afb. Jan-Clemens Lampe

Papenhulst

Binnenstad Oost

Hier woonden in vroegere eeuwen vele kanunniken en geestelijken en lag ook hun wijnkelder, de zoogenaamde Heerenkelder (thans het lage huis, Zuidwaarts van den ingang der zoutkeet). Papen beteekent priesters, zonder eenige beleedigende bedoeling. De Papenhulst breidde zich nog over den tuin van 't Casino tot aan de Oude Diest uit, en schijnt in 1458 Wevershulst te heeten. Een steegje tenminste wordt in dat jaar gezegd te strekken, van 't Choor der St. Janskerk tot op den Wevershulst.
Mosmans
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1458
Wevershulst
Mosmans
1830
De Papenhulst
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Papenhalstr
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Papenhulst
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Papenhulst
Huisnummeromnummering 1909
1910
Papenhulst
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Papenhulst
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

Heel veel papen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 23 juni 2010
Bossche straatnamen II

De paapse straat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 30 juni 2010
Roelands

Papenhulst

De Papenhulst behoort tot de vele Bossche straten die in de loop der tijden van naam veranderd zijn. Oorspronkelijk, al in 1458, was het Wevershuis en ook hier zullen dan wel wevers hun ambacht hebben uitgeoefend. Maar langzamerhand gingen zich in deze straat en ook in de omgeving meerdere kanunniken en andere geestelijke heren van de Sint Jan vestigen waardoor de straatnaam Papenhulst geworden is. Een geestelijke werd in oude tijden dikwijls 'paap' genoemd en dat was toen zeker geen scheldwoord. De kanunniken hadden in de 16e eeuw de daar gelegen Heerenkelder in gebruik. Tussen de Heerenkelder en de Diest stond sinds 1580 het klooster der Arme Clarissen. In 1669 werd het opgeheven. Overigens is dit altijd ook wel een straat geweest met vestigingen van uiteenlopende aard. Jan Moons 'ende syne Huysvrou Aleid' richtten er een gasthuisje op voor 12 oude mannen. Adam van Mierden stichtte er een voor 13 vrouwen. Beide gasthuisjes, die nabij de Heerenkelder stonden, zijn in de 18de eeuw naar een andere straat overgebracht.
Straat in Straat uit (1984) 43
Sasse van ysselt

De Papenhulst

492
493
494
495
496
497
Noten
1.Wie zij waren zie men in Jhr. A. van der Does de Willebois Studiebeurzen IV p. 389 en vlgd.
2.Wie zij en de andere hier genoemde van Vechel's waren zie men in Taxandria I p. 178 en vlgd. en X p. 261.
3.Zijne grafzerk zie men in Dr. C.F. Xav. Smits de Grafzerken enz. blz. 5.
4.Hunne moeder was Josina Helena van Bethmeer, dochter van mr. Jan Simonszn en Henrica van Kessel, de dochter van Dirck en Hildegunda van Gerwen, welke laatstgenoemde echtelieden ook nog een zoon Andries van Kessel hadden, over wien men zie Dl. I blz. 290
5.Reg. no. 554 f. 162.
6.Men zie hierover van Heurn Historie IV p. 127, waaruit nog blijkt, dat de stad den Bosch oudtijds buiten de Vuchterpoort eveneens eene stadsvuilnisbelt had. Ten tijde van van Heurn werd het schoonhouden der straten door de stad aan eenen aannemer verpacht, die daartoe moest hebben acht werklieden en acht vuilniskarren, elk bespannen met een paard.
7.In Reg. no. 351 f. 109 vso is sprake van een morgen lands, in 1625 geïncorporeerd «in het leggen en opmaken van het fort royael van Sinte Michiel omtrent de Kleine Pettelaer tot defensie van den Bosch.»
8.Zij kocht 21 Februari 1660 van Mayken weduwe van Gerard, zoon van Cornelis Danielszn van Colen het op deze bleek staand vringhuis met de daartoe behoorende gereedschappen (Reg. no. 419 f. 342).
9.Zij was de dochter van François Jongbloet, controleur der convooien en licenten te Zalt-Bommel en Sophia Tulleken, dochter van Rutger en Francina de Leeuw.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 492-497
Verdwenen stadsbeelden

