R 1623 | f 249v

Allen voorstaanden, met Jacob Jan van NIMMEGEN, curator over de onmondige kinderen van wijlen Joost Wouters van VECHEL met Anthonij van der HORST, licentiaat in de rechten, gesurrogeerde curator in plaats van Aert Everaerts van ORTHEN over Wouter en Hester, onbejaarde kinderen van wijlen Matthijs van VECHEL: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Margriet dochter van Jan zoon van Joost Lenaerts van VECHEL, gepasseerd voor notaris EELKENS op 18.6.1665.
22.02.1668 | R 1623 | f 250

Registratie van het besloten testament van wijlen Jacob van CASTEREN, oud-president van 's-Hertogenbosch, gepasseerd voor Laureijns van KESSEL, notaris te 's-Hertogenbosch, op 16.6.1665 en door notaris Cornelis van BOXMEER op 22.9.1666 geopend. Aangeboden door Mr Govard van CASTEREN, raad van 's-Hertogenbosch.
07.06.1668 | R 1624 | f 181v

Gerrit van der COEVERINGH, man en momboir van Peterken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matthijs Jan van NIMMEGEN, ter eenre en Jan MARTENS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een akker te Berlicum in de Loofaert.
14.06.1668 | R 1624 | f 203

Jacobs Philips VERHOEVEN, tot Eeckeren, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van Johannes BACKERS de Jonge, voor deel; Johan de BACKER voorsz, momboir over Jacob, Margriet en Adriana zijn onbejaarde kinderen bij Agnees GIJSSELEN zijn eerste huisvrouw, voor j deel: subdivisie van de goederen, verkregen bij erfdeling van de nalatenschap van Johan en Agnees voorsz op 27.8.1667 (R 1622 f 333): huis in de Verwerstraat door Maria Ab ANGELIS weduwe van Jacob GIJSSELEN gekocht op 6.11.1663 van Peeter Francis SNEEUWINTS; te Den Dungen, Engelen, in het Boschvelt; chijnsen en renten.
26.06.1668 | R 1624 | f 276

Eduart van SUSTEREN man en momboir van Maria zijn huisvrouw, Rogier van BOXMEER man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, Jacob DONCK in huwelijk hebbende Beatrix en Johan PERWIJS en Johan van de VEN momboirs over Barbara, onmondige dochter, allen kinderen van Reijnder van BERCKENBOSCH bij Johanna LINTERMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en contanten.
25.06.1668 | R 1624 | f 311v

Jan Fredricx MOSMAN, tot Boxtel, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Cathalijn haar zuster, dochters van wijlen Peter zoon van wijlen Willem PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Cathalijn, dochter van wijlen Willem PETERS: te 's-Hertogenbosch het huis op de hoek van de Verwerstraat en de Putstraat, "het Vosken", twee cameren in de Waterstraat, 1/4 deel in het huis in de Verwerstraat "de drie Schabellekens"; chijnsen en obligaties.
11.08.1668 | R 1624 | f 332

Maria Ab ANGELIS weduwe van Jacob GIJSSELEN, ter tochte en ten erf rechte voor Johan GIJSSELEN, Mr Guiliam GIJSSELEN raad in de raad van Gelderland te Roermond en Jacob GIJSSELEN, zonen van Maria voorsz bij Jacob GIJSSELEN voorsz elk voor 1/4 deel en haar dochters kinderen, voor 1/4 deel, ten erf rechte, ter eenre en Reijnier zoon van wijlen Igrom zoon van Reijnder Igrom POTTEIJ, gaan erfdeling aan van een hoeve, te Geffen.
23.08.1668 | R 1624 | f 350

Mr Jacob van GRIENSVEN, licentiaet in de rechten en advocaat te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Johanna en Isabella kinderen van wijlen Herbert Michielsen van VESSEM, koopman te Lissabon in Portugal voor notaris Joseph da FONSECA op 14.5.1668, welke machtiging in de Portugeesche taal door notaris F. TIPERANDERT te Amsterdam op 16.6.1668 vertaald is, voor de ene helft; Peter zoon van Jan RUTTEN bij Lijsken Michiels van VESSEM zijn huisvrouw; Johan van den BROECK, man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van MIERLO bij Barbara zijn huisvrouw dochter van Jan RUTTEN bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van Michiels van VESSEM voorsz; Frans en Peter zonen van wijlen Henricx van MIERLO en Barbara voorsz en Johan WOUTERS oud-schepen van Eindhoven, gemachtigd door de regeerders van Eindhoven uit loofde van de kinderen van wijlen Reijnier RECKERS bij Heijlwich dochter van Henricx van MIERLO, door de armenkas van Eindhoven ondersteund, krachtens machtiging van schepenen van Eindhoven van 13.9.1668, voor de andere helft, allen erfgenamen van Jenneke Michielsen van VESSEM, krachtens testament, gepasseerd op 12.8.1662 voor notaris Thomas van BOCHOLT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke voorsz: te 's-Hertogenbosch, het huis "de Stad Antwerpen" op de Vuchterdijck, door Jan Jan van OIRSCHOT ten chijns verkregen tegen Marike dochter van wijlen Gerarts van WEL weduwe van Hubert zoon van wijlen Wouter van HENCXTHEUVEL op 26.3.1629 en door Jenneke dochter van Michiel van VESSEM weduwe van Jan Jan van OIRSCHOT door cessie van de tocht overgegaan op haar kinderen; chijnsen en obligaties.
15.10.1668 | R 1625 | f 36

Willem Henricx Peeter van BOXTEL man en momboir van Arike zijn huisvrouw, dochter van Jan Adriaens van der MERENDONCK bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick LAUREIJNS, ter eenre en Marike dochter van wijlen Jan en Lijsken voorsz - 24 jaar oud - ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Lijsken voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel.
17.10.1668 | R 1625 | f 46v

Herman en Mattheus; Francois WONDERS in huwelijk hebbende Josina, zijn huisvrouw, allen kinderen van Pauls Wijnands van ROSAND bij Johanna zijn eerste huisvrouw dochter van Herman van CASTEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jasper, hun half-broeder en zwager, zoon van wijlen Paul voorsz bij Judith zijn tweede huisvrouw, dochter van Jasper van HEESWIJCK: te 's-Hertogenbosch een huis in de Peperstraat, Judith aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders; te Vught, Schijndel, Nuland en Hintham; chijnsen en pachten.
01.12.1668 | R 1625 | f 122v

Nicolaes BUIJSSEN en Jacob van LIER, kooplieden te 's-Hertogenbosch, geinstitueerde erfgenamen van Mr Marcellis Hermans van BERGEN, krachtens zijn testament gepasseerd voor notaris Peeter van HAESTRECHT; Johan van den BERCH, rentmeester van het Groote Gasthuijs, Jacob Aertsen de GRUIJTER, in naam van de Gravin-douariere van BREDERODE; Jacob PEETERS in naam van Jan Dircx van ALEM, gaan erfdeling aan van 90 hont land, de Meercamp te Maaren.
De erfgenamen van Marcelis Herman van BERGEN gaan met de rentmeester van het Groot Gasthuijs een subdivisie aan van 20 hont land, die zij tezamen bij de erfdeling verkregen hebben.
08.12.1668 | R 1625 | f 146

Heijlke dochter van Oth Adriaen van BERCKEL, voor 1/5 deel; Gerardus, Huijbrecht, Hendrick en Perijntje, kinderen van Goijaert Huijbert SEIJSMAECKER bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Oth Adriaen van BERCKEL, voor 1/5 deel; Gerardus en Geertruijd, voor henzelven en in naam van hun absente zuster Maria Catharina, allen kinderen van Jan, zoon van Oth Adriaen van BERCKEL, voor 1/5 deel; Gerardus zoon van Adriaen SPIJCKERS en Johannes OOMS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Adriaen SPIJCKERS voorsz, beiden ook voor 1/5 deel; Jasper BACKERS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten SMEESTERS, voor henzelven en nog in naam van Jacob onmondige zoon van wijlen Marten SMEESTERS bij Maijke, dochter van Gerart SPIJCKERS, voor het resterende 1/5 deel, allen erfgenamen van Peter Antoon van de WIEL krachtens zijn testament gepasseerd op 16.9.1667 voor notaris Joachim van GRIENSVEN gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter Antoon van de WIEL: te 's-Hertogenbosch een huis op de Vuchterendijck, Rosmalen, Maren en Vught; renten en chijnsen.
26.03.1669 | R 1626 | f 12v

Compromis in een geschil over de verdeling van de goederen van wijlen Jacob COLBERTS tussen: Maijke weduwe van Cornelis zoon van wijlen Jacob COLBERTS, ter eenre en Dirck Reijnderse van ROSMAELEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Jan HENRICX bij Sijken Peters van TEGELEN, die moeder was van wijlen Cornelis COLBERTS voorsz, ter andere zijde: renten.
27.03.1669 | R 1626 | f 20v

Jasper BACKERS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten Pauw SMEESTERS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Gerart SPIJCKERS; Gerart SPIJCKERS, Johannes OOMS en Anthonij de WILDE momboirs over Jacob onmondige zoon van Marten en Maijke voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Peter Antoon van de WIEL (zie: 26.3.1669 f 12v) huis op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch, renten, pachten en obligaties.
31.05.1669 | R 1626 | f 133v

Cornelis, Gerard, Isabella weduwe van GENT en Anna, allen kinderen van wijlen Dirx FABRI bij Dorothea DONCK (?) zijn huisvrouw, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Henrick van DUEREN.
24.06.1669 | R 1626 | f 182

WILLEM en Reijnier, zonen van wijlen Anthonij HALSTELMANS bij Maria WOUTERS, zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Hapert.
06.07.1669 | R 1626 | f 214

Henrick van HIJNSBERCH, zoon van wijlen Mr Thomas van HIJNSBERCH, notaris te 's-Hertogenbosch, bij Hester zijn huisvrouw dochter van Matthijs van den ANCKER, secretaris en griffier van 's-Hertogenbosch, ter eenre en Mr Anthonij van der HORST, Licentiaat in de rechten, man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Thomas en Hester voors, ter andere zijde: compromis in een geschil over de testamentaire disposities uit het testament van Thomas voorsz, gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE op 12.9.1663, het testament van Hester van ACHELEN weduwe van Matthijs van den ANCKER voorsz, gepasseerd op 29.5.1646 voor notaris Guiliam DONCKERS en het besloten testament van frater Ignatius van HIJNSBERCH, gepasseerd voor notaris Peter MINTEN te Loven op 16.9.1658 en door dezelfde notaris geopend op 12.10.1658.
23.03.1669 | R 1626 | f 293

Laureijs DONCKERS, vader van zijn onmondige kinderen bij Gerardina van den HEUVEL, zijn eerste huisvrouw, voor de helft in 4 part van 5 morgen land te Empel; Arnoldus van den HEUVEL, voor de andere helft in 4 deel; Daniel COLEN voor 4 deel en Reijnder Hermans van MEERWIJCK voor de rest, gaan erfdeling en erfscheiding aan van dit goed.
04.09.1669 | R 1626 | f 302

Dirck van BERCKEL in huwelijk hebbende Johanna zijn huis vrouw; Henrick HORTACKER, drossaert van de Graafschap Reeckom, in huwelijk hebbende Elisabeth en Melchior DONCKERS man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw, alle drie dochters van wijlen Daniel van ZUTPHEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Daniel voorsz, gepasseerd voor notaris de BIJE.
09.09.1669 | R 1626 | f 307

Willem van CATTENBURCH, Mr Johan Louijs van CATTENBURCH doctor in de beijde rechten, zonen van wijlen Dirck van CATTENBURCH, raad en oud-president van 's-Hertogenbosch bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob van CASTEREN, eveneens raad en oud-president van 's-Hertogenbosch; Sebastiaen SCHELLEKENS doctor in de beijde rechten en professor te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Maria; Johan VINCK eveneens doctor in de beijde rechten man en momboir van Helena, beide dochters van Dirck en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Govaert van CASTEREN: renten en obligaties.
07.10.1669 | R 1627 | f 1

Maria Magdalena en Clara Maria BIERENS, bejaarde geestelijke dochters, ter eenre en magister Alexander BIERENS, theologant in de SocieteÝjt van Jezus, ter andere zijde, hebben voor schepenen van Antwerpen een erfdeling aangegaan op 2.5.1667: goederen te Meer; renten en pachten.
Approbatie door Theodorus van NIJEHOFF, notaris.
12.10.1669 | R 1627 | f 17v

Johan en Mechtelt, kinderen van wijlen Mr Johan van WAMEL apotheker te 's-Hertogenbosch, bij Maria de HELT alias COLEN, zijn huisvrouw; Guiliam de HELT alias COLEN en Peter Frans van WOLFFSWINCKEL momboirs over Allegonda en Maria onmondige dochters van Johan en Maria voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders, gepasseerd op 22.1.1670.
25.01.1670 | R 1627 | f 115

Helena van ZOMEREN weduwe van Mr Noerbertus MUTSAERTS, licentiaet in de rechten; Walburgis van ZOMEREN weduwe van Mr Gijsbert EELKENS, licentiaat in de rechten en drossaert van Rethi, kinderen van wijlen Mr Gerard van ZOMEREN, licentiaet in de rechten, oud-raad van 's-Hertogenbosch en Johan SCHEFFERS, gemachtigd voor notaris Glaude van den LANDE te Hilvarenbeek op 24.12.1669 door Nicolaes van ZOMEREN, licentiaet in de rechten te Hilvarenbeek: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun zuster Johanna van ZOMEREN.
27.01.1670 | R 1627 | f 116v

Elisabeth dochter van wijlen Leendert ARIAENS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Jan GOIJAERDS; Aert Peter van de VEN, te Schijndel, in huwelijk hebbende Aretie zijn huisvrouw; Corst Aelberts, te Den Dungen, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Joachim LAUREIJNSZ man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw, allen dochters van Leendert en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te St Michielsgestel, Schijndel.
29.03.1670 | R 1627 | f 244v

Martinus ACKERSDIJCK man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost Aertse CANTERS, oud-schepen en raad van 's-Hertogenbosch, ter eenre en Adam, gezegd Daem, de BLANCKENDAEL in huwelijk hebbende Anneke zijn huisvrouw ook dochter van Joost voorsz, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Joost Aertse CANTERS en Hermken Jacobs van BEUGEN.
15.07.1670 | R 1627 | f 384v

Andries zoon van wijlen Hans Jans van BERGEN bij Christina van BERGEN zijn huisvrouw, Anthonij TIELMANS man en momboir van Maria zijn huisvrouw, Herman STRICK in huwelijk hebbende Arnolda, allen dochters van Hans en Christina voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders gepasseerd voor notaris Cornelis van BOXMEER op 13.11.1670.
14.11.1670 | R 1628 | f 39

Jan, Anthonis, Gerard en Cathelijn, allen kinderen van wijlen Cornelis Anthonius STRICK bij Arike zijn huisvrouw, dochter van Gerits van den BOER; Aert Gerits man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Cornelis en Arike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel, Den Dungen, Schijndel, Berlicum en Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
29.01.1671 | R 1628 | f 141v

Henrick en Matthijs, zonen van wijlen Adriaen CLAESSEN bij Theuniske zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan DELISSE; Jan Adriaen SPIERINCX de Jonge man en momboir van Claesken zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Theuniske voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Peter Arien Peter CLAESSEN: Den Dungen, Berlicum en St Michielsgestel.
12.03.1671 | R 1628 | f 205

Johan van SURPELE, raad en oud-rentmeester van Diest en Heer en Mr Cornelis van SURPELE, Licentiaet in de rechten, beiden gemachtigd door hun vader Govaert van SURPELE, oudborgemeester van Diest, gepasseerd voor notaris Herman ANDRIESSEN, notaris te Diest op 9.4.1671, voor 1/4 deel; Anna Elisabeth TIJPOETS weduwe van Nicolaes ROMBOUTS, te Loven en Johan Laureijs van der HEIJDEN, gemachtigd van David HUGO, doctor en professor van de Universiteit van Loven in huwelijk hebbende Anna Natalia TIJPOETS en als momboir over Isabella en Susanna TIJPOETS, gepasseerd voor notaris Herman ESSINCK op 2.5.1671 te Loven, voor het tweede kwart; Catharina STEVENS, weduwe van Henrick de CORT, secretaris in de Raad van Brabant te Brussel, moeder en voogdes over haar onmondige kinderen en Mr Bartholomeus TIMMERMANS, secretaris van Arendonck, gemachtigd van zijn moeder Anna de CORT weduwe van Cornelis TIMMERMANS, ook secretaris van Arendonck, voor schepenen van Arendonck op 30.4.1671, voor het derde kwart; Antonetta van DOREN en Aleijda van DOREN weduwe van Johannes van den KERCKHOFF, schout van Moergestel en Thomas SCHILDERS man en momboir van Maria zijn huisvrouw, alle drie dochters van wijlen Jan Jans van DOREN, voor de rest, geinstitueerde erfgenamen van Barbara en Catharina TIJPOETS krachtens hun besloten mutuele testament, gepasseerd op 26.9.1665 voor notaris Thomas van HIJNSBERCH en geopend na overlijden van de testatricen op 13.3.1671 door notaris Jacob de BIJE, gaan erfdeling aan van de goederen van Barbara en Catharina voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag in de Choorstraat bij de St Jan, Barbara en Catharina aanbestorven via hun ouders; te Diest, Haelen, Oisterwijk, Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
De erfgenamen van het eerste kwart, gaan op 16.5.1671 een subdivisie aan (f 375v): goederen te Diest, Haelen, renten en obligaties.
12.05.1671 | R 1628 | f 310

Jan en Anthonij zonen van Carel HARDEVELT bij wijlen Willemijntje BRANTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder en door afgaan van de tocht door hun vader te 's-Hertogenbosch een huis aan de Marct; contanten.
20.06.1671 | R 1628 | f 450v

Willem zoon van wijlen Ancem Jan Jan GERRITS bij Peterke zijn huisvrouw, ter eenre; Frans HENRICX in huwelijk hebbende Catharina, dochter van Ancem en Peterke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
29.07.1671 | R 1628 | f 489

Mechtelt EELKENS, laatst weduwe van Mr Thomas van de GRAEFF, ter eenre; Christoffel enige zoon van Thomas van de GRAEFF voorsz, bij zijn eerste huisvrouw Magdalena DIRCX, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van Thonmas voorsz, gepasseerd op 9.10.1671 voor notaris Joachim van GRIENSVEN.
10.10.1671 | R 1629 | f 8v

Mr Jacobus van GRINSVEN, licentiaat in de rechten, weduwnaar van Maria Anna zijn huisvrouw dochter van Henrick van BRUSSEL, alias van NUENEN bij Elisabeth van GEFFEN, krachtens besloten testament, gepasseerd voor notaris Hendrick van EIJNDHOVEN op 1.3.1670 en door deze notaris geopend op 26.6.1671, voor 1/3 deel en met consent van Geringh Jans de BEIR en Gerits Jacobs van OSCH momboirs over Dominicus en Jan, onmondige zonen van wijlen Henrick en Elisabeth voorsz, naast Huijbert KUIJSTEN, welk consent gepasseerd is op 21.2.1669 voor notaris Daniel BOONS, voor de resterende 2/3 parten, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick en Elisabeth: te 's-Hertogenbosch het huis "de drie Clocken" in de Hintemerstraat, door Jan Gerits van GEFFEN op 26.1.1639 gekocht van Egbert de LEEUW; een huis met zijn aangelag in de Tolbrughstraat, door Jan Gerits van GEFFEN gekocht op 4.11.1656 van Judith dochter van Henrick GERITS, weduwe van Nicolaes van ROIJ; een huis in de Wijndmolenberchstraat op 18.5.1656 verkocht aan Jan Gerits van GEFFEN, bierbrouwer door Cornelis Goossen van SWOL, ruijter onder de Graaf van Waldeck; renten, chijnsen en kapitalen.
11.04.1672 | R 1629 | f 226

