IJzerhandel

algemeen

 
Deel 1

IJzerhandel in 's-Hertogenbosch - deel 1

door Frans Vlemmings

De betekenis van de ijzerwarenindustrie in 's-Hertogenbosch wordt in veel publicaties nog steeds onderschat. Wanneer men aan de economie van de Meierij denkt, komt meestal als eerste gedachte de textielindustrie naar voren. Zo wordt in de inleiding tot de tentoonstelling "IJzersterk Mensenwerk" in 1989 in het gemeente museum van Helmond gesteld "Dat in de oude textielstad Helmond in de tweede helft van de vorige eeuw de grondslag werd gelegd voor een belangrijke metaalindustrie", een vaststelling die de oude metaalnijverheid in de Peelstreek zeker tekort doet. Zo stelt b.v. S. Vonk in Helmonds Heem in 1993 vast dat in de oude Helmondse archieven meer metaalbewerkers, smeden e.d. voorkomen dan in andere gemeenten van vergelijkbare omvang.
Er zijn wel een aantal auteurs die meer oog hebben voor de betekenis van de ijzerindustrie, m.n. voor 's-Hertogenbosch. Zo schrijft M. Spierings (o.c. p.52) ter plaatse waar de "industrie" in Den Bosch voor 1400 ter sprake komt: "Een goede tweede in de Bossche export waren de smeden met hun spijkers en messen." Zij refereert daar ook aan Pirenne, die vastgesteld had dat in de Middeleeuwen er een belangrijke export van ijzer-producten plaats had naar Zweden en Spanje. Ter illustratie hiervan kan dienen, dat bij zoeken op Google er meer dan 27.000 hits zijn voor de combinatie "belduque" of "bolduque" en "knive". Daaruit blijkt dat zelfs de moderne film-cowboy niet zonder "belduque" kan, een type mes gebaseerd op de speciale messen vanuit 's-Hertogenbosch in de 15e-16e eeuw naar Spanje geŰxporteerd en dat als woord zijn weg gevonden heeft naar Mexico en Californie
Als genealoog ben ik ge´nteresseerd geraakt in de relatie Dordrecht - 's-Hertogenbosch in verband met het voorkomen van enkele Bosschenaren te Dordrecht in de kwartierstaat van mijn vrouw. De problemen met de familie van Gerwen met beroepen als maeldrier, handelaar in ijzerwaren, heb ik al eerder in dit tijdschrift aangesneden. Bij het bestuderen van het oudste (gereformeerde) huwelijksregister van Dordrecht viel mij toen op het onevenredig groot aantal Boschenaren in dat register dat in meer of mindere mate te maken had met de ijzerwaren industrie. De beperking tot de gereformeerde registers was helaas noodzakelijk, omdat b.v. de Waalsche registratie slecht beperkt dekkend was en nauwelijks gegevens over herkomst en beroep opleverde, al zijn de namen van de familie De Geer (Luik) en Trip (Bommel) in dit kader wel van belang.
Onderstaande tabel laat het overwicht der ijzerwerkers duidelijk zien. Daarbij moet bedacht worden, dat de niet ijzerlieden een bijzonder heterogene groep vormen, b.v. in bepaalde jaren veel soldaten, maar ook kooplieden of b.v. olieslagers. Het aantal textielwerkers is echter opvallend laag. Er komen in dat register wel textielbewerkers voor, maar dan overwegend afkomstig uit de Kempen, en ook wel uit Geldrop en omgeving. Daartegenover levert ook in dit register Helmond (en Asten) wel weer een aantal busmakers. Ook Ravestein met een aantal smeden mag er zijn.
Ook in Dordrecht werd het unieke karakter van de Bossche ijzerwarenindustrie onderkent, gelet op de volgende schepenakte:
ORA 715, f. 132v, dd. 21-11-1583:
Lambert Joosten, 60 jr, Jan Robben 49 jr beide uijtgeweekenen van het mesmakersgilde van 's-Hertogenbosch, nu wonend binnen deser stede verklaren ten versoucke van andere mede uijtgewekenen meesters van mesmaeckers van 's-Hertogenbosch waerachtig te sijn dat de mesmaeckers des voorz stede van 's-Hertogenbosch bij octrooi gegunt en geaccordeert is op haerluijden messe tot een bijteecken te mogen slaen een boom; oock met expresse last dat sij luijden in alle de seventijen provincien van de nederlanden alle andere mesmaeckers souden mogen doen bevelen en interdiceren den selven boom ofte gelijckenisse vandien op heurluijden messe te stellen etc
Een eerste verklaring voor het aantal mesmakers e.d. uit 's-Hertogenbosch zal gevonden kunnen worden in de gevolgen van het Schermersoproer. Geheel bevredigend is deze verklaring niet.
In veel streken van West Europa was de ijzerindustrie in de tweede helft der 15e eeuw en begin 16e eeuw in een soort crisis beland.
Enerzijds was daar de technologische ontwikkeling naar meer grootschalige productiemethoden, anderzijds een structureel gebrek aan houtskool. Dit is te zien aan de geweldige verschuiving, b.v. van de Moezelstreek naar het Westerwald en van het Siegerland naar het Ruhrgebied. De eerste beweging is gedocumenteerd in de kwartierstaat van mijn vrouw, de tweede wordt beschreven door A. Luck in een boek over de relatie Nassau-Siegen en Nederland. Hierin wordt beschreven hoe de basis van het fortuin van het geslacht Nassau gezocht moet worden in de ijzer- en dat wil zeggen in de 15e en 16e eeuw in de wapenindustrie: "Vor Menschen Gedachtnis und langer viele Jahren" habe Nassau Eisen nach den Niederlanden gefuhrt", een citaat van Graaf Johann van Nassau uit 1490 (o.c. p.65) en:
"Im Jahre 1563, als sich die Lage bereits zuspizte und die grosze Auseinandersetzung sich abzeichnen began, versuchte der Prinz von Oranien, in seiner Grafschaft Vianden eine Eisenindustrie aufzuziehen." (Idem p.65)
Een vraag die tot dusver onbeantwoord bleef, doch alreeds door Vonk in 1993 in Helmonds Heem opgeworpen, is echter, waar komt het ijzer, de grondstof voor mesmakers en smeden, vandaan?
Voor de hand liggende antwoorden zijn, de regio rond Luik, maar ook Engeland dat in de Middeleeuwen volgens veel bronnen een netto exporteur van onbewerkt ijzer zou zijn geweest. Uit de geschiedenis van de Zweedse ijzerindustrie blijkt dat zij van netto importeur vanaf 1550 exporteur geworden zijn m.n. via Danzig naar Holland. Daartegenover werd juist rond die tijd, vooral door het gebrek aan houtskool, de export uit Engeland minder. Voor de meest illustere familie m.b.t. de ijzerverwerking, de familie De Geer is de band met Luik overduidelijk. Voor de 2e familie, het geslacht Trip, vanaf 1580 op verschillende manieren verzwagerd met de De Geers, is de bakermat te vinden in Bommel, dus juist dicht bij 's-Hertogenbosch.
Voor Dordrecht, en dus voor de Bossche ijzerwerkers aldaar, blijkt vanaf die tijd de internationale markt de belangrijkst bron te zijn. Volgende schepenakte geeft hiervan een illustratie:
ORA 732, f. 238, dd. 22-12-1578:
"t.i.v. Jan Jansz. jonge Burick Bastiaen Cornelis, 58 jr, Govert Diemertsz, smit, 52 jr verklaren dat zij te Zierikzee gekocht en van requirant ontvangen hebben, Bastiaen Cornelis 1610 pond lood en Govert Diemertsz 6000 pont ijser. Pieter Bouwensz., koperslager te Dordrecht, verklaart dat hij en zijn vader Bouwen Bouwensz. op maandag laatstleden van de requirant ontvangen hebben 617 pond tin en ander metaal, dat is gekomen van Zierikzee."
Het zou interessant zijn, als voor de in onderstaande bijlage genoemde Bossche ijzerwerkers, zou kunnen blijken, dat de betreffende families al van vroeger tijden bij de ijzerbewerking of ijzerhandel betrokken zijn geweest. Misschien is voor deze families dan ook na te gaan, vanwaar zij oorspronkelijk kwamen en, zeker zo interessant, waar het onbewerkt ijzer vandaan kwam.
Mogelijk hoeft daarvoor niet ver gezocht te worden. De ijzerindustrie in de middeleeuwen was nog bijzonder kleinschalig. Vereisten waren natuurlijk de aanwezigheid van "ijzererts" en houtskool; het engelse woord hiervoor, (iron) ore zien wij terug in het Nederlandse oer. Beide kwamen in de Peel in ruime mate voor. J. Timmers wijst op het voorkomen van oude ijzerovens bij Milheeze, maar ook bij Gemert en Bakel. Hij veronderstelt zelfs dat we in de plaatsnamen Milheeze en Meijel het oude woord meiler, houtskooloven, terug kunnen vinden.
De economische betekenis die het oer in de Peel gehad heeft, tot in het begin der 20e eeuw, mag niet onderschat worden.
In de jaarverslagen van Noord Brabantsch Duitsche Spoorweg maatschappij lezen we het volgende:
"Tusschen de stations Uden en Mill werd (1903) bij kilometer 33/8 in het hoofdspoor een wissel gelegd met een zijspoor ter lengte van 150 m, dienende voor het vervoer van ijzererts uit de Peel naar station Mill. Het wissel werd door een afstandsignaal in het hoofdspoor gedekt en met eene wisselsper in verbinding gesteld."
Al eerder werd in een rapport van 1877 gesteld:
"Voordat de Duitschers zich voor de hoogovens aan de Ruhr van Overijselsch en Geldersch ijzeroer voorzagen, werd dit hier in een groote hoeveelheid gegraven, naar de Maas vervoerd en vervolgens over de rivieren naar Ruhrort en de omstreken. Dit geschiedde op zulk eene groote schaal dat er zelfs een paardenspoorweg van Wanroij naar Boxmeer alleen voor dit doel aangelegd is." De laatste vergunning was in 1926 voor "Het maken van werken voor het laden van ijzeroer in schepen aan de beide oevers van de Zuid Willemsvaart tussen de sluizen nos. 9 en 10. In de vergunning was tevens sprake van een smalspoor.
Gelet op de vondsten van de ijzerovens bij Milheeze en de grote betekenis van het ijzeroer lijkt een continuering van de ijzerproductie in de Peelregio vrij waarschijnlijk, totdat de ontbossing daar een eind aan gemaakt heeft.
Speculatief zouden we zelfs verder kunnen gaan en ons afvragen of er soms een relatie is met de Vorstengraf onder Oss en het Prins(ess)engraf in Uden als we bedenken dat een der meest specifieke kenmerken van de Keltische cultuur is geweest de ontwikkeling van de ijzerbewerking. Ook de vrij intensieve kolonisatie van deze streken in de Romeinse tijd zou hiermee samen kunnen hangen.
De onderstaande lijst van Bosschenaren, geeft, zoals hierboven gesteld, misschien mogelijkheden deze aan bestaande Bossche families te koppelen. Ook interessant is echter nog de vraag, in hoeverre deze Bossche "uitgewekenen" te rekenen zijn tot die "Waelsche handwerkslieden" die Louis de Geer overgehaald heeft om naar Zweden te emigreren, en daar de grootste wapenindustrie van Europa te vestigen.