Veel en verschillende soorten scholen aan de Papenhulst

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad vrijdag 22 augustus 1997 | 13
Artikelen
1848

H.F. de Grez

Rapport der Commissie tot onderzoek der Lokalen van de Provinciale Bibliotheek enz., gedaan door den heer bestuurder
s.n. ('s-Hertogenbosch 1848)
 
1968

Kees Spierings

Zo was het toen ... (25) : Papenhulst
Brabants Dagblad vrijdag 9 augustus 1968
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Veel en verschillende soorten scholen aan de Papenhulst
Brabants dagblad vrijdag 22 augustus 1997 (foto)
 
1998

Ronald van Genabeek

Opgraving aan de Papenhulst
's-Hertogenbosch 4 (1998) 155-156
2000

Redactie

Appartementencomplex Choorstraat Papenhulst
Aannemersbedrijf P. Hoedemakers en Zn. B.V. ('s-Hertogenbosch 2000)
 
2001

Redactie

Het complex Choorstraat-Papenhulst : Een bijzonder bouwproject
Bossche Omroep zondag 14 januari 2001
 
2001

Theo Hoogbergen

Choorstraat en Papenhulst : Een onthutsende aanblik
Bossche Bladen 3 (2001) 94
2002

Wies van Leeuwen

Het stedelijk detail : Goede manieren in de omgang met het stadsbeeld
Bossche Bladen 2 (2002) 63-64
2006

Marcel van der Heijden

Oude Hulst en Papenhulst
Bossche Bladen 1 (2006) 15-16
Panden
Clarastraat
Papenhulst 2

Papenhulst F 78 (????)
Papenhulst F 81 (1880)
1881J. Schoonens (r.c. priester, rector in het klooster der Theresianen)
1908J.F. Broekman (r.c. pr rector (der carmelietessen))
Papenhulst 2 (1909)
1923Jacobus W.J.M. van Beek (rector Theresianen)
1928J.W.J.M. van Beek
1943Ph.J.A. van Hout (rector)

Papenhulst 4
Rijksmonument

Papenhulst F 80 (????)
1865wed. P. van Wamel (warmoezenierster)
1875C. Rooijackkers (warmoezenier)
Papenhulst F 82 (1880)
1881W.A. Akkermans (hovenier) - wed. C. Rooijackkers (warmoezenierster)
1908A. Ackermans (hovenier)
Papenhulst 4 (1909)
1910A. Ackermans (hovenier en veehouder)
1943C.J. Arnold (onderwijzer) - A.C. van Boxtel (hoofdonderwijzer) - W.D.M. Brekelmans (onderwijzer) - C.Th.D. Brokken (onderwijzer) - H. van Gorp (leeraar) - M.A. Kok (frater-onderwijzer) - H.W. Mitrop (R.K. ordebroeder boekh. drukkerij) - J.D.A. Westerburger (hoofdonderwijzer)
1948Fraterhuis (klooster)
1965Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid

Papenhulst F 83

Papenhulst F 83 (????)
Vervallen (1909)

Papenhulst F 84

Papenhulst F 84 (????)
Vervallen (1909)

Papenhulst F 85

Papenhulst F 85 (????)
Vervallen (1909)

Papenhulst 6

Papenhulst F 86 (????)
1908Fr. van Houtert (pakknecht)
Papenhulst 6 (1909)
1910Fr. van Houtert (pakknecht)

Papenhulst 8

Papenhulst F 87 (????)
1908M. Gerritse - Th. Gerritse (goudsmid)
Papenhulst 8 (1909)
1910M. Gerritse - Th. Gerritse (goudsmid)

Papenhulst 10

Papenhulst F 88 (????)
1908W.J. Versluijs (kleermaker)
Papenhulst 10 (1909)
1910W.J. Versluijs (kleermaker)