Jan, Anthonis en Gerit, zonen van Cornelis Tonis STRICK bij Arike zijn huisvrouw dochter van Gerit Henricx van BON (?); Aert: GERITS man en momboir van Cathalijntken zijn huisvrouw dochter van Cornelis Tonis STRICK bij Arike voorsz; Peter Gerit MAES vader en momboir over Adriaentje zijn dochter bij Neesken zijn huisvrouw dochter van Cornelis en Arike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Cathalijn dochter van Cornelis en Arike voorsz: te Schijndel, Den Dungen en St Michielsgestel; obligaties.
03.03.1673 | R 1630 | f 19v

Anthonie zoon van wijlen Peter van GEFFEN bij Catharina Leonarts van OIRSCHOT, voor 1/3 deel; Wouter MULDERS weduwnaar van Geertruijdt dochter van Peter en Catharina voorsz - vader en momboir over zijn minderjarige kinderen - voor 1/3 deel; Adriaen van OSTADEN met Dirck de GROOFF momboir over de onmondige kinderen van wijlen Leonart Peter van GEFFEN bij Jenneke van OSTADEN, voor de rest, allen ge´nstitueerde erfgenamen van Jan Leonart van OIRSCHOT, krachtens zijn testament gepasseerd op 25.8.1662 voor Jacob de BIJE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Leonarts voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag aan de Cruijsbroederspoort op 29.5.1659, door Jan voorsz gekocht van Susanna le FLAMENGH weduwe van Peter van de LAGHE; twee cameren bij de stadswal in de Lewen(?)straat; het huis: "het Bourgondisch Cruijs" over de Molenbrug, door Leonart en Maria, kinderen van wijlen Roelof zoon van wijlen Lenaert GERARTS, mesmaker, verkocht aan Leonart zoon van wijlen Willem JACOBS, ook mesmaker op 5.10.1598; het huis "de Witte Hont" bij de Cruijsbroederspoort door Adriaen zoon van wijlen Thomas Wouters van DEuRSSEN verkocht aan Jan voorsz op 15.1.1650; te Vught, Roosmalen, Helvoirt; chijnsen en contanten.
21.02.1674 | R 1630 | f 76

Aert van GEFFEN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw; Anthone van WITVELT, lieutenant Hooffmeijer van Vilvoorde, meijer en stadhouder van Zijne Majesteit in de Vrijheid van Ter Vueren man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Jacob de BRUIJN bij Peternella zijn huisvrouw dochter van Jan JOACHIMS, elk voor 1/4 part; Catharina de BRUIJN weduwe van Boudewijn PAIJMANS in naam van Cornelis de BRUIJN zoon van Jacob en Peternella voorsz, waarvoor zij zich fort en sterk maakt, ook voor 1/4 part; Peter KARMANS man en momboir van Anna van ROERMOND, zijn huisvrouw dochter van wijlen Reijnder Igrom van ROERMOND bij wijlen Allegonda zijn huisvrouw dochter van Jacob en Petronella voorsz en mede in naam van Igrom en Peternella meerderjarige kinderen van Reijnder en Allegonda voorsz, voor het laatste 1/4 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob en Petronella voorsz: te Roosmalen; chijnsen en renten.
11.05.1674 | R 1630 | f 101v

Peter zoon van Cornelis JANSZ bij Jenneke zijn huisvrouw, voor hemzelve en actie en transport hebbende van Jan MARTENS, zijn zwager, man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Cornelis en Jenneke voorsz, ter eenre, Henrick zoon van Jan Aertse van DUPPEN man en momboir van Stijntje zijn huisvrouw ook dochter van Cornelis en Jenneke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, Cornelis en Jenneke voorsz: te Helvoirt.
24.04.1675 | R 1630 | f 236v

Mr Cornelis COLEN licentiaat in de rechten, Anthonetta COLEN zijn zuster en capiteijn Toussaint van ROSE man en momboir van Maria COLEN, allen kinderen van wijlen Henrick COLEN bij Agnes van ROIJ, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, heden gepasseerd voor notaris Simon van STOCKUM.
30.04.1675 | R 1630 | f 240v

Goijaert Huijberts SEIJSMAECKERS, mitsgaders Gerardus, Huijbrecht, Perijnke en Henderske, zijn kinderen bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Oth Adriaen van VECHEL, ter eenre en Maria Catharina, enig overgebleven dochter van Jan zoon van Oth Adriaen van VECHEL voorsz, ge´nstitueerde erfgenamen van wijlen Heijlke dochter van Oth Adriaen van VECHEL, krachtens testament gepasseerd op 23.5.1667 voor notaris Jan van CAMPEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van Heijlke voorsz, gepasseerd op 24.4.1675 voor notaris Jan van CAMPEN.
11.12.1675 | R 1630 | f 329

Gerardus, Clara Theresia en Willemina Margo, kinderen van wijlen Gijsbert van DOREN bij Wilhelmina de VOS zijn huisvrouw, voor henzelven en Johan van KESSEL in naam van Mr Johan van DOREN, licentiaat in de rechten en advocaat te Hilvarenbeek, krachtens procuratie gepasseerd voor notaris Willem VOS op 26.3.1675: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
27.03.1675 | R 1630 | f 330v

Johannes en Godhaff, gebroeders, zonen van wijlen Matthijs van LIESSEN bij Petronella van VER zijn huisvrouw, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
25.01.1676 | R 1630 | f 401

Marten Michiel HUIJBERTS man en momboir van Maijken zijn huisvrouw dochter van Jacob zoon van Jacob PULS, voor de ene helft en Adriaen zoon van wijlen Peter Jan GERITSE bij Merike zijn huisvrouw dochter van Jacob PULS voorsz en Willem Jansz CROL weduwnaar van Lijntje zijn huisvrouw, dochter van Peter Jan GERITSE, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob PULS: Cromvoirt, Vught.
05.01.1677 | R 1630 | f 435v

Guiliaem de HELT, ter eenre en Johan van WAMEL, Johan van ACHELEN man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw, Anthonij de HEE man en momboir van Allegonda zijn huisvrouw, allen kinderen van Johan van WAMEL bij Margriet de HELT zijn huisvrouw: approbatie van de erfdeling van de goederen van Geertruijd van HEESSEL weduwe van Hans de HELT alias COLEN, haar moeder, resp. grootmoeder.
11.02.1677 | R 1630 | f 440

Marcus zoon van wijlen Jan Marcus KEIJSERS bij Jenneke Gerit BERNS, zijn huisvrouw; Cornelsi FRANCE man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van Jan en Jenneke voorsz, voor 1/4 deel; Herman MELCHIORS man en momboir van Geertje zijn huisvrouw dochter van Jan en Jenneke voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Vught.
15.03.1677 | R 1630 | f 457

Adriaen zoon van wijlen Peter Jan GERITSE, te Vught, ter eenre; Willem Jan CROL, te Vught weduwnaar van Cathalijn zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Jan GERITSE, voor hemzelven en vader en momboir over zijn onmondige kinderen, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter Jan GERITSE: te Vught St Peter.
25.06.1677 | R 1630 | f 500

Heijlke dochter van wijlen Otto Adriaen van VECHEL, Cathalijn dochter van Gerit Jansen van der STEEN weduwe van Jan zoon van wijlen Otto voorsz; Gerit zoon van Goijaert Huijbert SEIJSMAECKERS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Otto voorsz, ter tochte en zijn kinderen: Huijbert, Perijntke en Henderske ten erf rechte: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Geertruijd dochter van Geraert zoon van wijlen Otto Adriaen van VECHEL, heden gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
04.11.1661 | R 1631 | f 47

Arnoldus van den HEUVEL en Laureijns DONCKERS vader en momboir over zijn onmondige kinderen: Anthonij, Gerardus, Joanna en Arnoldus, bij Gerardina zijn huisvrouw, beiden kinderen van Aert zoon van Aert Jochems van den HEUVEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Ida dochter van Aert Jochems van den HEUVEL, krachtens haar testament: renten en chijnsen.
18.03.1662 | R 1631 | f 231

Anthonij van BEUGEN, koopman en Catharina zijn zuster, kinderen van Aert van BEUGEN bij Hendricxken WEIJGERGANCX uit haar eerste huwelijk; Andries Jansen van BROECKHOVEN en Willem Hendricx van den ANCKER, marktschipper op Gorcum in huwelijk hebbende Anneke, beiden kinderen van Jan Thonissen van BROECKHOVEN bij Hendricxken voorsz uit haar tweede huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "het Cruijs" bij de St Janspoort en het daarnaast gelegen huis "de Swarte Ancker" en een huis in de Koeijstraat.
07.10.1662 | R 1632 | f 3v

Jan zoon van Peter EIJCKMANS bij Iken zijn huisvrouw dochter van Henrick GOOSSENS te Den Dungen; Huijbert FRENSSEN in huwelijk hebbende Hendricxken zijn huisvrouw; Hendrick Peter DANIELS man en momboir van Hilleken, alle drie kinderen van Peter en Iken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Iken voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
06.02.1663 | R 1632 | f 62

Hendrijck zoon van Hendrijck GOOSSENS bij Merijcke zijn huisvrouw, voor 1/3 deel; Hendrijck, Jan, Willem en Jenneke, kinderen van Peter Hendrijck GOOSSENS bij Merijcke ANCEMS, voor 1/3 deel; Jan zoon van Peter EIJCKMANS, Huijbert FRENSSEN in huwelijk hebbende Hendricxken Peter EIJCKMANS en Hendrijck Peter DANIELS man en momboir van Hilleken Peter EIJCKMANS, voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marijcke Hendrijck GOOSSENS eerst huisvrouw van Jan Gerit CLAESSEN en daarna van Ariaen CLAESSEN: te Berlicum, St Michielsgestel.
17.02.1663 | R 1632 | f 66

Laureijns DONCKERS in huwelijk hebbende Gerardina en Arnoldus, beiden kinderen van Aert zoon van Aert Jochems van den HEUVEL, gaan erfdeling aan van de goederen, deels van wijlen Elijsabeth weduwe van Jan Corstiaensz van HAM en deels van wijlen Ida van den HEUVEL aangekomen: te Empel.
13.03.1663 | R 1632 | f 80

Thonis, Hendrick, Daniel, Gijsbert, Merijcke en Anneke, kinderen van Peter Daniel FRANSSEN bij Merijke Anthonis van BERLICUM; Adriaen Hendrick PETERS man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw, Hendrick HENDRICX man en momboir van Jenneke, Jacob JASPERS man en momboir van Dingen zijn huisvrouw, dochters van Peter en Merijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Berlicum.
01.06.1663 | R 1632 | f 114

Delis zoon van Jan van der STEEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Aert Jan LENAERTS, Henrijck Goijaert Henrijcx van KEMPEN in huwelijk hebbende Henrijcxken zijn huisvrouw dochter van Jan en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
20.10.1663 | R 1632 | f 209

Maria dochter van wijlen Hendrick MOLENGRAEFF, weduwe en testamentair erfgename van Franchoijs van NUIJS, Henrick van NUIJS en Gerardt van NUIJS, allen kinderen en erfgenamen van Gerardt van NUIJS den Ouden bij Anna zijn huisvrouw dochter van Frans OTTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Vrijdom van 's-Hertogenbosch: buiten de Vuchterpoort, Francken Hof stadt.
28.11.1663 | R 1632 | f 236v

Henrick zoon van Aert HENRICX bij Hilleken zijn huisvrouw, dochter van Henricx RUTTEN; Aert PETERS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw, dochter van Aert en Hilleken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Ussen, onder Oss.
17.04.1664 | R 1632 | f 338

Dirck Delis DIRCX, voor een deel; Adriaen Jan DIRCX, voor een deel; Jan en Goijaert zonen van Thonis Jan DIRCX, voor een deel; Anthonis ANTHONISSEN, voor een deel; Ercken dochter van Thonis THONISSEN, voor een deel; Andries ROEFFEN man en momboir van Merijke zijn huisvrouw, dochter van Thonis THONISSEN, voor een deel; Huijbert zoon van Dirck HUIJBERTS, voor hem zelve en voor zijn andere broeders en zusters, allen kinderen van Dirck HUIJBERTS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Thonis THONISSEN, voor een deel; Peter Jansen van den HEUVEL man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, dochter van Peter EIJMBERTS, voor een deel; Anneke dochter van Peter EIJMBERTS, voor een deel; Arien AERTS man en momboir van Margreet dochter van Peter EIJMBERTS, voor een deel; Eijmbert zoon van Peter EIJMBERTS, voor een deel; Jacob en Anthonis zonen van Peter GOIJAERTS bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van Peter EIJMBERTS, voor een deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Anthonis GOIJAERTS en Merijcken Delissen van der AA: te Den Dungen, St Michielsgestel.
20.08.1664 | R 1632 | f 385

Eijmbert PETERS, Peter Jansen van den HEUVEL man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, dochter van Peter EIJMBERTS; Jacob en Anthonis zonen van Peter Goijaert SMITS bij Cathelijn Peter EIJMBERTS, Anneke Peter EIJMBERTS, Arien AERTS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, dochter van Peter EIJMBERTS, gaan erfdeling aan van de St Anthonisakker, te St Michielsgestel, hen ten deel gevallen bij erfdeling van de goederen van Jan Anthonis GOIJAERTS (zie: f 385).
20.08.1664 | R 1632 | f 387v

Andries ROEFFEN, man en momboir van Merijke dochter van Thonis Thonis GOIJAERTS, Anthonis, Jan en Goijaert, kinderen van Thomas Jan DIRCX, gaan erfdeling aan van weiden en hopvelden te Den Dungen, toegescheiden bij erfdeling van de goederen van wijlen Jan Anthonis GOIJAERTS (zie: f 385).
20.08.1664 | R 1632 | f 389

Jacob Peter SMITS, man en momboir van Hendricxken zijn huisvrouw dochter van Jan Henricx van GRIENSVEN bij Willemken dochter van Claes Jacobs DANCKERS, Claes zoon van Jan Henricx voorsz, Anthonis Henricx van OS, Matthijs Jan WEIJGERGANCX Delis Jan van der STEEN en Willem JANSEN, momboirs over Jan Jan HENRICX, Hilleken Jan HENRICX en Arijken Jan HENRICX allen kinderen van Jan Henricx van GRIENSVEN bij Willemke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Willemke voorsz: St Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum.
18.11.1664 | R 1633 | f 29

Zuster Gijsbertien ROECKART dochter van wijlen Dirck Leo nart ROECKART bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Jansen van HEESWIJCK; Franchoijs van NIJEHOFF weduwnaar van Helena ROECKART, dochter van wijlen Dirck en Elijsabeth voorsz; Theodorus zoon van wijlen Reijnier Michielse van den ANCKER, med. doctor in huwelijk hebbende Jacomina dochter van wijlen Dirck en Elijsabeth voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Johan Dirck Leonart ROECKARTS, krachtens zijn besloten testament, gepasseerd op 31.10.1659, voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
05.01.1665 | R 1633 | f 63

Herbert REIJNDERS van MEERWIJCK, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Gerart ARTS en Anthonis Anthonis van der AA, ge´nstitueerde erfgenamen van wijlen Peter Peterse van der AA, krachtens testament gepasseerd op 9.2.1646 voor notaris Alexander d'GRAHAMME, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter voorsz: Den Dungen.
01.07.1665 | R 1633 | f 146

Johanna SOMERS weduwe van Hendrick Martens VERDONCK, Willem van BREE man en momboir van Jenneke SOMERS, zich mede fort en sterk makende voor Migchiel BOUDEWIJNS, med. doctor en Maria BOUDEWIJNS zijn zuster, kinderen van Wouter BOUDEWIJNS bij Agneta CORTVRINDT(?), allen erfgenamen ab intestato van Jan Hermans van EERSSEL, poorter van 's-Hertogenbosch, erfdeling van de goederen van Jan Hermans voorsz: te 's-Hertogenbosch 1/4 deel in het huis "de Vergulde Clock"; aan de Markt, 1/4 deel in het huis "de Croon" in de Lange Putstraat, in het Boschvelt, Empel; renten, pachten en chijnsen.
21.08.1665 | R 1633 | f 161

Jochem, Jan de Oude, Jan de Jonge, Merijcke en Henrijcxke allen kinderen van wijlen Laureijns Peter JANSEN bij Eerken zijn huisvrouw dochter van Hendrijcx JOCHEMS; Jan zoon van Jan SEBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, Peter Jan GOOSSENS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, allen dochters van Laureijns en Eerken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Schijndel.
11.09.1665 | R 1633 | f 179

Seger Jan Andries SEGERS, die van Adriaan Matthijse van HERETON in huwelijk hebbende Hendrijcxken dochter van wijlen Jan Geraerts van ALTENHUIJSEN diens deel in de nalatenschap van Jan Geraerts van ALTENHUIJSEN gekocht had, ter eenre; Cornelis zoon van wijlen Jan Geraerts van ALTENHUIJSEN voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Gearert voorsz: Berlicum.
01.08.1665 | R 1633 | f 197v

Jan zoon van Adriaen Jan JOOSTEN bij Geertie Dircx GOIJAERTS voor de ene helft; Roeloff zoon van Hendrijck JANS man en momboirs van Hendrijcxken zijn huisvrouw dochter van Adriaen Jan JOOSTEN bij Geertie voorsz, voor de andere helft gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen en Geertie voorsz: Berlicum.
01.12.1665 | R 1633 | f 368

Willem Adriaen STEVENS, voor 1/3 part; Anthonij Cornelis WITLOCX man en momboir van Grietie Adriaen STEVENS bij Jenneke Jans van der VLOOT, voor 1/3 part; Adriaen Laureijns ARIENS in huwelijk hebbende Hendrijcxken en Hendrick Aert BERTENS man en momboir Jenneke zijn huisvrouw, kinderen van wijlen Jan zoon van Adriaen STEVENS zoon van Adriaen STEVENS voorsz, voor 1/3 part, gaan erfdeling aan van de goederen van Adriaen STEVENS voorsz: te Udenhout in de Hooghoutse akkers en op t Winckel.
16.03.1666 | R 1633 | f 384v

Johan Hendrijck, Baron van KETTELAER, Heer tot Oijen, ter eenre, Jacob Ferdinant ZWEERTS, Heer tot Landas en Oirschot, raad en rentmeester-generaal van de Beden in het kwartier van Brabant, oud-president van 's-Hertogenbosch, man en momboir van Baronesse Catharina Louise van KETTELAER, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Guillaume Frederijck, Baron van KETTELAER bij wijlen Maria Sophia van BOCKELSBuRGH, Heer en Vrouwe van Oijen, van alle goederen aanwezig op het kasteel van Oijen.
09.04.1666 | R 1633 | f 396

Jan en Cornelis Dircxe van VLIJMEN gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Dirck WILLEMSZ waarvan de tocht gecedeerd is door Jenneke zijn huisvrouw: obligaties.
25.05.1666 | R 1633 | f 447v

Heer en Meester Hendrick VLOOTS, licentiaat in de rechten en Johan HAMEL, president van 's-Hertogenbosch, vader en voogd over zijn onbejaarde kinderen bij wijlen Catharina VLOOTS, zijn huisvrouw; Arnout van der MIJE, man en momboir van Johanna VLOOTS, allen kinderen van wijlen Johanna van KESSEL weduwe van Johan VLOOTS, ook raad van 's-Hertogenbosch en Thomas van HIJNSBERCH, notaris, in naam van Godefroij VLOOTS, te Bordeaux zoon van Johan en Johanna, absent en onwillig, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, die in vier porties verdeeld worden. De kinderen van Maria VLOOTS dochter van wijlen Johan van LOON, bij Arnout de RAEDT worden niet vermeld. Maria had bij haar huwelijk reeds een hoeve te Druenen verworven. De uitsluiting van Maria is bepaald bij testament, gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 23.5.1661, door Johanna van KESSEL weduwe van Johan VLOOTS.
De goederen: te 's-Hertogenbosch een huis in de Hinthamerstraat tegenover St Jans Kerkhof, waarin Johanna van KESSEL overleden is, een camer in de Boerenmouw; Zuijdewijn Capelle, Baertwijck, Besoijen, Druenen; obligaties.
05.11.1666 | R 1633 | f 538

