Postelstraat 13

't Geelhuis

Mosmans

Postelstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Sasse van Ysselt

Het Gele Huis

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
Noten
1.Dit geschiedde in 1512 (Reg. n 108 f. 3)
2.Men zie over hem blz. 86 hiervoren, alwaar blijkt, dat hij de zwager was van Herman de Ruyter.
3.Hij bezat het huis de Witte Valk in de Vughterstraat (Reg. n 277 f. 46 vso).
4.Deze Hendrick Roggen had van Anneken N. deze kinderen:
a. mr Reinier Roggen, van wien het Geel huis gerfd werd door diens dochter Barbara Roggen.
b. Barbara Roggen, die na laatstgenoemde den 17 Februari 1599 eigenares werd van dat huis en huwde met 1 Gornelis Wouterszoon van Tilborch; 2 Peter, zoon van Nicolaas Janszoon; hare kinderen uit den eersten echt erfden dit huis, zooals blijkt uit eene Bossche Schepenakte van 2 December 1600 (Reg. n 235 f. 41 vso)
5.Zij was de moeder van mr. Henrick en Guilliam de Vos voornoemd.
6.Deze was een zoon van Jan de Vos en Maria Vastaerts.
7.Gerardus van der Wetten, schoenmaker te den Bosch, verkocht 31 Oct. 1757 een huis, staande aan de Vughterstraat aldaar, eertijds genaamd de Voetangel, daarna de Bonte Koe, begrensd ex uno door het huis van Petrus Scheffers en ex alio door dat van Johan Peymans en zich uitstrekkende achterwaarts tot het huis van Verhaeren; met een gangetje kwam het uit in de Postelstraat. Kooper daarvan werd toen Anthony van Kruystraten (Reg. n 573 blz. 79). Het huis van genoemden Johan Peymans werd 7 Mei 1760 verkocht aan Theodorus Luyckx, koperslager te den Bosch; het was genaamd het Verguld Hekken en is thans het huis van Jan van Gulick-van Roosmalen, genummerd 41; in dit huis werd van 1797-1800 bij deszelfs toenmaligen eigenaar Luyckx bewaard het H. Sacrament van Mirakel van Hasselt (in Belgi). Het huis de Voetangel werd 12 Aug. 1801 verkocht aan Simon Antonius Luyckx te den Bosch en is thans de apotheek der firma Woltering.
8.Dit woord beteekent kapitaal.
9.Register n 651 f. 393.
10.Zijne kinderen waren Cornelis, Catharina, Anna en Aelken van Vechel; beide laatstgenoemde dochters erfden het huis de Gulden paternoster. De afstammelingen van genoemden Cornelis staan vermeld in Taxandria X, pag. 261.
11.Hij was, toen hij met Yken van Vechel huwde, weduwnaar van Anneken van den Bersselaer; tijdens zijn huwelijk met deze bezat hij huizen te Zutphen.
12.Hij was eigenaar van het huis, genaamd de Gulden Flesch, staande aan de Groote Markt te den Bosch naast het huis de Sampson; het is thans een succursaal van het Commissariaat van Politie. Zijne kinderen waren, behalve genoemde Arnold: Adriaan, koopman te den Bosch; Gerard, die huwde met Jacomina Kuysten Henricksdochter en Ida, gehuwd met den kapitein Richard Fosters.
13.Men zie over haar Schepenregister van den Bosch n 240 fol. 77; J. Hezenmans in de Dietsche Warande X p. 205 en het werk van Estius over de Martelaars van Gorcum.
14.Arnold, zoon van Dirck Arnoldszoon Mars en Heylwich van Diepenbeeck Dircksdr., verkocht 22 Aug. 1543 de helft van een huis op het Hinthamereind te den Bosch.
15.Deze Nicolaus en Johannes Mars noemden zich in 1606 descendenten van Aerd Beys, zoon van Aerd Beys Aerdszn.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 275-286
Adresboeken
Postelstraat 13
Postelstraat H 270 (1880)
1881G.J. Muraij (partikulier)
1908J. van Gulick-Luyckx (groothandel in garens en kramerijen)
Postelstraat 13 (1909)
1943fa. J. van Gulick-Luyckx (huishoudelijke artikelen)