afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 september 2020

Grafmonument Ferdinand Louis Frans Nathalie Russel (1922-2018)

locatie: Nuland, Duyn en Daelseweg 15
plaats: rij 76, nummer 3

MIEPS RUSSEL KAMPSCHREUR
27 VI 1926  14 III 2002
FERD RUSSEL