ABCD
15731274-
15742213-
15753747-
15761733-
15771551-
1578741-
157912741
1580142118
15811682113
1582181145
1583197145
15842151912
1585196146
1586243113
158726393
15882302211
1589229177
1590252106
1591223167
1592236187
1593226104
1594239113
1595231103
159628193
1597188133
159819342
1599203123
1600348143
1601224133
1602272145
160325381
(A)Jaar
(B)Aantal huwelijken
(C)Aantal huwelijken met een Bossche partner
(D)Aantal Bossche huwelijken met een partner met een beroep in de ijzerverwerking


NB:
1573Dit sijn huwelicken ut den ouden boecxken van die broederen die voor ons geweest sijn, maer sij en hebben niet daer bij geteekent die confirmatie.
1575Deze huwelicken sijn uijt een ouden boock gescreven van die jare 1575 to 1578 soo welcke andere voor aan staen maer dit moet genoteert sijn dat wij niet weten of dese alle getrout sijn in de kerck want wel ettelijcke haer laten afkondigen welcke haer niet laten trouwen als voor.
NB: Het blijkt dat enkele clandestien katholiek getrouwd zijn.
1576Heeft een hiaat van 4 maanden.
1578Enkele pas later ingeschreven.
1603Boek afgesloten 12-10-1603.
De bovenstaande citaten maken duidelijk dat de inschrijvingen in de jaren voor 1579 voor een analyse minder geschikt zijn.