Papenhulst 12

Papenhulst F 89 (????)
1908Fr. van Eijk (pakhuisknecht) - E.A. Wetzer (naaister)
Papenhulst 12 (1909)
1910Fr. van Eijk (pakhuisknecht) - E.A. Wetzer (naaister)

Papenhulst 14

Papenhulst F 90 (????)
1908J. van Balkom (mr. timmerman)
Papenhulst 14 (1909)
1910J. van Balkom (mr. timmerman)

Papenhulst 16

Papenhulst F 91 (????)
1908A. en H. Kalfsvel (naaisters) - wed. W. Schonis
Papenhulst 16 (1909)
1910A. en H. Kalfsvel - wed. C. Schonis

Papenhulst 18

Papenhulst F 92 (????)
1908W.F. Bolman (sigarenmaker)
Papenhulst 18 (1909)
1910W.F. Bolman (sigarenmaker)

Papenhulst 20

Papenhulst F 93 (1880)
1890Matheus Henricus Hemmink (kleermaker) - Dimphina Maria Kant
1908P. Kreté (timmerman en aannemer)
Papenhulst 20 (1909)
1910P. Kreté (timmerman en aannemer)

Papenhulst 22-24

Papenhulst 22

Papenhulst F 92 (????)
1875L.M.H. Vermeulen (firma P.J. Vermeulen) zoutzieder en handelaar in zachte zeep
Papenhulst F 94 (1880)
1881L.M.H. Vermeulen (firma P.J. Vermeulen, zoutzieder en handelaar in zachte zeep)
1908(Papenhulst F 94-94a): jhr. H.F.J.M. Verheijen (Secr. van het College van Regenten over de gevangenissen) - Firma P.J. Vermeulen (zoutziederij)
Papenhulst 22 (1909)
1910jhr. H.F.J.M. Verheijen (Secr. van het college van Regenten over de gevangenissen)
Papenhulst 24

Papenhulst F 94 (1880)
Papenhulst 24 (1909)
1910Firma P.J. Vermeulen (zoutziederij)

Papenhulst 26
Rijksmonument

Papenhulst F 95 (1880)
1894wed. Arn. van Ravenstein
1908J.H. Woerdes Jr. (concierge loge 'Edelmoedigheid')
Papenhulst 26 (1909)
1910J.H. Woerdes Jr. (concierge loge 'Edelmoedigheid')
1928J.F. Backers - J. Balk - J.C. van den Brand - Broeders v.d. H. Joannes d. Deo - J.H.J. Cramer - J.Th.C.W. Damen - J.W.H. Deckers - Th.A.G. van Delft - C.A.H.M. Driessen - F.P. Duijn - S. Duijn - J. de Galan - J.W.M. van Gent - J.G. van der Heijden - J.F. Knappstein - L. Knooft - G. van de Laar - W.C. van Loon - W. Maas - C.J. Mollenberg - M. Nieuwenhuizen - H. Roelofs - J. Smits - J.V.J. van der Steen - A.J.M. Steures - C. Ph. Weenink - G.H.L. Winkelhagen
1943M.G. van Bokhoven (hovenier) - J.L. Creemers (kantoorbediende) - H. Heiligers - B.M. Hulkenberg (religieus ziekenverpl.) - A.J. Hurkmans (schoenmaker) - J. Kieft (bloemist) - G.J. Kraakman (huisknecht) - G. van de Laar - J.H. Maas (fruithandelaar) - H.W. Spierings (waskaarsenmaker) - G.J.M. Tielen (boekdrukker) - P. Vermue (fouragehandelaar)
1948J. Balk (portier) - St. Joan de Deo
1971Huisvesting Migranten

Papenhulst 28

Papenhulst F 93 (????)
1865J.G. Betz (predikant bij de Nederduitsche Hervormde gem., surnumerair der posterijon) - A. van Ravenstein (letterzetter)
1875J. Ringeling (leeraar aan 's rijks H.B. School en schoolopziener)
Papenhulst F 96 (1880)
1881J. Ringeling (district schoolopziener)
1908Raad van beroep ongevallenwet - A. Voets (concierge)
Papenhulst 28 (1909)
1910Raad van beroep ongevallenwet - A. Voets (concierge)