Dielis Adriaen van der MERENDONCK, Jan Peter Jansen EIJCKMANS man en momboir van Willemken zijn huisvrouw, dochter van Adriaen van der MERENDONCK; Jan Peter HENDRIJCX man en momboir van Maijken ...; Jan Peter EIJCKMANS en Laureijns LAMBERTS momboirs over de twee onmondige kinderen van Jan Adriaen van der MERENDONCK bij Lijsken dochter van Hendrijc LAUREIJNS, in plaats van hun vader, die na Hendrick Adriaen van der MERENDONCK overleden is, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick Adriaen van der MERENDONCK voorsz: te Den Dungen.
10.03.1667 | R 1633 | f 577v

Jacomina Hesterina, Daniel van den HEUVEL, schepen en raad van 's-Hertogenbosch man en momboir van Josina Gerarda zijn huisvrouw; Johanna Catharina; Joncker Lambert van GERWEN, schout van Helmont man en momboir van Catharina Isabella en Margrita, voorzien van brieven van venÝa aetatis, verkregen voor de Raad van Brabant te 's-Gravenhage, allen dochters van wijlen Adolff BACX bij Ida van EIJNDHOUTS, zijn huisvrouw: approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders gepasseerd voor notaris .... te 's-Hertogenbosch op 10.9.1667.
12.09.1667 | R 1633 | f 637v

Antoni te Antwerpen; Dijmphna, Anna, Joachim en Lamberta, allen te 's-Hertogenbosch, kinderen van wijlen Matthijs SUIJSKENS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Joachim van GOCH: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
13.06.1670 | R 1634 | f 166

Jan zoon van Mr Aert van MIERDEN bij Maeijken van HAEREN, zijn huisvrouw; Johan ROEFFENS, gemachtigd voor notaris Gerrit van ASTEN op 18.9.1670 door Mr Theodoor zoon van Aert en Maeijken voorsz en nog gemachtigd door Adriaen, zoon van Mr Aert en Maijken voorsz op 26.7.1670: approbatie vanm de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 15.9.1670 voor notaris Johan ROEFFENS gepasseerd.
23.09.1670 | R 1634 | f 209v

Testament van Johanna Matthijs van OPGELEIJN weduwe van Jan Henricx van NUENEN, alias van BRUSSEL.
Erfgenaam voor 1/3 deel is Mr Jacobus van GRIENSVEN, licentiaat in de rechten.
24.12.1670 | R 1634 | f 261v

Aert Dielis BROEREN en Peter Claes van OSCH in huwelijk hebbende Jenneke dochter van Dielis BROEREN bij Jenneke AERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke AERTS: te Den Dungen, St Michielsgestel.
30.01.1671 | R 1634 | f 272

Aert zoon van Dielis Janssen BROEREN bij Jenneke Aert Jan RUTTEN; Henrick Jansen VOOCHS en Aert Dielis Janssen BROEREN voornoemd, momboirs over Henderske en Marike, onbejaarde kinderen van Hendrick Hendrick SMITS bij Jenneke zijn huisvrouw ook dochter van Dielis en Jenneke, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel, Den Dungen.
28.02.1671 | R 1634 | f 280v

Jan, Hendrick, Theunis en Dirck, kinderen van Hendrick GOOSSENS bij Merike zijn huisvrouw, dochter van Teunis Jansen STRICK en Dirck Claessen van OSCH, man en momboir van Catalijn dochter van Hendrick en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
NB. onvoltooide acte (f 15v, zonder datum). Voltooid op: 16.3.1669.
16.03.1669 | R 1634 | f 350

Jan, Hendrick en Cathalijn; Adriaen Dirck van GRINSVEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Peter WAUTERS bij Merijke dochter van Jan Jansen van UDEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
14.03.1685 | R 1635 | f 2

Cornelis, Claes en Jenneke meerderjarige kinderen van wijlen Jan Nelis CLAESSEN bij Merijke ADRIAENS, zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Oedenrode.
01.05.1685 | R 1635 | f 8v

Huijbert, Merijke, Aelke, Goijaert en Jan, allen kinderen van Aert HUIJBERTS bij Jenneke dochter van Goijaert HUIJBERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel; pachten en obligaties.
17.11.1685 | R 1635 | f 20

Mr Victor van BEUGEN, momboir over Laureijns, Jan, Michiel en Mechtelt, kinderen van wijlen Servaes HAMERS bij Anneke WOUTERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis op de hoek van de Kerkstraat en Oude Gasthuijsstraat, door Servaes voorsz gekocht op 28.5.1664 van Peter Franssen SMEEUWENS, obligaties.
29.12.1685 | R 1635 | f 24

Dirck van GEFFEN en Adam van WAERDEN man en momboir van Cathalijn van GEFFEN, zijn huisvrouw: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Roeloff Dircx van WEERDEN, gepasseerd op 15.2.1686 voor notaris Gijsbert BOSCH.
16.02.1686 | R 1635 | f 35v

Jan, Cornelis, Anthonij, Dirck; Jenneke weduwe van Felix van VECHEL, Hendrickje en Goijert Henrick SMITS in huwelijk hebbende Geertruijd, allen kinderen van wijlen Anthonis Cornelissen van der DONCK bij Jenneke Janse van GRIENSVEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel, Berlicum.
11.12.1693 | R 1635 | f 62

Nicolaes de MOIJ, zoon van Barbara CUIJPERS, voor zich zelve en voor zijn broeder Gerart de MOIJ: approbatie erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders gepasseerd voor notaris Hendrick van DEURSSEN op 22.4.1681.
11.01.1687 | R 1635 | f 66

Wouter en Martinus zonen van wijlen Cornelis Wouters van HANNEN bij Theuniske TEUNENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Middelrode onder Berlicum.
05.06.1687 | R 1635 | f 86v

Jasper, Wilhelmus en Jacobus, zonen van wijlen Dirck van der DUSSEN bij Adriana DONCKERS en Hendrick van der DUSSEN momboir over Catharina onmondige dochter van Dirck en Adriana voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten en pachten.
18.06.1687 | R 1635 | f 92

Hendrick zoon van Jan DONCKERS bij Adriaentje Theunis GOIJAERTS, voor 1/4 part; Goijaert zoon van Theunis STRACKERS bij Heijltje Theunis GOIJAERTS, voor 1/4 part; Jan Theunisse van OSCH, man en momboir van Adriaentje dochter van Goijert NELISSE bij Alken dochter van Theunis GOIJERTS, voor hen zelven en in naam van Hilleke, zijn vrouwen zuster, tezamen voor * part; Theunis en Jan, zonen van Goijert THEUNISSE bij Uken Theunis GOIJERTS en Peter Peter BROEREN man en momboir van Adriaentje dochter van Goijaert en Uken voorsz, voor het resterende 1/4 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeders broeder Dielis zoon van Theunis GOIJERTS: te Berlicum; obligaties.
27.12.1687 | R 1635 | f 103

Margaretha van BERLICuM, weduwe van Willem van OUDENHOVEN, clerck ter secretarie van 's-Hertogenbosch, universeel erfgename van Margaretha ZAERTS, ter eenre; Johan KUIJSTEN man en momboir van Micheletta dochter van Geraert Michielse van den ANCKER bij Johanna ZAERTS en Cornelis BRANDIJN man en momboir van Angela, ook dochter van Geraert en Johanna voorsz, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Margaretha van GRIENSVEN weduwe van Johan ZAERTS, gepasseerd op 16.7.1686.
28.01.1688 | R 1635 | f 106

Laureijns, Wouter en Elijsabeth, kinderen van wijlen Cornelis Laureijns COOLS bij Cathalijn dochter van Wouter van HOVE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Moergestel, op de Haghorst onder Diessen.
19.03.1688 | R 1635 | f 109v

Hendrick van RIJSINGEN, oud-burgemeester en koopman, Isabella van RIJSINGEN, Adriaen van RIJSINGEN, oud-burgemeester en koopman, Meester Johannes de HAEN, med. doctor man en momboir van Ida van RIJSINGEN en Arnoldus van RIJSINGEN, koopman, allen te Eindhoven, kinderen van wijlen Christiaen van RIJSINGEN, koopman, bij wijlen Elisabth van den BROECKE te Gestel bij Eindhoven: approbatie van de erfdeling van goederen gepasseerd op 16.4.1688 voor notaris Pieter de LOUW.
03.05.1688 | R 1635 | f 114

Adriaen en Peter, zonen van Anthonij Thonisse CAPITEIJNS bij Lijntje Jan DELISSEN, Abraham ADRIAENS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, Willem Adriaen BRACX man en momboir van Geertje zijn huisvrouw, Sebert Hendrick MICHIELS man en momboir van Anthoniske, alle drie dochters van Anthonij en Lijntje voorsz en Hendrick Rutten van GRIENSVEN vader en voogd over zijn onmondige kinderen bij wijlen Maria zijn huisvrouw, ook dochter van Anthonij en Lijntje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonij en Lijntje voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel.
02.03.1689 | R 1635 | f 138

Lambert en Jan, Margriet weduwe van Aert HUIJBERTS en Heijlke in huwelijk hebbende Jan JANSSEN, allen kinderen van Denis LAMBERTS bij wijlen Peterke EIJMBERTS zijn huisvrouw; Hendrick Jans SPIERINCX momboir over Maria onmondige dochter van Eijmbert zoon van Denis en Peterke voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
29.09.1689 | R 1635 | f 163v

Helena dochter van Hendrick Huijberts van der MERENDONCK bij Arijke dochter van Jan CORNELISSEN, voor 1/3 part; Willemke weduwe van Cornelis ook zoon van Hendrick en Arijke voorsz en Sebert Gerits van der WESTERLAECKEN man en momboir van Theuniske ook dochter van Hendrick en Arijke voorsz elk voor 1/3 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Schijndel, Den Dungen, St Michielsgestel.
17.10.1689 | R 1635 | f 170v

Theodorus van ASTEN, clerck ter secretarij van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Mechtildis van LOEMEL weduwe van Hendrick de LOEMEL; Cecilia van LOEMEL in huwelijk hebbende Abraham CLERCX; Elijsabeth van LOEMEL in huwelijk hebbende Steven van de LAECK, allen dochters van Sijmon van LOEMEL: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Anna van LOEMEL, op 10.9.1689 gepasseerd voor notaris G. van ASTEN.
22.03.1690 | R 1635 | f 183v

Peeter, Wouter, Dionijs en Jenneke; Cornelis Cornelis GOLDTSMITS man en momboir van Lijske, allen kinderen van wijlen Jan Wouters van HOOFF bij Pirijntje Deonijs Peeter van de HUIJGEVOORT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Westelbeers.
24.05.1690 | R 1635 | f 202v

Theunis en Barbara; Peter Hendrick PELS in huwelijk hebbende Engelke, allen kinderen van Jan THEUNISSE bij Peterke JANSSE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Berlicum.
09.11.1690 | R 1635 | f 221v

Geraert Hendrick CUIJPERS in huwelijk hebbende Maria dochter van Peter DELISSEN en Jenneke Felix LOOFFAERTS; Adriaen Matthijse van LIESHOUT en Hendrick Goijaerts van AERLE momboirs over Anthonij en Adriaentje onmondige kinderen van Delis zoon van Peter DELISSEN en Jenneke voorsz, bij Hilleken Goijaerts VAERLE; Jan Anthonissen van der DONCK en Peter van LAMPEREN momboirs over Adriaentje en Anthonetta onmondige dochters van Felix zoon van Adriaen van VECHEL en Jenneke Felix LOOFFAERTS, bij Jenneke Anthonis van der DONCK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke Felix LOOFFAERTS: obligaties.
11.11.1690 | R 1635 | f 224v

Johan en Anthonij, zonen van wijlen Andries van KESSEL bij Catharina de BRUIJN; Otto van WOBER man en momboir van Susanna zijn huisvrouw, Theodoor van VELP voor zich zelve en voor Thomas en Anna Catharina, alle drie kinderen van Sara, beiden dochters van Andries en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een hoeve met zijn aangelag, te Vught.
27.11.1690 | R 1635 | f 228

Peter Jansse DANCKLOFF, Pauwels Cornelis MARCUSSE in huwelijk hebbende Eerke zijn huisvrouw; Peter Ariaen WILLEMSE man en momboir van Lijske zijn huisvrouw en Willem Huijbert BAUWENS man en momboir van Maria zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Jan Peter Dircx DANCLOFF bij Grietgen zijn huisvrouw, dochter van Aert de MEIJER, allen te Helvoirt: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
12.01.1691 | R 1635 | f 232

Gerit zoon van Peter Gerit THEULINCX bij Adriaentgen dochter van Adriaen Jacob HUIJBERTS en Leendert Jansen van der LIENDT man en momboir van Neeltje dochter van Peter en Adriaentgen voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Udenhout.
01.02.1691 | R 1635 | f 235v

Johannes en Helena kinderen van Reijnier GAST: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 23.8.1690.
23.04.1691 | R 1635 | f 252v

Jan zoon van Peter Wouter van HANNEN, Goijerd Hendricx van KAMPEN man en momboir van Cathalijn zijn huisvrouw en Jenneke, gemachtigd van Arien Dircx van GRIENSVEN, haar man, voor notaris Willem MANS te Den Dungen op 21.5.1691, beiden dochters van Peter Wouter van HANNEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun broeder Hendrick Peter Wouter van HANNEN: Den Dungen.
23.05.1691 | R 1635 | f 270

Adriaen TEIJSBERGH man en momboir van Helena zijn huisvrouw, Agnees en Isaack, allen kinderen van Andries van LOENEN bij Marij de GRUIJTER: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun zuster Catharina van LOENEN.
23.10.1691 | R 1635 | f 280

Rogier zoon van Corstiaen van BERLICUM bij Catalijn SCHAIJ, ter eenre; Ghijsbert BOSCH notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Johan zoon van Corstiaen van BERLICUM en Catharina voorsz, op 11.10.1691 voor schepenen van 's-Hertogenbosch, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch twee cameren op het Hinthamereijnde in een straatje achter "de Jager" bewoond door resp Mechtelt WALRAVENS en van DIJCK, een weduwnaar; pachten en chijnsen.
16.10.1691 | R 1635 | f 285v

Willem Gerit Jacobs van GRIENSVEN, voor ß part; Willem voorsz nog de helft voor hemzelve en de andere helft met Jan Matthijs WEIJGERGANCX, zijn medemomboir, tot behoef van de drie onbejaarde kinderen van Claes Matthijs WEIJGERGANCX bij Anna Gerits van GRIENSVEN, erfgenamen van wijlen Jacob Gerits van GRIENSVEN, voor 1/4 part; Jan en Willem voorsz nog momboirs over de drie onbejaarde kinderen van Claes Matthijs WEIJGERGANCX bij Anna Gerits van GRIENSVEN, voor part en Willem Hendricx EMERS, vader en voogd over Hendrina zijn onmondige dochter, bij Henderske Gerits van GRIENSVEN, voor het resterende part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter Gerit Jacobs van GRIENSVEN te Den Dungen.
08.11.1691 | R 1635 | f 289v

Willem Gerit Jacobs van GRIENSVEN, voor hem zelve, voor de ene helft; Jan Matthijs WEIJGERGANCX met Willem voorsz momboir over de onmondige kinderen van wijlen Claes Matthijs WEIJGERGANCX bij Anna Gerits van GRIENSVEN, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter en Jacob, zonen van Gerit Jacobs van GRIENSVEN en van hun tante: Lijsken Willem AERTS: St Michielsgestel, Den Dungen.
12.11.1691 | R 1635 | f 293

Claes Adriaen DELIE en Willem Jacobs VERHOEVE - in naam van Jenneke JACOBS, zijn moeder - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Wouter Jan WOUTERS: te Berkel.
04.12.1691 | R 1635 | f 296v

Maria Anna, ter eenre en Anna Maria, ter andere zijde beiden dochter van wijlen Hendrick van DEURSEN, notaris te 's-Hertogenbosch: approbatie van de erfdeling van de goederen van hun broeder Wilhelmus van DEURSEN, van wie zij universele erfgenamen zijn, gepasseerd op 23.2.1692.
De nalatenschap bedraagt 1/3 in de helft van de nalatenschap van wijlen hun vader.
26.02.1692 | R 1636 | f 9v

Jan en Dielis meerderjarige zonen van Anthonis Hendricx van OSCH bij Jenneke dochter van Claes JACOBS; Jan Denis LAMBERTSEN weduwnaar van Maria zijn huisvrouw, vader en voogd over zijn drie onmondige kinderen en Adriaen Anthonisse op t HOOCH weduwnaar van Henderske zijn huisvrouw, vader en voogd over zijn twee onmondige kinderen, beiden dochters van Anthonis en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Schijndel, Berlicum.
28.03.1692 | R 1636 | f 12v

Johan en Maria Anna SEGERS, voor henzelven; Mr Pieter ZIJBERTS in den naam van Maria Anna van HOORN weduwe van Adriaen SEGERS, drossaert, voogdes over haar minderjarige zoon Henricus Leonardus SEGERS, krachtens machtiging, gepasseerd voor schepenen van Broeckhoven op 14.2.1692: approbatie van de erfdeling van de goederen van Maria SEGERS weduwe van Mr Hendrick van den BROECK, advocaat, welke goederen Maria zijn toegescheiden bij erfdeling, gepasseerd voor notaris Hendrick van HEESWIJCK op 7.10.1675 - welke erfdeling op 20.5.1692 gepasseerd is.
20.05.1692 | R 1636 | f 25v

Peter, Jan en Marijke, kinderen van wijlen Jan Peter GOESSENS bij Marijke Jansen de MULDER, Jan Arien SPTERINCX momboir over Lijske ook dochter van Jan en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
18.07.1693 | R 1636 | f 44

Guiliam, oud-burgemeester van Eindhoven, zoon van willen Reijnier POLEN bij wijlen Anna van ZUTPHEN zijn huisvrouw; Mr Geraert van SANTVOORT licentiaat in de rechten te 's Hertogenbosch zoon van wijlen Mr Boudewijn van SANTVOORT bij Catharina van ZUTPHEN; Ulanda, Johanna, Maria Catharina, Boudewijn en Adriaen VLOOTS, hen fort en sterk makende voor hun broeder Johan, te Luijk, alle zes kinderen van wijlen Mr Hendrick VLOOTS, raad van 's-Hertogenbosch, bij Catharina van ZUTPHEN in haar tweede huwelijk: approbatie van de erfdeling van de goederen voor notaris Daniel BOONS gepasseerd op 9.9.1693, van de goederen van Helena van ZUTPHEN, welke goederen Johan van ZUTPHEN, raad van 's-Hertogenbosch onder de last van Fidei commis, krachtens testament van Helena voorsz, gepasseerd op 6.7.1677 voor notaris Jacob de BIJE, en de condividenten bij erfdeling op 14.5.1682 voor dezelfde notaris ten deel gevallen.
09.09.1693 | R 1636 | f 49

Cornelia dochter van Willem van GULICK bij Johanna van RAVENSTEIJN, voor haar zelve en voor haar zuster Margaretha; Andries van RAVENSTEIJN, gemachtigd van Matthias en Johanna van GULICK, ook kinderen van Willem en Johanna voorsz, gepasseerd voor notaris Michiel SERVAES te Amsterdam op 7.9.1693: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders gepasseerd op 19.8.1693.
11.11.1693 | R 1636 | f 58

Gerrit en Hendrick, voor henzelven en in naam van hun broeder Cornelis, allen zonen van Jacob GERITS bij Aeltgen Joost CLAESSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Udenhout.
17.12.1693 | R 1636 | f 65v