Literatuur
Alfred Luck, Siegerland und Nederland, Siegerlander Heimatverein e.v. (Siegen 1967); Dr. M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400, Stichting Zuidelijk Historisch Contact (Tilburg 1984); F.A.M. Vlemmings, Het portret van het echtpaar Dimpenfeld-Kuling, in: Gens Nostra 62 (2007) 824; Het winnen van ijzeroer onder de gemeenten Wanroij en Mill, in: Merlet 3 (Cuijk 1967) 53-60; Jaarverslagen van Noord Brabantsch Duitsche Spoorweg maatschappij.; Jan Timmers, Twee verschillende "millen" bij Milschot en Millheeze, in: Gemerts Heem 4 (2004); L.P.L. Pirenne, De Bossche handel op verre afstand voor de Tachtigjarige Oorlog, in: L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw, het kasboek van Jaspar van Bell 1564 1568 (Vught 1962); S. Vonk, Helmond een centrum van ijzerwerk, in: Helmonds Heem 19 (1993) 3.
Gepermeteerd 14 (2012) 20-24
 
Deel 2

IJzerhandel in 's-Hertogenbosch - deel 2

door Frans Vlemmings

Als genealoog ben ik ge´nteresseerd geraakt in de relatie Dordrecht - 's-Hertogenbosch in verband met het voorkomen van enkele Bosschenaren te Dordrecht in de kwartierstaat van mijn vrouw. Bij het bestuderen van het oudste (gereformeerde) huwelijksregister van Dordrecht viel mij op het onevenredig groot aantal Bosschenaren in dat register dat in meer of mindere mate te maken had met de ijzerwarenindustrie.
In Gepermeteerd 53 is een artikel opgenomen over de betekenis van de ijzerwarenindustrie in 's-Hertogenbosch en genealogische aspecten.
Onderstaand de eerste reeks namen en data van de huwelijken met Bossche partners in het oudste gereformeerde trouwboek van Dordrecht 1573-1603, Archief 11, boek 16.