Papenhulst 30-34

Papenhulst 30

Papenhulst F 94 (????)
Papenhulst F 97 (1880)
1908Broeders van Barmhartigh. van den H. Joannes de Deo - H.P. v.d. Sande (overste)
Papenhulst 30 (1909)
1910Broeders van Barmhartigh. van den H. Joannes de Deo - H.P. v.d. Sande (overste)
Papenhulst 32

Papenhulst F 94 (????)
1865J. van Maaren (mr. timmerman) - P.J. de Zutter (gepensionneerd architect dezer gemeente)
1875J. van Maaren (mr. timmerman en aannemer)
Papenhulst F 97a (1880)
1881J. van Maaren (mr. timmerman en aannemer)
1908C. des Bouvrie Jr. (directeur telegraafkantoor)
Papenhulst 32 (1909)
1910C. des Bouvrie Jr. (directeur telegraafkantoor)
Papenhulst 34

Papenhulst F 95 (????)
1865H. Klerks (agent van politie)
1875wed. G. van Spijk (bleekster)
Papenhulst F 98 (1880)
1881wed. G. van Speijk (bleekster)
1908L. van Veggel-Maas (wasch en strijkinrichting)
Papenhulst 32 (1909)
1910L. van Veggel-Maas (wasch en strijkinrichting)

Dieze
 
Dieze
Papenhulst 31

Papenhulst F 97 (????)
1865P. Steenbekkers (koffijhuis en restauratiehouder)
1875P.F. Steenbekkers (kastelijn in de societ. casino)
Papenhulst F 99 (1880)
1881P.A. Plenker (kastelein sociteit casino)
1908Sociëteit Casino - P.C. Uphof (kastelein 'Casino')
Papenhulst 31 (1909)
1910Sociëteit Casino - P.C. Uphof (kastelein 'Casino')
1928Sociëteit Casino - W.F. Suijling

Papenhulst 29

Papenhulst F 98 (????)
1865M. Tijdgat (pianofabrijkant)
1875P. de Hartog (sigarenfabriekant)
Papenhulst F 100 (1880)
1892Bestuur van de Societeit Casino
1908J. van den Bogert (directeur rijksnormaalschool) - Rijksnormaalschool
Papenhulst 31 (1909)
1910J. van den Bogert (directeur rijksnormaalschool) - Rijksnormaalschool
1923Jonas van den Bogert (directeur rijks normaalschool)
1928J. van den Bogert

Papenhulst F 101

Papenhulst F 101 (????)
Vervallen (1909)

Papenhulst 27-25

Papenhulst 27

Papenhulst F 100 (????)
Papenhulst F 102a (1880)
Papenhulst 27 (1909)
1910J.C. van de Rijdt (tapper, bierbottelaar)
Papenhulst 25

Papenhulst F 100 (????)
Papenhulst F 102 (1880)
1881J.J. Ras (tapper) - wed. M. Tijdgat en zoon (pianofabriekanten)
1908J.C. van de Rijdt (tapper, bierbottelaar)
Papenhulst 25 (1909)
1910J.C. van de Rijdt (tapper, bierbottelaar)

Papenhulst 23

Papenhulst F 101 (????)
Papenhulst F 103 (1880)
1881L. van Vugt (concierge aan de R.H.B.S.)
1908P.J. Derulle (overste der broeders) - St. Josephgesticht (arme mannen en jongens)
Papenhulst 23 (1909)
1910P.J. Derulle (overste der broeders) - St.Josephgesticht (arme mannen en jongens)

Papenhulst F 104

Papenhulst F 102 (????)
1865dr. C.R. Hermans (E.r. rector van het stedelijk gymnasium, schoolopziener)
1875A.L. Lamers (directeur der rijks H.B. school)
Papenhulst F 104 (1880)
1881dr. A.L. Lamers (directeur der R.H.B.S.)
Vervallen (1909)

