Gilis zoon van wijlen Claessens zoon van Henricx van BEECK alias BRESSERS bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Gielis zoon van wijlen Marten van BROECKHOVEN; Herman zoon van wijlen Henrick zoon van wijlen Claessen van BEECK bij Geertruijd zijn huisvrouw; Joachim WILLEMS man en momboir van Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Claessen en Geertruijd voorsz; Peter van BROECKHOVEN, Jan MALLANTS en Adriaen LOUIJSSOEN momboirs over Lijntken onmondige dochter van Claessen en Geertruijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, Claes en Geertruijd voorsz: een camer te 's-Hertogenbosch op het Cleijn Bagijnhof, pachten en chijnsen.
23.07.1561 | RA 1393 | f 228

Heer en Meester Jan GORIS, priester en Andries OOMS executeurs van het testament van wijlen Jan Willemsz van GERWEN en ook ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Marceliske huisvrouw van Jan Willemsz van GERWEN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan en Marceliske voorsz: pachten en chijnsen.
07.01.1561 | RA 1393 | f 231

Lambert, Gijsbert, Henrick en Willem, zonen van wijlen Willem zoon van Gijsbert Herincx WILLEMS; Goijaert en Henrick zonen van Henricx DIERCX bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert Herincx WILLEMS; Henrick zoon van Willem THIELMANS en Jan zoon van Henricx WILLEMS, momboirs over Jan onmondige zoon van Willem Gijsbert Herincx WILLEMSZ, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer en Meester Lenard zoon van wijlen Gijsbert Herincx WILLEMS: pachten en chijnsen.
09.01.1561 | RA 1393 | f 233

Lambert zoon van wijlen Dierick zoon van wijlen Jan BUECKENTOP, Pauwels Huberts van de STEENWEGH man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw; Jacop die WIT man en momboir van Heijlwege zijn huisvrouw, dochters van wijlen Dierck zoon van wijlen Jan BUECKENTOP voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader, Dierck voorsz: pachten en chijnsen.
15.01.1561 | RA 1393 | f 237

Reijner en Jutken, kinderen van wijlen Peter PETERS bij wijlen Catharijngen zijn huisvrouw dochter van Evert EVERTS; Aert Henric WILLEMS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw ook dochter van Peter en Catharijngen voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Lijempde, Boxtel.
15.01.1561 | RA 1393 | f 240

Goijaert en Arnt zonen van wijlen Henricx Henricx van STIPHOUT bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van BEL en Cornelis Jan van EMMERICK in huwelijk hebbende Elsken dochter van wijlen Henrick en Heijlwig voorsz, gaan subdivisie van goederen verkregen bijerfdeling tegen Anthoniske van wijlen Jan Joritsen DAEMS en haar onbejaard kind: de helft in een huis in de Vuchterstraat te 's-Hertogenbosch, een camer in het Crullenstraetje in 's-Hertogenbosch; chijnsen en pachten.
25.02.1561 | RA 1393 | f 243

Anthoniske weduwe van Jan zoon van Joris DAEMS bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van BEL en Peter haar onbejaarde zoon bij wijlen Jan Joris DAEMS; Goijaert en Arnt zonen van wijlen Henricx Henricx van STIPHOUT bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van BEL, Cornelis van EMMERICK man en momboir van Elsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx en Heijlwig voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heijlwig voorsz: een camer in de Crullenstraat, de helft in een huis in de Vuchterstraat te 's-Hertogenbosch; pachten en chijnsen.
25.02.1561 | RA 1393 | f 246