1-1-1573Ondertrouw Jan Janssen van Den Bosch en Maijcke Claes van Dordt.
1-1-1573Ondertrouw Jan Heliasz van Heel en Neeltge Peters van den Bosch wed. Jan Janssen.
1-3-1573Ondertrouw Jan Ambrosiusz. en Maria van Rijsborch.
1-9-1573Ondertrouw Willem Cornelis van Weerdt en Agneta Cornelisdr van Den Bosch.
1-5-1574Ondertrouw Jan Lenartsz van Den Bosch en Willemke Cornelisdr van Dordt.
1-5-1574Ondertrouw Jacob Jansz van 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Floris van Nimwegen.
1-9-1574Ondertrouw Gerardt Gielissen van Luijck en Hilleke Petersdr van 's-Hertogenbosch.
1-4-1575Ondertrouw Jan Hendricx van Dordt en Lijske Peters van den Bosch.
1-7-1575Ondertrouw Krijn Petersen van Dordrecht en Jenneke Jans van den Bosch.
1-7-1575Ondertrouw Peter Clement van den Bosch en Marichie Hendricx van Dordt.
1-9-1575Ondertrouw Jacob Willems van 's-Hertogenbosch en Florentia Hendricx van Dordt.
1-10-1575Ondertrouw Willem Adriaens en Neeltge Adriaens, beide van Den Bosch.
1-10-1575Ondertrouw Hendrick Jansen van den Bosch en Lijntge Jansdr van Dordt.
1-12-1575Ondertrouw Steven van Cuelen en Lintge Jans van 's-Hertogenbosch.
9-8-1576Ondertrouw Thijs Lenarts van de Leege Swaluwe en Jenneke Gerritsdr van 's-Hertogenbosch.
16-9-1576Ondertrouw Jelis Janssen van 's-Hertogenbosch en Marike Cornelisdr van Dordt.
16-12-1576Ondertrouw Jan Gerartsz van Bort van Den Bosch en Beatgen Jansdr van Nimwegen.
3-11-1577Ondertrouw Jacob Petersz uit Papendrecht en Aeltje Fransdr van 's-Hertogenbosch.
16-3-1578 Getrouwd Reinier Holtzwiller en Megtelt Verstegen van den Bosch.
16-8-1579Getrouwd Jan Christiaensen van Os bij Den Bosch, lijnenwerker en Jenneke Pietersdr van Rotterdam weduwe Adriaen Matroos. Deselven proclamatien 3 aug gehad hebben, is attestatie gegeven naar Den Bosch.
13-9-1579Getrouwd Jochem Stoffelsz [van Lijsvelt] van den Bosch en Magdalena Diercx.
20-9-1579Getrouwd Jan Aertsz van 's-Hertogenbosch en Ariaentje Goossens van 's-Hertogenbosch.
22-11-1579Getrouwd Mathijs Jansz van Ruremunde, spelmaeckersgesel en Maricke Ottendr van 's-Hertogenbosch.
21-2-1580Ondertrouw Hendrick Jansz, spelmaecker en Marike Dijrcxdr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 19-4-1580.
19-2-1580Ondertrouw Peter Dijrcx, spelmaecker en Cunera Joostdr weduwe Aert Peters, beijde van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 29-3-1580.
20-3-1580Ondertrouw Jan Gielisz, spelmaecker en Aelke Faesdr weduwe Dijrck Vrancken, spelmaecker, beijde van 's-Hertogenbosch.
27-3-1580Ondertrouw Goossen Henricx, spelmaker en Lijnke Anthonisdr beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 10-4-1580.
17-4-1580Ondertrouw Jan Willemsz, spelmaecker en Marike Willemsdr, Ghijsbrecht Dijrcxsz weduwe, beijde van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 1-5-1580.
24-4-1580Ondertrouw Godert Jansz van 's-Hertogenbosch en Clara Balthasar Cornelisdr van Dordrecht. Getrouwd 8-5-1580.
1-5-1580Ondertrouw Francois Masu, trijpmaker van IJperen en Willemke Adriaen Pietersdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 15-5-1580.
31-7-1580Ondertrouw Jan Henricxsz, spellemaecker van 's-Hertogenbosch en Grietje Jansdr weduwe Jan Lenaertsz van der Goude. Getrouwd 14-8-1580.
14-8-1580Ondertrouw Cornelis Joachimsz, spelmaecker en Hubrechtke Pauwelsdr beide van Den Bosch. Getrouwd 28-8-1580.
9-10-1580Ondertrouw Jan Sebastiaensz van den Bosch, spelmaecker en Annicke Henricksdr van Munster in Westphalen, weduwe Wessel Jansz. Getrouwd bij Herman [de diaken, geen datum].
4-12-1580Ondertrouw Jan Jansz van Den Bosch, lijnenwever en Merike Lambrechtsdr weduwe Staes van der Hoeven van Zebrugge bij Sant Truijen. Getrouwd 18-12-1580.
12-3-1581Ondertrouw Henrick Jansz spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Truijcke Pietersdr weduwe Jan Hercules van Antwerpen. Sponsus sal getuigenis brengen van zijn ouders; heeft getuigenis hiermee getoong. Getrouwd 2-4-1581.
12-3-1581Ondertrouw Jacob Pietersz slootmaecker van 's-Hertogenbosch en Margriet Stoffelsdr van Maestricht. Getrouwd 2-4-1581.
12-3-1581Ondertrouw Balthasar Adamsoen spelmaecker van Den Bosch en Clara Cornelis Houckendr weduwe Hans de Rijck van Bruijssel. Sponsus sal t'Antwerpen uitgeroepen worden en van de dood haers man getuigenis brengen.
Jan Govaertsz spelmaecker is [onduidelijk] hebben in de kerkeraad aangetekend hebben dat voorz Balthasar Adams nog een vrouw heeft.
19-3-1581Ondertrouw Gherit Willemsz spelmaker en Merike Gherit Jansdr beide van Den Bosch. Getrouwd 2-4-1581.
2-4-1581Ondertrouw Hubrecht Sandersz mesmaecker van Den Bosch en Jenneke Cornelis Claeszdr van Dordrecht. Getrouwd 15-4-1581.
23-4-1581Ondertrouw meijster Herman Schul Jansz van Waelheijm bij Limborch en Adriaentje Evertsdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 21-5-1581.
23-4-1581Ondertrouw Gerijt Jansz spelmaecker van Den Bosch en Marike Cornelisdr ook van Den Bosch. Getrouwd 7-5-1581.
7-5-1581Ondertrouw Govaert Hubrechtsz van Den Bosch en Grietke Rochusdr van Bommel weduwe Jan Baptist.
23-7-1581Ondertrouw Jan Adriaens Cant van Dordrecht en Claeske Sijmons van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 13-8-1581.
30-7-1581Ondertrouw Peter Aelbrechts, spelmaker vanden Bosch en Marike Willems die Beer weduwe Jan Willems vanden Boschdr. Getrouwd 13-8-1581.
6-8-1581Ondertrouw Pieter Janssen, schrijnwerckersgesel van 's-Hertogenbosch en Anneke Frans Adriaen Tijmmermansdr van Dordrecht. Getrouwd 20-8-1581.
13-8-1581Ondertrouw Job Laurensen van Brouwershaven weduwnaar, schippersgesel en Adriaentje Roelofsdr van 's-Hertogenbosch weduwe Thomas Jacobs. Sponsus sal getuigenis brengen van zijn huijsvrouwe doot.
27-8-1581Ondertrouw Willem Gielisz, mesmaeckersgesel van Hensberch en Neeltje Mathijsdr weduwe Daem Woutersz van Mierlo onder 's-Hertogenbosch. Sponsus sal getuignis brengen van haer mansdoot. Hiervan is getuigenis gegeven aan de kerk van de Goude etc. Getrouwd 10-9-1581.