Jonckers: Johan, Adolf, Jacobus en Daniel, zonen van wijlen Daniel van der MEULEN bij Josina Gerardus BERCH, Johan voorsz zich fort en sterk makende voor zijn zuster Isabella Maria, ook dochter van Daniel en Josina voorsz: approbatie van de subdivisie van goederen - 1/3 part in de goederen van wijlen hun grootouders - toegescheiden bij erfdeling op 13.1.1694.
19.01.1694 | R 1636 | f 69v

Maria en Nicolaes Francis BLEIJENS in huwelijk hebbende Anna, beiden dochters van Willem VLOOTS bij wijlen Anna van HEIJST: approbatie van de erfdeling van goederen van wijlen hun ouders.
23.01.1694 | R 1636 | f 72v

Johan van MEGEN, clerck te 's-Hertogenbosch, in naam van Rutger, Jan, Peter en Maria; Cornelis Rut JACOBS man en momboir van Henderske zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Dielis Rutten van GRIENSVEN bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van Peter DIRCX, gemachtigd voor notaris Willem MANS op 29.1.1694 te Den Dungen: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 22.1.1694 gepasseerd voor Willem MANS voorsz.
30.01.1694 | R 1636 | f 73

Aert Janse van GESSEL man en momboir van Peternella dochter van Adriaen Ariens van GESSEL bij Ariaentje Peter van der SCHOOT; Adriaen Henricx van GESSEL en Peter Jansse de COCK momboirs over Anna Maria onmondige dochter van Adriaen en Adriaentje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Udenhout aan de Houtsestraat.
24.03.1694 | R 1636 | f 76v

Peterke dochter van Gerit Emmen VERCUIJLEN en Jenneke dochter van Hendrick zoon van Gerit voorsz; Jan Jan van KRIECKEN in huwelijk hebbende Maria ook dochter van Hendrick voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Haeren op het Holleneijndt, Oisterwijk.
16.04.1694 | R 1636 | f 78

Jenneke dochter van Hendrick Gerits VERCUIJLEN, voor 1/3 part; Marten Cornelis van de VOORT in huwelijk hebbende Neeltje, voor 1/3 part; Jan JANSE in huwelijk hebbende Maria, voor het resterende part, allen dochters van Hendrick voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Haeren aan het Holleneijnd, Oisterwijk.
16.04.1694 | R 1636 | f 79

Theodorus van ASTEN, clerck ter secretarij van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Johan van HEES, geboren poorter van 's-Hertogenbosch, boekverkoper, Maria van HEES, zijn zuster; Johan SCHEFFERS, ook boekverkoper te 's-Hertogenbosch, procuratie hebbende van Margaretha van HEES weduwe van Johannes SLEGERS en Norbertus van HEES, broeder van Margaretha voorsz, te Antwerpen, welke machtiging aldaar gepasseerd is voor notaris Gerardt CASCUS op 3.2.1694; Jan Leenders van GRANADEN te Enschot, vader en voogd over zijn onmondige kinderen en Jan Jan van GRANADEN zijn meerderjarige zoon, bij Cathalijn Wouters van CAPELLE en Petronella Leendert van GRANADEN zijn zuster, weduwe van Jan Henricx de LEPPER, mede te Enschot, allen geinstitueerde erfgenamen voor 1/6 part elk van wijlen Albert Andries van HEES, hun oom, krachtens testament gepasseerd voor notaris Henrick van HEESWIJCK: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Albert voorsz, gepasseerd op 16.3.1694.
24.04.1694 | R 1636 | f 83

Lambertus van den BOOMGAART; Jan Claesse van KILSDONCK, vader en voogd over zijn vijf onmondige kinderen bij Hendrina van den BOOMGAART zijn huisvrouw; Jan van ROOSMAELEN man en momboir van Anthonetta dochter van Jan en Hendrina voorsz en Gijsbert van de GOOR weduwnaar van Anthonetta van den BOOMGAART, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Dirck zoon van Gijsbert van de GOOR en Anthonetta zijn huisvrouw: te 's-Hertogenbosch het huis "de Wolsack" op t Hintemereijnd bij de Zwengelbrug; Schijndel, Veghel, Vught St Peter, Roosmaelen; pachten, chijnsen en obligaties.
28.08.1694 | R 1636 | f 95v

Willem zoon van Jan van HANNEN bij Heijlke dochter van Willem Peter SEBO; Jan Rut MICHIELSE man en momboir van Henderske; Claes Martens van VEERDONCK in huwelijk hebbende Hilleke, beiden dochters van Jan en Heijlke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel en Schijndel.
23.09.1694 | R 1636 | f 100v

Jan zoon van wijlen Jan van GRIENSVEN bij Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van Jan Cornelis van TONGEREN, voor de ene helft; Willem en Leendert; Corstiaen Anthonis GODTSCHALCK man en momboir van Maria, alle drie kinderen van wijlen Matthijs Leendert MEULENBROECK bij Aeltie zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan en Mechtelt voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Berlicum, Schijndel, St Michielsgestel.
04.12.1694 | R 1636 | f 113

David, Willem, Jacob en Philippus MANS; Susanna MANS huisvrouw van Hermannus ZIJBURCH, Mr hoovenier van Prins Hendrick CASIMIR tot NASSAU, erfstadhouder en capiteijn-generael van Friesland, te Leeuwarden, allen meerderjarige kinderen van wijlen Caspar MANS, schoolmeester te Den Dungen, bij Mechtelt JACOBS, zijn huisvrouw - Susanna voorsz gemachtigd door haar man voor notaris W. LEHMAN, te Leeuwarden, op 10.8.1694: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 10.8.1694 gepasseerd.
04.12.1694 | R 1636 | f 122

Peeter, Aert, Jan, Geerlingh en Goijert, meerderjarige zonen van wijlen Hendrick Janssen BROEREN bij Heijltje dochter van Gerit Jans STRICK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Schijndel, Berlicum.
16.04.1695 | R 1636 | f 129

Jan, Zebert, Hendrick en Peterke, weduwe van Hendrick Jan DONCKERS, meerderjarige kinderen van Jan Zebert van WESTERLAECKEN bij Anna HENDRICX, te Den Dungen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
15.04.1695 | R 1636 | f 133v

Huijbert en Goijert meerderjarige zonen van wijlen Gerit GEURTS bij Jenneke Willems WEIJGERGANCX, ieder voor 1/3 gedeelte; Christoffel van LEIJEN en Goijaert Aert HUIJBERTS momboirs over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Willem, ook zoon van Gerit en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
15.04.1695 | R 1636 | f 140v

Willem zoon van Aert BROCKEN, Peter Teunis Jan FRANCKEN man en momboir van Heijltje; Ghijsbert Gerit GHIJSBERTS in huwelijk hebbende Eijke; Laureijns Adriaen de ROEIJ man en momboir van Willemijna, allen dochters van Aert BROCKEN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Belveren onder Haeren; het OÝrtbroeck onder Haeren.
16.04.1695 | R 1636 | f 144v

Johan Ferdinand van der STEGEN, Anna Maria Cornelia van der STEGEN, Maximiliana van der STEGEN weduwe van Willem TELLIER, majoor in het regiment van kolonel HELES, kinderen van wijlen Johan Gerit van der STEGEN bij Anna Maria Lambertina van WIJTVLIET: approbatie erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 17.5.1695.
18.05.1695 | R 1636 | f 151v

Hendrick Jan Corst SPIERINCX en Willem BRACX zijn momboirs gesteld over Pieter onmondige zoon van wijlen Jan zoon van Jan MARTENS bij Metje Jansen SPIERINCX, zijn eerste huisvrouw, voor 1/5 deel; Metje dochter van Jan MARTENS voorsz bij Jenneke POELMANS, voor 1/5 deel; Jan zoon van wijlen Jan MARTENS bij Jenneke Peter ZEBERTS, zijn derde huisvrouw, voor 1/5 deel; Leendert, Willem, Jan en Maria kinderen van wijlen Peter ook zoon van Jan MARTENS voorsz bij Jenneke Peter ZEBERTS, voor 1/5 deel en Dielis Matthijs WEIJGERGANCX momboir over Jan en Helena onbejaarde kinderen van wijlen Hendrick Matthijs WEIJGERGANCX bij wijlen Heijltje dochter van Jan en Jenneke Peter ZEBERTS, voor 1/5 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
26.07.1695 | R 1636 | f 156v

Gerit Willem van GRIENSVEN man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw dochter van Goijaert Leonart MEULENBROECK bij Heijltje Jan SPIERINCX; Jacob Leonart MEULENBROECK en Hendrick Janse SPIERINCX momboirs over Hendrick, Francis en Jan minderjarige kinderen van wijlen Goijert en Heijltje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel, Berlicum en Schijndel.
10.10.1695 | R 1636 | f 164v

Cornelia van RAVENSTEIJN, weduwe van Andries van BEUGEN, Willem van PULLEN man en momboir van Leonora van RAVENSTEIJN, Anna, Theodorus, Theodora en Adriaen NICOLS man en momboir van Geertruijdt, allen kinderen van wijlen Johan van RAVENSTEIJN bij Catharina MOONE: approbatie van de erfdeling van de goderen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Melchior VERWEIJ op 28.11.1695.
29.11.1695 | R 1636 | f 171

Willem van PULLEN, voor hemzelve en voor Johanna van PULLEN zijn enige dochter, ter eenre; Anna HEIJBLOM weduwe van Hendrick van PULLEN voor haarzelve en in naam van haar kinderen, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Digna van PULLEN, hun zuster, gepasseerd voor notaris Jacob de BIE op 16.11.1695.
30.11.1695 | R 1636 | f 171v

Mr Jacob van den HEUVEL, advocaat en Cornelis van den HEUVEL, predikant tot Doveren en Genderen, voor hemzelve en gemachtigd voor schepenen van Besoijen op 28.8.1695 van Gerardus, Catharina, Anna en Maria van den HEUVEL, zijn broeder en zusters, allen kinderen van wijlen Ivo van den HEUVEL bij Adriana van den ANDEL: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders gepasseerd op 28.11.1695.
05.12.1695 | R 1636 | f 173

Gerardus NOTELAERS, Gauthier Franchoijs van GENT, voor hemzelve en gemachtigd van zijn huisvrouw, Maria Anna NOTELAERS op 3.10.1690 voor Gielis Gauthier van GENT, notaris te Brussel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Johan FABRI, van Gemert: obligaties.
23.02.1696 | R 1636 | f 181

Pieter JANSE man en momboir van Eijcke zijn huisvrouw dochter van Peter Gijsberts van de PAS bij Maria Teunis SCHUERMANS, Martin Jans HEESELO momboir over Jan ook zoon van Peter en Maria voorsz; Adriaen Jan GOMMERS momboir over Anthonij ook zoon van Peter en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Udenhout in de Hooghoutse akkers, Helvoirt.
09.05.1696 | R 1636 | f 186

Theodorus van ASTEN, clerck ter secretarij van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Johan Ferdinand van der STEGEN, ter eenre en Wouter van ABEELEN gemachtigd van Maximiliana Sophia van der STEGEN weduwe van majoor TELLIER, mede in naam van haar kinderen, erfgenamen van Anna Maria Cornelia van der STEGEN, voor notaris Udo Melchior VERWEIJ gepasseerd op 21.5.1696 approbatie van de erfdeling van een moerveld te Cromvoirt bij Vught.
23.06.1696 | R 1636 | f 196v

Wilhelmus van LIER, man en momboir van Jacoba van den ANCKER en Johanna van den ANCKER zijn schoonzuster: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders, gepasseerd op 26.4.1696.
29.09.1696 | R 1636 | f 204v

Adriaen, Godefroij, Johanna en Pitronella; Mechtildis in naam van haar man Johan de CLERCQ en Theodoor BOIS, man en momboir van Robertina zijn huisvrouw, allen meerderjarige kinderen van wijlen Leonart van HERLAER bij Maria van den BERCKENBOSCH, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Maria en Theodora van HERLAER, die zij onder de last van fidei commis volgens het testament van Henrica van EMPEL, weduwe van Godefroij van HERLAER bezeten hebben, gepasseerd op heden voor notaris Jacob de BIJE.
23.11.1696 | R 1636 | f 236v

Peter zoon van wijlen Jan Rutten van GEFFEN bij Merijke Hendrick AELBERTS, voor 1/3 deel; Delis Matthijs WEIJGERGANCX en Hendrick Peter van GEFFEN momboirs over Maria en Jenneke kinderen van Rut Jansz van GEFFEN bij Jenneke Matthijs WEIJGERGANCX, voor 1/3 deel; Peter Peters van GEMERT en Hendrick van GEFFEN voorsz, momboirs over Jenneke en Heijltje onbejaarde kinderen van Caspar Peters van GEFFEN bij Maria Jansen van GEFFEN, voor het resterende derde gedeelte, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Peter van GEFFEN en Merijke Hendrick AELBERTS: Den Dungen, Berlicum.
21.12.1697 | R 1636 | f 241v

Goijert en Jan, zonen van wijlen Hendrick Goijerts van KEMPEN bij Henderske Delis van der STEEN; Hendrick Dielisse van den MERENDONCK man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Jan Jan van GRIENSVEN weduwnaar van Merijke zijn huisvrouw, vader en voogd over Jenneke, Anneke, Cornelis en Jan, zijn vier onmondige kinderen, allen dochters van Hendrick en Henderske voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
14.03.1698 | R 1636 | f 251

Peter, Mathias en Allegonda kinderen van wijlen Willem van BREE bij wijlen Johanna SOMERS, zijn huisvrouw: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun broeder, aangegaan op 11.6.1697.
10.09.1698 | R 1636 | f 264

Opening van het besloten testament van Cornelia Maria PIECK van THIENHOVEN, douariŔre Willem PIECK, Heer van ENSPIECK gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 21.2.1695, op verzoek van Johan Willem Vrijheer van Quaet van WICKRATH, Heer van Groot Bullensteijn, Angeren, Monheijm, Vlierden etc; Doctor Aelbrecht van NUIJSENBURCH, gemachtigd van Elisabeth PIECK; Johan HONT, in naam van Carel PIECK, Heer van Braeckel, amptman, rechter en pandtheer van Heert, Marienweert en Renoij. Mutueel testament.
Na overlijden van de langstlevende zijn Elisabeth PIECK en Walburch PIECK de universele erfgenamen van de goederen van Willem PIECK; de universele erfgename van de testatrice is: Anna Elisabeth QUAET de LANSCROON in huwelijk hebbende de Heer van Groot Mullesom.
11.12.1699 | R 1636 | f 297v

Gijsbert GIJSBERTS, voor hemzelve en in naam van Peterke GEURTS, zijn zuster (?); Peter AERTS, Hendrick van de PAS in naam van Peterke, weduwe van Hendrick van de PAS, zijn moeder; Jan Huijberts van BERCKEL, Arien Claes WILLEMS, Reijnier Wauter NAUWENS, in naam van Anneke en Wauter NAUWENS, Cornelis JANSE in naam van Maijke weduwe van Jan HENDRICX, zijn moeder, Jan Aert JACOBS in naam van Jenneke weduwe van Aert JACOBS, zijn moeder, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun neef Goijaert FRANCKEN, te Cromvoirt.
21.12.1699 | R 1636 | f 305v

Arnold PASSAERT, doctor in de rechten te Zaltbommel, gemachtigd van Cornelia Maria PIECK van THIENHOVEN, douariŔre Willem PIECK om voor schepenen van Zaltbommel, Thuijl, Deijl en Zuijlichem het besloten testament, gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op heden, te laten registreren.
(zie: R 1636 f 297v en R 1636 f 327).
31.12.1699 | R 1636 | f 310v

Evert Jansen van GERWEN en Jan Jan van GERWEN, gebroeders, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: Jan Everts van GERWEN, te Roosmalen.
16.02.1700 | R 1636 | f 316

Delis Cornelis van TONGEREN en Delis van der STEEN, voor 1/5 part; Zebert Gerits van WESTERLAECKEN, voor hemzelve, als mede in naam van zijn zuster Magdalena Hendricx van der MERENDONCK en zijn zweer; Anthonij Cornelis van der MERENDONCK, voor hemzelve en voor zijn broeders en zusters, voor 1/5 deel; Jan Thijs WEIJGERGANCX, voor 1/5 part, Jan Gerit WEIJGERGANCX, voor 1/5 deel; Jan Janse van GRINSVEN, Willem Thijsse MEULENBROECK, voor henzelven en voor zijn broeders en zusters, allen voor 1/5 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante: Lijske Jacob CORNELISSE weduwe van Willem MEULENBROECK: Den Dungen, St Michielsgestel, Berlicum en Boxtel.
27.01.1600 | R 1636 | f 316

Opening van het besloten testament van Cornelia Maria PIECK van THIENHOVEN douariŔre Willem PIECK, gepasseerd op 31.12.1699, op verzoek van Johan Willem Baron Quaet van WICKRAET, Heer van Groot Bullensteijn etc man en momboir van Elisabeth Cornelia Baronesse Quaet de LANSCROON.
Universeel erfgename is Baronesse Quaet de LANSCROON voorsz.
13.09.1700 | R 1636 | f 327

Hendrick zoon van Hendrick HANEGREEFF bij Meriken Gerit LAMBERTS, voor 1/4; Joost zijn broeder, voor 1/4 part; Dirck WILLEMS man en momboir van Henderske en Theunis Arien MARTENS man en momboir van Peerke zijn huisvrouw, beiden dochters van Hendrick en Merike voorsz, elk voor 1/4 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Nollandt in het Vinckel, Roosmalen.
23.09.1700 | R 1636 | f 338v

Jan zoon van Matthijs SPIERINCX bij Hilleke Delisse van der STEEN; Delis Jacob SMITS en Hendrick Willem SPIERINCX man en momboir van Maria dochter van Jacob SMITS, ook bij Hilleke voorsz; Peter Anthonis SMITS en Hendrick DELISSEN van der STEEN, momboirs over de kreupele Peter, zoon van Jacob SMITS bij Hilleken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hilleke, overleden te Den Dungen: Berlicum, Den Dungen.
20.10.1700 | R 1636 | f 352

Delis Jacob SMITS en Hendrick Willem SPIERINCX man en momboir van Maria dochter van Jacob SMITS bij Hilleke zijn huisvrouw, dochter van Delis van der STEEN; Peter Anthonis SMITS en Henrick Delisse van der STEEN, momboirs over de simpele Peter zoon van Jacob en Hilleke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob en Hilleke voorsz: te St Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum, Schijndel.
21.10.1700 | R 1636 | f 355

Jan; Anthonij Anthonis GOIDTSCHALCK man en momboir van Maria, dochter van wijlen Jan Jan van GRINSVEN bij Heijltje Lenaerts MEULENBROECX, elke voor 1/3 deel; Jacob Leenaerts MEULENBROECX en Leenaert Matthijs MEULENBROECX momboirs over Matthijs minderjarige zoon van Jan en Heijltje voorsz, ook voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, St Michielsgestel Berlicum.
24.12.1700 | R 1636 | f 363

Peter en Peterke, kinderen van Arien Wouters van den BOSCH bij Heijltje Peter DIRCX; Aert Laureijnse van VECHEL man en momboir van Maria; Willem Jan SPIERINCX man en momboir van Cathelijn, beiden dochters van Adriaen en Heijltje voorsz; Hendrick Wouters van den BOSCH en Teunis Peter DIRCX momboirs over Wouter en Adriaentie, onbejaarde kinderen van Adriaen en Heijltje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Empel.
04.02.1701 | R 1636 | f 380

Maria en Anna, dochters van wijlen Jan Anthonis van UDEN bij Jenneke Geraert MEUSSEN; Anthonis Hendrick ARIENS en Wouter Theunisse van TUIJL, testamentaire momboirs over Aert, Francis en Willemijntje onmondige kinderen van wijlen Anthonis ook zoon van Jan en Jenneke voorsz; Anthonis Jan WEIJGERGANCX en Jan Jan GOOSSENS, momboirs over Geerit innocente en krankzinnige zoon van Jan en Jenneke voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
06.02.1701 | R 1637 | f 1