Papenhulst 21

Papenhulst F 103 (????)
1865mr. A.J. Korteweg (waarnemend rijks-advokaat en lid der provinciale staten)
1875mr. A.J. Korteweg (rijks-advokaat)
Papenhulst F 105 (1880)
1881mr. A.J. Korteweg (rechter in de arr.-rechtbank)
1908mr. H.J. van Leeuwen en S.W. Holleman (advocaten en procureurs)
Papenhulst 21 (1909)
1910mr. H.J. van Leeuwen (raadsheer in het gerechtshof)

Papenhulst F 106

Papenhulst F 104 (????)
1865H.J.W. Westenberg (kapitein-chef van den staf in de 1e militaire afdeeling)
1875A. Tutein Nolthenius (luit.-kolonel, kommandant in het 7e genie-kommandement)
Papenhulst F 106 (1880)
1881mr. M.A. Eekhout (raadsh. in het gerechtshof)
1908P.A. Neefs (mr. steenhouwer) - Zusterschool Choorstraat
Vervallen (1909)

Papenhulst 19

Papenhulst F 105a (????)
1865J. Borsten (adjunct-commies van den burgerlijken stand, assuradeur)
1875P.J. van Bruggen (boekbinder)
Papenhulst F 107a (1880)
1881P.J. van Bruggen (mr. boekbinder)
Papenhulst 19 (1909)

Papenhulst 17

Papenhulst 17

Papenhulst F 105 (????)
1865A. van Wijnbergen (mr. leidekker)
1875J. van de Griendt (partikuliere) - A. Jansen (commies prov. griffie)
Papenhulst F 107 (1880)
1908H.J. Goossens (opzichter)
Papenhulst 17 (1909)
Papenhulst F 107b

Papenhulst F 106 (????)
Papenhulst F 107b (1880)
1881wed. G.H. Schrandt (partikuliere)
Vervallen (1909)

Papenhulst 15

Papenhulst F 106 (????)
1875P.A. Neefs (mr. steenhouwer)
Papenhulst F 108 (1880)
1881P.A. Neefs (mr. steenhouwer)
1901L.A. van Wely en Zonen (hout- en ivoordraaiers)
1908L. van Welij (stoomhoutdraaierij)
Papenhulst 15 (1909)

Papenhulst 13

Papenhulst F ongen. (????)
Papenhulst 13 (1909)

Papenhulst 11

Papenhulst F 106b? (????)
1865P.I. van Paeschen (organist der cathedrale kerk van St. Jan, muzijkonderwijzer)
1875P.J. van Paesschen (organist der cathedrale kerk van St. Jan en muziekonderwijzer)
Papenhulst F 108a (1880)
1881P.J. van Paesschen (organist der cathedrale kerk van st. jan en muziekonderwijzer)
1908J. Donhuizen (timmerman) - Kantoor van Zinnicq-Bergmenn
Papenhulst 11 (1909)

Papenhulst 9

Papenhulst F 108b (????)
1908wed. L.A. van den Abeelen-Maier
Papenhulst 9 (1909)

Papenhulst 7

Papenhulst F 108c (????)
1908J.B.H.B. Kuijpers (kunst en kerkschilder) - J.H. Kuijpers
Papenhulst 7 (1909)

Papenhulst 5

Papenhulst F 107 (????)
1865F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
1875F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
Papenhulst F 109 (1880)
1881F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
1908A. van Gulick (huisschilder)
Papenhulst 5 (1909)
1928I.C. Broekman - Pensionaat Concordia
1943M.A.P.J. Oomens (R.K. Priester) - L.A.T. Rooijackers (rector)

Papenhulst 3

Papenhulst F 108 (????)
1865A.J. Boelaars (graveur en dentiste) - J.M. Boelaars (hulponderwijzer)
1875A.J. Boelaars (graveur en dentiste)
Papenhulst F 110 (1880)
1881A.J. Boelaars (dentiste) - mr. E.H.J.H. van Zinnicq Bergmann (rijks advocaat en rechter plaatsvervanger)
1908L. van Herwijnen (koekbakker) - Arn. Schadde
Papenhulst 3 (1909)
1928Bijz. Meisjesschool
1936R.K. Bewaarschool - R.K. L.O.-school - R.K. Naaischool
1960R.K. Kleuterschool - R.K. Meisjesschool - R.K. U.L.O. school voor meisjes
1975R.K. Bijzondere meisjesschool