3-9-1581Ondertrouw Joris Aerts, sweermaecker van Engelen bij 's-Hertogenbosch en Lijsbeth van de Velde Jacobsdr van Leerdam. Sponsa zal proclamaties te Leerdam hebben. Attestatie gegeven om te Leerdam te trouwen 17-9-1581.
17-9-1581Ondertrouw Thomas Jansz van Den Bosch, spelmaeckersgesel en Engelke Robben weduwe Willem Gielisz van Dordrecht. Sponsus sal gemidt? van Den Bosch bij ons brengen. Getrouwd 12-10-1581.
19-11-1581Ondertrouw Jan Sijmonsz coopman van 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Jacob Henricxdr van Dordrecht. Getrouwd anno 1581.
26-11-1581Ondertrouw Egbart Gerritsz spelmaecker van Groeningen en Gritte Henrickdr van 's-Hertogenbosch. Sponsus sat te Rotterdam verklaring halen. Heeft attestatie van proclamaties gegaan te Rotterdam. Getrouwd anno 1581.
26-11-1581Ondertrouw Willem Jan Thoenissen olieslager van 's-Hertogenbosch en Adriaentje Jan Henrickdr van Hartichsvelt. Getrouwd anno 1581.
10-12-1581Ondertrouw Gerit Peters mesmaecker van 's-Hertogenbosch en Marike Gerrit Jacobszdr weduwe Jasper Balthasars van 's-Hertogenbosch. Sponsus sal consent brengen van sijne moeder. [verder onleesbare opmerking] Getrouwd 24-12-1581.
24-12-1581Ondertrouw Jan Hermansz spelmaeker van 's-Hertogenbosch en Maricke Hendrick Lambrechtszdr van 's-Hertogenbosch. Sponsus sal bescheijt brengen van haer vaders consent.
Getrouwd 7-1-1582.
31-12-1581Ondertrouw Jan Jansz kuiper van 's-Hertogenbosch en Aegtke Goevaertsdr van Huesden. Getrouwd 14-1-1582.
18-3-1582Ondertrouw Willem Geritsz van Den Bosch, verwersgesel en Elisabeth Dierick van Dornedr van Dordrecht. Getrouwd 5-5-1582.
3-6-1582Ondertrouw Pouwels Hendricxsz, spelmaecker van Den Bosch en Maricke Peter Peterszdr van Soenoven of Hasselt weduwe Hendrick Jansz van Diest.
3-6-1582Ondertrouw Hendrick Stevensz, spelmaecker en Beelcke Jansdr, beide van Den Bosch.
10-6-1582Ondertrouw Adriaen Claesz, lijnnenweversgesel van Gemert bij Helmont en Hilleke Rutger Pontiaenszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 1-7-1582.
17-6-1582Ondertrouw Simon Reijersz, weduwnaar, cleermaker van Dordrecht en Lintge Hendricx van Dordt, wed. Jacob Petersz van 's-Hertogenbosch.
8-7-1582Ondertrouw Jan Jochemsz van Den Bosch, spelmaker en Marike Michielsdr van Den Bosch. Getrouwd 29-7-1582.
8-7-1582Ondertrouw Nicolaes Henrixsoen van Den Bosch en Elizabeth Jansdr van Oudewater. Getrouwd te Oudewater.
19-8-1582Ondertrouw Hubrecht van Vleeck Michielsz van Maestricht en Merike Jan Jansz van Boertdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 14-9-1582.
23-9-1582Ondertrouw Pieter Lambregts van Den Bosch, mesmaker en Anneke Adriaen Cornelisdr van Dordt. Getrouwd 7-10-1582.
4-10-1582Ondertrouw Govaert Janssen van Veghel van 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Jan Segersdr van Dordt. Getrouwd 18-11-1582
NB: Datum moet zijn 4-11. Vergissing van de dominee.
4-10-1582Ondertrouw Sander Henricx, schrijnwerker van den Bosch en Neelke Peter Ghijsbrechtsdr van Dordt. Getrouwd 18-11-1582
NB: Datum moet zijn 4-11. Vergissing van de dominee.
16-12-1582Ondertrouw Jan Henricxsz van Walhuijsen, olieslager van 's-Hertogenbosch en Anneke Cornelis Beendr weduwe Adriaen Jan Aertsz van Breda. Sponsus sal bescheijt brengen van zijn moeder of van sijn oom. Getrouwd 1-1-1583.
23-12-1582Ondertrouw Peter Claesz scheijmaecker van 's-Hertogenbosch en Jacobke Jan Janszdr van Dordt. Getrouwd 18-1-1583.
30-12-1582Ondertrouw Jan Bernaertsz die men noemt Jan Lievens weduwnaar van Suijdtloo int Stigt van Munster en Adriaentje Roelofs van Den Bosch, weduwe Thonis Jacobs. Getrouwd 23-1-1583.
16-1-1583Ondertrouw Willem Mijters Berthelmeus, schoolmeester, weduwnaar van Thienen - ter Goude en Lijske Roeloffs, Aert Ermens weduwe van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 6-2-1583.
16-1-1583Ondertrouw Gherijt Henricx Blanckaert van Heusden en Geertruijt Floris van 's-Hertogenbosch weduwe Steven Willems. Getrouwd 6-2-1583.
3-2-1583Ondertrouw Pauwel Jacobs van Gorcum en Marike Dijrcxdr van Den Bosch. Is geb racht attestatie van de proclamaties te Gorcum geschiet en is daarop geaccordeert dat men trouwen sal. Getrouwd 3-2-1583.
27-3-1583Ondertrouw Henrick Henricx die Vlaminck, spelmaekersgesel van s-Hertogenbosch en Barbara Jansdr ook van den Bosch. Sal bescheit brengen van sijn vrinden, sij sal bescheit brengen van haer moeder. Getrouwd 19-4-1583.
8-5-1583Ondertrouw Adriaen Takesz van Dockum int Vrijeslant, cleermaker, soldaert liggende onder capt Bernevelt en Jennicke Bernaert Janszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 12-6-1583.
15-5-1583Ondertrouw Hieremias van Castren, van Antwerpen, weduwnaar en Sara DaniŰlsdr., van 's Hertogenbosch. "Sponsus sal vercondigdt worden te Gorchem." Getrouwd Dordrecht 31-5-1583.
3-7-1583Ondertrouw Willem Korsten, spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Clementia Jansdr van Workum. Getrouwd 24-7-1583.
10-7-1583Ondertrouw Claes Thonisz van 's-Hertogenbosch, snijdersgesel en Catharina Fransdr van Goch uit de lande van Cleeff. Getrouwd 24-7-1583.
17-7-1583Ondertrouw Henrick Willems, olieslager van 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Bornwater Hendricksdr van Dordt. Sponsus sal bescheijt brengen van sijn vader. Getrouwd 31-7-1583.
7-8-1583Ondertrouw Peeter Henricx schippersgesel en Emmeke Jan Gheritszdr beide van Den Bosch. Sal sponsus bescheijt van haar broeder te Gorcum brengen en sponsus te Antwerpen worden verkondigd. Briefke Medegegeven. Getrouwd 4-9-1583.
28-8-1583Ondertrouw Jan Jansz, spelmaker en Neelke Joosten tot Gorcum wonend, beijde van den Bosch. Door begeerte van de dienaar van Gorcum. Attestatie gegeven naar Gorcum 16-9-1583.
Gepermeteerd 14 (2012) 48-53
 
