Lepelstraat 6

Schiedam

Mosmans

Lepelstraat

48
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 48
Vermelding

Schepenbank Schijndel, 1597-1600

29 gl. hercomende van verdient loon, 16 februari 1599, testes Jan Ariens schepen, Jan Henricx Verhagen ende Jan Amijs Janss. scepenen doen cond allen luijden certificerende mits desen voor de gerechte waerheyt hoe dat voor ons persoonlick is gestaen ende gecompareert Tomas soone wylen Jan Artss. van Helmont, heeft wittelick geconstitueert, Mariken wedue wijlen Jan Artss. vs. syne moeder te compareren binnen der stadt sHertogenbossche ende aldaer te vercoopen alsulcken erfrechte hem competerende in seeckere huijsinge staende binnen der vs. stadt aenden Corenbrugge genoemt St. Joost e.z. den Grooten Beyr, beneven Hoomburch, 17 februari 1599
Brabants Historisch Informatie Centrum  
Dossier
1951 Gemeente 's-Hertogenbosch 19 november 1951
Aanbrengen nummer 6 (opslagplaats Pompe en Gebr. Mann)
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
 
Adresboeken
Lepelstraat 6
Lepelstraat H 115 (1880)
1908W. Galiart (voerman)
Lepelstraat 6 (1909)
1943J.H. van Erne (caféhouder)