van Jacoppen van Nulant vanden versterff heer Willems van Nulant canonic - 16 CG 7 st.
Stadsrekeningen 1548/9

vanden executueren heeren Andries van Oss vanden versterf der gueden desselven heeren Andries - 24 st.
Stadsrekeningen 1548/9

vanden versterff Aleyts van Gunterslair weduwe Jan Goyarts hebben betailt die kynderen Jans van Stryp, die kynderen Goyarts van Stryp ende die kynderen Jans Martenss als voer hen porcien ende gedeelten - 23 CG 15 st.
item van Henricken van Stryp vanden selven 6 G 15 st.
Stadsrekeningen 1548/9

van Geertruyt dochter Peters die snyder vanden versterff Lybrecht haire zuster - 20 st.
Stadsrekeningen 1548/9

van m. Henrick Loekeman priester als executeur Margriet van Berze vanden versterff desselven Margriet - 5 CG 9 st.
Stadsrekeningen 1548/9

van m. Henrick Loekeman priester als executeur Margriet van Berze vanden versterff desselven Margriet - 5 CG 9 st.
Stadsrekeningen 1548/9

van Jannen vanden Dungen vanden selven versterff van Lysken weduwe Ghysbert Coenen - 5 CG.
Stadsrekeningen 1548/9

van Joest Marcelis vanden versterf Margriet inden leest - 10 CG.
Stadsrekeningen 1548/9

vanden erffgenamen Jans van Vlierden vanden versterff desselven Jans - 10 CG.
Stadsrekeningen 1548/9

vanden erffgenamen Engelkens Colen vanden versterff desselven Engelkens - 12 CG.
Stadsrekeningen 1548/9

vanden executeurs selige heeren Servaes van Weert priester vanden versterff desselven heeren Servaes - 8 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1548/9

vanden kynderen Zegers Jan Goyarts van Hedel vanden versterff vanden selige Aleyts weduwe Jan Goyarts ontfangen - 38 CG 18 st 3 ort.
Stadsrekeningen 1548/9

van h. Adriaen Preyser priester als executeur van Lysbeth dochter Jans Wouters begyn - 40 CG.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden erffgenamen selighe Margriet Cock weduwe Jans van Broegel vanden versterff der selver Margriet ontfangen - 78 CG.
item vanden versterff selige Jans van Broegel vanden gueden die Margriet noch in tochten besaet - 40 CG 12,5 st.
Stadsrekeningen 1549/50

van m. Henrick Loekeman ende Claess van Ravesteyn als executeurs van Katharine weduwe Goyarts van Hermalen vanden versterff der selver Katarynen - 21 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1549/50

van Jannen Rombouts cs als erfgenamen van Heylken Rombouts ontfangen - 6 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1549/50

van h. Gerit van Berct priester ende Wouter Scellens als executeurs van Aleyt dochter Goyarts die brouwer van Maren - 33 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden versterff van Bartholomeus die Mombaer seliger ontfangen by zynen executueren - 85 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1549/50

van h. Vranck van Uden priester vanden versterff van Jutta ende Oda Vrancken - 5 CG 8 st.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden versterff vanden Henricxken beckers woenende opten Kerckhoff - 2 CG 3 st 3 ort.
Stadsrekeningen 1549/50

van Yken Strick ontfangen van h. Jacop Strick - 15 CG.
Stadsrekeningen 1549/50

van m. Joseph Valckenborchs priester vanden versterff van Cristyn Egens - 20 CG.
Stadsrekeningen 1549/50

van Geritden die Vriese vanden versterff van eenen huyse gecomen zynde van Cristyn voirs (Egens) - 8 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1549/50

van h. Gerit van Berct priester als executeur van Cristyn Yewaens begyn vanden versterff der selver Cristyn ontfangen - 5 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden erffgenamen m. Arts Coelborneer vander versterff des selven m. Arnts - 310 CG.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden erffgenamen van selige Henricxke weduwe Hectoirs die Bever vanden versterff der selver Henricxken - 39 CG 13,5 st.
Stadsrekeningen 1549/50

van mr. Franss van Uden vanden versterff van eenen huyse after die tolbrugh staende by doode van Henricxken voirs (weduwe Hectoir die Bever) den voirs m. Franss aengecomen - 6 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden erffgenamen Peterkens dochter mr. Claes Kuyst vanden versterff der selver Peterkens - 9 CG.
Stadsrekeningen 1549/50

van Everitden vanden Water als executuer van m. Franss den medicyn vanden versterff desselven mr. Franss - 27 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden erffgenamen Anne Hoirkens vanden versterff derselver Anna - 6 CG.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden erffgenamen m. Arnt die Luw cappelaen int groot gasthuys vanden versterff desselven m. Arnts ontfangen 8 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1549/50

vanden erffgenamen Margriete weduwe m. Arnts Coelborneer vanden versterff derselver Margriete - 63 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1549/50

van Willemen van Vechel als executeur van Hillegondt dochter Wouters van Gewanden vanden versterf vander selver Hillegondt comende ontfangen - 55 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden erffgenamen Peters belmekers after die mandemekers vanden versterff desselven Peters - 6 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1550/1

van m. Henricken Kuyst ende Dircken van Wyck als executeurs van Jannen van Wyck vanden versterff desselven Jans van Wyck - 23 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1550/1

van heer Gerit van Berct priester ende Claess van Ravesteyn als executoirs van h. Laureyns Cuypers voertyts capelaen opten Grooten begynhoff vanden versterff desselven h. Laureyns ontfangen - 24 CG 7,5 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van Cornelis Jacopss ende Lysbeth zynre huysvrouwe tot Orthen woenende ende gestorven zynde ontfangen van m. Henrick Fierkens - 21 CG 14,5 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van heer Michiel die Ruyter priester ontfangen 3 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van Jannen Lamberts van Ravesteyn ontfangen 17 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterf van Aleyt Zanders ontfangen van heer Jacop Zanders priester - 40 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

van ... (niet ingevuld) dochter Henricx Moens versterff hebben die erffgenamen betaelt ende is dair van ontfangen - 15 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

van heer Gerit van Berck priester ende Anthoenis van Lubeeck als executeurs van Gommaeren den zengher ontfangen vanden versterff desselven Gommairs - 26 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van Jannen soen Henricx Volckarts ontfangen van Sophie zyn zuster - 22,5 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterf vanden gueden van Jannen Monix Willems die Wilhelma zyn weduwe in tochten heeft beseten ontfangen van Franss vander Kammen ende Frans Vuchts als baermeesters - 26 CG 17,5 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff vanden gueden by jouffre Wilhelma zyn weduwe (Jan Willems Monix) aftergelaeten ontfangen van m. Ghysbert Peymans ende Geritden Willegmans als erffgenamen der selver - 22 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van Meriken vander Stegen inde Putstraet ontfangen vanden erffgenamen - 8 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterf van Peterken Marss opt Hynthamereyndt inden palmboem ontfangen van m. Henrick Loekeman - 15 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van Beelken Gerits dochter van Empel ontfangen - 12 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden erfgenamen Henricx Hamers vanden versterf desselven Henricx ontfangen - 40 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van Jenneken dochter Peters beckers opten Vuchterendyck ontfangen - 7 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vande versterff van Anneken Willem Henricx Gerits dochter begyn ontfangen - 3 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van Heylwich dochter Jan Alarts ontfangen van Luytgart haer zuster - 33 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden kynderen Claes Coelen vanden selven versterff - 27 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff van heer Claes van Roye priester ende beneficiaent ontfangen - 12 CG 1 st.
Stadsrekeningen 1550/1

van m. Joseph Valckenborch priester als executeur van h. Andries vanden Steen vanden versterff desselven heeren Andries - 7 CG 3 st 3 ort.
Stadsrekeningen 1550/1

vanden versterff Joests van Moen bynnen deser stat ten huyse Peters vanden Put gestorven wesende voer trecht vanden selven versterff soe vanden bynnen ende buyten erffgenamen ende legatarissen op conditien nochtans want die oirdinancie ende statuten dair op gemaict obscuer zyn ende inter pretatie behoeven in soe verre men bevyndt ennige vanden voirs erffgenamen buyten deser meyerien woonende nyet sculdich te zyn dat dese stat alsdan hen portie ende deel restitueren sall alsoe alhier opte selve conditien ontfangen - 39 CG.
Stadsrekeningen 1550/1

van Lucas Corstiaens cs vanden versterff van Ariken d. Mathys vanden Wyel - 10 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van Peter Peterss vanden versterff van Mathys Peterss inde Schilderspoirt - 3 CG 2,5 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van mr. Henrick Loekeman priester ende Michiel Henricx van Zoemeren als executeurs van Katheryn Marcelis Jans dochter vander Achterbosch alias metten meel after die Tholbrugh - 37,5 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van m. Henricken Loekeman ende Arnden van Reeck als executeurs etc voer tversterff van Lysbeth weduwe Peters cuypers - 4 CG 7,5 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van Geritken Willem Michiels dochter voer versterff van Heylken haer zuster - 15 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van heer Goessen Peters van Erpe ende heer Adriaen van Hommelheze priesteren als executeurs vanden versterff Annekens Claes Meliss dochter opten grooten begynhoff - 3 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van h. Jan van Bladel priester vanden versterff h. Peter Goessens van Hezewyck priester hy Jaspaeren zynen brueder aftergelaeten heeft - 4 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van heer Jan van Straiten priester voer tversterff van Lysbeth Michiels soe van bynnen als van buyten ontfangen - 29 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van Geritden Jan Rutten die kynderen van Rutten Jan Rutten opte Dungen ende die kynderen Henricx Jan Rutten van tversterff Everits Jan Rutten - 16 CG 7 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van Mathyss van Liedrop ende Henricken Willems als executeurs van Marceliss Henricx Gerits smeets vanden versterff desselve Marcelis - 20 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van h. Gerart van Berck priester ende Herman die Bye als executeurs van Geertruyt cort Jans dochter vanden versterff desselven Geertruytz - 43 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1551/2

van Adriaen Dircx inden maen ende den kynderen Jans van Stryp vanden versterf Arnts Snoeck ende Mechtelt zynre huysvrouwen tsamen - 30 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van heer Jacop Zanders priester vanden versterff van Mechtelt zynre zuster voer zyn part ende gedeelte behalven die legaten versceyde legatarissen gemaict dair questie noch omme is alsoe alhier ontfangen - 46 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van Michielen Aelberts ende Jannen Arts van Zoemeren vanden versterf van Fyken Claes dochter vanden Broeck begyn - 14 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van Laureyns Pelgrom ende Claess die Quaede van Ravesteyn als executeurs vanden achtergelaten gueden selige Jans van Erpe van Berze voer t37,5 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden versterff van Jans van Erpe huysvrouwe erffgenamen dairaff ontfangen soe vanden erffgenamen die hier bynnen ende buyten geseten zyn tsamen - 42 CG 2 st.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden erffgenamen van Katheryn weduwe Jans Pouwels ontfangen - 33 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden erffgenamen Jans voirs (?) soe veele als zyn zuster dair aff heeft gehouden als van 57,5 G eens betailt - 14 st ort.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden erffgenamen Lysken Luekemans ontfangen vanden kynderen Henricx Luekemans ende Ghysbert zyns brueders - 4 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van Vrancken Goyarts ende Christoffel van Balen vanden versterff heeren Jans van Balen canonick ontfangen - 15 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

van Meriken Schoeffs vanden versterff van Barbaer haer zuster - 10 st.
Stadsrekeningen 1551/2

vander dienstmaight Arnts Snoeck vanden besetsele haer gemaict van Arnden voirs ontfangen - 3 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden executeurs van m. Jan Bogart vanden versterff vanden selven m. Jannen ontfangen - 8 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden erffgenamen Lysken Peters cuypers huysvrouwe was vanden versterff ontfangen - 20 st.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden kynderen Henricx Moens int grieffoen vanden versterff Margriet haers zusters - 13 CG.
Stadsrekeningen 1551/2

vanden erffgenamen Wouters vanden Hezeacker - 25 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden executeurs m. Josephs van Valckenborch capelaen int groot Gasthuys - 7 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Jacop Colen als executeur van h. Jacop Goyarts priester - 10 CG 8 st.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden kynderen Peters Daniels van Dinther van besetsele gedaen by Grietken Leeuwen - 34 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Jannen Pynappel stadhouder van besetsele van Grietken Leeuwens. van 100 GL eens - 25 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Katherynen dochter Jan Pouwels voer dertich gulden lyffgoetz hier besetvan Margriet voirs (Leeuwen) - 3 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Heesken, Katheryn ende Anneken kynderen Jacops vanden Hoevel van besetsele van 50 G eens beset by Margrieten voirs (Leeuwen) - 12,5 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Willem van Dinther van besetsele van 100 G eens by Margriete voirs (Leeuwen) voirs hem beset - 25 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Lieven Jan Lieffkens als executeur van Yken van Sprangh begyn van versterff - 36 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

vuyt handen Philips Pynnewaert van wegen heeren Lambert Hoeze ende Anthoenis zyn brueder ende Heesken hen zuster - 12 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van m. Willem vanden Bosch als executuer des sterffhuys Goyart Poynenborch - 6 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Arnt Alarts als executeur van Luytgart huysvrouwe Jan Arntss van Roye - 30 st.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden erffgenamen Geertruyt weduwe Jans Crabben dochter Arnts van Berze als voer de kynderen Amelis Henricx Maess ontfangen - 45 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden erffgenamen Jans Crabben dair aff zyn erffgenamen sullen hebben 1050 G behlaven den huysraet ende gaet deen helfft bynnen Breda ende dander helff blyft bynnen deser stat vercoft voer 183 G tsamen dair aff ontfangen soe vanden buyten ende bynnen erffgenamen - 23 CG 1 st.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden versterff vanden selige Katheryn vander Moelen ontfangen van Jannen vander Stegen ende Gerart Henricx - 6 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Jannen Henricx ende Jan Broess als executeurs van Jacop Bloemkens ende Heylken Coelen zyn huysvrouwe - 21 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Peter van Oss vanden versterff van Mathys Jan Bouwens van Driell - 3 CG 17 st.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden versterff Laureyns Keysers spelmeker - 22 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden erffgenamen Joest Gherys van versterff ontfangen van Macharis die Leeuwe - 25 CG 7,5 st.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden erffgenamen ofte executeurs Lysbeth Oighe vuyt handen Jans Mathyss ende Aelbert Pelgrom - 9 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1552/3

Dircken van ..en van versterff Jutken Jans dochter van Beeck - 20 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Henricxken Ghysberts vanden versterff Peters hair broeders - 10,5 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Michielen van Zoemeren als executeur van Zophie vander Mazen - 31 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Henricken vanden Hoevel vanden versterff Henricx Stapparts zyns zwagers - 25 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Jannen Zanders van tversterff van Mechtelt ende Aleyt Zanders gesusteren voer zyn part ontfangen - 8 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

ontfangen vanden erffgenamen Geroncx Lanen tot Orthen van Peteren Laureyns - 3 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Jannen Dircx int vercxken vanden versterff van Oeda Melis van Heel - 17,5 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Henricken van Meerlair cs vanden versterff van Rutger van Merlair zynen brueder - 5 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Anthoenis Goebels vanden versterff Barbaren weduwe Michiels Loekemans - 2 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van heer Jacop Zanders priester vanden versterff van Margriete Leeuwen - 21 CG 8 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Peteren Henricx vanden Hoevel vanden versterff Margriet Leeuwen voirs vanden eenen huyse staende inde Hynthamerstraet ontfangen - 2 CG 19,5 st.
Stadsrekeningen 1552/3

item van Aleyt in S..aen vanden versterff van 7 mudt roggen pachtz die gaat van Vlymen van wegen zynre ierster huysvrouwe in tochten besaet - 6 CG 11 st oirt.
Stadsrekeningen 1552/3

van Goyaerden Buysen als executeur van Mathyss Janss van Lierop van versterff dwelck meest buyten ghinck ontfangen - 46 CG.
Stadsrekeningen 1552/3

van Laureyns Hoirnkens cs vanden versterff van Goyarden Hoirkens zynen brueder van 2550 G ende is betailt als bynnen lieden den 80en penn op wel behaigen deser stat beloepende - 31 CG 17 st.
Stadsrekeningen 1552/3

vanden executueren Dircxkens van Zoemeren vanden gueden by haer achtergelaten vanden versterff ontfangen - 2 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Ghysberta weduwe Henricx Loenmans vanden versterff van Belye haer zuster - 12 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1552/3

ontfangen van Joest Lamberts vanden versterff van Jenneken Lucass - 13,5 st.
Stadsrekeningen 1552/3

van Geritden opten Moriaen als executeur van Anna d. Ghysbert van Scaluynen - 30 st.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden executueren van h. Dominico Paeuweter canonic tot Boextel - 17 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Ghysbert van Coelen van wegen der erffgenamen van Dirck Back van een erff mudt rogge - 20 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Ghysbertken Cornelis dochter van wegen der erffgenamen Katherine d. Claes Moenen begyn - 18 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Symons die graftmeker - 2 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van m. Willem Hemelair ende Henrick van Myerle als executeurs vanden testament Jennekens Philips dochter - 12 st.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden erffgenamen Mechteltz Ghysbert Henricx dochter begyn inde starre pauper ontfangen - 5 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Willem Back ende Ghysbert van Coelen van zekeren huysraet aftergelaten by Dirck Back den 80en penninck dair aff - 12 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Jacop van Antwerpen van tversterf van Katharinen d. Henricx vanden Hoevel weduwe Pouwels vande Spoerdonck - 5 CG.
Stadsrekeningen 1553/4

van Wouter Henricx van Broegel vanden versterff van Peter Henricx van Broegel - 4 CG 7 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Henrick van Weert ende zyn brueders kynderen van 2 gedeelten van eenen huyss van Katheryn kersmekersse inde Kerckstraet - 7 CG 3,5 st.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden erffgenamen van Zyken van Roye begyn - 6 CG 13 st.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden erffgenaem van Jaecxken weduwe Jacops Janss snyder inde Verwerstraet - 2 CG.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden erffgenamen Katheryn kersmekers inde Kerckstraet - 10 CG 17 st.
Stadsrekeningen 1553/4

vander erffgenamen van Zeger soen Zegers Jan Goyarts van Hedel - 18 CG.
Stadsrekeningen 1553/4

van Geritden Steynss voer die twee gedeelten vanden gueden by Heesken Lucass vander Locht achtergelaeten - 10 CG.
Stadsrekeningen 1553/4

van Ariaen die Ruyter vanden dorden gedeelte vanden selven gueden Heeskens voirs (Lucass vander Locht) - 5 CG.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden erffgenamen Dircxkens dochter Dircx die becker - 2 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden erffgenamen Jacops Spaengarts - 2,5 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Aleyt Peters dochter van Lierop - 3 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1553/4

vanden erffgenamen van Katheryn Hacken begyn - 3 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1553/4