Deel 3

IJzerhandel in 's-Hertogenbosch - deel 3

door Frans Vlemmings

Als genealoog ben ik ge´nteresseerd geraakt in de relatie Dordrecht - 's-Hertogenbosch in verband met het vˇˇrkomem van enkele Bossenaren te Dordrecht in de kwartierstaat van mijn vrouw. Bij het bestuderen van het oudste (gereformeerde) huwelijksregister van Dordrecht viel mij op het onevenredig groot aantal Bossenaren in dat register dat in meer of mindere mate te maken had met de ijzerwarenindustrie.
Dit is het 2e deel met namen en data van de huwelijken met Bossche partners in het oudste gereformeerde trouwboek van Dordrecht 1573-1603, Archief 11, boek 16.
Misschien vindt u wel een aanknopingspunt.

28-8-1583Ondertrouw Aert Adriaens, messensetter van den Bosch en Jopje Coen Jansdr van Dordt.
Sponsus sal niet getrouwt worden voor aen de tijt de saak met Sijke Pietersdr van Turnhout is afgedaan. Dit huwelijk is opgehouden bij de voirs Sijke op 24-10-1583 voorgelegd aan de camer judiciel. Getrouwd 1-11-1583.
6-11-1583Ondertrouw Hans van Halteren van Bergen op Zoom en Annicken Lambrechtsdr van 's Hertogenbosch. Getrouwd 27-11-1593.
20-11-1583Ondertrouw Michiel Jansen weduwnaar, spellemaker van Den Bosch en Beelke Aert Eewoutsdr van Oosterwijk. Getrouwd 4-12-1583.
1-1-1584Ondertrouw Everaert Nijdermans van Antwerpen, soldaat onder capt Jan Geleijn en Jannicke Petersdr van 's-Hertogenbosch.
15-1-1584Ondertrouw Pelgrim Adamsz, spelmaeckersgesel van 's-Hertogenbosch en Jenneke Jan Gevaertszdr van Dordrecht. Getrouwd 12-2-1584.
29-1-1584Ondertrouw Hendrick Hendricxsz van Haaren, spelmaecker wonend int land van Luijck en Neeske Jansdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 12-2-1584.
19-2-1584Ondertrouw Dierck Joostensen, weduwnaar en Elske Jochemsen, beide van 's-Hertogenbosch.
19-2-1584Ondertrouw Jan Emmertsz, spelmaker, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Marike Jacobsen, oock van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 4-3-1584.
4-3-1584Ondertrouw Jan Jansz van 's-Hertogenbosch, spelmaker, Jennicke Joosten weduwe Leon de Worm van Bergen in Henegouwen. Getrouwd 25-3-1584.
8-4-1584Ondertrouw Wilbert Janssen Smit van bij Leeuwarden en Jakomijntje Adriaen Peterszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 26-4-1584.
15-4-1584Ondertrouw Jacob Jaspersz spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Marike Hendrick van Lockdr van Oosterwijck. Getrouwd 29-4-1584.
22-4-1584Ondertrouw Jan Adriaensz en Merike Aertsdr, beide van 's-Hertogenbosch.
29-4-1584Ondertrouw Peter Claesz sackendraeger weduwnaar uit De Nieuwe Poort en Lijske Lenaertsdr weduwe Jan Petersz van Den Bosch. Getrouwd 27-5-1584.
20-5-1584Ondertrouw Jacob Hubregts spelmaker en Lijske Willem Lievensdr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-6-1584.
10-6-1584Ondertrouw Claes Lambrechtsz spelmaeker van Gorcum en Thoenis Hermansdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 24-6-1584.
8-7-1584Ondertrouw Dierck Thonissen, spelmaker van 's-Hertogenbosch en Stijnke Laurens weduwe Gerit Goevaertsz van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-8-1584.
15-7-1584Ondertrouw Gerit Geritsen Rokijnen, spelmaker en Lijsbeth Peter dije Leeuwdr beide van den Bosch. Getrouwd 1-8-1584.
12-8-1584Ondertrouw Gijsbrecht Ewoutsz sackendraeger van 's-Hertogenbosch en Adriaentge Gijsbrecht Willemszdr van Swijndrecht. Getrouwd 2-9-1584.
16-9-1584Ondertrouw Jan Mathijsz spelmaker van Den Bosch en Grietje Hubrechtsdr weduwe Mewis Janssen van Dordt. Getrouwd 30-9-1584.
30-9-1584Ondertrouw Dierick Janssen, spelmaker en Anneke Michiel Coenendr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 15-10-1584.
14-10-1584Ondertrouw Jacob Peters mesmaker weduwnaar van Breda en Neeltje Goevaert Jansd van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 28-10-1584.
9-12-1584Ondertrouw Jacob Petersz van Breda en Beeltge Wouter Jansz van Dungen van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 25-12-1584.
24-2-1585Ondertrouw Aert Wijlrijck, spelmaker van Antwerpen en Lintge Mathijsdr weduwe Thonis Fransz van 's-Hertogenbosch. Sponsus sal uit Engelant bescheijt brengen met vrijbrief. Is bij de Kerkeraat goet gevonden te trouwen. Getrouwd 10-3-1585.
10-3-1585Ondertrouw Jan van den Berch Gijelisz, soldaet geweest onder capt Noije en Lijsbeth Henrick Willemszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 24-3-1585.
7-4-1585Ondertrouw Adriaen Adriaensz, scipper van Dordrecht en Emmicke Jansdr van Den Bosch, weduwe Peter Henricx, scipper. Getrouwd 6-5-1585. Hier van bescheijt gegeven 30-1-1600.
14-4-1585Ondertrouw Sander Jansz, spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Neeltge Cornelis Wouterszdr van Huesden. Getrouwd 28-4-1585.
21-7-1585Ondertrouw Henrick Henricxsz, spelmaker, weduwnaar en Lijntge Gijsbrechtsdr weduwe Jan Janssen, spelmaeker, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 4-8-1585.
28-7-1585Ondertrouw Jaspar Jasparsz, weduwnaar, spelmaecker van Oorschot en Judich Jansdr van 's-Hertogenbosch weduwe Peter Hendricxz van Deventer. Getrouwd 1-9-1585.
28-7-1585Ondertrouw Anthoenis Claesz, van de Hoeven bij Antwerpen, keteler en Heijlke Jan Hobrakenszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 15-8-1585.
11-8-1585Ondertrouw Jasper Petersz schoenmakersgesel van 's-Hertogenbosch en Peterke Peter Hendricxszdr van Dordrecht. Getrouwd 25-8-1585.
25-8-1585Ondertrouw Lambrecht Sandersz weduwnaar, predicant binnen Willemstadt en Geertruijt Jan Melis Maesdr, beide van 's-Hertogenbosch.
15-9-1585Ondertrouw Jacob Jansz, twijnmaecker van Hasenbroeck in West Vlaanderen en Marike Henrick Willemszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 29-9-1585.
22-9-1585Ondertrouw Tilman Diericx scippersgesel en Geritke Janszdr beide van 's-Hertogenbosch weduwe Avaet Jansz. Getrouwd 8-10-1585.
29-9-1585Ondertrouw Jan Jacobsz spelmaecker, weduwnaar en Griete Thonis Hendricxszdr, beide van 's-Hertogenbosch.
1-11-1585Ondertrouw Jasper Hendricxz, haeckmaecker, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Lijske Petersdr weduwe Jan Henricxz, spelmaecker.
15-12-1585Ondertrouw Gerrit Jacobsz van Caster, wijncoper van Den Bosch en Susanna Andries Kieboomdr van Breda. Getrouwd 31-12-1585.
