afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 januari 2005

Markt 17

De Gulden Ketel en De Gulden Haan

Vroeger twee panden "In den Haen" (dat in 1823 werd verbouwd) en "In de Vergulde Ketel". De voorkelder is volgestort. Nu n gevel met nummer 19. De twee gevelstenen bevinden zich in een muur op de binnenplaats op de eerste verdieping van de Bank van Lanschot op de Hoge Steenweg. De "Gulden Ketel" werd op 2 mei 1753 gekocht door Cornelis van Lanschot. "De Haen" is op 4 november 1782 gekocht door Godefridus van Lanschot (zijn zoon). De beide huizen werden in 1823 verbouwd tot n huis door Franciscus van Lanschot (zijn kleinzoon).
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Achter de voorgevel

Mode in De Gulden Ketel en De Haan aan de Markt

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 18 augustus 1996
Bouwhistorie I

'De Gulden Ketel'

Markt 17 (links)

379
380
Literatuur
CB 1520 f 40; CB 1573 f 43v; HT 1553; M 225; vSvY III, 417-419.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 379-380
Bouwhistorie II

'De Gulden Haan' (1603)

Markt 17 (rechts)

380
381
Literatuur
CB 1520 f 40v; CB 1573 43v; HT 1553; M 226; P 1569; vSvY III, 419-423.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 380-381
Mosmans

Markt

31
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 31
Rijksmonument

Markt 17

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

De Gulden Ketel en de Gulden Haan

416
417
418
419
420
421
422
423
Noten
1.In 1744 waren Gerardina Huygermans, gehuwd met Hendricus Schoneus en Helena Huygermans, gehuwd met Cornelis van Lingen, als kinderen en erfgenamen van Gerardus Huygermans en Catharina van Arnhem, eigenaars voor een deel van het in de Hinthamerstraat staand huis In de gouden rijder.
2.Zij was in eersten echt gehuwd geweest met mr. Petrus Nagelmaeckers. Zie Deel II p. 172.
3.Dat huis was, zooals wij reeds zagen, het huis de Ekster. Catharina Adriana de Marcq, de dochter van Dr Theodorus, huwde met David Albrecht Zehender, sous-luitenant in een regiment Zwitsers, die gezegd huis 13 Aug. 1766 verkocht aan Jean Parmentier en diens echtgenoote Johanna van der Linden.
4.Zijn wapen was dat der adellijke familie Coenen van Zegenwerp.
5.Men zie hierover Deel II p. 62 en vlgd.
6.Na diens dood hertrouwde zij met Jan van Brecht Jacobsz, ridder.
7.Zijne vrouw was Elisabeth van Dael. Zie Reg. n 651 f. 274 vso.
8.In 1663 werden de huwelijksvoorwaarden voltrokken tusschen Jacob Boudewijnszn van Iperen, weduwnaar van Martyntje Weremondt en Christoffelina van Vladeracken, weduwe Hendrick Thomaszn Neyts; de erfgenaam van deze laatste was in 1679 Reinier van Zuylen, bakker te den Bosch, kleinzoon van Willem Arnoutszn en Christina van Vladeracken. (Cf. Deel II p. 242).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 416-417
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Mode in De Gulden Ketel en De Haan aan de Markt
Brabants Dagblad donderdag 18 augustus 1996 (foto)
 
Charter
1615

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van scheiding en deling, verleden voor Jacob van Balen en Rogier van Broeckhoven, schepenen van 's-Hertogenbosch, tussen Peter en Joost, broers, zonen wijlen Marten, zoon Joost Leonardszn van Vechel, en Jan, zoon wijlen Jan Thomaszn van Turnhout, als man Lambertken, dochter genoemde Marten van Vechel, van renten, hun aangekomen als erfgenamen van Aalken en Maryken, dochters genoemde Joost Leonardszn van Vechel, hun tantes, zijnde onder deze renten begrepen een grondrente die Aart, zoon Cornelis Pleviers, op 20 juni 1550 uit zijn huis "De Haan" in 's-Hertogenbosch aan Markt had verleend aan Joost Leonardszn voornoemd ten behoeve der kinderen door deze verwekt bij Margriet, zijn huisvrouw, dochter Jan Martenszn van der Molen, 30 juli 1615.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Markt 17
De Gulden Ketel (1622)
Groote Markt A 72 (????)
1802dhr. van Lanschot bron
1822Augustinus Lanschot (koffiehuishouder) bron
1779Godefridus van Lanschot (koopman)
Markt A 9 (????)
1865A.C. van Lanschot (koopman, agent der Nederl. handelsm. mede directeur eener brandwaarborg-maatschappij)
1875F. van Lanschot (bankier)
Markt A 9 (1880)
1881wed. A.C. van Lanschot (partikuliere)
1905J.C.H.A. Quack (majoor der infant.)
Markt 17 (1909)
1910mr. I.A. Swane (advocaat en procureur)
1928A.C. van Dijk - Incasso-Bank - M. van Overbeek
1943P.J.A. Gevers (procuratieh.) - Incasso-Bank
1948Rotterdamse Bank
1960Frits van der Ven (modehuis)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 60

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) -

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 17

n: vermelding in een voetnoot