Anthonis zoon van Adriaen GEERLINCX bij IJken dochter van Hendrick van KEMPEN; Aert Lambert van BEUGEN, momboirs over Geerlinck en Agneesken, kinderen van Adriaen en IJken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun grootvader Hendrick Jan van KEMPEN: Den Dungen, Berlicum, St Michielsgestel.
25.06.1701 | R 1637 | f 14

Govert en Huijbert, zonen van Huijbert Matthijs van IERSEL bij Maria dochter van Cornelis van IERSEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Berckel, Udenhout op t Winckel, Druenen.
25.07.1701 | R 1637 | f 20v

Ariaen en Alegonda, kinderen van Cornelis Peter van GORCUM bij Jenneke ARIENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Loon op Zand.
24.08.1701 | R 1637 | f 23

Jan Wijnants van AMSTEL, ter eenre, Goijert Hendricx van KEMPEN, momboir over Peter en Anna Maria, onbejaarde kinderen van Jan Peter van HANNEN bij Maria Wijnants van AMSTEL, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Grietje Jan Eijmberts van den BOGAERT, hen voor de helft aanbestorven: Roosmalen, Beeck bij Aerle; eikebomen.
05.02.1703 | R 1637 | f 30v

Jan en Anneke, kinderen van hendrick van ELSHOUT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Herpt, Elshout, Druenen.
10.02.1703 | R 1637 | f 32v

Adriaen Peters BROEREN man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van Gerit Cornelis STRICK bij Merijcke Hendricx van BOECXTEL; Cornelis Gerits VERVOORT en Adriaen Hendricx van BOECXTEL momboirs over Anthonij en Hendrick, kinderen van Gerit Cornelis STRICK voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Schijndel, Den Dungen, St Michielsgestel, Berlicum.
14.02.1703 | R 1637 | f 34

Maria dochter van Cornelis van VECHEL bij Catharina PETERS, ter eenre en de kinderen van Cornelis van INGEN bij Theodora van VECHEL, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van goederen, gepasseerd op 6.6.1703 voor notaris Gijsbert BOSCH.
25.06.1703 | R 1637 | f 38

Jan en Cornelis zonen van Hendrick HUIJSMANS bij Digna Jansen van der STEEN, elk voor 1/4 deel; Hendrick, Claes, Daniel en Delis; Ansem van der HOFSTADT man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, allen kinderen van Hendrick Claes van OSCH bij Henderske, ook dochter van Hendrick en DÝgna voorsz - hen mede fort en sterk makende voor Jan, Marianne en Hendrick, kinderen van Hendrick SPIERINCX bij Pieternella Hendricx van OSCH, waarvan Hendrick en Digna de grootouders waren, voor 4 deel; Frans, Willemke, Jenneke, Maria in huwelijk hebbende Huijbert Hendricx van ZEELANT, allen kinderen van Frans HAERWASSERS bij Jenneke HuIJSMANS, waarvan Hendrick en Digna voorsz ook grootouders waren, voor 1/4 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick en Digna voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel.
12.10.1703 | R 1637 | f 39v

Hendrick de BIJE, gemachtigd van Cornelis en Theodorus, zonen van Hans Hendrick de GREVENBROECK, Heer tot Swijnsbergen, bij Anna Elisabeth van POLLART; Floris van EIJCK Heer van Mierlo, in huwelijk hebbende Florentina Maria de GREVENBROECK, dochter van Barbara van SCHERPENZEEL, douariŔre Erasmus de GREVENBROECK, moeder en voogdes over haar jongste dochters, Mechtelt en Theodora; Johan Francois de GREVENBROECK en Charel Emanuel van HEINSBERCH, Heer van Aldegoir, Leutsenich en Haele, in huwelijk hebbende Johanna Maria dochter van Hans Casper van HEINSBERCH, Heer van Aldegoir en Haele bij Maria Aldegonda de GREVENBROECK; Johan Charel de JEGER tot LOCHTENBORCH in huwelijk hebbende Anna Elisabeth de GREVENBROECK, allen wonende tot Helvoirt, Mierlo, Berlicum, Aldegoir - in het Graafschap Horne, land van Luijk - en St Oedenrode, allen descendanten en erfgenamen van Cornelis de GREVENBROECK, Heer van Helvoirt en Swijnsbergen, bij Anna van EIJCK: approbatie van de erfdeling van de goederen, gepasseerd voor Hendrick de BIJE, notaris, op 21.1.1704.
22.01.1704 | R 1637 | f 48

Henricus van BEUGEN, goud en zilversmid te 's-Hertogenbosch, voor 1/4 deel; Elijsabeth van BEUGEN weduwe van Boudewijn PAIJMANS, voor 1/4 deel; Aldegonda van BEUGEN in huwelijk hebbende Peter STOCKELMANS, te Oirschot, voor haarzelve en in naam van haar man, machtiging gepasseerd voor notaris Jacob van NAHUIJS te Oirschot op 30.8.1704, voor 1/4 deel; Nicolaes van OUDENHOVEN in naam van zijn kinderen bij Gerardina van BEUGEN, voor 1/4 deel, allen kinderen van Johan van BEUGEN, ook goud- en zilversmide: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE op 24.9.1704.
25.09.1704 | R 1637 | f 59v

Claes Anthonis Arien LEENDERTS; Hendrick en Petronella Arien LEENDERTS, broeders en zuster; Cornelis de WIJSE man en momboir van Ariaentie, zuster van Claes voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Tilburg.
26.02.1706 | R 1637 | f 89

Mr Abraham van DAVERVELT, predikant tot Druenen; Gerard van LEUVEN, camerbewaarder te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Peternel DAVERVELT, Jacob Ferdinand van DAVERVELT en Margaretha van DAVERVELT, voor henzelven en zich fort en sterk makende voor Henrick en Leonardus van DAVERVELT, hun absente broeders, kinderen van Johan van DAVERVELT, secretaris tot Osch verzoeken om opening van het besloten testament van Johan van DAVERVELT, gepasseerd voor schepenen van Osch op 21.2.1706. Helena, weduwe van Dirck SAS krijgt als prelegaat het huis "Antwerpen" in de Korte Kerckstraat en nog een huis in de Crul(le)straat en een capitaal van fl 300,- voor haar trouwe diensten. De drie jongste kinderen: Jacobus, Margriet en Leonardus van DAVERVELT krijgen elk als prelegaat fl 200,-.
De universele erfgenamen van de rest zijn: Abraham, Peternel, Jacobus, Margriet en Leonardus van DAVERVELT, met seclusie van zijn zoon Hendrick van DAVERVELT, in Oost Indie, wegens zijn "quade comportementen".
18.03.1706 | R 1637 | f 91v

Opening van het besloten testament van Valentijn AMENDE, vaandrig in de compagnie van capiteijn Hendrick CRAMERS, in het regiment van Overste EDELACH alias PIETERS, ten dienste van de Hertog van Savoijen, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 23.2.1693.
Cassatie van alle eerdere testamenten "te Bremen of elders".
Universeel erfgenaam is zijn broeder Johan AMENDE doctor in de rechten en doctor in de medicijnen, te 's-Hertogenbosch.
28.04.1706 | R 1637 | f 97

Cornelis en Barbara, kinderen van Hendrick WEIJTENS, te Hilvarenbeek. Na overlijden van de langstlevende is hun broeder Huijbert universeel erfgenaam.
Legaat aan: de kinderen van Peter Hendrick WEIJTENS en aan Anneke Hendrick WEIJTENS.
24.08.1706 | R 1637 | f 107v

Elias, Wilbort en Gerit, kinderen van wijlen Jan ELIAS bij - Jenneke Cornelis HAENSBERGEN en Hendrick Laureijnsz van VUCHT in huwelijk hebbende Anneke dochter van Jan ELIAS, allen erfgenamen van wijlen Jan ELIAS, te Loon op Zand, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Oosterhout, Dongen, Loon op Zand.
11.12.1706 | R 1637 | f 120v

Peter Hendrick GOOSSENS te Den Dungen en Pieter Peterse OTTEN, te Berlicum, ooms, momboirs over Maria en Peter, onbejaarde kinderen van wijlen Jan Hendrick GOOSSENS bij bij Jacomina Peter OTTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
23.03.1707 | R 1637 | f 128

Peter Gijsbert van de SCHOOT, Adriaen en Gijsbert, kinderen van Dirck van VAERLE bij Maijke Gijsberts van de SCHOOT; Adriaen BASTIAENS man en momboir van Cornelia dochter van Cornelis ROOSEN bij Catelijn Gijsberts van de SCHOOT, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Anneke Gijsberts van de SCHOOT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gijsbert Jansen van de SCHOOT, resp vader en grootvader: te Haeren onder Belveren.
17.10.1707 | R 1637 | f 151

Opening van het besloten testament van Rudolph van EIJCK, zoon van den ouden Heer van Blaerthem, gepasseerd voor schepenen van Aerlebeeck op 3.5.1672, op verzoek van Gerrit van NOORT, notaris "en clercq ter gemeentesecretarij" te 's-Hertogenbosch.
Prelegaat voor: zijn neef Aelbert Franchoijs van der VOORT Heer van Aldendriel; het kind van zijn zuster bij Johan van STOCHIJEM; zijn nicht Catharina Maria van EIJCK en Mechtelt, in huwelijk hebbende Wilhelmus van WIJNBERGEN.
Universele erfgenamen: de kinderen van wijlen Christiaen, broeder van de testateur: het huis Blaerthem; de kinderen van zijn zuster Maria het huis Aldendriel tot Mill.
23.01.1708 | R 1637 | f 157

Opening besloten testament van Magdalena van EGMONT van der NIEUBORGH, gepasseerd voor notaris Adriaen DECKERS op 6.11.1688. Geopend op verzoek van Johan van GRIMBERGEN, procureur te 's-Hertogenbosch, gemachtigde van Cornelia geboren Baronesse van LEEFFDAEL, krachtens octrooij van haar man Christiaen van ALCKEMADE, Heer van Lewensteijn en met consent van haar broeder Justus van EGMONT van der NIEUBORGH.
Universeel erfgenaam is haar neef Johan Philips, Baron van LEEFFDAEL, heer van Waalwijck en Beeck.
28.01.1708 | R 1637 | f 162v

Adriaen van HURWEN te Lith, vader en voogd over zijn zoon Jacobus, bij wijlen Cathelijn Aert Wouter CLINGH; Casper EIJMBERTS, voor hemzelve en gemachtigd van Frans FRANCKE, krachtens procuratie gepasseerd op 13.8.1704 voor notaris Philips de COSTER te Rotterdam en Johan CLINGH, gemachtigd van Pieter van der WIELEN, voor notaris Frans NOLET op 24.10.1704 te Amsterdam, gaan erfdeling aan van 1/4 van de goederen van hun oud-oom Hendrick CLINGH, overleden te Lith. Goederen te Lith.
18.07.1708 | R 1637 | f 185v

Leendert zoon van wijlen Dirck LEENDERTS bij Merike dochter van Adriaen JANSSEN; Willem Dielissen van der STEEN in huwelijk hebbende Theunisken; Jan Anthonissen SPIERINCX man en momboir van Adriaentie, beiden dochters van Dirck en Merike voorsz, te Den Dungen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
06.10.1708 | R 1637 | f 193v

Adriaen Peter ADRIAENS, te St Michielsgestel, vader en voogd over Peter, Maria, Anna, Jan en Adriaentie, zijn kinderen, voor 5/6 deel en Peter Jansen van den DUNGEN, te 's-Hertogenbosch voor 1/6 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Henderske Peters van den DUNGEN: te 's-Hertogenbosch de helft in een huis in de Verwerstraat, Orten, St Michielsgestel.
14.03.1709 | R 1637 | f 208v

Reijnder PLENUS man en momboir van Maria van BRUGGEN, Arnoldus van BRUGGEN, Huijbert van BRUGGEN, Maria Anna SMEIJERS weduwe van Johannes van BRUGGEN, moeder en voogdes over haar kinderen; Reijnier en Huijbert voorsz, momboirs over de onbejaarde kinderen van Nicolaes de BOECK bij Elijsabeth van BRUGGEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, Nicolaes van BRUGGEN en Cathalijna van CEULEN, gepasseerd voor notaris Theodorus van ASTEN.
18.01.1709 | R 1637 | f 208v

Anthonis, Jan, Hendrick en Catalijn, kinderen van wijlen Hendrick Hendrick SMULDERS, bij Margriet Wouters van den BOSCH; Paulus Hendricx van GERWEN, stiefvader en Rutger Willem VOOCHTS, oom, momboirs over Margriet onmondige dochter van wijlen Cornelis Willem VOOCHTS bij Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Hendrick SMULDERS bij Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
09.09.1709 | R 1637 | f 229v

Cornelia weduwe van Jan Hendrick des MENSCHEN, Lijsbeth weduwe van Jan Jacobs van OS, zusters, dochters van wijlen Thielman Everaert THIELMANS bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Joost van HEUMEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 2.11.1661.
02.11.1661 | R 1638 | f 16v

Willem en Aert JANSEN, Gijsbert Anthonis VIS man en momboir van Maijke dochter van Jan Willem AERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Jan Willem AERTS en Henderske zijn huisvrouw: te Den Dungen.
11.03.1662 | R 1638 | f 189

Jan Aert JANSSEN en Anneke dochter van Cornelis LAMBERTS, te Hees.
De erfgenamen zijn: Aelke en Jenneke, dochters van Anneke uit haar eerste huwelijk met Huijbert JOOSTEN.
Goederen te Littoijen en Hees.
18.04.1662 | R 1638 | f 242

Anthonis van KESSEL in huwelijk hebbende Lucretia dochter van Geraerts van GERWEN bij Francisca van STRIJP; Johan VOSKENS man en momboir van Gerardina zijn huisvrouw dochter van Geraert en Francisca voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
06.10.1662 | R 1639 | f 1

Anna, Elisabeth, Johanna en Coletta, kinderen van wijlen Victor van WAMEL, apothecaris, bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Rutger COLEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
05.10.1662 | R 1639 | f 2v

Aert van SCHIJNDEL en Hendrick THIELLEMANS, momboirs over Lauwerens en Elisabeth JANSEN, onmondige kinderen van wijlen Jan LAUREIJNSEN bij Gijsbertien Jan JANSEN, zijn huisvrouw; Jan van TURNHOUT man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan LAUREIJNSSEN voorsz en Geertruijd en Theodora ook kinderen van Jan LAUREIJNSEN voorsz, ter eenre en voor de helft in de nalatenschap van wijlen Hendrick LAUREIJNSEN en Catharina Lambert AERTS, zijn huisvrouw; Elisabeth dochter van Hendrick Lamberts van der LINDEN bij Catharina van der HOEVEN, weduwe van Jan VOERMANS(?), Lamberttie ook dochter van Hendrick en Catharina voorsz, Cornelis zoon van Hendrick en Catharina voorsz; Cornelis voorsz met Jan GERITS, momboirs over de vijf onbejaarde kinderen van wijlen Jan Peters BOGERS bij Jenneke, ook dochter van Hendrick en Catharina voorsz, ter andere zijde, voor de andere helft, erfgenamen krachtens testament op 29.10.1656 gepasseerd voor notaris Hendrick van DEURSEN, van Hendrick Laureijnsen en Catharina Lambert AERTS: erfdeling van deze nalatenschap: huis op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch door Hendrick LAUREIJNSEN en Gijsberttie weduwe van Jan LAUREIJNS gekocht op 25.7.1654 van H. RUIJSCH en van welk huis de moeder van Hendrick LAUREIJNSEN de helft bezit, krachtens transport op 4.1.1656; een leerlooierij op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch "de Gulden Horen" verworven op 17.2.1620; te Hintham, Empel, Maren, Helvoirt; obligaties, renten en chijnsen.
19.10.1662 | R 1639 | f 14

Jan zoon van Wouter VERSTEGE, te Vechel.
Universele erfgenamen zijn: zijn neef Jan TEUNIS en zijn zwager Aert Jan LAMBERTS.
10.03.1663 | R 1639 | f 195

Hendrick Peters van BOECXTEL man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Willem JOOSTEN bij Heijlke dochter van Hans Jan WILLEMSE, voor 1/4 deel; Wouter Jan ANTHONISSE man en momboir van Merike zijn huisvrouw dochter van Willem en Heijlke voorsz, voor 1/4 deel; Lambert COEIJMANS en Matthijs WAUTERS, momboirs over de zes onbejaarde kinderen van wijlen Peter CLAESSEN bij Merike zijn huisvrouw ook dochter van Willem en Heijlke voorsz, voor het derde vierde gedeelte en Kathalijn dochter van Willem en Heijlke voorsz weduwe van Anthonis JANSEN, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Oedenrode.
16.06.1663 | R 1639 | f 204

Christina dochter van Jacob van der LEEMPUTTE bij Christina van den HOVEL zijn huisvrouw; Johan Baptist van BREUGEL, licentiaat in de rechten, zoon van Johan van BREUGEL, president van 's-Hertogenbosch man en momboir van Maria dochter van wijlen Reijnier REIJS bij Hendrina ook dochter van Jacob van der LEEMPUTTE: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Jacob van der LEEMPUTTE, op 18.8.1659.
14.07.1663 | R 1639 | f 313v

Elisabeth dochter van Aert van CROMVOIRT bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Hendrick Joris van OERS, Mattheus Geraerts van ORTEN en Jan Anthonis ARIENS momboirs over de onmondige kinderen van Aert zoon van wijlen Aert en Catharina voorsz; Jan Hendrick EIJMBERTS en Hendrick FRANSSEN momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Frans zoon van Aert en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Orten, Vught, Cromvoirt en Helvoirt.
20.07.1663 | R 1639 | f 317

Sijmon Joordense van VUCHT weduwnaar van Hendricxke dochter van Hendrick Hendricxe van ECHT bij Jenneke dochter van Dirck van MIERLO, geassisteerd met Mr Andries van VUCHT en Jacob Janse van DOCKUM, momboirs over de onmondige kinderen van Sijmon voorsz, voor 1/3 deel; Laureijns van den BOGAERT man en momboir van Catharina zijn huisvrouw ook dochter van Hendrick en Jenneke voorsz, voor 1/3 deel; Hendrick Dircx van der STRAETEN man en momboir van LuÝjtgen zijn huisvrouw dochter van Hendrick voorsz bij Lijsken Peters van ZELANDT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Vergulde KruÝjwagen" in de Vuchterstraat; chijnsen.
04.09.1663 | R 1639 | f 358v

Maijke dochter van wijlen Geraert Jacob SPIJCKERS weduwe van Marten Pauwels MEESTERS, Goijaert Peterse de HAE man en momboir van Hendricxke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Geraert voorsz; Weijndelke van der VENNE weduwe van Adriaen zoon van wijlen Geraert voorsz met Peter van de WIEL en Hendrick van der VENNE, momboirs over haar twee onmondige kinderen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom.
03.11.1663 | R 1640 | f 30

Matthijs, Pauwels en Peter, kinderen van Jan Delis WEIJGERGANCX bij Peterke zijn huisvrouw; Cornelis JANSEN en Peter Jan DELIS, momboirs over Jan, enige zoon van Geraert Jan Delis WEIJGERGANCX; Jan Jan Arien SPIERINCX en Paulus Jansen WEIJGERGANCX momboirs over de onmondige kinderen van Hendrick Jan Delis WEIJGERGANCX, allen erfgenamen krachtens testament van Jan en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen aanbestorven aan Baetken ook dochter van Jan en Peterke voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
03.11.1663 | R 1640 | f 30

Jacob Jacob SPIJCKERS: chijnsen en renten.
22.11.1663 | R 1640 | f 60v

Gielis MARTINEL, man en momboir van Henrina zijn huisvrouw dochter van wijlen Johan VERHEIJDE bij Hillegonda Corstiaense van GROENINGEN; Mr Anthonij van OUTHEUSDEN doctor in de rechten, griffier van 's-Hertogenbosch, behuwd oom paternel, momboir over Christiaen VERHEIJDE onbejaarde zoon van Johan en Hillegonda voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Hillegonda, gepasseerd op 18.12.1663 voor notaris Hendrick van EIJNDHOVEN.
19.01.1664 | R 1640 | f 133