6-4-1586Ondertrouw Frans Philips van Namen, spelmaecker, soldaet onder capt Jan Thonisz en Merike Thonis Ghijsbrechtszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 20-4-1586.
6-4-1586Ondertrouw Passchier Gielisz, backer van Monbergen in Henegouwen en Anneke Godertsdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 20-4-1586.
27-4-1586Ondertrouw Claes Jansz van Antwerpen soldaet onder Heere van der Aa, weduwnaar en Grietge Albrechtsdr van Den Bosch weduwe Willem Michiels.
11-5-1586Ondertrouw Walraven Claesz, spelmaker en Cunera Joostensdr, weduwe Peter Dircx, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 25-5-1586.
15-6-1586Ondertrouw Jan Ariens, lijnenwever van Tijelen bij Herentals en Stijnke Jan Janszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 29-6-186.
13-7-1586Ondertrouw Jacob Adriaensz brouwersknecht van 's-Hertogenbosch en Jenneke Willem Eewoutszdr van Dordrecht. Getrouwd 3-8-1586.
27-7-1586Ondertrouw Jacob Jacob Scheltsz van Antwerpen, soldaet onder capt Patton uit Schotland en Jenneke Govaert Jansdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 28-9-1586.
14-9-1586Ondertrouw Gijsbrecht Lambrechtsz, cramer van 's-Hertogenbosch en Neelke Claes Boquetsdr van Dordrecht. Getrouwd 30-9-1586.
5-10-1586Ondertrouw Willem Hubrechtsz spelmaecker van de Hackhorst?? bij Hensberch en Lijske Bouwens van Den Bosch weduwe Jan Boengarts int land van Gulick. Getrouwd 3-2-1587.
19-10-1586Ondertrouw Sijmon Reijersz van Dordrecht weduwnaar in dienst liggend op die scepen van oorlog van Laurens Schots en Adriaenke Roeloffs van Den Bosch weduwe Jan Berentsz van Suijtloijen. Getrouwd 2-11-1586.
16-11-1586Ondertrouw Philips Carpentier van Doernijck en Catalijna Woutersdr van 's-Hertogenbosch. Is naer het ijerster gebodt swaricheit voergevallen.
25-1-1587Ondertrouw Adriaen Gijsbrechtsz olieslager van Den Bosch en Geertge Herman Willemszdr van Amsterdam weduwe Merten Petersz Is gecomen bescheijt van Amsterdam haerentwegen te haelen. Getrouwd 1-3-1587.
29-3-1587Ondertrouw Peter Hubrechtsz van 's-Hertogenbosch soldaet opt scip van capt Schalck en Claeske Hendrick Adriaensz van Dordrecht. Getrouwd 19-4-1587.
12-4-1587Ondertrouw Jan Gerit Cornelisz backer van Dordrecht en Geritke Berlos?? van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 26-4-1587.
3-5-1587Ondertrouw Jan Hendricx spelmaker van 's-Hertogenbosch en Heijlke Danis Jansz van Dordrecht. Getrouwd 17-5-1587.
12-7-1587Ondertrouw Hendrick Lenartsz, lijnenwever van Hees in Brabant en Nelleke Jacob Janszdr weduwe Hendrick Lenartsz van 's-Hertogenbosch
NB: Mogelijk foute inschrijving.
26-7-1587Ondertrouw Hendrick Woutersz, cleermaker, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Celijke Claesdr van Antwerpen weduwe Melchior Hendricx, schoenmaker. Getrouwd 23-8-1587.
23-8-1587Ondertrouw Dierck Janssen van den Hoeven en Dirckske Niclaes Cuestendr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 8-9-1587.
4-10-1587Ondertrouw Jochem Jacobsz, spelmaker van Gent, weduwnaar en Fijcke Gielis Janszdr van Den Bosch.
6-12-1587Ondertrouw Frans Henricx, spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Hilleke Heijndrick Reijnenszdr van Dordrecht.
10-1-1588Ondertrouw Mathijs Henricxsz van Boerden, schoenmaker weduwnaar van 's-Hertogenbosch, wonend tot Huesden en Egelke Marten Hagartsdr van Antwerpen. Getrouwd 24-1-1588.
24-1-1588Ondertrouw Aert Jansz van Borchloon, mesmaecker uit het land van Luijck en Luijtge Jan Robbertszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 7-2-1588.
24-1-1588Ondertrouw Jan Petersz spelmaecker van Den Bosch en Tannecke Aert van Reest van Antwerpen. Getrouwd 9-2-1588.
21-2-1588Ondertrouw Goort Jochemsz spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Maricke Henricxdr van 's-Hertogenbosch weduwe Jan Fredericx van IJeneren uijt Vrijeslant. Getrouwd 22-3-1588.
20-3-1588Ondertrouw Eckbart Jansz schoelapper van Sutphen, weduwnaar en Marike Ariaensdr van 's-Hertogenbosch weduwe Cornelis Petersz van Co[beschadigd]. Getrouwd 3-4-1588.
10-4-1588Ondertrouw Jan Rutten spelmaecker van Den Bosch en Jennecke Gielis van Ecker van Bruijssel. Getrouwd 23-4-1588.
15-5-1588Ondertrouw Jacob Petersz spelmaecker, weduwnaar en Cijcke Adriaen Janszdr, beide van 's-Hertogenbosch.
15-5-1588Ondertrouw Thomas Gerritsz weduwnaar 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Gijsbrecht Gerritsdr van Roij bij Den Bosch.
5-6-1588Ondertrouw Jan Jacobs (Kets), schipper, weduwnaar van Dordrecht en Marike Jans Gerartsdr van Den Bosch. Getrouwd 19-6-1588.
19-6-1588Ondertrouw Jan Henrick Henricxsz van Nijmmegen en Maricke Jan Mathijszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-7-1588.
24-7-1588Ondertrouw Adriaen Adriaensz spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Maricke Claes Willemzdr van Mechelen. Getrouwd 7-8-1588.
21-8-1588Ondertrouw Jan Petersz spelmaker en Gritge Jacob Peterszdr van Cuijck, beide van Den Bosch. Getrouwd 25-9-1588.
28-8-1588Ondertrouw Pieter Woutersz van 's-Hertogenbosch, dienend opt schip van Lambrechts en Perijntge Jansdr van Venloo, wonend Ter Neusen.
11-9-1588Ondertrouw Mathijs Mathijsz en Odilia Ghijsbrechtszdr wonend te Gorinchem, beide van 's-Hertogenbosch.
11-9-1588Ondertrouw Willem Willemsz spelmaker van Dordrecht en Jacomina Hendricxszdr van 's-Hertogenbosch weduwe Dierck Hendricxz van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 29-9-1588.
11-9-1588Ondertrouw Jan Jansz schoenmakersgesel en Metje Hendrick Roebrechtszdr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 14-10-1588.
18-9-1588Ondertrouw Henrick Henricxz spelmaeker, weduwnaar en Aelke Joost Rutgerszdr beide van Den Bosch. Getrouwd 2-10-1588.
25-9-1588Ondertrouw Abraham Adriaensz spelmaecker van Gorinchem en Hendricxke Joost Janszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 3-12-1588.
9-10-1588Ondertrouw Lowijs Reijnier Moldrsz van Bruijssel, ruijterman onder capt Lommertsz, leijt tot Geertruijdenberg en Lintge Lauwrensdr van Bruijssel weduwe Jan Damen van 's-Hertogenbosch.
16-10-1588Ondertrouw Peter Adriaensz , scipper, weduwnaar van Dordrecht en Marike Thoenis Diericxdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 8-11-1588.
23-10-1588Ondertrouw Gerit Jacobsz weduwnaar 's-Hertogenbosch en Rochuske Adriaen de Bothdr van Dordrecht. Getrouwd 6-11-1588.
Gepermeteerd 14 (2012) 79-84
 