Jutken dochter van wijlen Ghijsbert Jansz GHIJSELEN bij wijlen Woltera zijn huisvrouw, dochter van wijlen Wouter zoon van wijlen Willem van GEWANDEN bij wijlen Jutken dochter van wijlen Henricx KUIJST, Meester Jacop zoon van Jacop Willems van BERCHEM man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert en Woltera voorsz; Coenraet Jans van den DUNGEN man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan ZEBERTS bij wijlen Metken zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Ghijsbert en Woltera voorsz, voor henzelven en voor Wouter en Jutken onmondige kinderen van Jan en Metken voorsz gaan een erfdeling aan van de goederen van wijlen Ghijsbert en Woltera voorsz.: te 's-Hertogenbosch een huis in de Vuchterstraet door Mechteld weduwe van Willem van GEWANDEN verkocht aan Jutken dochter van Henrick KUIJST weduwe van Wouter van GEWANDEN, op 3.9.1498 voor schepenen van 's-Hertogenbosch; een huis in de Thorenstraet te 's-Hertogenbosch door Hilleken dochter van wijlen Wouter van GEWANDEN verkocht aan de kinderen van wijlen Ghijsbert en Woltera, haar zuster; een hoeve op het Laer te Helvoirt, te Vught in den Ham, op de Vliert, in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch op de Hoge Doncken, Roosmalen, Schijndel; renten, pachten en chijnsen.
07.05.1561 | RA 1393 | f 250

Rutger en Zeger, zonen van wijlen Henricx Rutger HENRICX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard en Lambert zonen van wijlen Henricx Rutger HENRICX: huis in de Berwoutstraat, een camer op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch; chijnsen en pachten.
15.05.1562 | RA 1393 | f 258

Jan, Willem en Nijcolaes zonen van Matthijs BRUGMANS, Matthijs zoon van Gherart CORNELISZ man en momboir van Clara zijn huisvrouw dochter van Matthijs voorsz, voor henzelven en voor Matthijs, hun broeder; Jan van KESSEL gemachtigd door Anna dochter van Joseph Henricks van den STAIJECKER bij IJcken zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs voorsz; Jan van KESSEL ook nog gemachtigd door Dirck Arnd DIRCKS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Marcelis zoon van wijlen Jan Hermans van BERGHEM man en momboir van Jutken zijn huisvrouw; Jaspar van EIJCK man en momboir van Barbara zijn huisvrouw en Meester Goijaert LOMBARTS in huwelijk hebbende Diricxken, allen dochters van Joseph en IJcken voorsz; Marcelis en Jaspar voorsz momboirs over Jan onbejaarde zoon van Jan van BREE bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van Joseph en IJcken voorsz; Jacop Claes van RAVENSTEIJN, Jan zoon van Matthijs BRUGMANS en Lambert van den HEZEACKER momboirs over Lambertken onmondig kind van wijlen Lambert zoon van wijlen Andries BRUGMANS; Meester Goijaert LOMBARTS, meester van de H. Geesttafel en Ghijsbert CORNELISZ meester en rector van den Grooten Gasthuijse te 's-Hertogenbosch, erfgenamen krachtens het testament van wijlen Jacop van DOERNE weduwnaar van IJcken zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries BRUGMANS, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij eerdere deling van de goederen van Joost Jan BLOEMARTS weduwnaar van Catharijn dochter van wijlen Matthijs BRUGMANS.
06.02.1561 | RA 1393 | f 261

Willem, Jan en Claes zonen van wijlen Matthijs BRUGMANS en Gerard CORNELISZ man en momboir van Claerken zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs voorsz, voor henzelven en voor hun broeder Marcelis, gaan erfdeling aan van de goederen, aangekomen bij subdivisie van de goederen van Joost Jan BLOEMARTS weduwnaar van Catharijn dochter van wijlen Matthijs BRUGMANS chijnsen, pachten en renten.
03.03.1561 | RA 1393 | f 267

Adriaan zoon van Anthonis zoon van Jan Dircx van SOEMEREN en Thomas JANS, becker, met Andries WUEST, zeijssemaecker, momboirs over Willem, Marijke en Lijntken onbejaarde kinderen van Anthonis zoon van Jan Diricx van SOEMEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van hun grootvader, Jan Dircx van SOEMEREN: chijnsen en pachten.
11.08.1562 | RA 1393 | f 270