van Jenneken dochter Marcelis die Bruyn by Sint Anthonis capel - 8 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van wegen Ruth die beeltsnyder ende Lysbeth syn huysvrouwe - 3 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen Aleyt Bernts - 2 CG 17 st.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen Jennekens dochter Anthonis Joirdens - 15 st.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen van heeren Arnt Peters priester - 3 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen Gerits Kuyst van wegen Mariken heurder suster gestorven synde - 5 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen Agnes Collarts - 19 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen Gerits Henricx cuyper cs van het 25 CG 9 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van m. Cornelis Coelborner van wegen Mechtelt Arnt Melis dochter vanden huyse staende inde Kerckstraet - 36 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

van Elsbeen die schermairs erfgenamen van wegen Aleyts schermers begyn - 25 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van m. Wouter van Meel capellaen opten grooten begynhoff vanden versterf Mechtelts Goyarts dochter des brouwers van Maren ontfangen - 25 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen Hillekens dochter Jan Claess van Stiphout - 3 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

vanden erfgenamen van Cunera dochter natuerlick Jans die Momboir begyn - 20 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van Goyartden Grootaert van Os secretaris van wegen Sophie synre dochter ontfangen - 9 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

van Andriessen Boudewyns van wegen Jans Henricx synen oom - 28 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van Claess van Ravesteyn van wegen Luytkens dochter Jacops van Gestel ontfangen - 10 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

van Heyl dochter Walravens Jans van Gemart van wegen hairen brueder - 2,5 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van Anthonis Lonis van wegen heeren Jacops Strick synen swager ontfangen - 9 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van wegen Lyskens van Erpe ontfangen - 7,5 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van h. Arnden van Hommelhe van wegen Aleyts van Griensvenne - 16 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van h. Goyart Wyffletz van Yda vander Aelsfoirt - 62 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van wegen Peterkens van Boerenfrunt van Colen - 25 st.
Stadsrekeningen 1554/5

van wegen Jenneken Bernts - 8 CG.
Stadsrekeningen 1554/5

inden iersten vanden executueren Zeynss vander Zydewyn d. Bernt Jans van Overmeer - 63 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Alart Spyckers cs van wegen h. Huybert van Merevenne canonick - 13 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Aleyt Claes van Gorichem van wegen haerder suster - 10 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Bits Arnts van Vechel van wegen Mechtelts Arnts Bits beghyn - 1 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Gerit Jans Vogels van wegen Jans van Balen - 11 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Gerit Peters van wegen Geertruydts Eymerts Melis dochter van Hees - 37,5 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Gerit Steyns van wegen Henricxken Steyns Lucas begyn - 10 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Goyart van Zambeeck van wegen Hermans van Zambeeck - 4 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van heeren Janne van Bladel vanden versterf heeren Peeters van Oss priester ende beneficiaet - 4 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van heeren Joesten Janss priester van wegen Lysken Henricx Matheeus beghyn - 30 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Henricken Peters vanden versterff Frans syns brueders - 3 CG 6 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Henricken van Balen ende Peeter die Vleminck vanden versterff m. Jans van Haren - 10 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Janne van Lyebergen van wegen Gerits van Macheren - 3 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Jannen Roovers van wegen heren Adriaens van Hommelheze priester synen brueder - 12 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Jannen van Kessel van wegen Lysken Pauwels - 4 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Joachim Peters van wegen Jennekens dochter Jans vander Muelen van Gemart - 2 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Joest van Beeck van wegen Jennekens Arnts Willems begyn - 1,5 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Lysbeth Ghysberts van wegen Geritkens Henricx vander Aa - 1,5 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Lysken dochter Willem Gielis Martens van Broeckhoven vanden maickzele ende besetsele hair byder selve Zeynsken (vander Zydewyn) in haren testamente beset ende gemaict - 10 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van M. Goessen vander Stegen als executeur van Arntken Boetselers baghyn - 2 CG 13 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van M. Goyart die Ruyter cs van wegen Aertken d. Willems die Raet - 2 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1555/6

item van M. Lenart van Boirt priester ende canonick van wegen der erffgenamen Lysbeths weduwe Cornelis Gielisz vleeshouders - 7 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Michiel van Zomeren van wegen Heylwichs weduwe Wouters Eymberts - 25 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item van Willemen Daniels van wegen Aelken Daniels begyn - 1,5 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item vande weduwe Cornelis Pels van wegen heer Jan Pels - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item vanden erffgenamen Evenraets vanden Water - 42 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item vanden erffgenamen Jennekens Duynkercken - 3 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item vanden executueren heeren Gielis Donckers priesters - 48 CG 6,5 st.
Stadsrekeningen 1555/6

van Lyntken ende Anneken dochteren Henrick Meeus van wegen Claess haren brueder - 15 CG.
Stadsrekeningen 1555/6

item vanden kynderen Peters Zonmans ter zaken vanden beterscap des huys genoempt den eemer - 4 CG.
Stadsrekeningen 1556/7

erffgenamen van Beatrix Heyn Leyen van Erp gestorven opden Wyntmolenberch - 20 st.
Stadsrekeningen 1556/7

item van Goesken dochter Gielis Henricx kersmaker.
Stadsrekeningen 1556/7

item van Goyardtden Kemp als executeur van Marie Henricx des verwers van Sprongel - 3 gl. 10 st.
Stadsrekeningen 1556/7

item van heer Peteren Colen van wegen der erffgenamen heer Jacobs Hannen canonick ..
Stadsrekeningen 1556/7

item van heeren Gerarden van Berck priester als executuer vanden testamente wylen Jennekens vanden Hoevel..
Stadsrekeningen 1556/7

item van Henricken Kuyst cs als erffgenamen wylen h. Peters Kuyst ...
Stadsrekeningen 1556/7

item van Janne Noppen van wegen Mariken dochter Claes Peters van Worichem - 3 gl. 15 st.
Stadsrekeningen 1556/7

item van meesteren Cornelissen Eymbers ende h. Reyneren Buessers priesteren als executueren vanden testamente wylen Henricxken van Acht - 10 CG.
Stadsrekeningen 1556/7

item van meesteren Henricken Luekemans priester van wegen der erffgenamen wylen Rutgeren Jans van Baecxzem..
Stadsrekeningen 1556/7

item van Ursele d. Jans vander Donck van wegen wylen Jennekens vanden Donck baghyn - 4 CG.
Stadsrekeningen 1556/7

item vanden erffgenamen Rombout Wouters ende Margareta zynre huysvrouwe - 3 gul. 15 st.
Stadsrekeningen 1556/7

item vanden executueren vanden testamente wylen mrs. Jans Kuysten canonick..
item vanden bruederen des voers mr. Jans van huere legaten..
Stadsrekeningen 1556/7

item vanden selven (heeren Gerarden van Berck priester) als executuer vanden testamente van wylen Meriken weduwe Arnts Laureyns...
Stadsrekeningen 1556/7

item vanden kynderen Jans Roelofs Salomons als erffgenamen van Mechtelt Doelvoet weduwe Jans voirs..
Stadsrekeningen 1556/7

vanden erffgenamen van wylen Meriken Willem Willems baghyne - 37,5 st.
Stadsrekeningen 1556/7

vanden erffgenamen wylen Willems Panteniers - 3 gl. 1 st.
Stadsrekeningen 1556/7

inden iersten vanden executeuren vanden testamente mr. Adriaens van Blitterswyck - 1,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Antonis de Heyckmaker ende Rutger van Rossem executeuren vanden sterffhuys Cornelis van Bardwyck - 97 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Danielen ende Jannen gebroederen soenen Anthonis graftmaicker van 200 gul. hen vanden selven Jannen beset - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Dircken onbeiaert soen Jans Adriaens des spelmaickers duer Roveren Diericx tot Orten - 1 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Francen die Luw een vande erfgenamen Willemkens dr. Lamberts Hoerkens - 4 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Francen vander Cammen ter cause van sekere legaten hem gelaten van Jenneken Hermans Bottelmans - 7 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Franssen Bogart executeur vanden testamente Agneten weduwe Ghysberts Herincx - 20 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Gerarden ende Jannen Roelofs erfgenamen Elisabeth Roelofs - 2 CG 18 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Hector die Bever erffgenaem van Katherina weduwe Claessens Watermael - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van heer Jacoppen Huberts priester als executeur vanden testamente Elisabeths dochter Daniels Heymericx van Uden bagine - 8 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van heer Jannen van Geffen een vanden executeuren heer Gielis Vinck canonick - 1 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van heeren Gerarden van Berck priester als executeur vanden testamente van Barbara dochter Peters Wouters van Sittert - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van heeren Henricken Loekemans executuer vanden testamente heer Diericx vanden Morselair - 6 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Henricken Goessens executeur vanden testamenten van Catharyn dochter Jans die Vriese ende Jenneken dochter Henrick Janss van Horssen - 10 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Herman Willemss ende Jannen vande Laer vanden sterffhuys Mechtelt mulders - 10 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Hugo die becker een vanden erffgenamen Elisabeths dr. Jans Willems van Empel - 13 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Jacoppen Janss een vande erfgenamen der voors Mechtelde molders - 10 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Jan van Lyebergen inden naem van Jenneken synre huysvrouwe medeerffgenaem van mr. Henrick Kuyst ende van Margriet dr. Gerarts Kuyst van sekere leengoet ten dienst vanden hertoch staende - 11 CG 9 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Jannen Dachverlies een vanden erfgenamen Macharius die Leeuwe - 2 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Jannen Diericx van Hedel, erffgenamen van Henricxken ierste huysvrouwe Henricx van Driel, dr. Dierix van Hedel - 29 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Marcelissen Hermans een vande erffgenamen ende legatarissen van Lysken dochter Jans Hermans begyn - 3 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item van Peteren van Dinther van wegen Jans van Stiphout inde Thorenstraet - 9 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item vande erffgenamen van Heylkene 2e huysvrouwe Henricx van Driel Jacopss, d. Willems Luucx - 5 CG 17 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden erffgenamen ende legatarissen van Bertkene ende Emkene gesusteren begynen dochteren Jans die cuyper - 8 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden erffgenamen Gertruyts d. Lonis van Wyck duer handen Jans Otten ende Lonis van Wyck executeuren - 64 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden erffgenamen Hadewich Eyckmans duer handen Willems Michiels - 40 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden erffgenamen vanden suster Jans van Soemeren - 6 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden erfgenamen Elisabeth ende Catarine d. Thys vander Donck duer handen Jans van Cuyck int vierstael - 10 CG 4,5 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden erfgenamen Jans Zegers haemmakers duer handen Zegers Claess - 13 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden erfgenamen van Symon van Vinkelroy ende Elisabeth syne huysvrouwe - 8 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden executeuren vanden testamente van Alitten Priems begyn - 18 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1557/8

item vanden gasthuyse tot Gorcum duer handen mrs. Martens van Os gasthuysmeester van sekere penn. ende lyffrente den selven gasthuyse beset by wylen Jannen soen Goessens Ghysberts - 16 CG.
item van Danielen ende Jannen gebroederen soenen Anthonis graftmaicker van 200 gul. hen vanden selven Jannen beset - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Jan Cornelis linnenwever - 2 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Aelken van Stryp - 13 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Aleyt Jans Goyarts des nastelmakers schamel begyn - 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Anneken Henricx vande Puel - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Anneken Lamberts vanden Berge dienstmaight van Lysken Vyge - 15 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Digne Coelborner - 2 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Geritken Willem Michiels van Erpe - 2 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen heer ende meester Wouter van Myl cappellaen opten begynhoff - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen heer Hugo cappellaen int groot Gasthuys - 6 CG 17,5 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen heer Jan Best priester - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen heer Jan van Vlymen priester - 5 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Henrick Roelofs Gerits bontwercker - 21 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Heylwich Goyarts pelsers - 2 CG 3 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Hilleken Geroncx van Orten - 4 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Jenneken Jeronymus begyn - 3,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Jenneken mr. Henricx Pelgrom - 19 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Luytgardt van Bonne diemen noemde moeder vander minrebroederen - 5 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Mechtelt Bouwen Henricx byde gevangenpoirt - 3 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Peter Henricx tot Orten - 3 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Quyryntkene onbeiaerde dochter Leonarts Gerits des seeldreyers - 2,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen van Anneken weduwe wilner Henrick Andries des oudecleercoopers - 4 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen van Hillegont Henrick Arnts weduwe wilner Jan Kuysten - 15 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen van Margarete weduwe - 4 CG.
item van Jannen Dachverlies een vanden erfgenamen Macharius die Leeuwe - 2 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen van Sensken en Heylken, dienstmaechden - 3 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de erfgenamen Willem van Outhuesden - 6 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van de moeder van Meriken maight, schoelmeestersse achter de Ploech inde Hyntamerstraet - 15 st.
Stadsrekeningen 1557/8

van Goyarden Buysen van wegen synre huysvrouwe mede erffgenaem van Mechtelde mollers weduwe Antonis van Cranenborch - 20 CG.
item van Jacoppen Janss een vande erfgenamen der voors Mechtelde molders - 10 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van heer Gielis Mallans ende heer Jan van Leent executeuren vanden testamente van heer Philippus vanden Doren deken van Sint Jans - 15 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van heeren Jacop van Empel ende Jacops Huybrechts priesteren executeuren vanden testamente h. Lenarts Herincx - 29 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

van Wouteren Pynappel executeur vanden testamente van Jennekene vanden Sloot - 5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vande erffgenamen Cristina Zeberts de becker - 1 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vande erfgenamen Anna Henrick Willems van Lith bagyn - 3 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vande erfgenamen Hilleken Jans Martens - 12 st.
Stadsrekeningen 1557/8

vande erfgenamen Magdalena Jans van Drueten - 6 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenaemen Eymbert Andries - 3 CG 4 st.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen Barbara Reyner Nootstock - 6 CG 12 st.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen Catharina Jan Joirdens beghyne - 1 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen Claes die becker byde Volderstraet - 4 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen Elisabette ende Jenneken kinderen Herman Bottelmans - 21 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen heer Peter Hermans Verheyen priester - 5 CG 18,5 st.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen Jan Vyge en Elisabeth Jacops Brants - 36 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen Mechtelt van Boemel int gruutstraetken - 24 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erffgenamen mr. Henrick van Delft - 25 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erfgenamen Goyart Thomass - 4 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erfgenamen Alits weduwe wilner Peter Henrick tymmermans - 7,5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erfgenamen Arikens ende Antonie gesusteren - 5 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erfgenamen Catharina Peters die Leeuwe - 6 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden erfgenamen Gertruyts yerste huysvrouwe Dircx van Wyck - 18 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

vanden selven (heer Jan van Geffen) als executeur vanden testamente heer Arnts van Lairhoven canonick - 7 CG.
Stadsrekeningen 1557/8

item Hilleken weduwe Jan Rutten van versterff Jutkens haer dochter - 25 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Arntden Goessens mandemaicker als erffgenaem Hermans zyns brueder - 4 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Bauwen inden clock van het versterff Meryken dr. Adriaen Willems croenmeexter - 10 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Berntden Janss tot Engelen als erffgenaem van Henrick inde Sott van 90 gl. hem byden voors Henricken beset - 2 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Claessen Henrick Claess c.s. als erffgenaem Margriet dr. Henrick Willems - 6 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van derfgenamen Jenneken Jeronimus Gerits ende Joost Henricx tsamen - 6 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Dircken vanden Birch als executuer vanden testamente Agnes Arnts - 40 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Dirick Claees erfgenaem van Diricken Diricx van Stayecker - 8 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Goessen Henricx verwers als erfgename Henricx verwers - 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Grietken dr. Willem Hels van het versterff hairs susters - 3 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van heer Corstiaen van Scyndel als executuer vanden testamente Willems van Geldrop - 90 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van heer Eymbert Luedincx als erfgenaem van Maryken zyn suster - 7 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van heer Willemen van Balen als executuer des testaments Jennekens van Haselberch - 5 CG 16 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Jannen swertveger als erffgenaem Laureyns zyns brueders - 5 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Jannen zoen Jans Deliss opten Dungen als erfgenaem van Kathalyn dochter Jan Gieliss - 3 CG 2,5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Laureyns Marcelis c.s. als erfgenamen Willems zoon Laureyns Marceliss hen brueder - 10 CG 5,5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Laureyns Pelgrum c.s. als erfgenamen Katharyn Pelgrum - 50 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Loye van Boxtel van wegen het versterff Jenneken dr. Jan Henricx ontfangen - 2 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Lyntken Thielmans van Vechel als erfgenaam Lyntkens van Lieshout bagyn - 20 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Lyntken weduwe Daniel Blockmans erffgename van Margriet dr Peter Blockmans - 7 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Peteren van Broechoven als erffgenamen Gielissens van Broechoven zyns bruers - 3,5 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Peteren Vuchts als erffgenaem van Engelken dr. Claes van Delft van 5 gl sjaers lyffgoet hem aenbestorven - 12,5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item van Thorothea huysvrouwe Henricx Jacops van 100 gulden haer beset by Jenneken dr. Jan Henricx - 25 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item vande erffgenamen Lysbeth dr. Gerits van Eyck ende weduwe Peter Jacops - 6 CG 5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item vanden erfgenamen heer Jacop Knoden ende van heer Jacop vanden Wyer als executuer vande voors heer Jacoppen - 8 CG 15 st.
Stadsrekeningen 1558/9

item vanden executuers heer Yewaen Rovers priester ontfangen - 8 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

van Jannen Henricx cum suis erffgenamen van Lysbeth weduwe Gerit Wouters - 3 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

vande erffgenamen Meryken weduwe Adriaen Spierincx - 10 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

item vanden erfgenamen van Barbara Cocx weduwe Jans vande Wiel ontfangen - 140 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

van haar erfgenamen Joostken Peter Lamberts - 1 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

van de erfgenamen Jenneken Anthonis Floris - 3 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

van de erfgenamen Geertruydt van Zoemeren - 7 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

van de erfgenamen Metken Rutten opte Dungen - 7 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

van heer Gerit van Berct priester als executeur van Engelken dochter Lucas die Bye ontfangen - 3 CG 6 st.
Stadsrekeningen 1558/9

van de erfgenamen Goessen Lodewich Beys - 4 CG 10 st.
Stadsrekeningen 1558/9

vanden erfgenamen Gysbert Ariaens die zeepzieder ende zyn huysvrouwe tzamen ontfangen 43 CG.
noch vanden zelven erfgenamen van des voors Gysberts vercregen gueden - 11 CG.
Stadsrekeningen 1558/9

versterf Bertken Bruystens die metser opten grooten bagynhoff van haar erfgenamen - 4 CG 7,5 st.
Stadsrekeningen 1558/9

van Fransen Houtappel van tversterff van Wouter tymmermans - 4 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Henrick Heeren van het versterf heer Aelbert Heeren zynen oem - 14 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

heer Rutger van Ophoven c.s. vanden versterff heer Philips opten Thooren - 12 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

item alnoch vande executuers ende erffgenamen Eva Bennincx ontfangen - 13 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

