Het Huis van Cloetingen

Hinthamerstraat

Sasse van Ysselt

Het Huis van Cloetingen

183
184
185
186
187
188
189
Noten
1.In Taxandria II p. 154 wordt haar voornaam Machteld genoemd.
2.Hij had blijkens den Nieuwen Catologus der oorkonden enz. van het Prov. Genootsch. van Kunsten en Wetenschap, in N.-Brabant p. 20 ook nog eenen broeder Jan.
3.Volgens Taxandria II p. 154 was zijne vrouw Catharina Monicx.
4.Zij had in 1523 land liggen te Veen bij Heusden.
5.Men zie hierover Taxandria IV blz. 192.
6.Men zie nog Ad. Steffens Gesch. der aloude heerlijkheid Ter Horst blz. 46.
7.Reg. n 183 f. 574.
8.Zij was dochter van Frederick van Renesse en Anna van Hamal (Zie Deel I p. 234, alwaar ik haren vader den voornaam Ferry gaf).
9.Men zie over hem Ad. Steffens t.a.p. blz. 67 en vlgd.
10.Taxandria IV p. 192.
11.Taxandria III blz. 237.
12.Deze Henrick van Doerne was zoon van Everard van Doerne, heer van Liessel (den zoon van Henrick, ook heer van Liessel en Maria van Eyck) en Antonetta van Assendelft.
13.De eerste bisschop van den Bosch was Franciscus Sonnius.
14.Reg. n 245 f. 48 en 49.
15.Blijkens R.A. van Zuylen Stadsrekeningen II p. 1069 geschiedde dit reeds in 1587.
16.Crabbeels n.l.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 183-189