Gherart en Hermken kinderen van Gerardt HAGENS bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman van SPOORDONC en Henrick Arnts van SUIJTPHEN man en momboir van Petronella zijn huisvrouw, ook dochter van Gerardt en Adriana voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen bij eerdere erfdeling aangekomen van wijlen Margriet van SPOORDONCK: te Roosmalen, chijnsen en pachten.
23.07.1562 | RA 1393 | f 273

Jan, Arnt de Oude, Arnt de Jonge, zonen van wijlen Arnd van GAMEREN bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert STERCK; Jan van HERPEN man en momboir van Maria zijn huisvrouw; Frans GAMENS man en momboir van Adriana zijn huisvrouw; Jacop DONCK man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw, dochters van Arnt en Maria voorsz; voor henzelven en in naam van Gerard en Lambert zonen van wijlen Arnt en Maria voorsz; Peeter van BERCKEL, Jan Joost van BERCKEL, Jan van HERPEN en Jan HENRICX, momboirs over Jan, Goijaert en Ermgard onbejaarde kinderen van wijlen Gerard Jan van BERCKEL raedsman van 's-Hertogenbosch bij wijlen Maria dochter van Goijaert STERCK voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard van BERCKEL weduwnaar van Maria STERCK zijn huisvrouw, ten deel gevallen bij eerdere erfdeling van de goederen van Goijaert STERCK en Ermgard zijn huisvrouw: pachten en renten.
25.10.1546 | RA 1393 | f 280

Lambert, Peeter en Heijlke, kinderen van wijlen Gijsbert zoon van wijlen Lambrecht HENRICXEN, houtzeger, bij wijlen Katharina zijn huisvrouw dochter van Wouter WILLEMS; Lambert en Peeter voornoemd met Jooast en Lambert van OIRLE momboirs over Jan en Heijlke onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van OIRLE alias van HERZEL bij wijlen Jutta zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert en Katharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag bij de St Barbara poort, pachten.
08.03.1551 | RA 1393 | f 291

Hesken, Elijsabeth en Heijlken, dochters van wijlen Henricx GIJSSELEN bij Hadewigh zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop van ENGELEN gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henricx en Hadewigh voorsz en ook van de goederen van wijlen Henricxken GHIJSELEN weduwe van Jan GHIJSSELEN, te Orten, Empel; chijnsen en pachten.
17.07.1547 | RA 1393 | f 293

Cornelis zoon van Goossen RUTTEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan LAZARUS bij wijlen Maria dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Jan SMEKERS; Juta dochter van wijlen Jan SMEKERS, Anna weduwe van Peter de Jonge, zoon van van Jan Jan SMEKERS; Jan ROOSEN; Anna voorsz met Jan ROOSEN gemachtigd door Cunera, Elijsabeth en de onmondige Jan, kinderen van Anna voorsz bij wijlen Peter voorsz, allen erfgenamen van Peter de Oude zoon van wijlen Jan Jan SMEKERS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter de Oude: te Roosmalen; chijnsen.
23.07.1547 | RA 1393 | f 296

Heer en Meester Jan van BEEST, Joostken zijn zuster, kinderen van wijlen Gerart van BEEST; Joost van BERCKEL in huwelijk hebbende Hadewig dochter van wijlen Gerart van BEEST, Ott zoon van wijlen Otten van ASPEREN in huwelijk hebbende Katharina ook dochter van wijlen Gerart van BEEST voorsz; Frans van STRIJP zoon van Wouter van STRIJP man en momboir van Heesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Diricx PHILIPS bij Lijsbeth dochter van Jan Matheus van der HEIJDEN; Arnt van REECK, Dirck BACK, Jan zoon van Jan JACOPS en Jan GHIJSSELEN momboirs over Heijlken en Elisabeth onmondige dochters van Henricx zoon van Diricx zoon van Henricx PHILIPS, gaan erfdeling aan van de goederen van Jenneke dochter van wijlen Jan zoon van Mattheus van der HEIJDEN weduwe van Peter zoon van Jan JACOPS alias CUIJPERS, krachtens haar testament: te 's-Hertogenbosch een huis aan de Markt hoek Ridderstraat waarin Jenneke overleden is; chijnsen.
NB. Er is sprake van een testament van Peter en Jenneke voorsz gepasseerd op 27.10.1534 te 's-Hertogenbosch voor Heer Jan van BALEN, priester en openbaar notaris.
28.11.1547 | RA 1393 | f 301