item in volle betalinge vande versterff van Barbara vande Stadeacker ierste huysvrouwe Jans Weigergancx boven tgeene des Henrick Oliviers dair aff ontfangen hadde noch ontfangen - 3 gul. 8 st.
Stadsrekeningen 1559/60

item ontfangen vande huysvrouwe Frans vande Cammen van het versterf Weyndelmoet weduwe Henricx van Boxtel - 13 gul 15 st.
Stadsrekeningen 1559/60

item van Coenrardt de snyder tot Orthen vande versterff Geritken Peter Vranckendochter - 23 st.
Stadsrekeningen 1559/60

item van Goyarden Janss van tversterff Heylkens dr. Diricx Valcken - 4 gul. 8 st.
Stadsrekeningen 1559/60

item van heer Corstiaen van Scyndel c.s. executueren van mr. Henrick Lueckman vande versterffs desselffs mr. Henricx - 20 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

item van Henrick Gysselen ende mr. Zeger Adriaens van het versterf Mauris Peterss - 10 CG.
Stadsrekeningen 1559/60

item van Jannen Gieliss die jonge van het versterf van Metken dr. Pauwels Potters - 23,5 st.
Stadsrekeningen 1559/60

item van Peter Jonckers ende Gysbert Ysbrants van het versterff van Aleyten Jonckers - 80 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

van Aelbert Herman Pelgrum c.s. executueren van Henricxke Dirick Sluyters van het versterff Henricxkens voors - 4 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

van Anthonis van Dieperbeeck van tversterff Annekens zyns suster - 7 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van brueder Henricken de carmelit ontfangen vanden versterff Baetkens weduwe Willem Stevens - 35 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van de erffgenamen Marten Bennincx wonende tot Ghent van het versterff des voors Martens - 32 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Fransen Bogart vande versterff Mathyskens van Driel huysvrouwe Henricx van Broechoven vanden gueden die zy voir een dordendeel beset hadde den erffgenamen Jans van Driel, dander dorddedeel derffgenamen van Rieuwen ende tdordde dorddendeel de Heiligen Geest ende tGroot Gasthuys bynnen deser stadt - tsamen - 30 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

van Goyarden Kemp c.s. als erffgenamen van Eva vanden Bossche weduwe Marten Bennincx van het versterf der voors Eva - 30,5 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

van heer Gerit van Berct ende mr. Henrick Lueckemans als executueren van Geertruyt dr. Alarts vanden Berge van het versterff desselfs Geertruyt - 26 gul 6 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van heer Gielis Mallants cs als executueren heer Jans Matheuss van Leendt vanden versterff desselfs heer Jans - 4 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

van heer Jan Back cappellaen ende mr. Jacop Donck van het versterff Henricx Janss van Weert - 6 gul 5 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Jannen Bartholomeuss van het versterff Joostkens zyns zuster - 20 gl.
Stadsrekeningen 1559/60

van Jenneken belmaickers van het versterff Engelken belmaickers hair suster - 11 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

van Jeronimus Cromme Lamberts ende Trynen vande Grave van het versterff Diricx Fonck boode - 4 gul 17 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Jeronimus Geritss vanden versterff Lysbeth dr. Henrick Gieliss vanden Dungen - 5 gul. 18 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Katharyn dr. Peter Duyvels van Aerlebeeck vande versterff Anna nat. dr. Arnoldus sartoris bagyn - 6 gul 15 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Lysbeth dochter Arnts die custer als erffgename van Margriet Martens - 25 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Meriken Zebert Jacopss opte Dungen vande versterff Jacop Zebertss haeren brueder - 5 gul. 12,5 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Peteren Hermanss van het versterff Roeloff Hermans zyns brueders - 10 st.
Stadsrekeningen 1559/60

van Yken huysvrouwe Goyart Peterss van het versterff van Mariken Goyartsdr - 2 gl.
Stadsrekeningen 1559/60

vande executuers van Lysbeth dr. Jans Verhellen vanden versterff Lysbeth voors - 2 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1559/60

vanden erffgenamen Henrick Henrick Gieliss opte Dungen vanden versterff des voors Henricx - 24 gul.
Stadsrekeningen 1559/60

item van heer Gerit van Beeck ende heer Jacop Huyertss als executuers van Lysken dr. Gerits van Wytvelt - 5 gul 13 st.
Stadsrekeningen 1560/1

van Anthonis Claess als erffgename van Daniel Jacopss inde croywagen ontfangen 8 gl (d170: betaald 22-2).
Stadsrekeningen 1560/1

van Arnt Lambertss als erffgename van Hilleken weduwe Jans die cuyper den 80en penn. ende van Floris Arnts vanden zelven gueden den 40en penn ontfangen tsamen 16 gul 1 st (d170: betaald 1-3).
Stadsrekeningen 1560/1

van heer Jacop Zeysemaicker als executuer vanden testamente Eerkens dochter Goyart Strick ontfangen 30 gl (d170: betaald 29-2).
Stadsrekeningen 1560/1

van Henricken Goessens, Jannen inde Ryder ende Peteren Janss van Roye van het versterff Adriaens Henricx vande Heesacker ontfangen 6 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1560/1

van Henricken Oliviers van wegen derffgenamen Huybert Cornelis van Huesden ende Mechtelt zynen huysvrouwe ontfagnen den 40en penning vanden goeden Huyberts voirs - 5 gl.
Stadsrekeningen 1560/1

van Jan Goessens cs erfgenamen van Arntken weduwe Rembout van Lith ontfangen 30 gul.
Stadsrekeningen 1560/1

van Jannen Gerits als erfgename van Hilleken dochter Diricx van Horssen - 5 gul.
Stadsrekeningen 1560/1

van Jannen Goyarts ende Andries Oems als executuers vanden testamente Jans van Gerwen vanden gueden competerende den erffgenamen des voors Jans alleen ontfangen 50 gul.
Stadsrekeningen 1560/1

van Jannen Peters als erfgename van Harent Willems vander Lynden ontfangen den 40en penning - 7 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1560/1

van Joosten van Berckel cs. executueren vanden weduwe Peter Rembouts ontfangen 28 gul 15 st.
Stadsrekeningen 1560/1

van meesteren Goyartden Loeff als erfgename van meesteren Jannen van Oss ontfangen 20 gl (d170: betaald 19-4).
Stadsrekeningen 1560/1

van mren Henricken van Hovel van wegen de erffgenamen Katharyn hr. Jans van Gerwen van Weert ontfangen 4 gl 10 st (d170: betaald 8-11).
Stadsrekeningen 1560/1

vande erfgenamen Annekens weduwe Henricx van Driel ontfangen - 35 gul 10 st (d170: betaald 12-2).
Stadsrekeningen 1560/1

van Anthonis van Mierloe van wegen Geritkens van Mierloe als erfgenaem Geritkens voirs ontfangen den 40en penn - 2 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van bruederen Jannen van Teeffelen procurator des convents vanden cruysbruederen van 24 gulden sjairs der voirs convente by Aryken van Lith beset ontfangen - 5 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van Diricken Peter Janss van Berchem ende Lambertden Jans Peterss als erfgenamen van Marten die Wilde ontfangen - 2 gl.
Stadsrekeningen 1561/2

van Andries Bouwens c.s. als erfgenamen van Cristoffelen van Balen ontfangen 13 gul 15 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van Dircken vanden Berge als executueren van heeren ende mr. Jannen van Nederweert, deken van St.Janskercke bynnen deser stadt den 40en ende 80en penn. vande goeden byden voors mr. Jannen aftergelaeten beloepende - 24 gl.
Stadsrekeningen 1561/2

van Goyarden Kemp ende Aryken dr. Jacops Tynagel als erfgenamen van Aryken Tynagel ontfangen - 5 gul 15 st oirt.
Stadsrekeningen 1561/2

van Gysbertden Arntss ende Geritden Arntss als erfgenamen van Aelken Arnts den 40en penning ende van Geritden Arnts den 80en penninck - 30 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van heer Corstiaen van Scyndel van wegen Henrick Poeders als erfgename van Barbara dr. Diricx die becker ontfangen den 40en penn - 5 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van heer Joosten Henricx ende heer Jannen van Diest priester als erfgenamen van Bertken vanden Steen ontfangen - 4 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van heeren Geritden Berck cs. als executueren van Aleyten van Beeck bagyn - 25 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van heeren Peteren Colen ende heern Jacoppen van Empel als executueren des testaments heer Cornelis Gevertss van Orthen priester inden name ende van wegen Oda suster heer Cornelis voirs erfgenamen voors ontfangen den 80en penn - 43 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van Huybert Janss van Gorichem als erfgenaem van Jannen Gysberts van Zeelant - 25 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van Marten Erasmus als erfgenaem van Martenen die Wilde ontfangen 20 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van Wouteren Scellens als erfgenamen Agnese zynder suster ontfangen - 7 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van heer Peteren Baneldus van wegen mr. Peter de capellaen 2 gul 5 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van heer Peteren Colen cs van wegen heer Gerit van Gameren deken in St.Janskercke 3 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van heern Gielis Mallants van wegen Robbertkens dr. heer Jans die Vriese 30 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van Henricken Lueckemans cs van wegen Aelkens dr. Gysbert Lueckemans - 10 gul.
Stadsrekeningen 1561/2

van mren Goyarden Lombarts ende Marcelis Hermans cs vanden anderen helft Joostens voirs - 52 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1561/2

van Wouter Bauwens lynwatier van wegen Lysken dr. Frans Vuchts 20 st.
Stadsrekeningen 1561/2

item van Daniel die Kartsetter als erfgename van heer Dirick Kepkens inde Wyntmolenstrate ter cause vanden goedens by hem aftergelaeten den 80en penn - 7 gul.
Stadsrekeningen 1562/3

item vande huysvrouwe Mathys vande Wiel vande voors goeden ( van Joachim metser van wegen heer ende meester Roeloff Anthoniss tot Haerlem van het versterff Joost Goyaerts van heel den 40en enden 80en penn. vanden goeden byden voorn Joosten aftergelaeten) - 25 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Alart Mathys cs als executueren vanden testament Lysbeth dr Henricx vander Heyden den 40en ende 80en penn tzamen - 18 gul 12 st oirt.
Stadsrekeningen 1562/3

van Daniel Diricx als erfgenaem heer Dirick Kepkens - 16 gul 7 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Diricke Janss van Megen tymmrman et Victor Victoris als erfgenamen van Heylken weduwe Jans van Wetten den 80en penning - 5 gul.
Stadsrekeningen 1562/3

van Geritden die scilder als mombaeren vanden eenre zyden heer Dirick Kepkens voors den 80en penn - 13 gul.
Stadsrekeningen 1562/3

van heer Geritden van Berck als executueren ende mede erffgenamen Fykens dr. Everts van Berck weduwe Claes Wouters den 80en penn. van 410 gulden ende van 100 gulden den 40en penninck vanden goeden Fykens voors beloopende - 7 gul 8,5 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Henricken Scenck cs als erffgenamen van Anneken dr. Geertruyt Jacopss vanden guedens by hair aftergelaeten ontfagen den 80en penning - 2 gul 4 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Henricken vanden Hovel cs. als erfgenamen van Rutger ende Eerken kynderen Matheus Rutgerss ontfangen - 2,5 gul.
Stadsrekeningen 1562/3

van Jannen Colen cs. als erfgenamen vanden ierster huysvrouwen mr. Marten die Greve - 33 gul 15 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Jannen Diricx snyder als erfgenaem Andries Diricx snyder den 80en penn vande guedens byden voors Andriessen aftergelaeten - 2 gul.
Stadsrekeningen 1562/3

van Joachim metser van wegen heer ende meester Roeloff Anthoniss tot Haerlem van het versterff Joost Goyaerts van heel den 40en enden 80en penn. vanden goeden byden voorn Joosten aftergelaeten 3 gul 2,5 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Lazarus Zegers cs als erffgenamen van Anneken dr. natuerlick mr. Willems vanden Bosche ontfangen 25 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Lucas Romb Joosten cs. als erffgenamen van Diricxken Romb Joosten bagyn den 40en daeraff - 4 gl 2 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Marcelis Hermans cs. van wegen derfgenamen Marcelisken huysvrouwe Jans van Gerwen vanden goedens by hair aftergelaeten den 80en penn - 48 gul.
Stadsrekeningen 1562/3

van Marie dr. Wouter Peyenborch van haren bagyn als erffgenamen van Lysbeth Daems Jans dochter van Hees - 2,5 gul.
Stadsrekeningen 1562/3

van meester Jacop van Berchem als executueren des testaments Guedele dr. Bernt Arnts van Berchem bagyn vanden gueden by hair aftergelaeten - 26 gul 4 st.
Stadsrekeningen 1562/3

vande huysvrouwe Frans vande Cammen van het versterff heer Jans vander Stegen ontfangen - 2 gul 7 st.
Stadsrekeningen 1562/3

van Adriaen Ketelair van tversterff van Arntden zynen brueder ontfangen den 80en penn - 20 gul.
Stadsrekeningen 1563/4

van Bartholomeus Loeff ende mr. Frans van Balen als executuers des testaments mr. Martens die Greve van tversterff aengecomen de mage ende vriende desselfs mr. Martens ontf - 11 gul 5 st.
Stadsrekeningen 1563/4

inden iersten van Arntden Mars cs van tversterff van Thonis Mars ende Willemken Mars ontfangen 4 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van heer ende mr. Cristiaen van Scyndel als executuer des testaments van Engelken dr. Peter die Vischer den 80en penn.. 35 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van heer Gerit van Berck van tversterff Mechtelt dr. Jan Daniels van Nulant - 20 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van heer Henrick van Zichen ende Claes Peters als executuers van heer Adriaen Willems cappellaen vanden grooten gasthuys vanden goeden by hem aftergelaeten den 80en penn ende van 40 gulden eens den 40en penn - 3 gul 16 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van heer Peteren van Zoemeren ende heer Joost Jan Henricx als executueren des testaments Katherine ende Hilleken gesusteren Roeloff Henricx den 80en penn vanden goeden by hair aftergelaeten - 5 gul.
Stadsrekeningen 1563/4

van Janna van Uden bagyn van tversterff Margrietens Jan Melis dr. bagyn - 20 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van Lenart Roelofss cs als erfgenamen van Wouter Jans Hacken opten Dungen den 80en penn. vanden goeden by hem aftergelaeten - 18 gul 5 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van mr. Goyarden die Ruyter cs als erfgenamen van Rombouden van Lith van zynen goeden by hem aftergelaeten ontfangen den 80en penn - 4 gul 7 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van Zymon Jan Peters van tversterff Margrietens dr. natuerlick Cristiaen Marten Bitters - 5 gul 18 st.
Stadsrekeningen 1563/4

van Lysbeth weduwe Marcelis vanden Ekart als erffgename van Heesken dr. Henricx Gysselen bagyn ontfangen den 80en penn vande gueden by Heesken voors aftergelaeten beloopende - 10 gl 2,5 st.
Stadsrekeningen 1564/5

van mr. Dirick van Bleeck van wegen Jans Adriaens van Beeck ontfangen den 80en penn. vanden gueden aftergelaeten by Yken vande Gasthuys bagyn beloopende - 9 gul.
Stadsrekeningen 1564/5

van Wouter Goessens ontfangen den 80en penn vande guedens by Gysbertken weduwe Anthonis Janss aftergelaeten beloopende 11 gul 14 st.
Stadsrekeningen 1564/5

20-7 van Anthonis Colen, Daniel van Orthen ende Lenart Roelofs cs als erfgenamen van Anneken Jan Hacken dochter vanden Dungen ontfangen den 80en penn vande guedens by hair aftergelaiten - 12 gul.
Stadsrekeningen 1564/5

3-8 van Jannen van Oirle ende mr. Jacop van Berchen den 80en penn vanden gueden by Heylken dr. Ambrosius van Hanenberch aftergelaeten beloopende 150 gul.
Stadsrekeningen 1564/5

8-8 van heer Cristoffel Baecx priester van het versterff vanden gueden by Jenneken zyn suster hem tot zynder tochten aftergelaeten ende den kynderen van Clement Anckernoys verwect ten erffrecht ontfangen den 80en penn vande voors tochten 8 gul 5 st.
Stadsrekeningen 1564/5

van Arntden ende Steven Gysberts ontfangen den 40en penn vanden gueden hen van Fransen Bogart aengecomen - 7 gul.
Stadsrekeningen 1564/5

van heer Joost Janss ende Lenart van Nistelroye als executuers des testaments van Katharina dr. Jans Rutten van Nuenen inde Putstraet ontfangen den 40en ende 80en penn vanden gueden by hair after gelaeten beloopende - 3 gul 7,5 st.
Stadsrekeningen 1564/5

van Jacop Corstiaens ontfangen den 80en penn van zyn gedeelte vande guedens by Katharyn Weygergancx aftergelaeten beloopende 3 gul.
Stadsrekeningen 1564/5

van Jannen Adriaens cs als erfgenamen van Katharina weduwe Diricx van Oss ontfangen den 80en penn vanden gueden by hair aftergelaeten beloopende - 57 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1564/5

van Jannen Goyarts van Bethmer als man ende mombair van Kathalyn dr. Willem Rutten in Sinterclaes als mede erffgename vande guedens by Mechtelden dir Willems voirs aftergelaeten ontfangen den 80en penn - 8 gul 15 st.
Stadsrekeningen 1564/5

20-7 van Anthonis Colen, Daniel van Orthen ende Lenart Roelofs cs als erfgenamen van Anneken Jan Hacken dochter vanden Dungen ontfangen den 80en penn vande guedens by hair aftergelaiten - 12 gul.
van Lenart Roelofss cs als erfgenamen van Wouter Jans Hacken opten Dungen den 80en penn. vanden goeden by hem aftergelaeten - 18 gul 5 st.
Stadsrekeningen 1564/5

van Lysbeth weduwe Marcelis vanden Ekart als erffgename van Heesken dr. Henricx Gysselen bagyn ontfangen den 80en penn vande gueden by Heesken voors aftergelaeten beloopende - 10 gl 2,5 st.
Stadsrekeningen 1564/5

van Lysken Diricx dochter van Harderwyck ontfangen den 80en penn vande gueden by Emken Henricx als geestelicke en aftergelaeten belooepende 3 gul.
Stadsrekeningen 1564/5

van meester Anthonis Clercx capellaen voors vanden versterff vanden gueden by Lysbeth Lucas Henricx dr. van St.Oedenroede aftergelaeten te weten den 40en ende 80en penn - 8 gul 15 st.
Stadsrekeningen 1564/5

van Peter van Empel als executuer des testaments Heylken dr. Rut Spierincx ontfangen den 40en ende 80en penn vande gueden by Heylken voors aftergelaeten - 6 gul.
Stadsrekeningen 1564/5

vanden capellaen vande bagynen ende Peter Remmen als executuers van Anthonisken van Scyndel bagyn ontfangen den 40en penn... - 9 gl.
Stadsrekeningen 1564/5

item 12 meye van heer ende meester Cornelis Eymbertss priester als executuer des testaments Elsbeen huysvrouwe Eymbert Claess vanden gueden bedragende 128 gulden sjairs die Jan vande Water ende Mathys vande Wiel hebben zullen voirden 80en penn ontfangen 25 gul 15,5 st; noch vanden huysraet, clederen ende mobele guedens by hair ewech gemaict beloopende 400 gl beloopt voirden 80en penn vyff gulden tzamen - 30 gul 15,5 st.
Stadsrekeningen 1564/5