Papenhulst 1
Rijksmonument

Papenhulst F 109 (????)
1865H.J. van Kempen (winkelier in kruidenierswaren en broodslijter) - wed. Peeters (waschster)
1875J. van Alphen (partikulier) - H.J. van Kempen (winkelier in kruideniersw.)
Papenhulst F 111 (1880)
1881H.J. van Kempen (winkelier in kruidenierswaren)
1908F.J. Merkx (timmerman) - P. Roussel (agent levensver. mij.)
Papenhulst 1 (1909)
1910J.F. Broekman (r.c. pr. rector der carmelitessen)
1928Bijz. Meisjesschool
1936R.K. Kweekschool 'Concordia' - R.K. U.L.O.-school
1960R.K. Kweekschool voor meisjes
1975R.K. Bijzondere meisjesschool
1985Pedagogische Akademie Mariënburg/Concordia (havo)

Choorstraat
Postcodes
  5211 LC  1..11
  5211 LC  2..26
Stadsrekeningen
1528 Kapittels 2 en 3.
De weg van den Papenhulst bij het Casino tot aan de vestingwal, alsmede de weg van daar tot aan de Groote Hekel door de stad 's Hertogenbosch in eigendom verkregen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 455
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..31, links 2..34
  2004 : 1..11, 2..26 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 12 Wijk C (komend van de Clarastraat)
Papenhulst
235 3 Vinck, Franciscus Hovenier 66 Rooms St. Mertens Vouren
236 10 Appel, Maximiliaan den Zout-fabrikeur 62 Gereformeerd Wesep
237 3 Kreytz, Willem Oppasser 49 Gereformeerd Osch
238 5 Silst, Adrianus Timmerman 63 Rooms Amelrooy
239 53 Hamer, Johannes Kommensaalhouder 50 Rooms Nijmegen
240 5 Verhagen, Maria Bleker 64 Rooms Esch
241 10 Sopers, Martinus Fr. Fabrikeur 36 Rooms Den Bosch
242 8 Janssen, Theodorus Hendrikus Gepens. Qfficier 55 Rooms Maastricht
245 4 Pijfver, Maria Breister 32 Gereformeerd Delfzijl
246 2 Osch, Joseph van Breier - Rooms Den Bosch
247 1 Grivel, Louwize Breidster 59 Protestant Lillo
248 2 Langh, Leonora Francisca Kantwerkster 65 Rooms Breda
249 7 Man, Martinus de Opperman 36 Rooms Uden
250 7 Satter, Petrus Metselaar 30 Gereformeerd Den Bosch
251 7 Burgs, Reinier Gegageerd ('Gegajeert') gepens. militair 63 Rooms Sint Truijen
252 4 Willikenvonk, Hendrika Inlandsche kraamster 69 Rooms Haarlem
253 3 Dieden, Jan Timmerman 55 Rooms Cromvoort
257 4 Volders, Petrus Josephus Rector der Latijnsche school 60 Rooms Meggelen
261 6 Vreggen, Bernardus - 59 Gereformeerd Den Bosch
262 10 Pfeiffer, Philippus Knegt 28 Gereformeerd Delfzijl
263 1 Thoma, Anna Dorothea Arbeidster 62 Luthers Bergen op Zoom
264 6 Speelman, Florentina Catharina Huisvrouw 42 Gereformeerd Den Bosch
Clarastraat
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 183

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 518

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 225

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 63, 78, 94, 206

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 61

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15, 225

Varia Historica Brabantica III (1969) 219, 224, 243, 250, 260, 327

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 133, 169, 241, 260, 263, 279, 386, 389, 390

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 414

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 148

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 93, 95, 226, 277

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 38, 135, 157, 313

n: vermelding in een voetnoot