Elisabeth dochter van wijlen Henrick Jan RUTTEN bij wijlen Essele dochter van wijlen Peter Peter GIJBEN; Thonis zoon van Wouter SNABBEN bij wijlen Peterke dochter van Henrick en Esseler voorsz; Arnt Willems van GEMERT man en momboir van Anna zijn huisvrouw, Eijmbert Maessoen van VUCHT man en momboir van Marijke zijn huisvrouw en Jasper zoon van Jan RUTTEN in huwelijk hebbende Jenneke, allen dochters van wijlen Wouter en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Beatrice dochter van wijlen Gijsselbert LAMBRECHTS, moeije van Esselke voorsz: te 's-Hertogenbosch drie huizen op de Oude Hulst, waarin Elisabeth woont; pachten en chijnsen.
05.12.1547 | RA 1393 | f 306

Thonis zoon van wijlen Wouter SNABBEN bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick RUTTEN bij wijlen Essele zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Peter GIJBEN; Arnt Willem van GEMERT man en momboir van Anna zijn huisvrouw; Eijmbert Maessoen van VUCHT in huwelijk hebbende Marijke en Jasper Jan RUTTEN in huwelijk hebbende Jenneke, allen dochters van wijlen Wouter en Essele voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis op de Oude Hulst, te Oss; chijnsen.
04.01.1547 | RA 1393 | f 308

Henrick zoon van wijlen Goijaert POTTEIJE, Meester Arnt COELBORNER, gemachtigd van de kinderen van wijlen Willem COELBORNER bij wijlen Willemke dochter van wijlen Goijaert POTTEIJE; Herman POTTEIJE, gemachtigd van Wouter zoon van wijlen Wouter POTTEIJE en gemachtigd van Adriaen de CATERS, Jan DEEMS en Adriaen PEERBOOM, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Wouter voorsz; Henrick en Willem zonen van wijlen Henricx DONCK de Oude, voor henzelven en voor Jacob, Jan en Helena, kinderen van wijlen Henricx DONCK de Oude; Wouter LOEFVELT man en momboir van Luijtgaerd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick DONCK de Oude, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hillegond van den CLUIJT: chijnsen en pachten.
17.02.1547 | RA 1393 | f 310

Henrick zoon van wijlen Goijaert POTTEIJE, Meester Arnt COELBORNER germachtigde van de kinderen van wijlen Willem COELBOR NER bij wijlen Willemke dochter van wijlen Goijaert POTTEIJE; Herman POTTEIJE, gemachtigd van Wouter zoon van wijlen Wouter POTTEIJE en gemachtigd van Adriaen de CATERS, Jan DEEMS en Adriaen PEERBOOM, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Wouter voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Hillegond van den CLUIJT: chijnsen en pachten.
08.02.1547 | RA 1393 | f 312

Adriaen, Anthonis, Anneke en Grietie, kinderen van wijlen Jan Huijberts die ROIJE bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Thoenijs BRIEFVIJNCX - in presentie van Mr Cornelis van der STALL en Ghijsbert THOENIJS als magen en vrienden - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: in de Vrijheid van 's-Hertogenbosch; pachten en chijnsen.
28.02.1547 | RA 1393 | f 314

Peter en Gerit kinderen van wijlen Gerit Henricx DELISSEN bij wijlen Baetken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit Gerits van der COEVERDINGEN; Cornelis zoon van Henricx EVERS man en momboir van Anna zijn huisvrouw, Andries zoon van wijlen Anthonij Jans van MUGHEUVEL man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit en Baetken voorsz en Heer Jan zoon van wijlen Jan COPPENS, priester, met Peter zoon van wijlen Gerit Henricx voorsz momboirs over Gerard en Marijke onmondige kinderen van wijlen Willem Lambert COPPENS bij wijlen Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit en Baetken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders te Berlicum, den Dungen, St Michielsgestel, Hintham; pachten.
14.06.1548 | RA 1393 | f 318

