afb.

Vughterstraat 85

De witte Son

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 85

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

56
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 56
Adresboeken
Vughterstraat 85
Vughterstraat H 32 (????)
1875mej. M.L. Gast (partikuliere)
Vughterstraat H 33 (1880)
1881mej. M.L. Gast (partikuliere)
1908wed. Lemmens - L.A.J.L. Marijnen-Lemmens (compl. meubil. behang. stoff.)
Vughterstraat 85 (1909)
1910wed. Lemmens - L.A.J.L. Marijnen-Lemmens (compl. meubil. behang. stoff.)
1928mej. M.C.J.C. Lemmens - L.J.L. Marijnen
1943Louis Marijnen-Lemmens (behanger, handel in meubelen, stoffeerderij)
2008Hifi Centre Video Specials