11-7 van mr. Zeger Adriaens cs als executueren des testaments Cristina Goidtscalcx den 80en penn by hair aftergelaten - 5 gul.
Stadsrekeningen 1565/6

21-2 van heer Peter van Geffen priester ende Jannen Gerits als executueren des testaments heer Jacop van Herent alias van Bruegel van 16 gul. jairlicx by hem aftergelaeten den 40en penn ende noch van allen daude gueden by hem aftergelaeten den 80en penn - 10 gul 12,5 st.
Stadsrekeningen 1565/6

5-3 van Peter Henrick Robberts den 80en penn van tversterff vande gueden by Lysbeth Henrick Robbers dochter aftergelaeten - 30 gl.
Stadsrekeningen 1565/6

5-8 van mr. Goyart die Ruyter ende mr. Arnt Pleviers cs als erfgenamen vande zyde van Katharina Baeljairts den 80en ende 40en penning vanden gueden hy haer aftergelaeten - 20 gul.
Stadsrekeningen 1565/6

9-5 van mr. Henrick Agileo ende Jannen Janss ontfangen den 80en penning vanden guedens by Yda weduwe Anthonis Henricx inden hooren aftergelaeten - 45 gul.
Stadsrekeningen 1565/6

inden iersten 18-12 van Jannen Doyenbraken van wegen der kynderen Wouters van Achelen het versterff alleenlick vanden huyse nae doode Katharina weduwe Henrick van Deventer he aengedeylt staende bynnen deser stadt tegen thoff van Zevenbergen over deser stadt gereserveert hair actie vande voorder guedens byder voors Katharina ende Henrick van Deventer aftergelaeten ontfangen 65 gul.
Stadsrekeningen 1565/6

van heer Jacop van Bruegel van het versterff vande gueden by Margrieten dochter Gielis Janss aftergelaeten ontfangen den 80en ende 40en penn. 2 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1565/6

van Lysbeth dr. mr. Euwout Mallants ontfangen den 80en penn vanden gueden by Geritden hairen brueder aftergelaeten - 5 gul.
Stadsrekeningen 1565/6

6-2 van heer Gerit van Berck pbr. ende Heylken d. Thomas Jan Peeterss als executeurs des testaments van Appollonia dr. Peeters van Colen vanden gueden by haer aftergelaten ontfangen den 80en penn beloopende 2 gl 10 st.
Stadsrekeningen 1566/7

4-6 van heer ende meester Peeter van Geffen ende mr. Christophel van Vladeracken als executeurs des testaments Jennekens maecht heer ende mr. Jans van Oss vande gueden by hair aftergelaten ontfangen voorden 40en penn 3 gul 2,5 st ende voorden 80en penn 9 st 2 oirt - 3 gl 12 st.
Stadsrekeningen 1566/7

19-7 van Jasper Jan Mathyss vanwegen der erffgenamen van Anna vande Stayacker vande gueden by haer aftergelaten ontfangen 100 gul.
Stadsrekeningen 1566/7

22-8 van Jutken van Delft vande guedens by Grietken dr. Frans van Uden aftergelaten ontfangen voorden 40en ende 80en penn - 38 st.
Stadsrekeningen 1566/7

23-8 van Jasper Jan Mathyss vanden guedens aftergelten by Aleydt dr. Goessens vander After ontfangen den 80en penn - 30 st.
Stadsrekeningen 1566/7

23-11 van Frans Hermans inde Rose mesmaickere c.s. vanden guedens by Pauwelss van Schyndel aftergelaten ontsamen den 80en penn beloopende 5 gul 4,5 st.
Stadsrekeningen 1566/7

ultima septembris van Gielis Corstkens ende Willem Henricx cs. vanden guedens by Jutken Maess opte Dungen aftergelaten voorden 40en ende 80en penn ontfangen 3 gul 10 st.
Stadsrekeningen 1566/7

van Henricken van Oudenhoven vanden gueden by Lamberden vanden Put Peeterss aftergelaten ontfangen den 80en penn - 21 gul.
Stadsrekeningen 1566/7

16-8 van Arnt Willems van Beeck als executuer vande testamente Aechtkens weduwe Arnt Goessens vande gueden by hair aftergelaeten - 4 gul 1 st.
Stadsrekeningen 1567/8

28-7 van Wouter Bauwens cremer vanden gueden by Lysken de marte van jouffre Zanderlyns gewoent hebbende inde cruysbruederen poort aftergelaeten ontfangen 15 gul.
Stadsrekeningen 1567/8

van Jannen de Louwe cs. als executuers vande erfgenamen Annekens vanden Hovel vande gueden by hair aftergelaeten - 10 gul 12,5 st.
Stadsrekeningen 1567/8

vande gueden by Jenneken Wouters aftergelaeten - 20 st.
Stadsrekeningen 1567/8

10-9 van Hanricken die Hont den ouden vande guedens by Anna syn sustere hen aftergelaten alnoch vande kynderen Henricx voors vande guedens by Anna voors den voors Henricx kynderen gemaect ende beset tsamen ontfangen 22,5 G.
Stadsrekeningen 1568/9

11-3 van Cornelis Jans die Moor vande guedens by Barbara syn sustere achtergelaten - 4 G.
Stadsrekeningen 1568/9

15-1 van Jasper van Rienshoven ende Arnt die Bie als executeuren des testaments wylen Gertruyt vanden Yser vanden goedens by hair aftergelaten ontfangen den 40en ende 80en penn - 12 G 10 st.
Stadsrekeningen 1568/9

5-4-1568 (staat er specifiek, dus wrsch 1568 na pasen??) van Willem van Berchen cum suis als erffgenamen van heer Cristophel Baecx vanden guedens by hem aftergelaten ontfangen 28 G.
Stadsrekeningen 1568/9

6-9 van Peeteren van Gemonde cum suis als erfgenamen van Ariaen Janss van Beeck vande guedens by hem aftergelaten - 34,5 st.
Stadsrekeningen 1568/9

8-4 anno 1568 ontfangen van Jan hantscoemakers tot Weert cum suis van zekere huysraet by Eghtken weduwe Joost Lamberts aftergelaten - 3 G 16 st.
Stadsrekeningen 1568/9

van Ariaen Janss ende Roeloff Janss een dorde gedeelt van een versterff van huys, hoff ende erffenisse gelegen op die Poeldonck ende by Jannen Roelofs doude op hemluyden verstorven ende gesuccedeert ontfangen - 33 st.
Stadsrekeningen 1568/9

13-4 van Peeter Wouters als erffgenaem van Gertruyt weduwe Henrick Wouters vande guedens by haer aftergelaten ontfangen 10 st.
Stadsrekeningen 1569/70

van Willem van Vechel vande goedens aftergelaten bij heer Henrick van Vechel zoone Willems voors ontfangen - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1569/70

28-7 van Peeter Reynen ende mr. Gerit van Kelst als executoers des testaments van Katharina weduwe Thomas van Horenbeeck keteler vande goedens by haer in tochten gedisponeert ende gemaect ontfangen - 8 G 5 st.
Stadsrekeningen 1569/70

4-1 van heer Herman vanden Grave cs. als executeur vande testament Heylwich dr. natuerlick Denis Arntss naegelaten weduwe Mathys Willem Loyen vande goeden by hair aftergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1569/70

7-6 van heer Henrick van Zichen cs. als executeur des testaments heer Peter vanden Cam capelaen int groot Gasthuys vanden gueden by hem aftergelaten - 3 G 9 st.
Stadsrekeningen 1569/70

ultima februarii van mr. Jan Darkennez als erffgenaem van Jannen Goessens scoenmakere vanden goedens by hem aftergelaten ontfangen - 50 G 5 st.
Stadsrekeningen 1569/70

van Cornelis Janss van Middelborch ende Peeter Otten als erffgenaem van Anssem Otten coeldreger ende Lysbeth zyn huysvrouwe vande goedens by hair beyden aftergelaten ontfangen - 3 G 5 st.
Stadsrekeningen 1569/70

van Jacop inden Rinck als executeur vande erffgenamen Thys Ghysberts van den gueden by hem aftergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1569/70

van Jenneken dr. Cornelis Pels van een 9e gedeelt van eenen Philips gulden mit noch een 9e gedeelt van drie cameren ende van vercofte cleederen ontfangen vande versterff - 25 st.
Stadsrekeningen 1569/70

ontfangen vande huysvrouwe Thomas lootgieters als erffgenaem van Raes Sebastiaens haer broeder den 80en penn. vande guedens by hem aftergelaten - 25 st.
Stadsrekeningen 1570/1

10-1 van Jan van Huedenraet ende Aleyt Janss ontfangen den 80en penn. beloopende 16 st ende van Jan Scenck den 40en penn. beloopende 15 st ende dat van zeeckere penn. comende vande cleederen by Hanricken Scenck aftergelaten - 31 st.
Stadsrekeningen 1570/1

1-12 van Dierick ende Huybert Ariaens gebruederen ende Oda huysvrouwe Gerit Willem Lamberts ende Arnt Willem Hanricx woonende tot Vechel als man ende mombaer van Hillegondt syn huysvrouwe vande guedens by Hanrick Ariaen Huyben vanden Dungen achtergelaten ontfangen den 40-en ende 80en penn. beloopende tsamen 8 G 15 st.
Stadsrekeningen 1570/1

11-5 van Janna Huyberts Hamers dr. vande goedens by Metken Huyberts Hamers haer suster aftergelaten ontf. den 80en penn. 50 G.
Stadsrekeningen 1570/1

16-1 van Jan Bernts als erffgenaem van Coenrart Janss scoenmaker vande goedens by hem aftergelaten ontfangen den 40en ende 80en penn. beloopende 12 G 7,5 st.
Stadsrekeningen 1570/1

16-3 van Goyart Hanricx triphouder vande guedens by Margriet dr. Henricx voors aftergelaten ontfangen den 80en penn. 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1570/1

19-3 van heer Gerit van Driel ende heer Aert Peeters priesteren ende beneficiantien in Sint Jans Kercke als executeuren des testaments wylen h. Sebastiaens Ariaens priester ende beneficiant inder voors kercken vande guedens by hem achtergelaten ontfangen den 80en penn - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1570/1

2-11-1570 van Henrick Heeren ende Adam vanden Laer als executeuren des testaments Adriaens s. wylen Jans Diericx Scoercop van de guedens ende gereede penningen by hem achtergelaten ontfangen den 40en ende 80en penn ende overmits een cleyn gedeelt in seven portien gedeelt oft gecalculeert soude moeten worden is daerom te samen geaccordeert voor 48 G.
Stadsrekeningen 1570/1

21-4 van Jan Thielmans cs. als erffgenamen van Thielman Willems zynen broeder vande guedens by hem aftergelaten ende den voorn Jan Thielmans aengecomen ontfangen den 80en penn - 10 G.
Stadsrekeningen 1570/1

23-3 van heer ende mr. Dierick vande Meer cs ende dat deur handen van Nicolaes Kuysten synen swager vande guedens by Ghysberden s. Diericks vande Meer aftergelaten ontfangen den 80en penn 50 G.
Stadsrekeningen 1570/1

2-4 van Hanrick Gerits cs. als erffgenamen van Aleyt Bernts van Esch dochter opten baghynhoff gestorven vande goedens by haer aftergelaten ontfangen den 80en penn - 20 st.
Stadsrekeningen 1570/1

25-4 van Anna weduwe Jans die Luw vande guedens by Mary Visschers haer suster aftergelaten ontfangen den 80en penn - 5 G.
Stadsrekeningen 1570/1

26-5 van Hanrick Janss spelmaker vande goedens by Katharyn vande Put van Gennep baghyn aftergelaten ontfangen den 80en penn. beloopt - 20 st.
Stadsrekeningen 1570/1

26-7 van Aleyt Diericx cs. vande guedens by Mary weduwe Jan Brants aftergelaten ontf. den 80en penn - 11 G 5 st.
Stadsrekeningen 1570/1

28-3 van Jan Ariaens inde flees vande guedens bij Janna van Meynsvoirt aftergelaten soo hy verclairden ontfangen den 80en penn beloopt - 30 G.
Stadsrekeningen 1570/1

3-11 van Gerit Peeter Smits alias Poel van vier portien bedragende voorden 80en penn. 23 G 4 st noch van twee portien bedragende voorden 40en penn. 29 G ende dat vande guedens henliedens by Peeteren Hanrick Robberts achtergelaten beloopende tsamen als voors is - 52 G 4 st.
Stadsrekeningen 1570/1

9-6 ontfangen van Goyart Janss vander Heyden vande guedens by Beelken weduwe Joost vander Heyden dr. Henricx die Leeuw aftergelaten ontfangen den 80en penn - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1570/1

alnoch ontfangen vanden voors Henricken die Hont van wegen de erffgenamen van Beatrics Brants vande guedens byde voors mr. Jacopppen (Sunderts) hen aenbestorven den 80en penn. - 17,5 G.
Stadsrekeningen 1570/1

ten selven dage (28-3) van Jenneken Ewouts dr. vande goeden by Zuetken dr. Jans Willems inde cleyne wage aftergelaten ontfangen den 80en penn. - 30 st.
Stadsrekeningen 1570/1

ten voors dage (2-11-1570) van Arnden Cornelis als momboir van syn voorkynderen ende Jenneken weduwe Jans vanden Hovel cs. van het versterf van de cleederen die hy die voors erfgenamen gelegateert heeft gehadt ontfangen - 28,5 st.
Stadsrekeningen 1570/1

ultima augusti van mr. Dierick van Bleeck als executeur vande testament van Anna dr. Peeter Diericx vande goedens by haer aftergelaten ontfangen den 80en penn - 3 G 1 st.
Stadsrekeningen 1570/1

van h. Peeter die capelaen vande goedens by Heylwich weduwe Henrick Wouters aftergelaten ontfangen den 40en penn - 20 st.
Stadsrekeningen 1570/1

van Henrick die Hont cs. als executeuren vande guedens ende sterffhuys van mr. Jacop Sunderts den 40en ende 80en penn. byde rentmeesteren dairmede overcomen beloopende - 70 G.
Stadsrekeningen 1570/1

van Jan Willem Diericx ende Jacop Hanricx van Vechel vande guedens byde voors Beelken (wed. Joost vander Heyden dr. Henrick die Leeuw) aftergelaten ontfangen den 40en penn. - 5 G.
Stadsrekeningen 1570/1

van Jan Willem Diericx ende Jacop Hanricx van Vechel vande guedens byde voors Beelken aftergelaten ontfangen den 40en penn. - 5 G.
Stadsrekeningen 1570/1

van Joachim van Arssel vande goedens by Metken de baghyn aftergelaten ontfangen den 40en penn - 35 st.
Stadsrekeningen 1570/1

10-7 van Jan Delft vande guedens aftergelaten by Mariken Cornelis Ariaens dochter wair van die voors Jan executeur was ontfangen den 80en penn - 2 G 14 st.
Stadsrekeningen 1571/2

ten selven dage (24-1) van Lucia weduwe Ygroms Pottey ende Zeeuwitken weduwe Henrick Lauwers van guedens aftergelaten by Mariken Goessen Jans dochter hair meye ontfangen den 40en ende 80en penn. - 4 G 10 st.
Stadsrekeningen 1571/2

10-9 van heer ende mr. Henrick vanden Cloot van Zichenen cs. als executeuren des testaments Jenneken Wouters van Roy gestorven totter weduwe van Diericx van Wyck ontfangen den 80en penn - 4 G 15 st.
Stadsrekeningen 1571/2

15-2 van Wouter Pynappel van wegen derffgenamen van Bauwen zoon Jans Pynappel vande goedens by hem aftergelaten binnen der meyeryen gelegen zoo sy seeghden ontfangen den 80en penn - 10 G.
Stadsrekeningen 1571/2

22-1 van mr. Jan Darkennes die jonge vande guedens aftergelaten by Jenneken dr. wylen Jans van Oirl ontfangen den 80en penn. - 2 G 5 st.
Stadsrekeningen 1571/2

23-11 van Henrick Bernts vande guedens by Bernden synen brueder aftergelaten ontfangen den 80en penn. - 7 G 3 st 3 ort.
Stadsrekeningen 1571/2

24-1 van Jenneken Aelberts van Lith vande guedens aftergelaten by Wouter ende Cornelis haers bruers ontfangen den 80en penn - 33 st.
Stadsrekeningen 1571/2

28-12 van die huysvrou van Thomas lootgieter vande guedens aftergelaten by Reyneren Janss vander Aelsfort (alias) lootgieter ontfangen den 80en ende 40en penn. - 16 G 5 st.
Stadsrekeningen 1571/2

28-2 van Art Anthonis, Jan Anthonis ende Floris Joosten vande guedens by heer ende mr. Dierick die Borchgreeff deken van Hemert aftergelaten ontfangen den 40en penn - 37 G 10 st.
Stadsrekeningen 1571/2

28-3 van Jan van Kessel ende Thonis Luenissen vande guedens aftergelaten by Beelken Geritss dinstmaeght van Jan van Esch ontfangen den 80en ende 40en penn - 3 G.
Stadsrekeningen 1571/2

29-4 van mr. Willem van Emmerick inde name van Aleyt weduwe mr. Anthonis Hoze appoteker was tot Breda van een losrente van 30 G jairlycx die joncker Ghysbert Heym vuyt synen huyse gilt hem in synen leven aenbestorven deur de doot van Katharina die Luw die de selve was beset tot heuren leven lanck ende dat deur handen als voor ontfangen den 40en penn. - 12 G 10 st.
Stadsrekeningen 1571/2

30-6 van heer ende mr. Peeter die Ruyter cs als executeuren des testaments heer Gerits van Berck vande guedens by hem aftergelaten ontfangen den 80en ende 40en penn - 32 G 10 st.
Stadsrekeningen 1571/2

4-8 van heer ende mr. Christiaen van Schyndel, heer Jan van Horrick ende heer Lenart van Nistelroy als executeuren des testaments van heer Goessen van Hintham vande guedens by hem aftergelaten ontfangen vanden 80en penn 11 G 5 st ende vanden 40en penn 15 G - 26 G 5 st.
Stadsrekeningen 1571/2

ten voors dage (30-6) van heer Jan van Meeuwen cs. als executeuren des testaments heere Arts van Doern vande guedens by hem aftergelaten ontfangen den 80en ende 40en penn - 10 G.
Stadsrekeningen 1571/2

van heer ende mr. Jacob Zeyssemaker ende Jannen van Berdonck als executeurs vande guedens by heer ende mr. Laureyns de Leuw aftergelaten ontfangen den 80en ende 40en penn. - 70 G.
Stadsrekeningen 1571/2

van Lambert Remmen van het versterff vande guedens aftergelaten byde gesusteren Jennekens belmakers den 80en penn. beloopende - 55 G.
Stadsrekeningen 1571/2

