afb.

Choorstraat 14-16

status: gesloopt

Het huis van Erp kort vr de slooping. Nos. 14 en 16.
Sasse van Ysselt

Het huis van Erp

580
581
582
583
584
585
Noten
1.It. Reg. nos. 266 f. 264 vso; 372 f. 60 en 484 f. 187.
2.Uit het Register van den Rentmeester der St. Janskerk te den Bosch van 1606 blijkt, dat in 1388 de kanonik Tilmanus van Mulssen en Johannes Walstart eene grondrente uit dit huis verleenden.
3.Men zie over hem Dl. I p. 96 noot 1.
4.Dit komt niet overeen met de beschrijving in Dl. I blz. 96 noot 1.
5.Reg. no. 407 fol. 410 en vlgd.
6.Zie over na te melden verkoopers Tijdschrift voor Noordbrab. Gesch., Taal- en Letterkunde II blz. 14.
7.Zie over deze familie Taxandria V blz. 189 en vlgd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 580-585