Kathrijn weduwe van Peter MAURIJS en Jan van WEL zoon van wijlen Jan van WEL gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan van AMERZOIJEN, aanbestorven aan wijlen Ida weduwe van Jan van AMERZOIJEN voorsz: te St Oedenrode, Olland en Boxtel.
15.06.1548 | RA 1393 | f 320

Meester Dirck NOPPEN, doctor in de rechten en Jan NOPPEN, zonen van wijlen Roeloff NOPPEN bij wijlen Barbara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Roeloffs van BUCHOVEN, Jan Franssen van GEFFEN man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Roeloff en Barbara voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Bochoven, pachten en chijnsen.
26.05.1548 | RA 1393 | f 323

Matthijs zoon van wijlen Gerits Thijssen van LOEKEN, Cornelis Ariens van GORCHEM man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw, Lucas GERITSOEN man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit voorsz; Bartholomeus Peter Diricx Goijaerts van den EIJNDE man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw en Jan zoon van wijlen Henricx WILLEMS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns HERMANS bij Beatrix zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerits Thijssen van LOEKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer en Meester Gerit zoon van wijlen Gerit Thijssen van LOEKEN, priester: chijnsen en pachten en renten.
31.01.1548 | RA 1393 | f 327

Johanna en Marike dochters van wijlen Meester Albert van VLIERDEN bij Johanna dochter van wijlen Jan van HAREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder: in de hertgang Hedel te Oirschot, te Rensvoirt onder Helvoirt, Waalwijk, Empel, Orthen, Roosmalen en Oisterwijk.
31.07.1550 | RA 1393 | f 331

Anneke weduwe van Matthijs van CULENBORCH, de goudsmid, dochter van Matthijs Coenraet van den WIJEL bij Jutken zijn huisvrouw dochter van Marten van AMPSTEL, Lucas zoon van Corstiaen LUCASSEN man en momboir van Katharina zijn huisvrouw dochter van Matthijs en Jutken voorsz, Jan zoon van Jacop JANSSEN, Gerit zoon van Gerit de SMIT, Matthijs Jans van den WIJEL en zijn zoon Anthonis, momboirs over Anneke onbejaarde dochter van Matthijs Coenraet van den WIJEL bij Elsken zijn tweede huisvrouw dochter van Gerit de SMIT voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Beelken huisvrouw van Herman zoon van Arnts van SAMBEECK, zuster van Matthijs Coenraets van den WIJEL: chijnsen, contanten en pachten.
29.11.1546 | RA 1393 | f 335

Arnt zoon van wijlen Marten zoon van wijlen Arnt Mattheus BECKE; Roelof HENRICX, mulder, man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten voorsz; Henrick HEIJM, meester Jan LIEVENS, Jacop ANTHONISZ en Anthonis Jacops RADEMAKERS, momboirs over Jan en Anneke, onmondige kinderen van wijlen Marten voorsz en over Margriet onbejaarde dochter van Anthonisz JANS, becker, bij wijlen Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marten bovengenoemd: chijnsen, contanten en pachten.
28.10.1549 | RA 1393 | f 338

Peter zoon van wijlen Gerart zoon van Peter HELLINCX bij wijlen Elijsabeth dochter van wijlen Zebert zoon van wijlen Zebert REMBOUTS; Andries Jans van POPPEL man en momboir van Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerart en Elijsabeth voorsz: Jan zoon van wijlen Seberts SEBERTS, Bartholomeus van VINCKENFOIRT, Rutger zoon van wijlen Jan van VINCKENFOIRT en Mr Arent PLEVIERS momboirs over Gerart, Agnees, IJda, Marijcke en Aleijd, onbejaerde kinderen van Jan zoon van Jan van VINCKENFOIRT bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Gerart en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerart en Elijsabeth voorsz: pachten en chijnsen.
27.07.1549 | RA 1393 | f 342

