Algemeen
Bellaert Een bellaert is de voorste koe van een kudde, die de bel omheeft.
Botermarkt Zoo heette het begin der Hinthamerstraat, tusschen Markt en vroegere Gevangenpoort gelegen. Soms ook een gedeelte der Groote Markt tot aan "De Wereld" toe.
Bron: Mosmans
Cameren Algemeene naam voor den blok huizen op de Markt, ook Cremerscameren geheeten, Onderscheiden verder in lange, corte en witte cameren, welke laatste tegenover de Ridderstraat lagen.
Bron: Mosmans
Coadjutor 1. hulpbisschop
2. vicaris
Mosseltrap De steenen watertrap op de Smalle Haven, bij het graanpakhuis van de Gruyter. Vroeger eigendom van 't Vischkoopersgilde.
Bron: Mosmans
Salvegarde (sauvegarde) Wapen boven de ingang van een ruimte die strekt tot de beveiliging.
Sester Oude Bossche korenmaat
Toelast Een oude wijnmaat.
Vogelmarkt Deze werd oudtijds gehouden achter het huis Het Hert (perc. 207) aan de Groote Markt. Bereikbaar door een thans verdwenen steegje. Bron: Mosmans
Vollersgat Het open water bij het Stoomgemaal, waar de Dommel in de stad schiet.
Bron: Mosmans
Zijle Zoo noemde men een gedeelte van den Wolvenhoek en Achter het verguld Harnas. Ook Achter het Stadhuis wordt met dezen naam aangeduid. Daar Zijle eene doorstrooming of sluis beteekent, moet deze naam primitief zoo dicht mogelijk bij het water gezocht worden.