afb. GAHt (Koos Post), 5 augusts 1980

Peperstraat 14-16

bouwjaar: 1847
architect: Arnoldus van Veggel
bouwheer: Henricus van Lanschot
bouwstijl: neoclassicisme
bekende bewoner: burgemeester mr. F. van Lanschot
inhoud: 4.000 kuub
beschermd: rijksmonument

Hagemans

Burgemeestershuis met achterom

door Wim Hagemans

275
279
Bossche Pracht 12 (2003) 275-279
Rijksmonument

Peperstraat 14

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis, genummerd 16 en 14

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
Noten
1.Jan, de zoon van Marcelis de Quade van Ravesteyn; Marcelis, zoon van Petrus, den zoon van genoemden Marcelis; Jan, zoon van Wouter Janszn, als man van Adriana, dochter van Willem, den zoon van meergenoemden Marcelis, droegen in 1538 voor Schepenen van den Bosch (Reg. no. 153 f. 236 vso) aan de dochters van den dikwerf genoemden Marcelis en diens huisvrouw Heylwich, dochter van Petrus Hacke, zijnde Margaretha en Mechteld, huisvrouw van Dirck de Haen Janszn, over de goederen, door hen gerfd van genoemde echtelieden Marcelis en Heylwich.
2.In eersten echt was hij gehuwd met Johanna van der Stegen, weduwe van Frederick van Herlaer en dochter van Nicolaas v. d. Stegen Jr.
3.Henrick Gerardszn van de Grave had het aan bovengenoemde Adriana Suerincx vermaakt (Reg. no. 316 f. 99 en vlgd.).
4.In andere schepenakten wordt zij gezegd de dochter van Anthonis Herincx te zijn.
5.Zij zijn de stamouders der Bossche van Velpe's.
6.Had hij het niet gedaan, dan had hij wegens zijne geloofsverandering zijn ontslag gekregen, zooals blijkt uit J.C.A. Hezenmans 's Bosch p. 387.
7.J.C.A. Hezenmans s Bosch p. 380.
8.Zijn broeder mr. Herman Ackersdijck, advocaat te den Haag, alwaar hij 28 Juni 1728 ongehuwd overleed en die in Februari 1664 in den Bosch geboren was, vermaakte het grootste gedeelte van zijn vermogen aan de Hervormde Diaconie aldaar. Een ander broeder van hem was mr. Cornelis Ackersdijck, advocaat te den Bosch, die in 1679 huwde met Maria van Blotenburg.
9.Zie blz. V der Voorrede van dat werk.
10.Over de familie Ackersdijck zie men verder Annuaire Gnalogique des Pays Bas 1875 p. 9 en vlgd.
11.Zij hadden vijf kinderen, van welke Jhr. mr. Paul de Milly, die geboren werd te den Bosch 22 November 1807 en stierf te Zuidlaren 5 Februari 1890, door zijn huwelijk met Maria gravin van Heiden Reinestein zijn geslacht voortzette.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 449-459
Van Gaal / Verhagen

Peperstraat

37
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 37
Artikelen
2003

Wim Hagemans

Burgemeestershuis met achterom - Peperstraat 14-16
Bossche Pracht 12 (2003) 275-279
 
Adresboeken
Peperstraat 14
Peperstraat F ongen. (1908)
Peperstraat 14 (1909)
1910mr. F.J. van Lanschot (advocaat en procureur, secretaris Tiendcommissie)
1928Koetshuis
Peperstraat 16
Peperstraat F 147 (????)
1865H.J. van Lanschot (grondeigenaar)
1875H.J. van Lanschot (grondeigenaar)
Peperstraat F 144 (1880)
1881M. Bessem (onderwijzer) - H.J. van Lanschot (grondeigenaar)
1908mr. F.J. van Lanschot (advocaat en procureur)
Peperstraat 16 (1909)
1910mr. F.J. van Lanschot (advocaat en procureur, secretaris Tiendcommissie)
1928mr. F.J. van Lanschot
1943A. Huijsmans (chauffeur) - J.J. van Lanschot (bankemploy) - mr. Fr.J. van Lanschot
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 75-76

n: vermelding in een voetnoot