IJefken dochter van wijlen Peter Jansz van BROEGEL en Jan zoon van wijlen Peter JANS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Jans van BROEGEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en wijlen Henrick, zonen van wijlen Peter Jansz van BROEGEL, in het Broenschoth te Esch.
05.10.1549 | RA 1393 | f 347

Wouter en Arnd zonen van wijlen Lambert Engbertsz van den HEESACKER; Jan zoon van wijlen Jan Jacob SANDERS man en momboir van Aleijt zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert zoon van wijlen Lambert Engbertsz voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick zoon van Peter van OPHOVEN te Littoijen.
10.12.1549 | RA 1393 | f 351

Bartholomeus zoon van wijlen Lodewich van der LIJNDEN bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Bartholomeus JANSZ; Lodewijck zoon van Bartholomeus voorsz en Jan zoon van wijlen Jan PETERS bij wijlen Judoca zijn huisvrouw dochter van Lodewich en Heijlken voorsz, gaan erfdeling van goederen aan: te 's-Hertogenbosch een huis in de Hinthamerstraet; pachten renten en chijnsen.
08.05.1550 | RA 1393 | f 355

Heer en meester Lenaert HERINCK, priester, zoon van wijlen Ghijsbert HERINCK en Lambert zoon van wijlen Ghijsbert HERINCK, voorsz, voor henzelven en Heer Lenaert met Jan die LEUWE, Peter ARNTS en Frans Severts van MERLAIR momboirs over Goijard en Henrick onbejaarde zonen van Henrick DIERICX bij wijlen Heijwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert voorsz; Lambert voorsz met Heer en meester Jan BOGAERTS, priester, Henrick zoon van Henrick THIELMANS en Jan zoon van Henrick WILLEMS, momboirs over Gijsbert, Henrick, Willem, Jan en Katharina, onmondige kinderen van Willem zoon van wijlen Ghijsbert voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Ghijsbert voorsz: te Geffen; chijnsen en pachten.
12.03.1549 | RA 1393 | f 358

Jasper, Willem en Jan, zonen van wijlen Lambert van den BROECK gaan erfdeling aan van goederen: te 's-Hertogenbosch drie huizen in de Waterstraat, te Son, Wijntelre, Roosmalen; pachten, chijnsen en roerende goederen.
06.06.1551 | RA 1393 | f 362

Dierck en Jan zonen van wijlen Michiel Everts van VERLAER, in presentie van Heer Jan van der STRATHEN, priester en Willem PIJNAPPEL, kerkmeester, testamentaire momboirs aangesteld door Elisabeth huisvrouw van Marcelis HENRICX en dochter van wijlen Michiel Everts voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Michiel en Elisabeth voorsz: chijnsen en pachten.
NB. Sterk geschonden acte.
02.01.1551 | RA 1393 | f 372

Heer Jan van der STRATHEN, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Willem (?) PIJNAPPEL kerkmeester, testamentaire momboirs over Elisabeth huisvrouw van wijlen Marcelis Henrick SMEETZ, dochter van wijlen Michiel Everts VAERLAER en over Dierck en Jan, zonen van wijlen Goossen zoon van wijlen Michiel van VAERLAER voorsz; Jan NOPPEN met Henrick WILLEMS en Mattheus Jansz van LIEROP executeurs van het testament van wijlen Marcelis zoon van Henricx zoon van wijlen Gerit SMEETZ voorsz, in naam van Zwencken natuurlijke dochter van wijlen Marcelis voorsz, voor de ene helft en in naam van Marcelis, Jan en Reijnke kinderen van wijlen Henrick natuurlijke zoon van wijlen Marcelis HENRICX voosz, voor de andere heflt, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elijsabeth voorsz: pachten en chijnsen.
NB. Sterk geschonden acte.
29.01.1551 | RA 1393 | f 374