14-7 van Jan Geritss van Ravesteyn cs als erffgenamen van Mariken Thonis Jacops ontfangen - 3 G.
Stadsrekeningen 1572/3

16-7 van Willem Zeberts cs. als executeuren des testaments Ykenen weduwe Jans Bruessen - 26 G.
Stadsrekeningen 1572/3

2-12 van Heyman Degens cs. als erfgenaem van Jenneken Degens - 5 G 4 st.
Stadsrekeningen 1572/3

17-1 van Jan van Tesselt als executeur des testaments van Metken Nobelmans - 2 G.
Stadsrekeningen 1572/3

28-1 van Huybert Buffkens borger tot Antwerpen ontfangen voorden 40en penn. van 25 G eens zynder huysvrouwen beset by heer ende mr. Jacop vanden Wyer - 12,5 st.
Stadsrekeningen 1572/3

7-2 van heer ende mr. Jacop Zeyssemaker ende Willem Verschout als executeuren des testaments heer Peeters van Zoemeren - 7,5 G.
Stadsrekeningen 1572/3

2-3 van heer ende mr. Cornelis Eymberts vande guedens aftergelaten by h. Peeter Colen - 9 G.
Stadsrekeningen 1572/3

9-3 van heer Peeter vanden Bosch als executeur vanden testament Jennekens weduwe Jans van Boxtel - 3 G 15 st.
Stadsrekeningen 1572/3

21-5 van Matheus vande Wege vande goedens aftergelaten by Aleyt Colen baghyn ontfangen den 80en penn - 45 G.
Stadsrekeningen 1572/3

23-9 van Gerit Peters smit cs ontfangen den 80en penn vande guedens achtergelaten by Jacop zynen brueder in Italien tot Mantua gestorven - 11 G 5 st.
Stadsrekeningen 1572/3

25-9 van Jan Roelofs lyewetier vande guedens aftergelaten by Katharina dochter Vranck inde Oyver - 8 G 15 st.
Stadsrekeningen 1572/3

30-9 van Ghysbert Daniels Anthoniss vande guedens achtergelaten by Aleyt dr. Goyart Peeters smits vande Poel - 8 G 8 st 3 ort.
Stadsrekeningen 1572/3

7-10 van Frans Kuysten ende mr. Willem van Emmerick als executeurs vanden testament van Diericxken vander Horst vande guedens by hair aftergelaten ontfangen den 80en penn. - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1572/3

12-10 van Willem Verschout (met inktvlek doorgehaald??) als rentmeester vande clarissen vande guedens after gelaten by Marcelis Janss poirtier ende dienair aldiar ontfangen den 40en penn 2 G ende den 80en penn 1,5 G - 3 G 10 st.
Stadsrekeningen 1572/3

14-10 van heer Joost Janss ende Matheus vanden Wege als executoiren des testaments van Lyntken dochter Diericx van Breda vande guedens by hair aftergelaten ontfangen den 40en ende 80en penn - 5 G.
Stadsrekeningen 1572/3

20-10 van Elisabeth vander Stegen ende Lyntken Prekers bagyne als executoress van Dympna Gloryen bagyn vande guedens by hair aftergelaten ontfangen den 80en penn. - 16 st.
Stadsrekeningen 1572/3

9-11 van heer Jan vanden Stewich als executeur van Metken Jans vande Milheze vande goedens by hair aftergelaten den 40en penn - 30 G 10 st.
Stadsrekeningen 1572/3

10-12 van Jacoba weduwe Stevens vanden Dyck als erfgenamen van Meriken dr. Elias die Cock weduwe Arnt Eymberts - 17,5 G.
Stadsrekeningen 1572/3

ten dage voors (23-9) van Gerit voorn (Gerit Peters smit) inden name ende van wegen het versterff van Peeter Henricx Robberts alias Prinsken van zeecker quaede alde sculde ende andere rentbrieven die eertyts affgelost waeren ende die de rentmeesters met den vrienden nyet en hadden gerekent doen zy het principael versterff inde voorleden jaeren vanden selven betailt hebben ende nu naemaels byden voors Geritden cs ontfangen beloopende den 40en penn. voor derffgenamen buyten deser stadt woonende 11 G van twee seste gedeelten van 1300 gulden vande voors schulden noch vanden 80en penn van vier seste gedeelten vande somme voors 11 G - 22 G.
Stadsrekeningen 1572/3

ten voor dage (30-9) van heer ende mr. Peeter die Ruyter canonick ende heer Roeloff van Erp als executeuren des testaments wylen Yda dr. wylen Jans die Wolff Claess - 46 G.
Stadsrekeningen 1572/3

ten voors dage (23-9) vanden selven vande guedens aftergelaten by Lyskenen weduwe Jans Diericx van Waelre hen suster - 8 G.
Stadsrekeningen 1572/3

van Anna weduwe Jan Scellens ende Mariken dochter Goyart Moons cum suis als erfgenamen wylen Claes Moons Hanricx - 20 G.
Stadsrekeningen 1572/3

van Gerit Peeters Smiets van wegen derffgenamen Peeter Henricx Robberts voors ende dat in volle betalinge vande versterff a latere om zeecker quade scult byde selven aftergelaten indien sy dair yet aff consten gecrygen om haer conscientie dair van te quyten deser stadt gegeven - 10 G.
Stadsrekeningen 1572/3

van Goris vander Meer vande guedens aftergelaten by heer ende mr. Dierick vander Meer - 80 G.
Stadsrekeningen 1572/3

van heer Lenart van Nistelroy vande goedens aftergelaten by Barbara dr. wylen Jan Diericx - 3 G.
Stadsrekeningen 1572/3

van Jacop Mathyss van Zoerdonck vande guedens aftergelaten by Lysken dochter Willems vander Linden zyn huysvrouwe suster - 8 G.
Stadsrekeningen 1572/3

van Jan Willems van Cuyck vande guedens aftergelaten by Sophia naegelaten weduwe Lamberts Jacops alias Sophia cuypers - 3 G 15 st.
Stadsrekeningen 1572/3

van Jeronimus Benedictus vande goedens aftergelaten by Barbara dochter Willem Hoirkens bagyn - 7 G 1 st.
Stadsrekeningen 1572/3

van mr. Jan van Wintelre zangmeester vande guedens die hy heeft behouden van Katharina dr. Everts van Wintelre zyn suster - 6 G.
Stadsrekeningen 1572/3

11-1 van Adam vande Laer ende dat vande goeden aftergelaten by Barbara van Gerwen bagyn dair aff ontfangen den 40en ende 80en penn beloopt - 7 G 5 st.
Stadsrekeningen 1573/4

6-2 van heer Goyart Blickman cs. als executeurs des testaments van Oyken van Orten baghyn vande goedens by haer aftergelaten ontfangen den 80en penn - 4 G.
Stadsrekeningen 1573/4

17-2 van heer ende mr. Corstiaen van Schyndel ende Ghysbrecht Daniels als executeuren des testaments van Zwana dochter Marcelis Hanricx gestorven inde corte Putstraet vande goedens by hair aftergelaten - 9 G.
Stadsrekeningen 1573/4

1-3 van Huybert Jan Huyberts cs. als erffgenamen voor deene helft van Udo zoon Huybert Janss van 225 G den 40en penn ende noch van 50 G vande voors guedens by hair voors aftergelaten ontfangen den 80en penn - tsamen 6 G 5 stuvers; noch van Lysken Peeters van 150 G eens ontfangen den 80en penn - 37,5 st als voor een vierdepart noch van Hilleken Hanricx noch twee vyffste gedeelten van een vierdepart vande guedens van dander helft van Hanricxken weduwe Udo voors ontfangen den 40en ende 80en penn - 3 G 7 st - 11 G 9,5 st.
Stadsrekeningen 1573/4

18-3 van Jan Pynappel Willems cs als executeurs des testaments Hanricxken dochter wylen Jacops Colen vande guedens by hair aftergelaten ontfangen den 80en penn. beloopende affgetogen die penn. die sy schuldich was - 27 G 10 st.
Stadsrekeningen 1573/4

18-4 van heeren Henricken van Sichen cum suis als executeuren des testaments wylen heeren Matheus van Berlicom cappelaen int groot gasthuys ende beneficiaet van Sint Jans vande guedens by hem aftergelaten ontfangen den 80en penn beloopt - 23 G 15 st.
Stadsrekeningen 1573/4

20-4 van mr. Jan Leyten vande goedens aftergelaten by Jenneken weduwe Willem scaelmeker ontfangen den 80en penn - 20 st.
Stadsrekeningen 1573/4

13-8 van Daniel Verpast vande goedens aftergelaten by Henricxken ende Hilleken van Gerwen ontfangen den 40en penn - 8 G.
Stadsrekeningen 1573/4

14-8 van Meus Dierick Tyssen cum suis als erffgenamen van Hilleken Dierick Tyssen vande goedens by hair aftergelaten ontfangen den 40en ende 80en penn - 25 st.
Stadsrekeningen 1573/4

30-9 vuyt handen van mr. Henrick van Broeckhoven cum suis als erffgenamen wylen Mechtelts dochter wylen Claes van Delft eertyts huysvrouwe Peeter Vuchts vande guedens hair aftergelaten ende die voors. Peter in tochte hadde beseten ontfangen den 80en penn van 5/6 gedeelten ende den 40en penn van een seste gedeelt voor Geritken dr. Claes van Delft - 29 G 15 st.
Stadsrekeningen 1573/4

van heer Hanrick van Balen ende Rutger van Rossum vande goedens aftergelaten by Margriet weduwe Peeter Goyarts ontfangen den 40en ende 80en penn - 10 G.
Stadsrekeningen 1573/4

van Jan Aelberts cs als erffgenamen van Claerken van Orten vande goedens by haer aftergelaten zoo sy vercleerden ontfangen den 80en penn - 7 G 14 st.
Stadsrekeningen 1573/4

van Joost die Bie vande goedens after gelaten by Heylken dochter Hermans die Bie ende dat ter tochten van Katharyn hair suster ende ten erffrecht van Josten voors ontfangen den 80en penn. - 6 G.
Stadsrekeningen 1573/4

30-4 van Cornelis Pauwels ende Jan van Cuyck cs. vande goedens aftergelaten by Cristophel Peters falymaker den 80en penn - 5 G 12 st.
Stadsrekeningen 1574/5

28-5 van Frans Hanricx mr. int Groot Gasthuys als executuer van Claes Huyberts cuyper vande goedens aftergelaeten by Neesken dochter Jan Mathyss van Oirschot huysvrouwe Claess voors ontfangen den 40en penn - 2 G 17 st noch vanden selven den 80en penn 14 st - 3 G 11 st.
Stadsrekeningen 1574/5

10-6 van Anna weduwe Symon Peters vande goedens aftergelaeten by Janna dr. natuerlick Marten Bitters haer suster ontfangen den 80en penn - 8 G 2,5 st.
Stadsrekeningen 1574/5

van Peteren van Delft vande goedens hem voor zyn aenpaert aengecomen van Maryken van Delft - 30 st.
Stadsrekeningen 1574/5

25-1 van Joachim metsers vande goedens aftergelaeten by Gerit Artss haeckmeker ontfangen den 80en penn - 2 G 10 st; noch vanden selven vande goedens aengecomen van Jan Gobels ontfangen 7 st 3 ort noch vande goedens van Goyaert Bruystens tot Antwerpen ontfangen den 40en penn. - 17 st 2 ort beloopt tsamen - 3 G 15 st ort.
Stadsrekeningen 1574/5

21-4 van Pauwels Wouters van Eyndhoven van 100 G eens zyn huysvrouwe gelegateert voor haer kynderen by Claes Huyberts cuyper verwect ontfangen den 40en penn - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1574/5

25-6 van Laureyns ende Aerxken zyn suster cs. als erffgenamen van Peteren onmundich soon wylen Andries Peters Otten van Orten vande goedens by hem aftergelaten den 40en penn ontfangen - 3 G 10 st ende den 80en penn 4 G beloopt - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1574/5

9-7 vanden schouteth van Engelen cs. duer handen van Henricken soon wylen Michiel van Zoemeren vande goedens aftergelaten by Anna weduwe Reyners Lobben ontfangen den 40en penn - 6 G.
Stadsrekeningen 1574/5

den iersten april 1574 voor paesschen van Matheus vande Wege van wegen Goyart Pynappel cs vande goedens aftergelaeten by Aleydt dochter Jan Mathyss Stoters ontfangen den 80en penn - 36 G.
Stadsrekeningen 1574/5

van Dierick Verspoordonck cs. vande goedens aftergelaeten by Jaecxken weduwe Steven vanden Dyck dochter Elias die Cock zoe zy verclaerden ontfangen den 80en penn - 50 G.
Stadsrekeningen 1574/5

van Marten Poelmans ende Cornelis Hesselmans vande goeden aftergelaeten by Claeren ende Peterken dren. wylen Willem Raessen gesusteren daer aff ontfangen den 80en penn. - 12 G 12 st.
Stadsrekeningen 1574/5

van Goris vander Meer als executeur vande testament wylen heer ende mr. Diericx vande Meer den impost van seven gebrouwten noch die helft van drie gebrouwten..
Stadsrekeningen 1575/6

vanden selven (mr. Willem van Emmerick) als rentmeester der kynderen Jans van Vechel vande guedens aftergelaten by Besselken dr. Jans voors ontfangen den 80en penn - 22,5 G.
Stadsrekeningen 1575/6

19-1 van derffgenamen Erixken dochter Peeters Otten vande goedens by haer aftergelaten ontfangen den 80en penn - 2 G.
Stadsrekeningen 1575/6

16-3 van Jan van Oisterwyck cs. van 300 G die zy verbetert zyn vande goedens van Goessen Willems van Jabbeeck ontfangen den 80en penn. - 3 G 15 st.
Stadsrekeningen 1575/6

20-3 van Jan Martens vande goedens aftergelaten by Jan Diericx viscoper ontfangen den 80en penn. - 35 st.
Stadsrekeningen 1575/6

20-4 van Gerling van Broegel ende Willem van Berchem vande goedens by Meriken Ariaen Geritss van Meerkercken aftergelaten ontfangen van 400 G den 80en penn ende van 700 G den 40en penn - 22 G.
Stadsrekeningen 1575/6

12-5-76 van Mathys Hanricx vande goedens aftergelaten by Wouter Henricx becker dair aff ontfangen - 8 G.
Stadsrekeningen 1575/6

12-8 van mr. Willem van als rentmeester vande kynderen wylen Ariaens Ketelers vande guedens aftergelaten by Katharina dr. Adriaens voors ontfangen den 80en penn - 15 G.
Stadsrekeningen 1575/6

22-9 van Nicolaes Kuysten vande guedens aftergelaten by Henrick ende Zuetken kynderen Jan Henricx van Gestel ontfangen den 80en penn - 26 G.
Stadsrekeningen 1575/6

17-10 van heer Arnt Peeters priester van 6 gulden jaerlycx den 40en penn noch van 400 G ontfangen den 80en penn ende dat vande guedens van Styntken dochter Loenis Janss - 7 G.
Stadsrekeningen 1575/6

van Fyken Ruttermans vande goedens aftergelaten by Anneken Ruttermans ontfangen van 540 G den 80en penn - 6 G 17 st.
Stadsrekeningen 1575/6

15-4 van derffgenamen Gerart Peeters alias Pool vande goeden by hem aftergelaten ontfangen den 80en penn - 31 G 5 st.
Stadsrekeningen 1576/7

van mr. Zeger Adriaens ende heer Niclaes Vucht van wegen derffgenamen van heer Gerit de senger vande goedens by hem aftergelaten mit noch van bier by hem gehaelt ontfangen den 80en penn - 5 G.
Stadsrekeningen 1576/7

17-2 van Dierick Janss van Vechel cs. van het versterf van Dympna van Vechel dienstmaight eertyts van Willem Pynappel vande guedens by hair aftergelaten ontfangen den 80en penn - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1576/7

11-4 van heer Peeter van Berchem ende Ariaen Joosten als executeurs vande goedens aftergelaten by Aelken dr. Claes Geldens ontfangen den 40en ende 80en penn - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1577/8

31-5-1578 van Willem Michiels van wegen den sterffhuyse saliger jouffre Anna Vyge ontfangen op rekeninge vanden versterff a latere - 200 G.
item vanden erffgenamen Hadewich Eyckmans duer handen Willems Michiels - 40 CG.
Stadsrekeningen 1577/8

van Andriessen van Luyck vande guedens aftergelaten by Diericken van Luyck synen broeder ontfangen den 80en penn - 15 G.
Stadsrekeningen 1577/8

van Jannen van Berdonck vande goedens aftergelaten by Maryen dr. Arnt Spayen ontfangen den 40en ende 80en penn - 10 G 5 st.
Stadsrekeningen 1577/8

van derffgenamen van Henrick van Vechel vande goederens by hem aftergelaten - 60 G.
Stadsrekeningen 1578/9

van Gerit van Tulden vande guedens by synen brueder aftergelaten - 25 G.
Stadsrekeningen 1578/9

van Jacop Pynappel vande goedens by Metken weduwe Ariaen Ketelers aftergelaten - 3 G.
Stadsrekeningen 1578/9

van Jan Willems van Cuyck vande goedens aftergelaten by Aelken dr. Willems van Cuyck - 2 G.
Stadsrekeningen 1578/9

van Ghysbert vande Velde vande guedens achtergelaten by wylen Anneken weduwe Symons de becker - 16 G.
Stadsrekeningen 1579/80

van Jan de Greeff vande goedens by Echtken Pottey achtergelaten - 4 G.
Stadsrekeningen 1579/80

van Jan van Berdonck vande guedens aftergelaten by Jannen Cloot - 10 G.
Stadsrekeningen 1579/80

van Marten Moons als executeur van Lysken Wouters ontfangen den 80en penn. vande goedens by hair ontfangen den 80en penn - 16 G.
vanden selven ontfangen den 80en penn vande goedens by synen suster aftergelaten beloopt 50 G.
Stadsrekeningen 1579/80

van mr. Jacop Donck als executeur des sterffhuys wylen Anna Heymnan vande goedens by hair aftergelaten - 100 G 8 st 15 d.
Stadsrekeningen 1579/80

vande huysvrouwe Henrick de Bie vande guedens aftergelaten by Lysken Spykers - 10 G.
Stadsrekeningen 1579/80

20-2-80 van heer Arnt Peeters de Bont vande goedens aftergelaten by Aelken Jan Reynen ontfangen den 80en penn. van 80 G eens soe hy verclairden - 20 st.
Stadsrekeningen 1579/80

