Baseldonkpoort

Benaming

Vermelding

  • 1399. Bazellere poerte. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 4
  • 1511. Baseldonckscheporte. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 249
Sasse van Ysselt

De St. Antonie of Bazeldonkspoort

30
Noten
1.Deze buurt heette aldus, omdat Hertog Antony van Brabant aldaar in 1414 eene burcht of kasteel had doen bouwen (van Heurn Historie I blz. 259). Over deze burcht zal later uitvoeriger worden gehandeld.
2.Van Oudenhoven t.a.p. blz. 27 en van Heurn Historie I blz. 500, welke laatste aldaar abusievelijk vermeldt, dat dit klooster stond op de Donk buiten de St. Janspoort.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 30-31
Stadsrekeningen
1533 Kapittel 10.
Graafwerken in de grachten der stad, bijzonder in de Muntel en bij de Bazeldonksche poort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 496
 
1534 Kapittel 18.
Metselsteen voor het blokhuis buiten de Hinthamerpoort en voor de muur bij de Bazeldonksche poort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 511
 
1539 Kapittel 26.
Dagwakers aan de poorten der stad 's Hertogenbosch om toe te zien op de inkomende vreemdelingen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 565
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 43, 48-49

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 201, 215

n: vermelding in een voetnoot