Hendrick en Michiel, kinderen van Jan zoon van Hendrick EIJCKERMANS bij Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen van den BOSCH, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, renten en chijnsen.
26.02.1664 | R 1640 | f 212

Jan GERITSEN, Jan Jansen CUIJPER man en momboir van Mariken zijn huisvrouw; Michiel Willems van SPRANGH man en momboir van Ariken zijn huisvrouw; Adriaen Jansse BROEREN man en momboir van Lambertken zijn huisvrouw; Roeloff Jansen SPIERINCX in huwelijk hebbende Jenneke, allen kinderen van Gerit Janssen MOLDERS bij Heijltje zijn huisvrouw dochter van Lambert JANSE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
03.03.1664 | R 1640 | f 221

Jan zoon van Hendrick zoon van Jan Jacob GOOSSENS door Jan verwekt bij Lambertje zijn huisvrouw dochter van wijlen Theunis LAMBERTS; Jacob Adriaen WALRAVENS in huwelijk hebbende Gertruijd, dochter van Jacob, zoon van Jan en Lambertje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootmoeder: Lambertje Theunis LAMBERTS: Berlicum.
25.09.1664 | R 1640 | f 408v

Johan zoon van Franchoijs van GRINSVEN bij Helena zijn huisvrouw, dochter van Embrecht HEESTERS en Anthonij Franchoijs van GRINSVEN, zijn broeder, gaan erfdeling aan van de goederen hen ten deel gevallen van wijlen hun ouders en wijlen hun broeders en zusters, gepasseerd voor schepenen van Helvoirt op 21.3.1661: te 's-Hertogenbosch een huis annex bierbrouwerij, "de Roije Schoen" op de Corenbrug, door Johan voorsz gekocht van notaris Abraham van der AA, curator over de boedel van de gevluchte Niclaes van RIETHOVEN, op 20.8. 1653; Vught en Helvoirt.
15.10.1664 | R 1641 | f 3v

Reijnier SMITS, man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, voor 2/6 deel; Hendrick van DEURSEN, notaris curator over de onmondige kinderen van Roelof (?), voor 2/6 deel; Gerard van HALEN, regerend burgemeester van de stad Weert, man en momboir van Mechteldis zijn huisvrouw dochter van wijlen Sijmon Jacobs van WEERT bij Catharina dochter van Nicolaes Jans van BERCKEL, voor 1/6 deel; Geraert de GRAEFF man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Sijmon en Catharina voorsz, voor 1/6 deel, allen erfgenamen van wijlen Dircxke dochter van Coenraedt SALOMONS weduwe van Nicolaes Janse van BERCKEL, gaan erfdeling aan van de goederen krachtens testament van Dircxke voorsz: te Empel, renten en obligaties.
21.10.1664 | R 1641 | f 6

Jan, Herman en Geertruijd, kinderen van wijlen Lambert Haerman STRICK bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck Jansen van RAVENSTEIJN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Jacob de BIE op 16.5.1665.
28.05.1665 | R 1641 | f 160v

Sebastiaen SCHELLEKENS, professor in de rechten, man en momboir van Maria van CATTENBuRCH dochter van wijlen Diderick van CATTENBuRCH, president van 's-Hertogenbosch, bij Catharina van CASTEREN; Johan VINCK man en momboir van Helena zijn huisvrouw, dochter van Diderick en Catharina voorsz en de momboirs over Willem en Jan Louis van CATTENBURCH, zonen van Diderick en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch twee huizen in de St Jansstraat, door Diderick gekocht op 21.6.1631; huis te Amsterdam op de Groenburgwal of Verwersgracht, gekocht door Diderick op 19.12.1651 een huis op de Colveniersburgwal te Amsterdam, waar het wapen van Granada in de gevel staat, bewoond door Johan EECHOUT, wijnkoper te Amsterdam; een huis te Rotterdam op de Goudse wagenstraat, gekocht op 22.11.1664; te Alem, Middelrode onder Berlicum, Hemert; renten, chijnsen en obligaties.
14.05.1665 | R 1641 | f 175

Willem en Anthonij, zonen van wijlen Aert Jacobs WILDE bij Elisabeth van BOECXTEL, zijn huisvrouw; Jacob van GEFFEN man en momboir van Jacomina zijn huisvrouw en Theodora, beiden dochters van Aert en Elisabeth voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op heden gepasseerd voor notaris Jacob de BIE.
23.07.1645 | R 1641 | f 209v

Govert zoon van wijlen Govert Arnts des MENSCHEN bij Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Geraerts van de VENNE, voor hemzelve en in naam van Johan onmondige zoon van Reijnier BOUGHS bij Maria zijn huisvrouw dochter van Govert en Johanna voorsz; Adriaen SCHONEUS, der medicinae doctor, man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, ook dochter van Govert en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Swarte Ruijter" op de Markt door Govert gekocht van Herman BROUWERS op 19.11.1639; het huis "de Blauwe Leeuw" in de Vuchterstraat, door Johanna van de VENNE gekocht op 6.7.1652 van Susanna van de GRAEFF; te St Michielsgestel, chijnsen.
17.08.1665 | R 1641 | f 227v

Adriaen Hendrick DELISSEN man en momboir van Anthoniske, zijn huisvrouw dochter van Hendrick EIJMBERTS bij Cathalijn zijn huisvrouw dochter van Thonis PELTS (?), Hendrick Frans Hendrick FRANCKEN man en momboir van Adriaentken ook dochter van Hendrick en Cathalijn voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, St. Michielsgestel.
23.10.1665 | R 1641 | f 256

Willemijntie, bejaarde dochter van Thomas Henricx van BEUGEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem van ESCH, voor 1/3 deel; Marten de LEEUW man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Thomas en Catharina voorsz voor 1/3 part; Thomas van HIJNSBERCH en Philips van ESCH, momboirs over Ida onmondige dochter van Thomas en Catharina voorsz, voor de rest: erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en pachten.
30.10.1665 | R 1641 | f 260

Wouter zoon van Jan THOMASSE bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van Willem WILLEMSE; Jan Aert DIRCX man en momboir van Theuniske zijn huisvrouw; Willemke weduwe van Adriaen EIJCKERMANS en Margriet weduwe van Hendrick van MUNSTER, allen dochters van Jan en Catharina voorsz; Jan Hendrick GOOSSENS, curator over de onmondige kinderen van hem bij Lijske zijn huisvrouw, ook dochter van Jan en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
14.11.1665 | R 1641 | f 273v

Peter zoon van Jan Jacob BEERTS bij Merike dochter van Willem Jansen REIJNDERS; Lijske, Willem Luijcas van ASTEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw beiden dochters van Jan en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Ollant onder St Oedenrode.
26.11.1665 | R 1641 | f 283

Peter, Geraertjen, Catharina en Jenneke, kinderen van Jan Peter AELMANS; Goossen VERHAEREN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, ook dochter van Jan voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis tegenover de St Anthonisstraat, genaamd "de Oude Capelle" door Jan bovengenoemd gekocht van de kinderen van Franck Jansen van de KEER op 18.10.1656; een huis te 's-Hertogenbosch in de Vuchterstraat, door Everaert van SOMEREN, lakenverkoper zoon van Nicolaes Geraerts van SOMEREN op 10.12.1610 aan Jan zoon van wijlen Mr Peter AELMANS, gelaesmacker, ten thijns uitgegeven.
16.12.1665 | R 1641 | f 293

Aert van HERCK man en momboir van Anneke zijn huisvrouw; Nicolaes SOMERS man en momboir van Willemijntje zijn huisvrouw dochter van wijlen Hendrick Gijsbert SMITS bij Maijke zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx, Pauwels Henricx PENNINCX enig overgebleven momboir over Gijsbert onmondige zoon van Henrick Gijsbert SMITS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Schijndel.
06.02.1666 | R 1641 | f 322v

Gerardt zoon van wijlen Willem Gerit SPIERINCX bij Engelke zijn huisvrouw dochter van Herbert STEVENS; Matthijs zoon van Matthijs Delissen van OSCH man en momboir van Agneesken ook dochter van Willem en Engelke voorsz; Huijbert Arien HuIJBERTS en Gerit SPIERINCX momboirs over Adriaen onmondige zoon van Jan Ariaen HuIJBERTS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Willem en Engelke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Engelen, Orten, St Michielsgestel; renten.
06.02.1666 | R 1641 | f 330v

Franchoijs van NIJEHOFF, enig erfgenaam van zijn broeder, Mr Nicolaes van NIJEHOFF, notaris te 's-Hertogenbosch, voor de ene helft; Maijke van HEESWIJCK, weduwe van Peeter Boudewijns van de SANTVOIRT, Jasper zoon van Pauwels Wijnants van RESANT bij Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Jasper Willems van HEESWIJCK; Jan zoon van Cornelis Jaspers van HEESWIJCK en Jan van BOXMEER man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Cornelis van HEESWIJCK bij Josijntje van CEULEN; Jasper en Hendrick zonen van wijlen Cornelis Jaspers voorsz bij Isabella van LIEBERGEN, zijn tweede huisvrouw, allen voor henzelven: Jasper Wijnants van RESANT, Mr Godefroij van LIEBERGEN en Jasper en Hendrick zonen van wijlen Cornelis Jaspers van HEESWIJCK, momboirs over de 5 onmondige kinderen van Cornelis en Isabella voorsz, erfgenamen van Wilhelmina van HEESWIJCK weduwe van Nicolaes van NIJEHOFF voor de andere helft; erfdeling van de goederen van Nijcolaes en Wilhelmina voorsz: Hintham; renten, chijnsen.
De erfgenamen van Wilhelmina van HEESWIJCK, gaan subdivisie van de verworven goederen aan op 18.5.1666 (zie: R 1641 f 399).
21.04.1666 | R 1641 | f 371v

Evert, Dionijs, Maria en Catalijn, allen kinderen van wijlen Sijmon WILLEMSE bij Aeltie dochter van Dionijs PAUWELS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Oedenrode.
15.06.1666 | R 1641 | f 392

Peter zoon van Adriaen Peter PIECK; Daniel Jansen van den ENDENPOL, man en momboir van Maria zijn huisvrouw; Dirck Willem van HACHTIENS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, beiden dochters van Adriaen voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis, eertijds "in de Hellebaert", nu: "in de Antwerpse Wagen" op de Vuchterdijck, door Jan en Franchoijs zonen van Weijnand Janse RADEMAECKER verkocht aan Adriaen voorsz op 7.1.1648; huis op de Vuchterendijck; te Baertwijck.
26.11.1666 | R 1642 | f 29v

Jan van VELP weduwnaar van Wilhelmina dochter van Guilliaem DONCKERS bij Lijsbeth dochter van Anthonis van BOCXMEER; Hendrick van de DUSSEN, Jan de LEPO en Adriaen SUIJSKENS de Jonge, momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Dirck van de DUSSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Guilliaem en Lijsbeth voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag op de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch, eertijds "de Eijerkorff" en nu "de Toelast", door Adriaen Peter van den CAMP aan Guilliaem voorsz verkocht op 10.11.1649; het huis, eertijds "de Witte Lelie" en nu "de Wan" in de Hinthamerstraat en nog een cleijn huijsken op de VuchterdÝjck, aanbestorven via Anthonij van BOCXMEER; chijnsen en pachten.
15.12.1666 | R 1642 | f 43

Matthijs zoon van Matthijs Delisse van OSCH bij Henderske dochter van Rut HENDRICX; Arike, Aert Adriaen HUIJBERTS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw, beiden dochters van Matthijs en Henderske voorsz; Jan Jansen SPIERINCX momboir over de onmondige kinderen van Hendrick Willem SPIERINCX bij Marike dochter van Matthijs en Henderske voorsz: erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder: Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel, Vinckel; renten en chijnsen.
03.03.1667 | R 1642 | f 81

Rijckert zoon van Leendert RIJCKERS bij Geertruijdt dochter van Frans LEENDERS, Barbara, Philips WILLEMSE man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Hans Matthijs van ANTWERPEN man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, allen dochters van Leendert en Geertruijdt voorsz: erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Sijmon van STOCKUM op 12.3.1667: te St Michielsgestel.
12.03.1667 | R 1642 | f 92

Dirck Jans van GERWEN, man en momboir van Laureijnsken zijn huisvrouw dochter van Cornelis Daniels van CEULEN bij Anneke MARTENS; Johan van BETS vervanger van Dirck voorsz als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Geraert zoon van Cornelis Daniels van CEULEN bij Maijke Cornelis van OOSTERHOUT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis op de Schilderstraat op 29.11.1628 gekocht door Cornelis voorsz van Nicolaes zoon van wijlen Daniel Cornelis Janse van CEULEN; obligaties, pachten, huisraad.
28.03.1667 | R 1642 | f 107v

Philips van der SLOOT, voor hemzelve en gemachtigd van zijn broeder Goijaert LOEFF van der SLOOT, priester en doctor in de Godtheijdt te Rome, voor 2/7 part; Hendrick van der DUSSEN in naam van Cornelis Le HARDIJ, priester en canonick van de Kathedraal van Onze Lieve Vrouwe te Antwerpen, gepasseerd voor schepenen van Antwerpen op 8.2.1664, voor 1/7 deel, Anna en Emerentiana dochter van Godefroij LOEFF van der SLOOT, raadsheer van 's-Hertogenbosch, ieder voor 1/7 deel Guiliam van CAMPEN Guiliaem van CAMPEN gemachtigd van Odilia ook dochter van Godefroij voorsz weduwe van Jasper de RAET voor notaris Joachim van GRINSVEN gepasseerd op 13.9.1666, voor 1/7 part en Adriaen SUIJSKENS van DINTHER man en momboir Aldegonda ook dochter van Godefroij voorsz, voor 1/7 part, allen erfgenamen van Mr Bartholomeus LOEFF van der SLOOT, licentiaat in de rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Bartholomeus voorsz: te 's-Hertogenbosch: huisjes op de Vuchterendijck, renten, obligaties.
13.04.1667 | R 1642 | f 127

Govert zoon van Govert van den BROECK bij Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Adriaen SUIJSKENS bij Elijsabeth van ROSANDT, voor hemzelve en hem fort en sterk makende voor zijn broeders en zusters, voor 1/3; Reijnier POTAIJ man en momboir van Elijsabeth dochter van Pauwels zoon van Adriaen en Elijsabeth bovengenoemd, voor 1/3 deel; Mr Lambertus SUIJSKENS zoon van Pauwels ook zoon van Pauwels zoon van Adriaen en Elijsabeth voorsz, voor hemzelve en voor de absente Cornelis SUIJSKENS en nog voor Pauwels van ROSANDT, onwillig zijnde en nog voor alle andere ge´ntresseerden, voor het resterende 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke van ROSANDT, gepasseerd voor schepenen van Schijndel: te Schijndel.
28.04.1667 | R 1642 | f 158v

Engelke dochter van Laureijns Aertsen van LAMPEREN bij Jenneke dochter van Jan van KEMPEN bij Jenneke dochter van Jan MICHIELS; Aert Jansen TIJBOSCH en Hendrick van KEMPEN, momboirs over Jan en Peter, onmondige zonen van wijlen Laureijns en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun grootmoeder: te Berlicum, St Michielsgestel; obligaties.
30.04.1667 | R 1642 | f 165

Matthijs, Jacob en Willemke, kinderen van wijlen Leonart Willemse van MEULENBROECK bij Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van Jacob Matthijs SPIERINCX; Matthijs Jansen VOOCHTS Jan Martens LEIJTEN, Hendrick Janse WEIJGERGANCX en Pauwels Janse WEIJGERGANCX, momboirs over Goijaert en Heijlke, ook kinderen van wijlen Leonart en Heijlke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Boxtel, Den Dungen, St Michielsgestel, Berlicum; renten.
09.07.1667 | R 1642 | f 212

Hendrick THIELMANS en Helena dochter van Hendrick van SCHEIJNDEL weduwe van Laureijns THIELMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen de ouders van Hendrick en Laureijns voorsz, die onbedeeld zijn gebleven en waarvan de portie van Laureijns is toebedeeld aan Helene bij testament van Laureijns, gepasseerd voor notaris Peeter van BREE op 15.5.1667: te Bochoven, renten en chijnsen.
11.10.1667 | R 1643 | f 8

Theunis en Jenneke; Theunis HENDRICX man en momboir van Cathalijn zijn huisvrouw, allen kinderen van Adriaen DIRCX bij Eerke zijn huisvrouw dochter van Theunis GOIJAERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
16.11.1667 | R 1643 | f 36

Wernaert van BERLICOM man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Dirc van RAVENSTEIJN; Catharina MOONEN weduwe van Jan Dirc van RAVENSTEIJN; Jan STRICX en Herman STRICX, voor henzelven, alsmede voor Geertruijd STRICX, bagijntje op den Hove van O.L. Vrouwe ter Hoije in Vlaanderen, kinderen van Lambert STRICX bij Jenneke Dirc van RAVENSTEIJN allen broeders en zusters van Heer Judocus van RAVENSTEIJN pastoor van Gentbrugge; Jan STRICX en Anthonij de LOUW momboirs over Jenneke onmondige dochter van Anthonij BRUCKEN(?) bij Henderske Dircx van RAVENSTEIJN, ook zuster van Judocus voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Judocus van RAVENSTEIJN: chijnsen en renten.
19.12.1667 | R 1643 | f 78

Frans HENRICX man en momboir van Aelke zijn huisvrouw, Jan PETERS man en momboir van Eijke zijn huisvrouw, dochters van Claes CLAESSE bij Cathalijn zijn huisvrouw dochter van Peter AERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vrouwenouders: Berlicum, Den Dungen.
31.12.1667 | R 1643 | f 95

Udo Melchior VERWEIJ, gemachtigd van zijn moeder Johanna de BIE weduwe van Johan VERWEIJ, ter eenre; Deliana de BIE weduwe van Matthijs van HELVOIRT, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Mr Lambert de BIE en wijlen Hendricxke van BALE: Helvoirt; pachten.
15.10.1668 | R 1644 | f 11

Emerentiana, Anna, Johanna en Mr Roelandus, kinderen van wijlen Johan van NIEL den Ouden, bij ... THOLINCK zijn huisvrouw; Joachim van GRINSVEN, notaris en Chaerll Le HARDIJ momboirs over de onmondige kinderen van Hendrick van den BICHELAER bij Maria zijn huisvrouw ook dochter van Johan van NIEL voorsz; Hendrick van GRINSVEN, gemachtigd op 10.10.1668 van Dirck van BREE man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Johan van NIEL; Joachim van GRINSVEN, notaris, gemachtigd om het deel van de onwillige Johan van NIEL te ontvangen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Witte Lavoir" op de Marct, hoek Colperstraat, door Johan van NIEL gekocht op 16.4.1632 van Frans zoon van Joost BOS(?), het huis, "in St. Franciscus" er naast gelegen in de Colperstraat staande, door Jan zoon van wijlen Roelant Jan THOLINCX op 3.4.1634 verkocht aan Johan van NIEL; Empel, Heesch; renten, pachten en chijnsen.
30.10.1668 | R 1644 | f 45v

Mr Lambertus SUIJSKENS man en momboir van Isabella zijn huisvrouw dochter van Jasper van BEUGEN bij Johanna van WAEMEL; Peter van WOLFSWINCKEL momboir over Maria Catharina en Victor van BEUGEN, onmondige kinderen van wijlen Jasper en Johanna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag en stalling voor vier paarden aan de Weversplaets door de kinderen van Hendrick Reijnder BOLANDTS verkocht op 14.12.1634 en Jasper bij erfdeling toegescheiden op 1.4.1663, huis "in Milanen" op de Marct/Botermarct te 's-Hertogenbosch, Jasper aanbestorven via zijn ouders; te Carckhoven onder Oisterwijk; renten, chijnsen en kapitalen.
08.12.1668 | R 1644 | f 128v