24-3 vanden erffgenamen van Cristophel Spykers ontfangen den 80en penn vande goedens by hem aftergelaten - 10 G.
Stadsrekeningen 1579/80

van Arnt Kerpers ende Jan Floris ontfangen den 40en penn. van 150 G noch den 80en penn van 100 G ende dat vande goedens aftergelaten by Katelyn van Lith bagyn soo sy verclairden - 5 G 12,5 st.
Stadsrekeningen 1579/80

van Henrick Bernts vande guederen aftergelaten by Lyntken Bernts - 4 G 7,5 st.
Stadsrekeningen 1579/80

van Jacop Anthoniss vande goedens aftergelaten by Arnt Everts van Oss ende zyn huysvrouwe - 10 G 12 st.
Stadsrekeningen 1579/80

van Arnden inde aston vande goedens aftergelaeten by Yken Jans Scoorcops - 12 G.
Stadsrekeningen 1580/1

van Berwyn Arnts als executuer van Anneken inden cruysdraeger bagyn vande goeden by haer aftergelaeten - 3 G 16 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van Hanrick Franss van Gestel vande goedens aftergelaten by Hanricxken dr. Pauwels Janss van Oirschot - 38 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van Hanrick Willems van Beeck cs. vande goedens aftergelaeten by Ariken van Beeck bagyn - 4 G.
Stadsrekeningen 1580/1

van heer Aert Peters vande goedens aftergelaeten by Hilleken van Krieckenbeeck dienstmaecht van h. Bartholomeus Brants - 2 G 11 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van heer Aert Peters vande goedens aftergelaeten by Hilleken van Krieckenbeeck dienstmaecht van h. Bartholomeus Brants - 2 G 11 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van heer Hanrick van Balen vande goedens aftergelaeten by Aleydt dochter mr. Frans van Balen - 6 G.
Stadsrekeningen 1580/1

van Jannen Rovers cs. vande goedens aftergelaeten by Lysken Goyaert Rovers syn suster - 15 G.
Stadsrekeningen 1580/1

van Lenart Joosten vande goedens aftergelaeten by Margriet dr. Joost Leonaerts zyn suster - 5 G 10 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van Leonora weduwe Hanrick Beys vande goedens aftergelaeten by Geerborch van Oss - 5 G 5 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van Lysken Jans Aernts vande goedens aftergelaetn by Syken Dries Loyen tot Orten gestorven opt Orteneynde vande 2/3 den 40en penn ende van 1/3 den 80en penn - 3 G 2,5 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van Mary Tyssen vande goedens aftergelaeten by wylen Dierick Tyssen - 10 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van Peteren Pennincx vande goedens aftergelaeten by Jans Jans die scaelmaeker - 5 G 19 st.
Stadsrekeningen 1580/1

van Roeloff Noppen ende Hanrick die Hont die jonge als executuers vanden testamente wylen Jennekens van Elten vande goedens by haer aftergelaeten - 3 G.
Stadsrekeningen 1580/1

vande executueren saliger Maria van Gaemeren huysvrouwe mr. Dominicus vande Nyeuwenhuys op rekeninge van haeren versterff van meerder oft mindere somme - 50 G.
Stadsrekeningen 1580/1

vanden erffgenamen van Jan Spykers vande goedens by hem aftergelaeten ontfangen den 80en penn - 4 G.
Stadsrekeningen 1580/1

12-3 van Thonis Henrick Scellens cs. vande goederens achtergelaten by wylen Henricxken dr. Everart Artss van Lyemde - 14 G.
Stadsrekeningen 1581/2

17-5 van Arnt Cornelis van Horenbeeck vande guederens aftergelaten by Jenneken dochter Martens van Loon - 36 G.
Stadsrekeningen 1581/2

23-5 van Arnt Jonckers ende Adriaen Hermans van Herpen als executeurs van jouffre Elisabeth dochter Arnt Monix bagyn vande guederens by hair aftergelaten - 36 G.
Stadsrekeningen 1581/2

27-4 van heer Roeloff van Erp ende Matheus Roeloffsoon voor twee vyffste gedeelten ontfangen den 80en penne ende voorde drie vyffste gedeelten den 40en penn ende dat vande guederens achtergelaten by wylen Danielen Michielss eertyts diener geweest synde int sinnelooshuys - 15 G.
Stadsrekeningen 1581/2

27-6 van Roeloffven Noppen ende Arnt Jacop Doel vande goederens achtergelaten by wylen Lysken van Antwerpen huysvrouwe Lieven Peeters - 6 G 1 st 14 d.
Stadsrekeningen 1581/2

28-9 van heer Jan vande Stewege priester ende beneficiaet als executeur van Anneken Hermans van Brey bagyn vande goederens by hair aftergelaten - 7 G 15 st.
Stadsrekeningen 1581/2

29-9 van mr. Dierick van Vechel ende Ghysbert vanden Velde als executeurs van Dierick ende Mariken kynderen Jans van Vechel vande goederens by hen aftergelaten - 28 G.
Stadsrekeningen 1581/2

30-7 van mr. Goyart Grotart ende Jan Monix vande goederens aftergelaten by Peeterken dochter mr. Goyart Grotarts secretaris deser stadt - 6 G.
Stadsrekeningen 1581/2

4-2 vuyt handen Jacop Mathyssen van Soerendonck vande goederens achtergelaten by Agnes vande Lynden de suster van Jasper vande Lynden - 2 G.
Stadsrekeningen 1581/2

ten selven dage (29-9) van Gielis de Gruyter ende Dierick synen brueder als erffgenamen van Metken Gruyters naegelaten weduwe Roeloff Ancems vande goederens by hair aftergelaten - 20 st.
Stadsrekeningen 1581/2

van Claes Gerit Artss vanden Dungen als erffgenamen van Henricxken Driess van Griensvenne gestorven opte Dungen vande goederens by hair aftergelaten - 3 G 10 st.
Stadsrekeningen 1581/2

van heer Henrick van Balen priester als erffgenaem van h. Willem van Balen priester vande guederens by hem aftergelaten - 4 G 10 st.
Stadsrekeningen 1581/2

van Jan Joris van Straesborch als executeur des testaments wylen Goyart soone Diericx Gobels ontfangen den 80en penn vande goederens byden voors Goyarden ende Anneken syn huysvrouwe aftergelaten - 12 G.
Stadsrekeningen 1581/2

van Jan Laureynss van Brogel als een vande erffgenamen Jennekens dr. Jans Meelen bagyn vande goederens byder selver Jenneken aftergelaten - 12 G.
Stadsrekeningen 1581/2

van Lambrecht Zuerincx cs. als erffgenamen van Jan soone Adriaen Glavimans schoenmaker vande goederens by hem aftergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1581/2

van Lysken vanden Dale als erffgenaem van Mariken vande Dale bagyn vande goederens by hair aftergelaten - 6 G.
Stadsrekeningen 1581/2

van mr. Henrick die Bie apotecaris als executeur van Mariken die Bie bagyn syn suster vande goederens by hair aftergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1581/2

12-11 vuyt handen heer Peter vande Waetere ende heer Peters vanden Bosch als executuers vande testamente wylen Katharina dr. Hermans die Bie vande goedens by haer aftergelaeten - 14 G.
Stadsrekeningen 1582/3

5-11 ontfangen van mr. Jacop van Berchem als executuer vanden testament wylen Anthonia dr. Dierick Reyners van Os chirurgyn het versteerff vande goedens by haer aftergelaeten den 80en penn - 10 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van heer ende mr. Ghysbert Coeverincx ende Cornelis Jan Ariaens als executuers vanden sterffhuys heer Leonarts Verboort vande goedens by hem aftergelaeten - 20 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van heer Jan Goessens als executuer vande goedens aftergelaeten by Lyntken van Beeck - 4 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van Jan Jans van Heesch ende Jan de Gruytere van wegen het versterff Anneken Bernts bagyn vande goeden by haer aftergelaeten - 20 st.
Stadsrekeningen 1582/3

van mr. Dierick Nemius ende Willem zynen broeder als executuers vande goedens aftergelaeten by Ariken Pauwels van Weert - 12 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van mr. Ghysbert Coeverincx archidiaken vande goederens aftergelaeten by Margriet Willem beckers - 2 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van mr. Zeger Adriaens ende mr. Henricx van Broechoven als executuers des testaments wylen Jenneken Hamers vande goedens by haer aftergelaeten - 48 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van Nyclaes Gerits als gemechticht van wegen het sterffhuys jouffre Lana van Vlierden ontfangen vande goederens by haer aftergelaeten - 70 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van Roeloff Noppen ende Hanrick de Hont de jonge cs. asl executuers vanden testamente van Jenneken Willems vande goedens by haer aftergelaeten - 12 G.
Stadsrekeningen 1582/3

van Wynant inde son cs als executuers vanden testamente van Peters van Remunde ontfangen vande goedens by hem aftergelaeten - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1582/3

vande executueren des testaments van Catharina Daniels bagyn vande goedens by haer aftergelaeten - 8 G 10 st.
Stadsrekeningen 1582/3

vanden momboirs der kynderen Lambert Symons als erffgenamen van Jan Erits Symons vande goedens by hem aftergelaeten - 21 G.
Stadsrekeningen 1582/3

vuyt handen van Jeronimus Benedictus vande goedens aftergelaeten by Elysabeth Huerkens baghyn - 16 G.
Stadsrekeningen 1582/3

13-10 van Joost Fabri vande goederens aftergelaten by Beatrix dr. Arnt Pels - 10 G.
Stadsrekeningen 1583/4

4-11 van heeren Jannen vanden Stewech als executeur vanden sterffhuys Heylken Gerit Claessen bagyn voor drie dordegedeelten die buyten gaen ontfangen den 40en penn... ende voor een vierdepart dat binnen blyft - 10 G 17 st.
Stadsrekeningen 1583/4

6-6 van Matheus vanden Wege cs. vande goederens aftergelaten by Katelyn Doncx - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1583/4

9-6 vande huysvrouwe van Gerit Gras als erffgenamen van Anneken ende Jenneken Peters vande goederens by hair aftergelaten - 20 st.
Stadsrekeningen 1583/4

van heer Cornelis Artss cs. vande goederens aftergelaten by mr. Lambert van Boecholt - 12 G.
Stadsrekeningen 1583/4

van Henrick van Cueringen vande goederens aftergelaten by Herbert Osmans - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1583/4

van Herman van Zambeeck vande goederens aftergelaten by Anneken dr. Roelofs vander Zantvoort - 35 st.
Stadsrekeningen 1583/4

vande goederens van Willemen Lamberts ende Katharyn syn huysvrouwe gecomen van Sint Oeden Roode ende alhier gestorven beloopende 10 G.
Stadsrekeningen 1583/4

10-5 van Hanricken Heeren als een vande executueren des testaments wylen Heylken Steynss vande goedens by haer aftergelaeten overmits tselve al meestendeel den aermen was gemaect - 3 G.
Stadsrekeningen 1584/5

13-8 van Goyart van Vlierden ende Thomas Aben vande goedens aftergelaeten van Jan Vinckelroy ende syn huysvrou - 12 G.
Stadsrekeningen 1584/5

16-7 van Willem Jan Roeloffs vande goedens aftergelaeten by Geertruyt Yewaens naest tcleverblat - 18 G 15 st.
Stadsrekeningen 1584/5

18-2 vande erffgenamen wylen Jaspar Zuermonts vande goedens by hem aftergelaten - 60 G.
Stadsrekeningen 1584/5

19-12 van Wouter Huyberts vande goederens aftergelaeten by Ariaen Keteler - 5 G.
Stadsrekeningen 1584/5

van Cornelia van Woensel vande goedens by haer aftergelaeten - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1584/5

van Cornelis vander Moelen van wegen Margriet Jans dochter syn dienstmaecht geweest zynde ontfangen van tversterff - 10 st.
Stadsrekeningen 1584/5

van heer Jan vande Stewech vanden goedens aftergelaeten by Heylken Anthonis van Baelen alhier gestorven - 12 st.
Stadsrekeningen 1584/5

van Henrick Aerts van Roy vande goedens aftergelaeten by Peter van Roy zynen broeder - 2 G.
Stadsrekeningen 1584/5

van Jan Leyten vande goedens aftergelaeten by h. Peter Leyten - 10 G 16 st.
Stadsrekeningen 1584/5

van mr. Peter die Ruyter cs. vande goedens aftergelaeten by mynen heere den deken van Sint Jans ontfangen - 17 G.
Stadsrekeningen 1584/5

van Peter Goertss cs. vande goedens aftergelaeten by Hanrick Goerts haeren broeder van Ortten hier inde furie doot gebleven - 9 G 10 st.
Stadsrekeningen 1584/5

van Thonis Roeffen ende Jan Aelberts vande goedens aftergelaeten by Fyken Hanrick Driessen van Erp huysvrou Ariaens van Herle - 7 G.
Stadsrekeningen 1584/5

14-8 van Jannen Henricx haerwesser vande goederens aftergelaten by Peeteren van Cuylenborch opten Vuylenborch gestorven - 6 G.
Stadsrekeningen 1585/6

15-11 van Anneken vanden Steen vande goederens aftergelaten by Mary van Zeelant bagyn - 2 G.
Stadsrekeningen 1585/6

17-7 van Jan van Dieten ende Cornelis van Dieten vande goederens aftergelaten by hair suster - 4 G.
Stadsrekeningen 1585/6

18-9 van Willem van Meilsfort vande goederen aftergelaten by die huysvrouwe van Jan Claessen - 40 G.
Stadsrekeningen 1585/6

2-9 van mr. Dierick Nemius vande goederens aftergelaten by Willem Janss - 6 G.
Stadsrekeningen 1585/6

29-4 van Zander Jacops cs. als executeurs van Jannen Deliss vanden Dungen vande goederens by hem aftergelaten - 3 G.
Stadsrekeningen 1585/6

van heer Robbert Janss vande goederens aftergelaten by Katharina dr. Arnts vander Vest - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1585/6

van Jan Zeberts cs als executeurs van Aleyt Beyens vande goedens by hair aftergelaten - 22,5 G.
Stadsrekeningen 1585/6

vande huysvrouwe van Jan Willems ende Robbert van Bruhezius vande goederens aftergelaten by Katelyn huysvrouwe Jacop Janss - 2 G.
Stadsrekeningen 1585/6

vande huysvrouwe van Jan Willems ende Robbert van Bruhezius vande goederens aftergelaten by Katelyn huysvrouwe Jacop Janss - 2 G.
Stadsrekeningen 1585/6

12-9 van Jacop Janss inden rydere als executuer van Metken dochter Gerits van Ponsendeael vande goedens by haer aftergelaeten - 8 G.
Stadsrekeningen 1586/7

14-1 van Jannen Gerits inden aer vande goedens aftergelaeten by Truyken dochter Dierick Schotelmans - 4 G.
Stadsrekeningen 1586/7

15-4 vanden erfgenamen van wylen Hanricxken Huyberts vanden Dungen vande goedens by haer aftergelaeten - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1586/7

15-6 van Maryken Loenis als erffgenaem van Jenneken Loenis haere suster vande goedens by haer aftergelaeten - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1586/7

23-9 van h. Jan vanden Stewech als executuer vande testament Lysken Dierick Brants bagyn vande goedens by haer aftergelaeten - 20 st.
Stadsrekeningen 1586/7

3-12 van Cornelis vander Moelen ontfangen ter cause vande versterff a latere van Katharyn dochter Jans van Doesborch syn dienstmaecht by hem gestorven - 20 st.
Stadsrekeningen 1586/7

31-7 van heer Herman Jacops inden rinck vande goedens aftergelaeten by Kathelyn dochter Hanricx inden hooren voor deen helft den 40en penn. ende voor dander helft den 80en penn. - 4 G.
Stadsrekeningen 1586/7

3-9 vande erffgenamen van Alidt dochter Hanrick Goerts van Gestel vande goedens by haer aftergelaeten - 5 G.
Stadsrekeningen 1586/7

4-3 van Mathys Winters van Peer vande goedens aftergelaeten by h. Jan Henricx van Meuwen - 50 G.
Stadsrekeningen 1586/7

9-6 vande erffgenamen van Ariken Janss van Vlymen vande goederens by haer aftergelaeten - 16 st.
Stadsrekeningen 1586/7

ten selven daege (14-1) van heer Jan van Vlymen als erffgenaem van Willemken Willems dochter bagyn opten grooten bagynhoff vande goedens by haer aftergelaeten - 15 st.
Stadsrekeningen 1586/7

ten selven daege (3-12) van Eelen Jan Everts ende Rut Wouter Everts ontfangen als erffgenamen van Grietken weduwe Evert Aerts van Gemonden vande goedens by haer aftergelaeten - 20 G.
Stadsrekeningen 1586/7

ten selven daege (3-12) van Eelen Jan Everts ende Rut Wouter Everts ontfangen als erffgenamen van Grietken weduwe Evert Aerts van Gemonden vande goedens by haer aftergelaeten - 20 G.
Stadsrekeningen 1586/7

van Gerit Luekemans cs. als executuer vande testamente van Margriet weduwe Peter Luekemans ende naegelaeten weduwe wylen Jans Weygergancx vande goedens by haer aftergelaeten - 8 G.
Stadsrekeningen 1586/7

van mr. Zeger Adriaens vande goedens by Jannen Adriaens zynen broeder aftergelaeten - 12 G.
Stadsrekeningen 1586/7

vande erffgenamen van Anna Coenen vande goedens by haer aftergelaten - 3 G 15 st.
Stadsrekeningen 1586/7

10-3 van Cornelia Back vande goederens aftergelaten by heeren Ariaenen Back cappellaen als hy leeffde van Sint Janskercke - 5 G.
Stadsrekeningen 1587/8

20-5 van Claes Gerits als executeur van mr. Claes van Delft vande goederens by hem aftergelaten - 18 G.
Stadsrekeningen 1587/8

21-1 van Joachim olislegers met syn brueders als erffgenamen van Margriet hen sustere vande guederens by hair aftergelaten - 4 G.
Stadsrekeningen 1587/8

27-2 van Arnt Corneliss van Horenbeeck ende Jan Diericx cs vande goederens by Mariken dr. Martens van Loon aftergelaten - 14 G.
Stadsrekeningen 1587/8

4-8 vanden erffgenamen van Anneken Goyarts van Oisterwyck vande goederens by hair aftergelaten - 20 st.
Stadsrekeningen 1587/8

6-8 van Jan Hanricx van Campen Daniel van Vlierden ende dat vande goederens aftergelaten by wylen Gerling van Balen - 8 G.
van Jannen Buys vande goederens aftergelaten by Gerlingen van Balen voors - 12 G.
Stadsrekeningen 1587/8

