afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Markt 37

De Witte Duif

Kantoorboekhandel G.J. Mettrop & Zoon. Reclame voor Swam vulpenhouders. Links daarvan
op nummer 39 H.J.M. Cooijmans, drankenhandel en rechts daarvan apotheek van Baer. In het plaveisel de rails van de tram.
Stadsarchief (0000567)
Bouwhistorie

'Wit Duifje' (1603)

Markt 37

202
203
Literatuur
BP R 1221 f 279v; CB 1520 f 15; CB 1573 f 18; GAHt, Loketkast II (1537, 1628 en 1672); HT 1553; M 211; vSvY III, 301-302; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 202-203
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Krantenknipsel

Markt 37

Mosmans

Markt

30
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 30
Rijksmonument

Markt 37

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

De Vaderlandsche Sociėteit

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Noten
1.Nl. der Vaderlandsche Sociėteit.
2.Hij was een Bossche boekdrukker. Zie Navorscher 1894 p. 611.
3.Jean Gabriel La Font, den 7 Juli 1782 door den predikant en hoogleeraar Gallé als Waalsch predikant te den Bosch bevestigd. De Raad van State ontzette hem den 20 November 1788 uit zijn ambt.
4.Arnoldus Josephus Vereyck, geboren te den Bosch en aldaar overleden 24 April 1788. Hij studeerde te Leuven; maakte vrij goede verzen, o.a. een op de oprichting van het Roomsch Armen Weeshuis te den Bosch en muntte uit door schoonschrijven. zooals blijken kan uit de Arhieven van Reinier van Arkel, waarvan hij een der regenten was.
5.Mr. Johan Reinier Hopman.
6.Mr. Anthony Martini, sedert 1756 pensionaris van den Bosch, werd op zijn verzoek 5 December 1787 door de Regeering van die stad als zoodanig eervol ontslagen.
7.Jacob Kien cf. Deel II p. 546.
8.Mr. Abraham Justus Verster. Cf. blz. 119.
9.Zij was Adriana Cornelia Maria van der Does, de latere echtgenoote van Dr. Pierre Joseph Willebois.
10.Het was het introductieboek.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 301-310
Artikelen
?

Redactie

Pand 'Het Wit Duifje' aan de Markt gestut
Krantenknipsel 12 april ? (foto)
 
?

Redactie

Door werk bij nieuwbouw C. en A. Historisch pand in Den Bosch verzakt
Krantenknipsel 11 april ?
 
2000

Jo Hendriks

De Witte Duif
KringNieuws 6 (2000) 13
 
Adresboeken
Markt 37
M 211

Groote Markt A 52 (????)
1790W.J. Habraken bron
1822Wouterus Joseph Habraken (koopman en loodgieter) bron
Markt C 6 (????)
1865H.A. Camps (stroohoeden en parapluiemaker) - M. Niėl (hoeden- en pettenmaker)
1875B.R. de Breuk (2e luit. plaatselijk-adjudant) - P.C. Oberthur (restauratiehouder)
Markt C 6 (1880)
1881G. van Imbeeck (kapper) - G.J. Mettrop Zoon (kantoor, schrijf, teekenbehoeften, nouvouteés, Depot van Albert Roothaan, muziekh., Amsterdam) - G.J. Mettrop (assuradeur en boekhouder)
1908firma G.J. Mettrop Zoon (kantoor-, teeken en schilderbeh.)
Markt 37 (1909)
1910firma G.J. Mettrop Zoon (kantoor-, teeken en schilderbeh.)
1928J.W. Janssen - mej. H.L.J.A. Mettrop - mej. M.M.M. Mettrop
1943P. Altenburg (winkelier) - fa. G.J. Mettrop Z. (boekhandel, school-, schrijf- en teekenbehoeften)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 61

n: vermelding in een voetnoot