Aert zoon van Wouter Hendrick CLINGH bij Cathelijn zijn huisvrouw dochter van Aert Jan CONINCX; Johan ROEFFENS, Gerit Hendrick DELIS en Matthijs DIRCXE, gemachtigd van Hendrick, Lijsbeth en Adriaentie, allen kinderen van Wouter en Cathalijn voorsz, voor schepenen van Gilse op 19.12.1668 gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Lith, Litoijen en Kessel.
01.02.1669 | R 1644 | f 227

Opening van het besloten testament van Matheus BRUL, raad van 's-Hertogenbosch en Maria CHAPPIEN, gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 16.10.1643, op verzoek van Maria CHAPPIEN, weduwe, Beatrix weduwe van Nicolaes BRUL, moeder van de testateur, Jacobus LEIJENDECKER in naam van Helena BRUL weduwe van Johan LEIJENDECKER; Johan van den BERCH en Gijsbrecht van HAMEL, executeurs testamentaire.
Mutueel testament. Legaat aan Maria WILT, dienstmaagd.
Na overlijden van de langstlevende gaat de helft van de goederen naar de familie van de testateur en de andere helft naar de familie van de testatrice.
De erfgenamen zijn: Leonart BRUL en vrouw: oom van de testeur en Henrick BRUL, eveneens oom van de testateur; Mattheijs, Nicolaes, Bartholomeus en Clara, kinderen van Cornelis BRUL - broeder van de testateur - bij Susanna HEURSCH; Jan zoon van Johannes, ook zoon van Cornelis en Susanna voors, voor 1/5 deel; Nicolaes BRUL, broeder van de testateur, voor 1/5 deel; Mattheijs, Johanna, Maria en Margaretha, voorkinderen van Nicolaes voorsz bij Margriet BLANCKERS, voor 1/5 deel; Maria enige dochter van Abraham BRUL, broeder van de testateur, bij Anna GIER zijn huisvrouw, hertrouwd met Ds. Pittinus, predikant te Riel, voor 1/5 deel, Geertruijd zuster van de testateur gehuwd met Jan LEIJENDECKER, voor 1/5 deel, allen van de zijde van Matheus BRUL. Jan CHAPPIEN, vader testatrice, voor 1/3 deel; Jan en David CHAPPIEN, beiden broeders van de testatrice, ieder voor 1/3 deel.
23.03.1669 | R 1644 | f 297

Adriaen Willem GOOSSENS man en momboir van Lijske zijn huisvrouw, dochter van Adriaen Gerit VERHUEVE, Gerit Adriaen VERHUEVE en Jan Jan van STRAETEN momboirs over de onmondige kinderen van Jan Jan van HELVOIRT bij Maijke dochter van Adriaen VERHUEVE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Martinus (?) Adriaen VERHUEVE, hun broeder, resp oom: te Haeren.
30.03.1669 | R 1644 | f 332

Mr Jacob, advocaat te 's-Hertogenbosch, Johan, Wouter en Catharina, kinderen van wijlen Mr Johan van AFFOIRDEN, advocaat te 's-Hertogenbosch bij Johanna van TUIJL, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 20.6.1669.
28.06.1669 | R 1644 | f 415v

Nicolaes BUIJTEN, koopman in wijnen te 's-Hertogenbosch, man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan Willem SOMERS; Jacob van LIER, ook koopman te 's-Hertogenbosch, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Marcelis Herman van BERGEN, op hen verstorven, gepasseerd voor notaris Peter van HAESTRECHT.
08.07.1669 | R 1644 | f 432v

Jan zoon van Roelof van DIEPENBEECK bij Maijke van BOCHOVEN, zijn huisvrouw en zijn zusters: Johanna en Petronella, dochters van Roelof en Maijke voorsz; Aert TIJBOSCH man en momboir van Maijke zijn huisvrouw en Jan van de GRAEFF in huwelijk hebbende Anneke, beiden ook dochters van Roelof en Maijke voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 25.7.1669 voor notaris Johan ROEFFENS.
26.07.1669 | R 1644 | f 443

Huijbert zoon van Jan WILLEMS bij Anneke zijn huisvrouw, Dirck Gerit SPIERINCX in huwelijk hebbende Willemke ook dochter van Jan en Anneke, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Nuland.
10.08.1669 | R 1644 | f 448v

Margaretha, Franchoijs en Wijnandt kinderen van wijlen Dirck van BERCKEL bij Maijke zijn huisvrouw dochter van Wijnandt van ROSANDT, Gijsbert van GRINSVEN en Rogier van ORTEN momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Dirck ook zoon van Dirck van BERCKEL en Maijke voorsz, bij Helena dochter van Jan van GRINSVEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, krachtens testament gepasseerd op 11.8.1663 voor notaris Jacob de BIE: te 's-Hertogenbosch het huis "in de Ploegh" in de Vuchterstraat, het huis "het Groene Laecken" in de St Jorisstraat; renten en chijnsen.
19.08.1669 | R 1644 | f 454

Anthoinette HERINCX, voor haarzelve en voor haar zuster Catharina HERINCX, ter eenre; Matthijs en Goijaert zonen van Leendert Willem MEULENBROECK, ter andere zijde: erfdeling van goederen, op hen verstorven: Den Dungen.
05.11.1669 | R 1645 | f 35

Huijbert Cornelisse van BOCXTEL, vader van zijn onmondige kinderen bij Maria zijn huisvrouw dochter van Pauwels Jan AERDEMANS, Corstiaen van BOCXTEL momboir over deze onmondigen, ter eenre; Philips van STRAETUM man en momboir van Agnees zijn huisvrouw dochter van Pauwels Jan AERDEMANS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis met drie cameren daar achter op de Vuchterendijck, door Pauwels Jan AERDEMANS gekocht van Dirck zoon van Jacob Dirck AERTSE op 9.9.1644; huis in de Orterstraat door Joost Martens van VECHEL ten Thijns gegeven aan Pauwels voorsz op 13.6.1634; een huis op de Vuchterendijck gekocht door Pauwels van Matthijs Jan van BELSEN en Jenneke Peter PRIEM op 16.3.1650, het huis "in de Valck" door Pauwels gekocht op 18.2.1651 van Jacob Jaspers de BRUIJN; Haren, Heesch; renten.
15.11.1669 | R 1645 | f 46

Matthijs en Goijaert zonen van Leendert Willem MEULENBROECX bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van Jacob THEIJSSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
18.04.1670 | R 1645 | f 188

Udo Melchior VERWEIJ, tot behoef van zijn moeder, Johanna de BIE weduwe van Johan VERWEIJ, ter eenre; Lambert van HELVOIRT medicinae doctor, gemachtigd van zijn moeder, Deliana VERWEIJ weduwe van Matthijs van HELVOIRT, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Lambert de BIE en Hendricxke van BALE, verkregen bij erfdeling op 15.10.1668, die onbedeeld zijn gebleven, te Cromvoirt.
(zie: R 1644 f 11).
24.04.1670 | R 1645 | f 196

Willem, Peter, Jacob, Henderske en Anneke, allen kinderen van Gerit Jacob van GRINSVEN bij Geertruijd dochter van Willem AERTS; Jan Aertse van GRINSVEN en Gerit Anthonis VUCHS, momboirs over het onbejaarde kind van Claes Jans van GRINSVEN bij Merike zijn huisvrouw dochter van Gerit en Geertruijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
09.05.1670 | R 1645 | f 209v

Hendrick TIELEMANS, ter eenre en Pauwels van ANTWERPEN man en momboir van Helena zijn huisvrouw, dochter van Hendrick van SCHIJNDEL, eerder weduwe van Laureijns TIELEMANS, broeder van Hendrick voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Laureijns voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "de Gapert" in de Ortenstraat, drie huiskens in de St Jacobstraat; te St Oedenrode; renten en pachten.
08.08.1670 | R 1645 | f 296

Hendrick Hendrick SMULDERS en zijn kinderen, voor 1/3 part; Herman en Hendrick, beiden zonen van Aert van EMPEL in huwelijk hebbende Merike zijn huisvrouw dochter van Hendrick SMULDERS, Dirck Willem CUIJPERS man en momboir van Marij zijn huisvrouw dochter van Aert en Merike voorsz, voor 1/3 deel; Peter zoon van Willem Peter SEBE bij Willemke dochter van Hendrick Aert SMULDERS, Hendrick WAUTERS man en momboir van Merike zijn huisvrouw, Willem GOIJAERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Henderske, alle drie, kinderen van Willem Peter SEBE bij Willemke voorsz; Jan HUIJBERTS en Hendrick WAUTERS, momboirs over de drie onmondige kinderen van Jan HENDRICX bij Heijlke dochter van Willem en Willemke voorsz, voor het resterende 1/3 gedeelte, allen erfgenamen van Jan Hendrick SMULDERS, gaan erfdeling aan ven zijn goederen krachtens het testament, gepasseerd voor notaris P. de LOUW op 15.10.1663: te Den Dungen en St Michielsgestel.
Herman, Hendrick en Dirck Willem CUIJPERS gaan op 26.8.1670 een subdivisie aan (R 1645 f 368).
De erfgenamen van het laatste 1/3 part, gaan subdivisie aan op 4.2.1671 (R 1645 f 465).
26.08.1670 | R 1645 | f 312v

Abigael de PRONIX weduwe van Franciscus de WAEL, predikant te 's-Hertogenbosch, ter eenre; Dominicus Samuel de WAEL, predikant, Elisabeth de WAEL weduwe van Martinus van LITH, secretaris van Someren en Asten en Dominicus Godefridus de RUIJTER man en momboir van Maria zijn huisvrouw, ter andere zijde, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Franciscus de WAEL.
19.09.1670 | R 1645 | f 342

Willem, Jan Hendrick en Peter, kinderen van Dielis Jansen van der STEEN bij Arike zijn huisvrouw dochter van Willem Hendriks van GRIENSVEN, Jacob PETERS man en momboir van Hilleken zijn huisvrouw, Hendrick PETERS in huwelijk hebbende Jenneke, allen dochters van Dielis en Arike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel en Berlicum.
06.10.1670 | R 1645 | f 345

Aert en Hendrick zonen van wijlen Sijmon JOORDENS bij Henderske dochter van Hendrick van ECHT: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Johan ROEFFENS.
20.10.1670 | R 1645 | f 364

Jan, Hendrick, Theunis en Dirck, zonen van Hendrick GOOSSENS bij Merike dochter van Theunis Janse STRICK; Dirck Claesse man en momboir van Cathelijn zijn huisvrouw ook dochter van Hendrick en Merike voorsz, voor de helft; Jan zoon van Cornelis Theunis Janse STRICK zijn huisvrouw, voor hemzelve en gemachtigd van Theunis, Gerit en Cathelijn, alle drie kinderen van Cornelis voorsz en van Peter Geraert MAES man en momboir van Neesken zijn huisvrouw, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Neeske Theunis Janse STRICK: den Dungen.
11.11.1670 | R 1645 | f 379

Jan zoon van Elias VERHEIJE bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Eijmbert HOPPENBROUWERS; Adriaen Joordens van der WAERDEN man en momboir van Anneke dochter van Elias en Elijsabeth voors, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Oirschot onder Narrenbest.
17.04.1671 | R 1645 | f 532

Rogier van LEEFDAEL, Heer van Deurne, raad en rentmeester-generaal van de episcopale goederen in stad en meijerij van 's-Hertogenbosch, ter eenre; Frans Jan ARIENS man en momboir van Geertruijdt zijn huisvrouw dochter van Willem JACOBS, Ancem ELIJAS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Theijs Ariens van HERETOM, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van landerijen te Schijndel, "de Papencamp".
Frans en Ancem gaan op dezelfde dag een subdivisie aan (R 1646 f 77v).
28.08.1671 | R 1646 | f 75

Jan Jacobs van VUCHT man en momboir van Jacomina zijn huisvrouw dochter van Anthonij JONGERS bij Anna dochter van Hendrick van GERWEN, ter eenre; Jan en Adriaentje, kinderen van Jan SANTEGOETS bij Engelke dochter van Jan van de SANDE; Jan Hendricx ter AA man en momboir van Maria, Peter Ancems van TUIJL man en momboir van Hilleken, dochters van Jan en Engelke voorsz; Aert Willems HAUBRAECKEN man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van Henricx zoon van Jan en Engelke voorsz, voor henzelven en in naam van hun zuster Jenneke, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een hoeve te Munsel in t Elsbroek, Baronnie van Boxtel, die zij onbedeeld bezitten.
14.09.1671 | R 1646 | f 97v

Nicolaas Ambrosius van ORTEN en Reijnier van ROOSMAELEN, momboirs over Johan, onmondige zoon van wijlen Dirck van ROOSMAELEN bij Johanna zijn huisvrouw, dochter van Jan van HELVOIRT, voor 1/3 gedeelte; Peter AELEMANS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Dirck van ROOSMAELEN en Johanna voorsz, voor 1/3 part; Johan ROEFFENS notaris te 's-Hertogenbosch man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw, ook dochter van Dirck en Johanna voorsz, voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch: het huis "het Wilt Vercken, aan de Zijle, door Dirck gekocht van Hendrick Laureijns HENDRICXSEN, op 17.7.1642; een huis aan de Zijle, Dirck voorsz aanbestorven via Hendrick COELBORNERS; Helvoirt en chijnsen.
NB Johan van ROOSMAELEN krijgt nog een legaat, krachtens testament van Dirck en Jenneke, gepasseerd op 2.4.1669 voor notaris Joachim van GRINSVEN.
18.09.1671 | R 1646 | f 110

Jan zoon van Adriaen SPIERINCX, voor 1/4 part; Willem zoon van Cornelis zoon van Jan zoon van Adriaen SPIERINCX, voor hemzelve en voor zijn zuster Jenneke, tesamen ook voor 1/4 part; Adriaen en Hendrick zonen van Hendrick zoon van Hendrick DELISSE bij Anneke dochter van Adriaen SPIERINCX, voor henzelven en voor hun zusters Lijske en Jenneke, voor 1/4 part; Hendrick, Cornelis en Adriaen, zonen van Frans Hendrick FRANSSEN bij Aelke dochter van Adriaen SPIERINCX, voor henzelven en voor Mechtelt, hun zuster, alsmede voor de kinderen van Marten PETERS en Anneke dochter van Laureijns Hendrick FRANSSEN bij Aelke voorsz en Merike dochter van Franck LAUREIJNSSEN weduwe van Ghijsbert RUTTEN, tesamen voor het resterende 1/4 gedeelte, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen Janse SPIERINCX, krachtens zijn besloten testament, gepasseerd op 8.7.1669 voor notaris J. van den HEUVEL en geopend op 3.12.1671: Den Dungen, St Michielsgestel; renten.
14.01.1672 | R 1646 | f 250v

Johan, zoon van Jan van den BOSCH bij Maijke dochter van Peter VERHALLEN, Philippus de LELIE, momboir in plaats van zijn overleden vader, over Peter zoon van Jan en Maijke voorsz, voor deze deling aangesteld, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen hun tante Jenneke Peter VERHALLEN, krachtens haar testament, gepasseerd voor notaris Hendrick van DEURSEN op 4.6.1658: pachten, renten, chijnsen en obligaties.
18.03.1672 | R 1646 | f 312

Jacob zoon van Joost Gijsberts van der ACHTER bij Allegonda dochter van Jan van NIMWEGEN, voor 1/6 part; Allegonda dochter van Joost en Allegonda voorsz - voor zichzelve - alsmede actie en transport hebbende van haar broeder Ghiisbert zoon van Joost en Allegonda voorsz en dus voor 2/6 deel; Jacob SCHENCK man en momboir van Perijntje zijn huisvrouw voor 1/6 deel, Aert van den HEUVEL man en momboir van Maria zijn huisvrouw, ook voor 1/6 deel, allen dochters van Joost en Allegonda voorsz; Pauwels HOEFNAGELS en Philippus van ROOSMAELEN, momboirs over de twee minderjarige kinderen van Joost voorsz, voor het resterende 1/6 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch de helft in het huis "de Slange" in de Kerckstraat, welk huis in zijn geheel gekocht is door Joost van der ACHTER op 16.5.1669 van Hastingh HARCOURT; een huis in de Lange Putstraat door Joost Gijsberts van der ACHTER gekocht van Gerrit Florisse van der HORST op 15.3.1663; renten, chijnsen en obligaties.
01.04.1672 | R 1646 | f 342

Johannes BREUCKERS, man en momboir van Hillegonda NOPPEN en Rudolph NOPPEN, kinderen van Roeloff NOPPEN bij Margaretha van BERCKEL, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Margaretha van BERCKEL, gepasseerd voor notaris Hendrick van DEURSSEN op 17.3.1667.
13.04.1672 | R 1646 | f 369

Anthonij zoon van Peter van GEFFEN bij Catharina dochter van Leonart van OIRSCHOT, voor 1/4 deel; Adriaen van OOSTAIJEN en Jan Loef van de GRAEF momboirs over de twee onbejaarde kinderen van Jenneke dochter van Adriaen van OOSTAEIJEN bij wijlen Leonart ook zoon van Peter van GEFFEN, voor 1/4 part; Goossen Janssen VERHAEREN en Wouter MULDERS momboirs over de twee onbejaarde kinderen van Wouter voorsz bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw, ook dochter van Peter van GEFFEN, voor 1/4 part; Hendrick van DEURSEN, notaris en Laureijns VERHAEREN, deelvoogden over de kinderen van Margaretha van WEERT weduwe van Willem zoon van Peter van GEFFEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders: te 's-Hertogenbosch het huis "In de Halve Maen" op de Vuchterendijck bij de Cornilius kapel, het huis: "in de Wijnkan" en nu geheten "de Letter" op de Vuchterendijck tussen de poorten, het huis "het Bont Pertjen" op de Vuchterendijck en nog cameren aan de Weversplaats; Deuteren; renten en chijnsen.
13.09.1672 | R 1646 | f 447

Gerardus van BOECHOLT man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Willem Thomas van GESTEL bij Margaretha van de VEN; Johan MAES man en momboir van Theresia zijn huisvrouw ook dochter van Willem en Margaretha voorsz - na voorgaande renunciatie van de boedel door Andries van GESTEL, sergeant in de compagnie van Frans van ARCKEL en Hendrick van SCHRIECK man en momboir van Maria ook dochter van Willem en Margaretha voorsz, op heden gepasseerd - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de twee Snoeken" op de Cruijsstraat, door Mr Cornelis van den MERENDONCK ten chijns uitgegeven aan Willem Thomas van GESTEL op 2.12.1634, twee cameren achter de "Cruijstel" of "Mandemackers"; te St Michielsgestel, Vught.
07.11.1672 | R 1647A | f 9

Catharina en Mechtelt, dochters van Andries Peters van WEERT bij Maijke Leonarts CRANEN, elk voor 1/4 part; Jan van der ACHTER man en momboir van Anneke zijn huisvrouw ook dochter van Andries en Maijke voorsz, voor 1/4 part; Jan Jasper van BELSEN en Gerit VERVOERDE momboirs over Arnoldus zoon van Hendrick BUCKINCX bij Perijntje ook dochter van Andries en Maijke voorsz, voor het resterende 1/4 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, krachtens hun testament: renten, chijnsen en obligaties.
10.01.1673 | R 1647A | f 64v

Peter, Marike, Ooijke en Henderske, kinderen van Jan Hendrick EIJCKEMANS bij Geertruijdt JOOSTEN, zijn huisvrouw gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
13.01.1674 | R 1647A | f 84v

Sebastiaen SCHELLEKENS vader en voogd van Catharina zijn onbejaarde dochter bij Maria van CATTENBURCH; Willem van CATTENBURCH en Johan Louis van CATTENBURCH, voor henzelven en voor hun zwager Johan VINCK man en momboir van Helena van CATTENBURCH, allen erfgenamen van wijlen Dirck van CATTENBURCH, president van 's-Hertogenbosch, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Dirck voorsz, gepasseerd voor notaris Jurriaen van LEUVEN.
10.07.1674 | R 1647A | f 173v