7-4 van h. ende mr. Ghysbert Coeverincx vande goederens aftergelaten by Beelken weduwe Berwyn Artss van Os - 16 G.
ten selven dage vanden selven (7-4 van Ghysbert Coeverincx) vande goederens aftergelaten by mr. Henricken Bartholomeus van Geldrop tot vrouwe van Eyck gestorven inde Peperstraet - 2 G.
item alnoch vanden selven (Ghysbert Coeverincx) vande goederens by Jenneken van Loon bagyn in Sint Ursule opten grooten bagynhoff aftergelaten - 7 G.
Stadsrekeningen 1587/8

item alnoch vanden selven (Ghysbert Coeverincx) vande goederens by Jenneken van Loon bagyn in Sint Ursule opten grooten bagynhoff aftergelaten - 7 G.
Stadsrekeningen 1587/8

ten selven dage vanden selven (7-4 van Ghysbert Coeverincx) vande goederens aftergelaten by mr. Henricken Bartholomeus van Geldrop tot vrouwe van Eyck gestorven inde Peperstraet - 2 G.
Stadsrekeningen 1587/8

van Arnden van Bruegel van het versterff vande goederns aftergelaten by syn suster woonende opten grooten bagynhoff - 12 G.
Stadsrekeningen 1587/8

van Jannen Buys vande goederens aftergelaten by Gerlingen van Balen voors - 12 G.
Stadsrekeningen 1587/8

van Jannen Lambert ende Henricken Lamberts als erffgenamen van Bertken Joost Lamberts vande goederens by hair Bertken aftergelaten - 2 G.
Stadsrekeningen 1587/8

van Joost Arts van Zoemeren als executeur van Neesken weduwe Ghysbert Gieliss vande goederens by hair aftergelaten - 15 st.
Stadsrekeningen 1587/8

vanden erffgenamen van Heylken Gerits vande goederens by hair aftergelaten - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1587/8

17-3 van Jan van Doiren vande goedens aftergelaeten by Metken Machielss huysvrouwe van Jacop Daems woonende int griffoen - 10 G.
Stadsrekeningen 1588/9

17-5 van Jacop van Roy als executeur van Anneken metten cortten armen ontfangen vande goedens by haer aftergelaten - 2 G.
Stadsrekeningen 1588/9

29-11 van Eelen Jan Everts vande goedens aftergelaeten by heer Andries Elias priestere gestorven inde Schilderspoort - 6 G.
Stadsrekeningen 1588/9

6-2 van heer Peter die Ruytere als executuer van heer Jannen vander Straten vande goedens by hem aftergelaten - 32 G.
Stadsrekeningen 1588/9

7-11 van Heylken weduwe Jans Hermans als erffgenaem van Dingen Jans dochter bagyn vande goedens by haer aftergelaten - 10 st.
Stadsrekeningen 1588/9

ten selven daege (17-3) vande erffgenamen Anneken Moons weduwe Jans Scellens vande goedens by haer aftergelaeten - 42 G.
Stadsrekeningen 1588/9

12-7 van Willemen van Meilsfort vande goederens aftergelaten by Luytgart vande Bicheler - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1589/90

13-9 van Andries Willems van Flodrop vande goederens aftergelaten by Jan Rombouts van Flodrop - 20 st.
ten selven dage (13-9) vanden selven Andriessen (Willems van Flodrop) vande goederens aftergelaten by Aelken Willems dochter van Vlodrop syn suster - 10 st.
Stadsrekeningen 1589/90

20-4 van Roeloff van Schyndel vande goederens aftergelaten by heeren Corstiaenen van Schyndel - 50 G.
Stadsrekeningen 1589/90

26-1 van heer Jan vanden Ekart mit syn brueders als erffgenamen van Anneken syn suster vande goederens by haer aftergelaten - 2 G.
Stadsrekeningen 1589/90

5-10 van Matheus vanden Wege vande goederens aftergelaten by Beelken naegelaten weduwe Michiels de Cruepel - 2 G.
Stadsrekeningen 1589/90

ontfangen van Thuenis Rutgers in Megen van het versterff van Metken zyn huysvrouwe vande goederens hier binnen gelegen 15 G noch van Jannen van Berdonck vande buyten vrienden 10 G 1 st ende dat op rekeningen - 25 G 1 st.
Stadsrekeningen 1589/90

13-8 vande vrouwe van Helmont met haere kynderen vande goederens aftergelaten by Geritken Bloeymans ende Katharyn Bloeymans gesusteren ontfangen voor deen helft by accorde - 40 G.
Stadsrekeningen 1590/1

16-1 van Jan Jan Jacops als executuer vanden goedens aftergelaten by Jenneken dochter Aerts van Vladeracken - 42 G 10 st.
Stadsrekeningen 1590/1

G.
19-6 vanden pater opten Ulenborch als executuer vande goedens aftergelaten by heer Joest Janss aldaer gestorven - 10
Stadsrekeningen 1590/1

20-6 van mr. Coenraert Otten als executuer vande goederens aftergelaten by heer Jacop Huyberts priester - 2 G.
Stadsrekeningen 1590/1

24-8 van Thielman Hagens cs als executueren vande goederens aftergelaten by Barber Jacops van Gestel gestorven opten cleynen baghynhoff - 9 G.
Stadsrekeningen 1590/1

26-8 van Ghysbert vanden Velde griffier cs als executuer vanden sterffhuyse Kathelyn Blickmans - 10 G.
Stadsrekeningen 1590/1

31-1 van mr. Herman Rombouts cs. als erffgenamen van Agnes dochter Herman Rombouts - 7 G.
Stadsrekeningen 1590/1

8-8 van Jacop Pynappel met zynen als erffgenamen vande goederens aftergelaten by Jannen van Hedel - 25 G.
Stadsrekeningen 1590/1

ten selven daege (26-8) van Jannen Lievens schoenmaeker als executuer van Metken weduwe Casper Caspers - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1590/1

van Goyaert van Engelant als executuer vande goederens aftergelaten by Neesken weduwe Aerts die Bie - 6 G.
Stadsrekeningen 1590/1

van heer Eymbert de Cock vicepastoir van St.Jans als executuer vande goedens van heer Jacop van Meeuwen canonick tot Bocxtel - 20 st.
van heer Eymbert voors (de Cock) ende Hans van Gangelt als executuers vande goederens aftergelaten by Maryken weduwe Gielis van Heel - 3 G.
Stadsrekeningen 1590/1

14-8 van Claes Geritssen vande goederens by Huybert Claess int groot gasthuys gestorven aftergelaten - 10 G.
Stadsrekeningen 1591/2

15-4 van Mariken Henricx de Jonger vande goederens aftergelaten by Barbara Franssen dienstmaecht geweest van joncher Goessen van Brecht - 2 G 8 st.
Stadsrekeningen 1591/2

18-6 van Jan Roeloffs opte Dungen vande goederen by Cornelis Bastiaens opte Dungen aftergelaten - 20 st.
Stadsrekeningen 1591/2

20-11 van Jan Roeloffs Jacops cs. asl executeur van Heylken Jan Ghysberts dochter bagyn vande goederens by haer aftergelaten - 25 st.
Stadsrekeningen 1591/2

25-8 van Abraham Peelt ende Margriet syn suster vande goederens by Jenneken van Peelt aftergelaten - 10 G 17 st.
Stadsrekeningen 1591/2

29-1 van Laureyns Henrick Bouters als executeur vande goederens aftergelaten by Oyken weduwe Henrick Willems - 10 G.
Stadsrekeningen 1591/2

29-7 van heer Lenart Plas ende h. Jacop Janss priesteren als executeurs van heeren Anthonis Diericx vande goederens by hem aftergelaten - 3 G>
Stadsrekeningen 1591/2

30-4 van Anthoni Henricx van Roy vande goederen aftergelaten by Magdaleen Lamberts dochter van Roy - 2 G.
Stadsrekeningen 1591/2

31-8 van Peeter Jan Pennincx cs vande goederen by Katelyn Janss scaelmakers aftergelaten - 6 G 12 st.
Stadsrekeningen 1591/2

3-8 van Willem vande Laer cs als executeur van Arnt Bloemkens vande goederens by hem aftergelaten - 22 G.
Stadsrekeningen 1591/2

4-1 van heer Gielis int weeshuys ende Tielman Hagens vande goederen aftergelaten by Fyken Janssen gestorven opte Triniteyt - 3 G.
Stadsrekeningen 1591/2

5-3 van heer Jan vande Stewech ende Jan Floris als executuers vande goederens aftergelaten by Aleyt Bernts bagyn - 3 G 2,5 st.
Stadsrekeningen 1591/2

5-3 van heer Jan vande Stewech ende Jan Floris als executuers vande goederens aftergelaten by Aleyt Bernts bagyn - 3 G 2,5 st.
Stadsrekeningen 1591/2

8-7 van Arnt van Berck vande goederens by Jacop Willemsen aftergelaten - 7 G.
Stadsrekeningen 1591/2

van Ariaen de Huesch vande goederens aftergelaten by Jenneken dr. Henricx de Huesch syn suster - 3 G.
Stadsrekeningen 1591/2

van brueder Lambert Naets cs als executeurs vande goederens Jannen soon Jans Lenarts van Ravesteyn by hair aftergelaten ende van het versterf van Elisabeth syn huysvrouwe - 18 G.
Stadsrekeningen 1591/2

van Dierick van Kessel van het versterff van Willemken dochter Diericx van Kessel van haere goedens by hair aftergelaten - 8 G 6 st.
Stadsrekeningen 1591/2

van Robbrecht Bruhesius van wegen derffgenamen meesteren Jans Moerlethvanden Ouden Bosch curgyn vande ruyters binnen deser stadt gestorven - 6 G.
Stadsrekeningen 1591/2

10-4 van heer Claes Vuchts vande goedens aftergelaten by Aelken weduwe Gerit Daniels syn dienstmaecht by hem gestorven - 11 st.
Stadsrekeningen 1592/3

11-5 van Ghysbert Steynss vande goedens aftergelaten by Styntken syn suster - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1592/3

14-4 van Appolonia Anthoniss vande goedens aftergelaten by Jacoppen Anthoniss haeren broeder - 8 G 15 st.
Stadsrekeningen 1592/3

16-10 van heer Peter vanden Bosch ende Aert Diericx cs als executuers des testaments van Gultken Bolcx vande goedens by haer aftergelaten - 14 G.
Stadsrekeningen 1592/3

16-10 van heer Peter vanden Bosch ende Aert Diericx cs als executuers des testaments van Gultken Bolcx vande goedens by haer aftergelaten - 14 G.
Stadsrekeningen 1592/3

16-7 van Hanrick Noppen van wegen Lyntken huysvrouwe Andries de cuyper tot Vucht woonende als erffgenaem vande goedens aftergelaten by Fyssken Hanricx van Herssel opten grooten bagynhoff gestorven - 8 G.
Stadsrekeningen 1592/3

18-1 van heer Jan Daems van Nuenen als executeur des testaments van heer ende mr. Peter van Geffen segeler ontfangen volgende syn testamente - 50 G.
ten voors dage (18-1) van heer Jan voirs (Daems van Nuenen) als executeur vande goederens aftergelaten by Anneken Ariaens alias metten boexkens - 4 G 2 st.
Stadsrekeningen 1592/3

22-10 van Jacop Pynappel cs. vande goederens aftergelaten by Franss Mathys Stoters innocente - 15 G.
Stadsrekeningen 1592/3

23-9 van Jannen Willems alias cuyper cs als erffgenaem van Willemken dochter Peter van Hoops vande goederens by haer aftergelaten - 2 G.
Stadsrekeningen 1592/3

25-6 van Anna dochter Amelis Maess ende Cornelia dochter Jan Melis Maess vande goedens aftergelaten by Hillegondt Maessen huysvrouwe geweest vande jongen mr. Goyart Grooterts - 21 G.
Stadsrekeningen 1592/3

28-7 van Gerit Janss vande goederens aftergelaten by Petronella dochter Jans Colen innocente - 11 G 10 st.
Stadsrekeningen 1592/3

29-5 van Matheus vanden Wege als executeur des testaments van Peter Jacops schoenmaeker - 31 G.
Stadsrekeningen 1592/3

30-7 van h. Cornelis Eymberts van wegen Maryken Rutten ende de kynderen Laureyns Lommen vande goedens aftergelaeten by Margriet Willems dochter van Vucht - 9 G.
Stadsrekeningen 1592/3

5-8 van Wouter Aerts als executuer van Hilleken Roeloff Rycken vande goedens by haer aftergelaten - 3 G.
Stadsrekeningen 1592/3

6-11 van Appolonia Kesselers ende Metken weduwe Jacop Rombouts als executeuressen van Maryken dochter Marcelis de Moor bagyn vande goederens by haer aftergelaten - 30 st.
Stadsrekeningen 1592/3

6-9 van Reyner Willems ende Joseph Wouters als executeurs van Dyngen naegelaeten weduwe Goyaert soone Joost Michiels van Eyndoven vande goederens by haer aftergelaten - 16 G.
Stadsrekeningen 1592/3

7-1 van Frans Tielmans vande goederens aftergelaten by Lyntken Thomas gestorven int Groot Gasthuys - 11 G.
Stadsrekeningen 1592/3

ten voors dage (18-1) van heer Jan voirs (Daems van Nuenen) als executeur vande goederens aftergelaten by Anneken Ariaens alias metten boexkens - 4 G 2 st.
Stadsrekeningen 1592/3

van Dierick Roeloffs spelmaeker cs als erffgenaemen vande naegelaten weduwe Diericx van Schayck opt Orteneyndt - 2 G.
Stadsrekeningen 1592/3

van heer Eymbert de Cock viceplebaen ende Maryken Huyberts dochter als executeurs van Cristina dochter Willems van Moeyele vande goederens by haer aftergelaten - 5 G 10 st.
Stadsrekeningen 1592/3

van heer Eymbert de Cock viceplebaen ende Maryken Huyberts dochter als executeurs van Cristina dochter Willems van Moeyele vande goederens by haer aftergelaten - 5 G 10 st.
Stadsrekeningen 1592/3

van Joorden Wouters schoenmeker vande goederens aftergelaten by Jannen Hanricx van Broegel alias vanden Dungen ontfangen den 4-4 - 9 G.
Stadsrekeningen 1592/3

13-11 van Jan Henricx van Dieten voor tweedordegedeelten in deen helft vande goederens by Aelken Jan Wouters dochter van Herpen bagyn aftergelaten - 6 G.
Stadsrekeningen 1593/4

13-6 vanden pater vande Gertruyden ende Jeronimus Wynants vande goederens aftergelaeten by Jannen den diener vanden convent aldair gestorven - 12 G.
Stadsrekeningen 1593/4

15-11 van Jan Bernts van Roy over Peel vande goederens by Margriet dr Bernts syn suster aftergelaten - 8 G.
Stadsrekeningen 1593/4

15-2 van Laureyns Corneliss als erffgenaem voor een dordendeel van Peeter Claessen cleermaker vande goederens by hem aftergelaten - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1593/4

16-8 van Goyart Gerits verwer cum suis als executeurs van Grietken naegelaeten weduwe van Joachim Tielmans vande goederens by hair aftergelaten - 10 G.
Stadsrekeningen 1593/4

17-11 van mr. Jan Darkennis als erffgenaem van Arnden soone Peeters van Oirl vande goederens by hem aftergelaeten - 7 G 10 st.
Stadsrekeningen 1593/4

17-2 van Anthonis Goyarts erffgenaem van Margriet Willem Goyarts vande goederens by hair aftergelaten - 20 st.
Stadsrekeningen 1593/4

18-4 van Henrixken dochter Bouwen Goessens vande goederens aftergelaten by Anneken dochter Joost Vrancken haer meye - 30 st.
Stadsrekeningen 1593/4

22-11 van Claes Lom vande goederens by Peeterken Matheus Slaets aftergelaten - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1593/4

22-6 van Dierick Willems cleermaker vande goederens aftergelaten by Zusanna Willems syn suster - 20 st.
Stadsrekeningen 1593/4

22-7 van Ariaen Jan Strick vande goederens aftergelaten by Neesken Peeters van Gestel - 21 G 12 st.
Stadsrekeningen 1593/4

23-12 van Ariaen Zegers cs als executeuren van Elsken Roeloffs int Sprockelbosch vande goederens by haer aftergelaten - 10 G.
Stadsrekeningen 1593/4

24-8 vanden pater vande fraters metten synen als executeurs van Anneken Mathyss vande goederens by haer aftergelaten - 4 G.
Stadsrekeningen 1593/4

28-2 van Agnes Goyarts bagyn vande goederens by Aelbertken wed. mr. Jans van Kempen hair suster aftergelaten - 30 st.
Stadsrekeningen 1593/4

29-12 van Willem Oliviers vande goederens aftergelaten by Eerken dochter Cornelis Janss naegelaten weduwe van Gielis Peeterssen - 30 st.
Stadsrekeningen 1593/4

4-1 van Thomas van Straelen vande goederens aftergelaten by Heylken Claessen bagyn van Boemel - 20 st.
Stadsrekeningen 1593/4

9-12 van Frans Tielmans ende JASPER synen swager vande goederens by Mariek Bertroms aftergelaten - 13 G 2,5 st.
Stadsrekeningen 1593/4

9-5 van Arnt van Bruegel vande goederens aftergelaten by Metken dochter Jan Gieliss van Mechelen - 20 G.
Stadsrekeningen 1593/4

ten selven dage (15-11) van mr. Zeger Adriaens ende Marten Moons als executeuren van jouffre Luytgart van Campen soe voor haer als voor jouffre Mary hair suster vande goederens by haer aftergelaten - 65 G.
Stadsrekeningen 1593/4

ten selven dage (15-11) van mr. Zeger Adriaens ende Marten Moons als executeuren van jouffre Luytgart van Campen soe voor haer als voor jouffre Mary hair suster vande goederens by haer aftergelaten - 65 G.
Stadsrekeningen 1593/4

van Jannen van Berdonck vande goederens aftergelaten by Herman Diericx van Boxmer boven de 10 G is by hem betaelt inde rekeninge van 89 tot 90 - 8 G.
Stadsrekeningen 1593/4

11-4 van mr. Nicolaes van Tulden vande goedens aftergelaeten by Jenneken van Auwen weduwe van Cornelis de becker - 12 G.
Stadsrekeningen 1594/5

14-1 van Symon van Bethmer vande goederens aftergelaten by Metken dochter Gielis van Heel - 6 G.
Stadsrekeningen 1594/5

18-8 van Peeter Gerits ter cause van een legaet by Heylken weduwe Gerit Janss syn suster hem gemaect 16,5 st ende van Henrick Reyners als erffgenaem van Heylken voors 2 G 16 st - 3 G 12,5 st.
Stadsrekeningen 1594/5

20-6 van Willem Jan Willems vanden Dungen als man ende momboir van Neesken dr. Jan Ariaen Colen syne huysvrouwe vande goederens aftergelaten by Jan Colen - 4 G.
23-6 vanden griffier vanden Velde inde naeme van Hilleken ende Henricxken dochteren Jan Ariaen Colen ontfangen van twee dordegedeelten - 25 G.
Stadsrekeningen 1594/5

22-9 van Jan Peters vande goederens aftergelaten by Metken van Erp syn suster - 20 st.
Stadsrekeningen 1594/5

25-9 van Hanrick Arts cuyper vande goedens aftergelaten by Peeterken dochter Thomas van Stryp bagyn - 3 G.
Stadsrekeningen 1594/5

