Markt 22

De Roode Osch

Bouwhistorie

'De Roode Osch' (1773)

Markt 22

282
Literatuur
CB 1520 f 97; CB 1573 f 99; HT 1553; M 1469; P 1569.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 282
Mosmans

Blok op de Markt

74
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 74
Adresboeken
Markt 22
M 1469

Markt B 15 (????)
1865T. Wierts (logementhouder)
Markt B 15 (1880)
1881J. van Overbeek (logementhouder)
1908A.J.W. Lieftink (1e fitter waterleiding)
Markt 22 (1909)
1910A.J.W. Lieftink (1e fitter waterleiding)
1928P.W.F. Neukirchen