afb.

Achter het Wild Varken 9 : Het huis de Trouw

bouwperiode: ca. 1930
oorspronkelijke functie: woonhuis

Archief
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Mosmans

Wolvenhoek of Wilt Varken

73
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 73
Rijksmonument

Achter het Wild Varken 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis de Trouw

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Noten
1.In Reg. no. 130 f. 37 worden omstreeks het jaar 1500 vermeld de volgende kinderen van Henrick den plattymaker en diens vrouw Bela: Gerard van Achel en Katharina, de huisvrouw van Jan, zoon van Arnd, den oliesleger.
2.Reg. no. 133 f. 528 en id. no. 147 f. 74.
3.Zie blz. 5 noot 2.
4.Men zie over hem Taxandria II p. 148.
.5In 1621 compareerde voor Schepenen van den Bosch Henrica van Kessel Jan Thomaszn dochter en weduwe van Hans Kiespenninck Willemszn.
6.Van de erfgenamen van Johan Ferdinand van Casteren, kapitein, zijnde mr. Willem van den Oudenaller, advocaat te Utrecht, als gehuwd met Jacoba van Cattenburg; Cornelis Leonard van der Pant, wonende aldaar, als gehuwd met Catharina van Cattenburg, enz., kocht hij 8 Februari 1742 (Reg. n. 563 f. 22 vso) een kasteeltje aan het Laar onder Middelrode, waarover men nog zie Reg. n. 657 f. 513, volgens hetwelk het in 1610 werd verdeeld tusschen de erfgenamen van Dirck Goyartszn van Merevenne.
7.In de rekening der stad den Bosch van St Rernys 1525-26 komt hierover het volgende voor: Item alsoe bijnnen der stadt comen is een meester expert in der Walscher tonghe (Jean Ploequin), die welcke die jongen Walsch ofte Franchoys leert spreken ende oick scryve, wairby die bourgers, die heur kijnderen die sprake willen laten leeren, zeer zijn gevorddert, want dieselve by der hand dairinne mogen worden geleert, soe zijn denselven meester by die drie Leden der stat, om zijn schole alhier te continueren, toegeseeght twee ponden groet Vlaemsch, 's jaers te betaelen.
8.Resolutie der Staten Generaal van Jan 1630 art. 39.
9.Bewaarschool?
10.In de Rekening van den Rentmeester der Geestelijke goederen te den Bosch komt hierover het volgende voor:
Bet. aen Henrick van den Brugh jaergagie als schoolmeester op 't fort Isabella.
Bet. aen du fouilloux fransche schoolmeester binnen den Bossche een jaargazie f 150.
Bet. aen Margrieta Damon, fransche matresse een jaargagie f 150.
Bet. aen Jacob Hulstman, ordinaris schoolmeester binnen den Bossche een jaargazie f 90.
Bet. aen Corns. van Wuestenberg ords. schoolmeester binnen den Bossche een jaargazie f 100.
Bet. aen Gidion van Reynegeest ords. schoolmeester binnen den Bossche f 20.
Bet. aen Abraham Wernaer ords. schoolmeester binnen den Bossche een jaargazie f 90.
Bet. aen Jan Jans Deweser ords. schoolmeester binnen den Bossche een jaargagie f 100.
Bet. Jenneton Tassinet, fransche matresse binnen den Bossche een jaargagie min 21 dagen 76-6-10.
11.Art. 11 van het Reglement van 4 April 1719.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 119-129
Artikelen
1910

Sasse van Ysselt

Het huis "De Trouw". Achter het Wild Varken 9.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 119
 
1965

Redactie

Den Bosch monumentenstad
Brabants Dagblad vrijdag 9 juli 1965 (foto)
 
Adresboeken
Achter het Wild Varken 9
Achter het Wild Varken G 248 (????)
Achter het Wild Varken G 233 (1880)
1881T.A. Meuwese (agent van politie)
1908wed. A. Dingen (concierge) - Gemeentelijke muziek- en ambachtsscholen
Achter het Wild Varken 9 (1909)
1910wed. A. Dingen (concierge) - Gemeentelijke muziek- en ambachtsscholen
1919wed. A. Dingen (concierge) - Gemeentelijke muziek- en ambachtsscholen - H.W. Janssen (graveur)
1928Gem. Arbeidsbeurs
1943E. Bcher (Reichsangestellter)
1948Bureaux Bouw- en Woningtoezicht
Afbeeldingen
  • 1600
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 8

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 193

n: vermelding in een voetnoot