Joncker Bartholomeus d'ORLOT, luitenant in de compagnie van capiteijn van der DUSSEN, in garnizoen tot 's-Hertogenbosch en Johanna JORDAEN.
Mutueel testament.
20.04.1674 | R 1647A | f 173v

Ambrosius en Elisabeth kinderen van Tieleman Jans van OLDENZEEL bij Beatrix, dochter van Ambrosius JANSEN; Ceel WILLEMSE, momboir over de vijf onmondige kinderen van Jan, ook zoon van Tieleman en Beatrix, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "In de Witte Schoen" in de Hinthamerstraat naast de Franse Kerk, een huis, naast het Groote Gasthuijs, in de Gasthuijsstraat; obligaties, renten, chijnsen.
07.01.1675 | R 1647B | f 17

Jan zoon van Theunis Janse van UDEN bij Margriet dochter van Gerit CLAESSE; Jan JACOBS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw; Joris GHIJSBERTS in huwelijk hebbende Catelijn, beiden dochters van Theunis en Margriet voorsz; Pauwels ARIENS en Theunis JANSSEN, momboirs over Joorden onmondige zoon van Jan ARIENS bij Anneke dochter van Theunis en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Middelrode onder Berlicum; in het Boschbroek.
29.01.1675 | R 1647B | f 41

Franchoijs Dominicus van de VELDE, licentiaat in de rechten, voor 1/3 deel; Maria Anna MUTSAERTS weduwe van Johan SNELLE, voor 1/3 part; Dingman MATTHIJSE momboir over de onmondige kinderen van Sebastiaen SWAEN bij Anna MUTSAERTS, gemachtigd voor schepenen van Terheijde op 12.2.1675, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen Peter MUTSAERTS, krachtens zijn testament gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 22.9.1658 en mede van de goederen van wijlen hun grootvader: chijnsen, renten en obligaties.
13.09.1675 | R 1647B | f 161

Jacob zoon van Jacob GHIJSSELEN bij Maria van ENGELEN; Jacobus zoon van wijlen Jan de BACKER bij Agnees dochter van Jacob GHIJSSELEN voorsz; Mr Cornelis van HORENBEECK, advocaat te 's-Hertogenbosch, man en momboir van Margaretha dochter van Jan en Agnees voorsz en nog Jan Adriaen de BACKER approbatie van de subdivisie van de goederen, gepasseerd voor notaris Gerard van ASTEN, van de goederen, hen bij erfdeling gepasseerd voor notaris Johan ROEFFENS op 23.8.1673, toegescheiden.
21.11.1675 | R 1648A | f 39v

Jan Mattheus, Theuniske en Hilleke, kinderen van Theunis Jan van den HEUVEL bij GerÝtje dochter van Theodoor JANSEN; Lambert JANSEN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw ook dochter van Theunis en Geritje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St. Michielsgestel, Hintham.
02.12.1675 | R 1648A | f 58v

Johan van LOOCKERENBERCH man en momboir van Johanna dochter van Sijmon van KELST bij Mechtelt van den BERCKENBOSCH; Gerardus zoon van Sijmon en Mechtelt, geassisteerd met zijn grootmoeder maternel Johanna ROOMERS weduwe van Robbrecht van den BERCKENBOSCH, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 23.4.1676 gepasseerd voor notaris Johan ROEFFENS.
24.04.1676 | R 1648A | f 170

Peter van KUIJCK man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Rogier Seger EELKENS, erfgenaam volgens testament van wijlen Franchoijs VOGELS en Mechtelt Seger EELKENS, gepasseerd voor notaris Gilles KETGEN op 21.10.1649, voor de helft; Willem van GESTEL weduwnaar van Cornelia HAUBRAECKEN, Geertruijdt HAUBRAECKEN weduwe van Gerardus van AVENNE en Maria HAUBRAECKEN, haar zuster, Jan van HERPE man en momboir van Barbara HAUBRAECKEN; Willem van GESTEL en Jan van HERPE voorsz momboirs over Joris onmondige zoon van Nicolaes HAUBRAECKEN, voor de andere helft, allen eveneens erfgenamen volgens het testament van wijlen Guilliaem zoon van wijlen Baudewijn van GILS, gepasseerd voor notaris Joachim van GRINSVEN op 4.5.1648, gaan erfdeling aan van goederen: renten en chijnsen.
23.07.1676 | R 1648A | f 221

Willem en Anneke, Hendrick Dielis van der STEEN, man en momboir van Jenneke, allen kinderen van Jan Willem van der DONCK bij Geritje WILLEMS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
02.01.1676 | R 1648A | f 95v

Hilleke weduwe van Jacob Peter SMITS, ter tochte; Theunis Peter SMITS en Peter van de STEEN, deel-momboirs over de drie onmondige kinderen van Hilleke voorsz bij wijlen Jacob voorsz, ten erfrechte, voor de helft; Claes en Jan zonen van Jan Hendrick van GRINSVEN, Peter LUIJCAS in huwelijk hebbende Arike, Jan Gerits van den MUGHEUVEL man en momboir van Hilleke, beiden dochters van Jan Hendricx van GRINSVEN voorsz voor de andere helft: gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henderske Jansen van GRINSVEN: Berlicum.
28.10.1676 | R 1648B | f 12

Jan en Marten de LEEUW momboirs over Aldegonda dochter van Jan de LEEUW voorsz bij Jenneke dochter van Hendrick Wouters BUS, ter eenre; Jan van DIJCK en Jacob HUIJGERMANS momboirs over de vier onmondige kinderen van Johanna DRIESSEN te voren weduwe van Godefridus zoon van Gooswijn VERHEIJE bij Barbara dochter van Hendrick Wouters BUS en thans huisvrouw van Jan van DIJCK, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick BUS voorsz: te 's-Hertogenbosch in de Vuchterstraat over de Molenbrug, door Jasper zoon van Cornelis Jan LAUREIJNSEN verkocht op 26.1.1617 aan Hendrick voorsz; een huis tegenover de Barabara capel door Willem SWERTSE verkocht aan Hendrick voorsz op 23.4.1630; een camer op de Vuchterendijck; renten en chijnsen.
14.03.1677 | R 1649A | f 129

Cornelis en Johan BECX, kinderen van wijlen Peter BECX bij wijlen Margriet van de KEER zijn huisvrouw: erfdeling van het huis "het Wit Leeuwken" in de Hinthamerstraat, dat zij onbedeeld bezitten en hen aanbestorven via hun ouders.
08.04.1677 | R 1649A | f 164v

Adriaen en Hendrick zonen van Hendrick DELISSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun zusters: Jenneke en Lijske: Den Dungen, St Michielsgestel.
06.05.1677 | R 1649A | f 187

Arnout SNEL man en momboir van Johanna dochter van Laureijns DONCKERS bij Gerardina dochter van Aert van den HEUVEL; Laureijns voorsz vader en momboir over Anthonij, Gerardus en Arnoldus zijn onmondige kinderen bij Gerardina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Ida dochter van Aert van den HEUVEL: te 's-Hertogenbosch het huis "In de Witte Schoen" in de Hintemerstraat, het huis "Het Schip" op de Vischmarkt; Waalwijk, Empel; renten, chijnsen en pachten.
05.02.1678 | R 1649B | f 85

Jan zoon van Jan Rut MICHIELSE bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Jan Jan DANCKER; Delis zoon van Rut zoon van Jan Rut MICHIELSE bij Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
17.06.1678 | R 1649B | f 161v

Jan en Thonis zonen van Geraert THONISSE bij Oijken dochter van Goijaert Jan STRICK; Peter Peter BROEREN in huwelijk hebbende van Arike zijn huisvrouw dochter van Geraert en Oijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Berlicum.
28.10.1678 | R 1650A | f 8

Cornelis GANS, Heer van Nuland etc en Oud-president van 's-Hertogenbosch, momboir honorair en Nicolaes BLOM, controlleur van de fortificaties van 's-Hertogenbosch, momboir over Maria onmondige dochter van wijlen Adriaen GROENHOOFT, auditeur militair te 's-Hertogenbosch bij Anna dochter van Franchoijs BLOM bij Maria SPRONCK; Johan Hendrick van GOOLE, luitenant in een compagnie paarden van ritmeester LEEFDAEL, man en momboir van Catharina ook dochter van Adriaen GROENHOOFT, Henriette Maria, dochter van wijlen Nicolaes zoon van Franchoijs BLOM en Maria voorsz, gaan approbatie aan van de erfdeling van de goederen van Franchoijs en Maria, gepasseerd voor notaris Johan van CAMPEN op 20.4.1677.
10.12.1678 | R 1650A | f 48

Henriette Maria, dochter van wijlen Nicolaes, commies van de ammonitien van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Franchoijs BLOM, bij Maria SPRONCK, ter eenre; Johan Hendrick van GOOLE luitenant in een compagnie paarden van ritmeester LEEFDAEL man en, momboir van Catharina dochter van Adriaen GROENHOOFT auditeur militair te 's-Hertogenbosch bij Anna dochter van Franchoijs en Maria voorsz; Cornelis GANS, Heer van Nuland, in Bommenede, Beloijs etc. oud-president van 's-Hertogenbosch, momboir honorair en Nicolaes BLOM, controlleur der fortificaties van 's-Hertogenbosch, momboir testamentair over Maria ook dochter van wijlen Adriaen GROENHOOFT, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: obligaties.
10.12.1678 | R 1650A | f 49

Johan Hendrick GOOLE, luitenant in een compagnie paarden van ritmeester LEEFDAEL, in huwelijk hebbende Catharina dochter van wijlen Adriaen GROENHOOFT, auditeur militair te 's-Hertogenbosch bij Anna dochter van Franchoijs BLOM bij Maria SPRONCK, ter eenre; Cornelis GANS, Heer van Nuland etc, oud-president van 's-Hertogenbosch, momboir honorair en Nicolaes BLOM, controlleur van de fortificaties te 's-Hertogenbosch, testamentaire momboir, over Maria dochter van Adriaen GROENHOOFT, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen, toegevallen bij erfdeling op 20.4. 1677: te 's-Hertogenbosch het huis "de Gouden Blom" op de Hooge Steenwech, drie huizen over de Brug in de Nieustraet pakhuis en nog drie huizen in de Minderbroederstraat, het huis "In den Ancker" in de Hinthamerstraat op de hoek van de St Anthoniestraat en het huis "de Eijerdop" in de Hinthamerstraat; het pand "de St Jacobs Pastorije" op het St Jacobskerkhof, het poorthuis van het Baselaars klooster en nog meerdere cameren; obligaties.
10.12.1678 | R 1650A | f 52v

Johanna, Theodora, Anna en Maria, dochters van wijlen Peter THOLINCK, Mr Verwer, bij Maria van de GRACHT; Theodoor BLOMMAERTS, advocaat te 's-Hertogenbosch en Anthonij de WILDE, koopman, momboirs over de onmondige kinderen van Franciscus van REIJSWIJCK, koopman te Antwerpen bij Catharina dochter van Peter en Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Hintemerstraat, Roosmalen; renten en obligaties.
17.12.1678 | R 1650A | f 64

Martinus DONCKERS man en momboir van Mechtelt, Maria en Deliana, kinderen van Gijsbert van BOCXMEER bij Catharina van SUSTEREN: approbatie van de goederen van wijlen hun ouders gepasseerd op 11.1.1679 voor notaris Willem VOS.
12.01.1679 | R 1650A | f 96v

Jaspar, Hendrick, Adam, Wilhelmus, Baltus en Nicolaes, zonen van Cornelis van HEESWIJCK bij Isabella van LIEBERGEN, Hendrick voorsz nog gemachtigd van Aelbert van SALINGEN man en momboir van Helena Maria ook dochter van Cornelis en Isabella voorsz, gemachtigd voor schepenen van Nijmegen op 17.4.1678, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis aan de Peperstraat, eertijds "in het Moleneijser" en nu "in de Gulden Swaene" op 22.1.1648 verkocht door Geraert Govert van de VEN weduwnaar van Jenneke dochter van Wouter Sanders van HOESSEN aan Cornelis zoon van wijlen Jasper zoon van Willem Adriaen van HEESWIJCK; obligaties.
27.01.1679 | R 1650A | f 115v

Wilhelmus, Johannes en Jacobus zonen van Jacob van LIER bij Aldegonda dochter van Jacob Laureijnsen van EMPEL; Michiel Le HARDIJ man en momboir van Anna, ook dochter van Jacob en Aldegonda voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
09.03.1679 | R 1650A | f 161

Aert, Jan en Aldegonda, kinderen van wijlen Augustijn van IJPEREN bij Christina dochter van Anthonie Jansen LODEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader en door afgaan van de tocht door hun moeder op 7.3.1679: te 's-Hertogenbosch een huis in de Corenstraat door Jan LAUREIJNS en Marten JUTTENAER verkocht aan Augustijn voorsz op 14.10.1648; obligaties.
09.03.1679 | R 1650A | f 163v

Jacob JANSE en Jan GERRITS, momboirs over Adriaen zoon van Marten ARIENS bij Geritje dochter van Jan FRANSSEN, voor de helft; Lambert DENISSEN weduwnaar van Geritje dochter van Jan FRANSSEN en momboir over zijn zoon Jan bij Geritje voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van Geritje voorsz: Den Dungen.
22.03.1679 | R 1650A | f 174

Gijsbert zoon van Jan van BACXEN bij Maria dochter van Anthonij BROCK, voorzien van brieven van venia aetatis, op 31.1.1679 verkregen voor de Raad van Brabant te 's-Gravenhage; Anthonij van KESSEL, procuratie hebbend van Ghijsbert zoon van Franchoijs van KESSEL bij Elisabeth van BACXEN en van Johan van HAVEREN, koopman te Cadix, man en momboir van Adriana zijn huisvrouw ook dochter van Franchoijs en Elisabeth voorsz - procuraties gepasseerd voor notaris Jacob van CAMPEN op 10.6.1676 en voor notaris Dirck van der GROEVE te Amsterdam op 3.3.1679 resp. - Michiel van TILBORCH, procuratie hebbende van zijn broeder Johan, zoon van Matthijs van TILBORCH bij Cornelia van BACXEN, gepasseerd voor notaris Sijmon van STOCKUM op 18.1.1679 en nog in naam van zijn absente broeder Joost, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Johanna van BACXEN: renten, chijnsen, obligaties en contanten.
Subdivisie van de portie van Joost op dezelfde datum (zie: R 1650A f 258v).
15.06.1679 | R 1650A | f 252

Reijnier PULTIER man en momboir van Henderske zijn huisvrouw, dochter van Jan Herman de PESSER bij Geertruijdt dochter van Jan Thomassen VELP; Hendrick Aerts van NIEL weduwnaar van Elijsabeth ook dochter van Jan en Geertruijdt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vrouwen ouders: te 's-Hertogenbosch drie cameren in het Straatje van Best, door Geertruijdt voor de helft gekocht op 17.1.1644 chijnsen en tienden.
28.06.1679 | R 1650A | f 282v

Bartel, Geertruijdt en Maria, kinderen van Lambert van WAERDEN bij Johanna POOLEN, Johan Baptista BUNNEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van Lambert en Johanna voorsz, mede in naam van Anna en Johannes Baptista DUNGEN man en momboir van Wilhelmina, allen dochters van Lambert en Johanna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Someren, Gennep, Eindhoven, Stratum en Blaerthem: renten.
13.07.1679 | R 1650A | f 294v

IJgrom, Huijbertus en Hillegonda, kinderen van Reijnier IJgroms van RUERMONDT bij Aldegonda dochter van Jacob de BRUIJN, voor henzelven en voor hun zuster Petronella; Peter KARMANS man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Reijnier en Aldegonda voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, wijlen hun grootvader en wijlen hun oom Cornelis de BRUIJN.
25.11.1679 | R 1650B | f 20v

Odilia Justina DEDEL; Mr Nicolaes van de GEVEL, gemachtigd op 1.1.1679 voor notaris Willem VOS door Godefridus Justus van DEDEL; Johan van OPHUIJSEN in huwelijk hebbende Catharina DEDEL, allen kinderen van wijlen Cornelis DEDEL, advocaat te 's-Gravenhage bij Anna SUIJSKENS van DINTHER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Thorenstraat, "het Haentje" Heesch, Roosmaelen; renten.
25.11.1679 | R 1650B | f 37v

Jan en Willem zonen van Hendrick de BEVER, ieder voor 1/3 part; Hendrick, Jan, Adriaen en Jenneke, kinderen van Evert Hendricx de BEVER, Claes Jansen SPIERINCX man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Evert voorsz en hem fort en sterk makende voor Cathalijn, absente zuster van Maria, allen voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Adriaen Hendricx de BEVER: te Boxtel.
25.11.1679 | R 1650B | f 41

Sijmon zoon van Marten CRABEELS bij Lucretia dochter van Jan Goossen de PESSER, voor hemzelve en in naam van Barbara zijn zuster, voor de helft; Maria van GRINSVEN weduwe van Jan Goossen de PESSER, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Everaert Goossen de PESSER: obligaties, renten en schepen geloften.
08.12.1679 | R 1650B | f 52

Hendrick Adriaen CLAESSEN en Anthonie zoon van Jan SPIERINCX bij Neesken dochter van Adriaen CLAESSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Matthijs Adriaen CLAESSEN, hun broeder, resp. oom: Den Dungen.
21.12.1679 | R 1650B | f 68v

Arnoldus zoon van Aert van den HEUVEL bij Magdalena van HEMSTELROIJ, voor de helft; Anthonij zoon van Laureijs DONCKERS bij Gerardina dochter van Aert Jochums van den HEUVEL; Arnout SNEL man en momboir van Johanna dochter van Laureijs voorsz; Johan van ESCH en Willem VOS in naam van Gerardus en Arnoldus, ook zonen van Laureijs voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Margaretha van HEMSTELROIJ: renten en pachten.
De "condividenten ter andere zijde" gaan subdivisie aan van de goederen, hen toegescheiden, op dezelfde datum (zie: R 1650B f 100v).
01.12.1680 | R 1650B | f 100v

Geraert zoon van Ermert Jan ERMERTS en Peter Willems GLAUDEMANS man en momboir van Maria zijn huisvrouw, ook dochter van Ermert voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Dirck DENISSE en Merike Jan HERBERTS, hun grootouders, aangegaan op 6.1.1676.
20.03.1680 | R 1650B | f 134

Cornelis zoon van Adriaen MULDERS bij Marijke CORNELISSE; Huijbert Giele van de SANDE weduwnaar van Peterke ook dochter van Adriaen en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Helvoirt.
04.04.1680 | R 1650B | f 153v

Joncker Willem Arnout en Joncker Jacobus Dirck, zonen van wijlen Joncker Rogier van BROECHOVEN, Heer van Milheze, bij Jacquolina van der CAMP; Caspar de VOOCHT, Heer van Vormeseel, man en momboir van Isabella zijn huisvrouw, dochter van Rogier en Jacquolina voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Petronella van BROECHOVEN, weduwe van Guilliaem AERTSEN(?), gepasseerd op 25.11.1676 voor notaris Willem VOS.
06.04.1680 | R 1650B | f 157v

Andries van EMMERICK man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Willem Luijcassen van ENGELEN bij Wilhelmina ab ANGELIS; Johan ab ANGELIS momboir over Luijcas, ook zoon van Willem en Wilhelmina voorsz - oud 23 jaar - approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 25.1.1674 voor notaris Cornelis van BOXMEER en van de erfdeling van de goederen van Adriaen en Geraert van ENGELEN, gepasseerd op 8.4.1680 voor notaris Willem VOS.
09.04.1680 | R 1650B | f 162

Ghijsbert PIECK van THIENHOVEN, raad en rentmeester-generaal van de Domeijnen in Brabant in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, oud-president van 's-Hertogenbosch en Barbara van DORP: besloten testament gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch, op 5.8.1668.
Overhandigd aan schepenen van 's-Hertogenbosch door Willem PIECK, Heer van ENSPIECK, in huwelijk hebbende Cornelia Maria PIECK van THIENHOVEN.
17.06.1680 | R 1650B | f 224v