Meester Lodewijk van DOEM gemachtigd van Heer Philips HINCKART, ridder, verpacht een windmolen te Hees en een rosmolen met aangelag te Oss, voor 8 jaar aan Melis JANS, molenaar, tegen 128 mud rogge, 12 capuijnen, 2 mud boekwijt, 2 mud mout en 2 mud tarwe per jaar.
30.03.1565 | RA 1393 | f 278

Aelbrecht van BERCKEL verpacht zijn hoeve te Erp op Kooldonck die Peter zoon van wijlen Jansen van den EIJNDE in gebruik heeft gehad, aan Jan van DELFT, wonende te St Oedenrode, voor een periode van 6 jaar tegen 11 mud rogge, 6 mud gerst, 1 mud boekcwijt en 25 caroli gulden per jaar.
02.08.1547 | RA 1393 | f 298

IJgram van ACHEL zoon van wijlen Willem van ACHEL verpacht zijn hoeve op de Ham te Vechel aan Adriaen zoon van wijlen Dircx van den BOGAERT voor 8 jaar tegen 25 gulden, 20 mud rogge, 2 mud gerst, 2 mud boekwijt, 2 steen vlas, 4 kannen lijnzaadolie, 20 pond boter, 4/10/00 in plaats van een varken en 18 stuivers voor capuijnen en smalhoenders, zes honderd rijs en 150 eieren per jaar.
01.05.1548 | RA 1393 | f 316

Peter van BERCKEL verpacht zijn hoeve op Sijtart onder Vechel aan Gerit Goossen HANENS voor 12 jaar tegen 82 caroli gulden en 6 vinne rogge per jaar. Hij moet tevens 4 runderen aanhouden.
23.10.1549 | RA 1393 | f 329

Joncker Robbrecht, Grave van de MARCKE, van Arenberch, tijtlic Heer der Heerlijkheid van BOUCHOUT, Loenhout, Empel etc. en Jan BACX, zijn rentmeester in de heerlijkheid Empel hebben van Claes LOENMAN 375 gld geleend tegen 6 % interest. Henrick zoon van wijlen Claes LOENMAN verkoopt 300 gld uit deze lening aan Ambrosius van HANENBERCH, welke lening bij erfdeling van de goederen van Ambrosius ten deel is gevallen aan Henrick zoon van Henrick KEMP bij Elijsabeth dochter van wijlen Ambrosius voorsz. Hij verkoopt deze lening aan Aleijd dochter van wijlen Anthonius JONCKERS.
NB. Toen Borchgreven en van OS schepenen waren.
01.03.1549 | RA 1393 | f 345

Jan Henricx WILLEMS verpacht Gerit van GOELE de Jonge, een huis etc te Oisterwijk voor drie jaren, tegen 16 car gld, 6 mud en 2 sester rogge. Alle beden die op het goed komen, moeten door de pachter betaald worden, behalve de beden van Marten van ROSSUM.
14.08.1549 | RA 1393 | f 350

Peter van BERCKEL in huwelijk hebbende Dingena MONICX en Anna dochter van wijlen Jan MONICX verpachten een hoeve te Heeswijck voor 12 jaar aan Willem GHIJSBERTS tegen 112 gld per jaar. De pachter moet per jaar 20 eike bomen planten.
07.10.1550 | RA 1393 | f 361

Anthonij MATTHIJS, gemachtigd van Maria van WIJCK, nu huisvrouw van Mr Lodewijck van HEIJLWEGEN, president van Vlaanderen, verpacht een hoeve met zijn aangelag te Brouwijs onder Vlierden, voor 12 jaar aan Arnt van HOOVE, die de hoeve reeds in gebruik heeft tegen 26 mud rogge en 65 caroli gld per jaar.
04.12.1551 | RA 1393 | f 368

Anthonis MATTHIJS, te voren genoemd, verpacht aan Dirck zoon van Arnt REIJNEN een hoeve te Doerne onder Vlierden, aan Thomas van HOOVE, die deze reeds in gebruik heeft, voor 12 jaar tegen 8 mud rogge, 4 mud garst en 26 car gld per jaar.
04.12.1551 | RA 1393 | f 370