26-6 vanden ouden prior vanden prekers vande goedens aftergelaten by Lysken ende Anneken Joosten van Leende gestorven after den predicaren - 22 st.
Stadsrekeningen 1594/5

26-8 van Hanrick Noppen als executeur van Anneken dochter Dierix vanden Broeck bagyn vande goederens by haer aftergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1594/5

27-4 van mr. Symon Verrepius ende Hanrick Peeters Wuestenburch als executeurs van Barbara Joosten van Loon opt Sant vande goederens by haer aftergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1594/5

28-1 van Ghysbert vanden Velde ende Willem van Meilsfort als executeurs van het sterfhuys van Lyntken weduwe Ariaens Colen vande goederens by haer aftergelaten - 31 G.
4-2 van Ghysbert vanden Velde vande goederens aftergelaten by Beelken van Os - 26 G.
23-6 vanden griffier vanden Velde inde naeme van Hilleken ende Henricxken dochteren Jan Ariaen Colen ontfangen van twee dordegedeelten - 25 G.
Stadsrekeningen 1594/5

28-2 van Jacop Gerits ende Teeuwen Josephs van Vechel vande goederens aftergelaten by Eva Wouters haer geswye - 4 G.
Stadsrekeningen 1594/5

4-2 van Ghysbert vanden Velde vande goederens aftergelaten by Beelken van Os - 26 G.
Stadsrekeningen 1594/5

van h. Jan Daemss pbr. vande goederens aftergelaten by Mariken weduwe mr. Peeter Comans van Geffen - 46 G.
Stadsrekeningen 1594/5

van joncher Floris van Berckel vande goederens aftergelaten by jo. Rutger van Berckel heer van Nuenen by accorde ontfangen - 36 G.
Stadsrekeningen 1594/5

10-11 van heer Wouter vander Elst vande goederens aftergelaten by Barbara van Vlimmeren - 6 G.
Stadsrekeningen 1595/6

10-5 van mr. Henrick van Broechoven ende den griffier vande Velde als executueren vande sterffhuyse Maria weduwe wylen Marten sHeeren Gerits vande goederens by haer aftergelaten - 10 G.
Stadsrekeningen 1595/6

1-10 van derffgenamen van Sophia weduwe Frans Vogels vande goederens byde selve Sophia aftergelaten - 22 G.
Stadsrekeningen 1595/6

17-5 van Wouter van Oirl vande goederens aftergelaten by Janna van Oirl syn sustere - 5 G 18 st.
Stadsrekeningen 1595/6

1-8 van Jan Willems vande goederens aftergelaten by Anna weduwe Joachim Symons - 6 G.
Stadsrekeningen 1595/6

18-12 vande weduwe Willems Kemp vande goederens aftergelaten by Lysken Gerit ende Hanrick Kemp - 6 G.
Stadsrekeningen 1595/6

24-4 van Art de Bont pbr. ende Gielis Bormans als executeurs van h. Jan vande Steenwech vande goederens by hem aftergelaten - 13 G.
Stadsrekeningen 1595/6

28-8 van h. ende mr. Joost Vos vande goederens aftergelaten by heer ende mr. Jan Degens - 8 G 12 st.
Stadsrekeningen 1595/6

30-10 vande pater after de tolbrug als executeur vande sterffhuyse h. Hanrick Ghysberts vande Braken daude goedens byden selven achtergelaeten - 15 G.
Stadsrekeningen 1595/6

31-7 van Jacop Diericx vande Graeff vande goederens aftergelaten by Geerborch weduwe Henrick Coppelmans - 5 G.
Stadsrekeningen 1595/6

3-9 van Dierick van Muers als executuer van Cornelis Claess van Alcken tot synen huyse gestorven - 9 G 10 st.
Stadsrekeningen 1595/6

9-4 van Philips Sanders cs vande goedens aftergelaten by Appolonia weduwe Jeronimus Geverts - 17 G 10 st.
Stadsrekeningen 1595/6

van Marcelis van Fladeracken cs vande goederens aftergelaten by Heylken Stanss - 13 G.
Stadsrekeningen 1595/6

12-11 van Anneken Thonis Jacops vande goederens aftergelaten by Lysken haer sustere optn bagynhoff gestorven - 2 G 17,5 st.
Stadsrekeningen 1596/7

14-7 van Jan Ariaen Danckcolffs vande goederens aftergelaten by Margriet dochter Mathys Smollers van Oisterwyck opten ouden Huls- 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1596/7

19-11 van Hanricxken Ancems van Gemert bagyn vande goederens aftergelaten by Katelyn Lyberts bagyn in Sint Joris gestorven - 15 G.
Stadsrekeningen 1596/7

20-5 van myn heer den deken van wegen den erffgenamen Berber Voichts bagyn inden aer opten bagynhoff gestorven vande goederens by haer aftergelaten - 3 G.
Stadsrekeningen 1596/7

25-7 van Jan de Weer vande goederens aftergelaten by Mary dochter Peter Hanegreeffs opten bagynhoff gestorven - 3 G 10 st.
Stadsrekeningen 1596/7

25-8 van Geerlingh Michielss vande goederens aftergelaten by Dierixken syn suster - 6 G.
Stadsrekeningen 1596/7

26-8 vanden executuers vanden sterffhuyse heer Peters vanden Waeter vande goedens by hem aftergelaeten - 54 G 10 st.
Stadsrekeningen 1596/7

27-3 van Barbara Abrahams vande goederens aftergelaten by Appolonia Dierix - 3 G 15 st.
Stadsrekeningen 1596/7

27-5 van Lambert Peymans vande goederens van Ghysbert synen broeder aftergelaten voor syn gedeelt - 9 G.
Stadsrekeningen 1596/7

28-3 van Mathys Janss vande goederens aftergelaten by Alart Francken - 10 G.
Stadsrekeningen 1596/7

29-4 van Ariaen Peter Moenen tot Bersse van een legaet by Mariken huysvrouwe van Symon Otten van negen zesteren roggen onder de reductie begrepen - 1 G 14 st.
Stadsrekeningen 1596/7

30-12 van mr. Herman Rombouts doctor vande goederens aftergelaten by Gerit Pelgroms - 20 G.
Stadsrekeningen 1596/7

4-10 van derffgenamen heer Jans van Wintelroy sangmeester vande goederens by hem aftergelaten - 20 G.
Stadsrekeningen 1596/7

5-12 van heer Anthonis Nouwen ende mr. Jan Typoets als executeurs vande goederens aftergelaten by Margriet Peters van Vlymen - 6 G.
Stadsrekeningen 1596/7

5-12 van heer Anthonis Nouwen ende mr. Jan Typoets als executeurs vande goederens aftergelaten by Margriet Peters van Vlymen - 6 G.
Stadsrekeningen 1596/7

7-2 van Eymbert Peters cs vande goederens aftergelaten by Anneken dochter Aert Goyaerts huysvrouwe Drans die Leeuwe - 20 G.
Stadsrekeningen 1596/7

ontfangen van Jan Cornelis cs als erffgenamen van Lysken weduwe Stoffel Hacken vande goederens by haer aftergelaten - 36 G.
Stadsrekeningen 1596/7

van Daniel van Vlierden als executeur van sterffhuyse h. Eymbert Hoppenbrouwer vande goederens by hem aftergelaten - 40 G.
Stadsrekeningen 1596/7

van Ghysbert vande Velde vande goederens aftergelaten by Geertruyt Strick - 20 G.
Stadsrekeningen 1596/7

van heer ende mr. Goyart van Vlierden canonick, h. Andries van Asperen ende Frans Willems secretaris als executeurs des sterfhuys h. Cornelis Eymberts vande goederens by hem aftergelaten - 113 G 7 st.
Stadsrekeningen 1596/7

van Jacop Janss als executuer vande goedens aftergelatn by Alidt Jan Aelberts bagyn opten bagynhoff gestorven - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1596/7

van Jannen voors (Loeff) cs als erffgenaem van Mariken weduwe Symons Otten vande goudens by haer aftergelaten - 2 G.
van Jan Loeff cs van wegen den sterffhuyse Mechtelt weduwe Ghysbert Steynss - 12 G.
Stadsrekeningen 1596/7

van Lysken van Goulu bagyn van wegen haeren broedern inden heyligen geest gestorven vande goederens aftergelaten - 42 G.
Stadsrekeningen 1596/7

van Metken Guebels vande goederens aftergelaten by Jan Dierick Guebels - 5 G 10 st.
Stadsrekeningen 1596/7

van mr. Dierick Nemius als gemechticht van Lysbeth dr. Lucas Stanss bagyn ter cause vande goederens aftergelaten by Mechtelt weduwe Ghysbert Steynss - 4 G.
Stadsrekeningen 1596/7

van Peterken Huyberts van Gemert vande goedens aftergelaeten by Lenaert Meuss van Gemert gestorven inde Kathelynenpoort - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1596/7

10-7 van heer Lenart Plas als executeur vande goederens by Jenneken dr. Anthonis Janss aftergelaten - 2 G.
Stadsrekeningen 1597/8

11-4 van Jan Gerits vande goederens by Aelken weduwe Lamberts van Tartwyck aftergelaten - 100 G.
Stadsrekeningen 1597/8

12-6 van Herman Wouters clermaecker vande goedens van Geertruyt d. Gerits van Goch achtergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1597/8

14-1 van Vrouw Kievits als executeuresse vande goederens by Lysken Alarts aftergelaten - 10 G.
Stadsrekeningen 1597/8

15-10 van Gerit Peters vande goederens by Anthonis Ariens syn huysvrouwen broeder aftergelaten - 3 G 15 st.
Stadsrekeningen 1597/8

17-10 van Willem Anthonis Ceris vande goederens by Aryken dr. Anthonis Ceris syn sustere aftergelaten - 5 G.
Stadsrekeningen 1597/8

17-4 van Anthoenis Louw als geinstitueert erffgenaem vande goederens by Hilleken Rutten bagyn boven de legaten aftergelaten - 3 G 10 st.
Stadsrekeningen 1597/8

20-8 van Hanrick Janss vander Heyden vande goederens by Lyntken syn suster aftergelaten - 8 G.
Stadsrekeningen 1597/8

2-3 van Thomas Aben als executeur vande goederens by Metken Darkennez aftergelaten - 28 G 10 st.
Stadsrekeningen 1597/8

28-3 van Aert Joachims als erffgenaem vande goederens by heer Aert Peeters vande Hoevel aftergelaten - 10 G.
Stadsrekeningen 1597/8

29-10 van Frans Loeff vande goederens aftergelaten by Margriet Lambrechts - 100 G.
Stadsrekeningen 1597/8

30-3 van Jan Rutten ende Ruth Joosten van Beeck vande goederens by Jenneken huysvrouwe van Jan Geritss inden Aert ontfangen - 13 G 2 st ort.
Stadsrekeningen 1597/8

6-2 van Jan Claess spelmaecker vande goederens by Jenneken Goossens van Lier achtergelaeten - 1 G 5 st 2 ort.
Stadsrekeningen 1597/8

7-11 van Laureyns Janss als momboir van Yken Janss vande goeden by Claes Janss achtergelaten - 1 G 10 st.
Stadsrekeningen 1597/8

ten voirs daege (17-4) by Jacoppen van Stryp vande goederens aftergelaten by zaliger Yken van Stryp - 10 G.
Stadsrekeningen 1597/8

14-1 van Jan Christophels cs van het versterff van Jenneken weduwe Jan Prekers - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1598/9

15-2 van Jan de Weer als executeur vande goederens aftergelaten by Mariken dr. nat. h. Jasper Mars - 3 G 2,5 st.
Stadsrekeningen 1598/9

16-12 van Goertken Lamberts vande goedens achtergelaten by Daem Lamberts - 10 st.
Stadsrekeningen 1598/9

17-1 van Jan Theeuwens pleytmaeker cs vande goedens aftergelaten by Thoenisken Hanricx vanden Ryn - 6 G.
Stadsrekeningen 1598/9

22-1 van Ariaen Janss keteler ter cause van een renthe van twee gulden jaerlicx by Hilleken Henrick Rutten bagyn gelegateert - 5 G.
van Jan Eynss, Hanrick Arts de molder ende Ariaen Janss vande Merendonck ter cause van een renthe van vyfftich gulden jaerlicx opde staten van Brabant in vergelden by Hilleken Hanrick Rutten bagyn hen aftergelaten - 7 G.
Stadsrekeningen 1598/9

29-8 vande erffgenamen van Lysken Cornelis Boom cock inden heyligen geest vande goederens by haer aftergelaten - 26 st.
Stadsrekeningen 1598/9

4-1 vande huysvrouwe van Marten van Poppel ter cause vande goedens van Mariken Joachims hare sustere - 32 st.
Stadsrekeningen 1598/9

4-9 van Joost Claessen vande goedens aftergelaten by Heesken Joosten - 10 G.
Stadsrekeningen 1598/9

5-11 van heer Claes Wils pater opten Wintmolenberch vande goedens aftergelaeten by Peterken huysvrouwe Matheus de Greve - 10 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van Alart Henricx van Dommelen als executeur vanden testamente van Jacop van Os vande goederens byden selven aftergelaten - 4 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van Ariaen Willems van Engelen vande goedens aftergelaten by Jutken dochtere Daniel Loyen bagyn - 16 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van heer ende mr. Dierick van Veldingen als executuer van za. h. ende mr. Symon Verripeus vande goedens by hem aftergelaten - 8 G 15 st.
Stadsrekeningen 1598/9

van Jan Eynss, Hanrick Arts de molder ende Ariaen Janss vande Merendonck ter cause van een renthe van vyfftich gulden jaerlicx opde staten van Brabant in vergelden by Hilleken Hanrick Rutten bagyn hen aftergelaten - 7 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van Jan Jacops inde leke als executuer van Aleydt Janss van Worcum vande goederens by haer aftergelaten - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1598/9

van Jan Want vande goedens aftergelaeten by Luytgen Dominicus van Gemert bagyne - 4 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van Marcus van Os ter cause vande goedens van heer Cornelis Wickevoirt pastoir tot Os aftergelaeten ende dat voor soe veele aengaet syn legaet alleen - 12 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van mr. Dierick vanden Aemeyden vande goederens aftergelaten by Lodowyck Willems van Bocxtel, Lyntken ende Willemken van Sichen beyde syn huysvrouwen soe van 40en als 80en penn - 11 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van mr. Jan Costerius ter cause vande goederens aftergelaten by heer Jan Willems van Vlymen - 12 G.
Stadsrekeningen 1598/9

van Toriken Bauwens vande goedens by Aleydt haire suster haer aftergelaten - 7 G 5 st.
Stadsrekeningen 1598/9

vande erffgenamen van Lysmaet inde bierton ter cause vande goedens by haer aftergelaeten - 6 G.
Stadsrekeningen 1598/9

vanden erffgenaemen van Lyntken Rutgers van Bocxtel bagyne vande goedens by haer aftergelaeten - 13 st.
Stadsrekeningen 1598/9

vanden erffgenamen van Anneken dochter Claes vander Stegen vande goederens by haer aftergelaten - 12 G 10 st.
Stadsrekeningen 1598/9

10-4 vande executeurs van Hanricxken Geerlincx van Vlymen vande goederens by de selve aftergelaten - 6 G 12 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

13-11 van sr. Godefroy Abselons vande goederens aftergelaten by heer ende mr. Cornelis vande Dyck - 10 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

14-1 van Jutken Corneliss vande goederens aftergelaten by Oyken Corneliss - 25 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

18-1 van Matheus vande Wege ende Hanrick Bauwens vande goedens achtergelaten by Aert van Zeelant schoenlapper - 4 G 2 st 2 ort.
Stadsrekeningen 1599/1600

18-12 van Mathys Janss vande goedens achtergelaeten by Lysken weduwe Alart Francken van een rente van 18 G jaerlyckx hem gelegateert ende byde voirs Lysken in tochten beseten - 3 G 15 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

18-3 van Dierick van Kessel vande goederens aftergelaten by Ariken Driessen - 15 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

19-2 van Jan Roeloffs vande goederens aftergelaten by Lyntken Janssen van Homborch - 1 G 9 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

2-12 van Thielman Hagens Willems vande goedens achtergelaten by Aelken van Berckel baghyne - 10 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

22-3 van Delis Jan Delis vande goedens achtergelaten by Agnes dochter Jan Hanrick Dielis gestorven opte Dungen - 7 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

23-6 van Willem van Meylsfoirt vande goederens aftergelaten by jouffrou Hillegondt Heym - 25 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

2-6 van Henrick Noppen vande goederens aftergelaten by Engelken Noppen - 12 G
Stadsrekeningen 1599/1600

28-7 van Delis Janss Weygergancx vande goederens aftergelaten by Gerit Janss van Hees - 2 G 10 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

29-9 van mr. Dierick Nemius vande goederens aftergelaten by Geertruyt dochter Jan van Orten - 18 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

30-12 van myn heer van Mierlo vande goedens achtergelaeten van jo. Barbarba van Grevenbroeck - 31 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

3-1 van Nicolaes Quest voer het versterff van Henrick Jan Melen - 4 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

3-3 van Willemken Cornelis vande goedens achtergelaeten by Thonisken weduwe van Roeloff van Hemert - 10 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

4-8 van Jan Gecx vande goederens aftergelaten by Anneken Janss lepper - 15 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

5-4 vande pensionaris Reys vande goederens aftergelaten by Henrick Heeren heyligen geestmeester - 25 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

7-1 van Jan Janss vander Sluys vande goederens aftergelaten by syne sustere - 10 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

7-2 van Jan vander Stegen vande goeden achtergelaeten by Maria vander Steghen - 12 G 10 st.
ten selven daege (7-2) van Jan vander Stegen vande goederens aftergelaten by Sara vande Steghen weduwe Willems Mughovel - 12 G 10 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

8-1 van Jan Anthonissen vande goeden aftergelaten by Anneken Willems van Ste. Michielsgestel - 3 G 10 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

8-5 van Crynten susteren van Orten vande goedens achtergelaeten by Syken Anthoniss - 2 G 12 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

ten daege voirs (18-1) vande huysvrouwe van Peeter van Heel vande goederens aftergelaten by HANRICXKEN haer suster - 1 G 8 st 2 ort.
Stadsrekeningen 1599/1600

ten selven daege (7-2) van Jan vander Stegen vande goederens aftergelaten by Sara vande Steghen weduwe Willems Mughovel - 12 G 10 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

van heer Peeter Diericx ende heer Lenart Plas voor goeden by heer Jacop van Aelbroeck priestere achtergelaeten - 9 G 15 st.
Stadsrekeningen 1599/1600

van Symon van Bethmeer vande goedens achtergelaeten by Evert Everts vande Water alleenlyck vande goeden met zynder moeder, synen vader ten houwelyck gegeven - 6 G.
Stadsrekeningen 1599/1600

van Wouter Janss inde drye roosen vande goedens achtergelaeten by Aelken Janssen - 5 G.
Stadsrekeningen 1599/1600