Deel 4

IJzerhandel in 's-Hertogenbosch - deel 4

door Frans Vlemmings

11-12-1588Ondertrouw Jan Stevensz spelmaecker van Deventer en Gritke Anthonis Heijnricxdr weduwe Jan Jansz spelmaecker van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 25-12-1588.
26-2-1589Ondertrouw Jan Jansz van 's-Hertogenbosch soldaet onder capt Lennep en Neeltge Willemsdr van Nimwegen weduwe Claes Bernardts, soldaet geweest.
26-2-1589Ondertrouw Goevaert Jansz, spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Maricke Willem Francxdr van Tijenen bij Loeven. Getrouwd 12-3-1589.
12-3-1589Ondertrouw Lambrecht Jansz spelmaecker van 's-Hertogenbosch weduwnaar en Marike Petersdr van Rosendael weduwe Joost Witganck van Belle. Getrouwd 9-4-1589.
19-3-1589Ondertrouw Jacob Heijndricxz droogscheerder van 's-Hertogenbosch en Digna Jan Malegijsdr van Dordrecht. Getrouwd 10-4-1589.
16-4-1589Ondertrouw Gijsbrecht Woutersz arbeider op de straet van 's-Hertogenbosch, weduwnaar en Annecke Jan Wouterszdr van Antwerpen. Getrouwd 7-5-1589.
16-4-1589Ondertrouw Willem Thoenisz arbeider op de straet van 's-Hertogenbosch en Maricke Adriaen Wouterszdr van Leckerkerck. Getrouwd 30-4-1589.
14-5-1589Ondertrouw Johannes Nexij Servaesz van Weert en Haeske Jan [Francken, tussengevoegd 16e eeuws handschrift] Janszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 30-5-1589.
21-5-1589Ondertrouw Anthonij Francken, backer van Antwerpen en Hendricxke Gerit Jochemszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 4-6-1589.
2-7-1589Ondertrouw Jan Segersz van Helden, spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Willemke Willemsdr van Breen van Remunde. Getrouwd 16-7-1589.
2-7-1589Ondertrouw Dijrck Jansz backer van 's-Hertogenbosch en Anneke Pauwels Piggendr van Breda. Getrouwd 23-7-1589.
2-7-1589Ondertrouw Joris Jansz spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Trijnke Willem Robbrechrszdr van Dordrecht. Getrouwd 30-7-1589.
23-7-1589Ondertrouw Gielis Gielisz, koperslager van Dordrecht en Heijlke Cornelis Dircxdr van 's-Hertogenbosch.
17-9-1589Ondertrouw Goevaert Cornelisz mesmaecker van 's-Hertogenbosch en Nellicke Dierick Geritszdr van Dordrecht. Getrouwd 1-10-1589.
22-10-1589Ondertrouw Willem Cornelisz, passementwerker en Anneke Frans Aertsdr weduwe Peter Hansz schrijnwerker van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-1-1589.
5-11-1589Ondertrouw Jan Goevaertsz van 's-Hertogenbosch, weduwnaar en Engelte Jan Adriaenszdr van Dordrecht. Getrouwd 21-11-1589.
10-12-1589Ondertrouw Jan Cornelisz cleermaker van Bommel en Gritke Willem Janszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 31-12-1589.
10-12-1589Ondertrouw Willem Ghijsbrechtsz spelmaecker en Jennicke Sander Adriaenszdr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 24-12-1589.
11-2-1590Ondertrouw Adam Jacobsz steenhouer van Dordrecht en Dierixke Jobendr van Dordt weduwe Tielman Jochumsz spelmaecker van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 25-2-1590.
13-5-1590Ondertrouw Dierick Jansz spelmaecker weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Hendricxdr van 's-Hertogenbosch weduwe Jan van den Berge. Getrouwd 10-6-1590.
13-5-1590Ondertrouw Jan Mertensz van Bruijssel, spelmaecker en Aerte Thoenisdr van 's-Hertogenbosch, nu beide wonend tot Rotterdam.
10-6-1590Ondertrouw Bastiaen Jansz hoe[de]maecker van Papendrecht en Heijlke Jansdr van 's-Hertogenbosch.
17-6-1590Ondertrouw Hendrick Lenartsz van 's-Hertogenbosch en Maricke Wijnant Mewis van Glabbeck int land van Gulick. Is bescheijt gegeven om te trouwen te Bleskensgraef.
16-9-1590Ondertrouw Roelant Dijrcx weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Geertruijt Goevaerts Fransdr van Antwerpen. Proclamaties te Gent. Getrouwd 9-10-1590.
28-10-1590Ondertrouw Beniamin Jansz Bocquet, mandemaecker van Dordrecht en Annicke Steven Thijssensdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 11-11-1590.
4-11-1590Ondertrouw Jan Hendricx, haackmaecker van 's-Hertogenbosch en Jennicke Jan van Hovincxdr van Antwerpen.
4-11-1590Ondertrouw Willem Hendricx, haackmaecker van Den Bosch en Gritke Jan van Hovincxdr van Antwerpen.
25-11-1590Ondertrouw Roelant Jaspersz haackmaecker van Den Bosch en Martijntje Jansdr wonend 's-Gravenhage.
17-2-1591Ondertrouw Hendrick Janssen van 's-Hertogenbosch, verwer en Maaike Diercx van Doorendr van Alckmaar geboren doch hier meest gewoont. Getrouwt 17-3-1591.
24-3-1591Ondertrouw Jan Evertsz spellemaecker van Wijck bij Gorcum?? en Willemke Herman Janszdr van 's-Hertogenbosch. Bescheijt gegeven om te Amsterdam te trouwen 7-4-1591.
31-3-1591Ondertrouw Gisbrecht Woutersz meulenaer, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Cunera Cornelis Janszdr van Erckel bij Gorcom. Getrouwd 15-4-1591.
21-4-1591Ondertrouw Thoenis Sijegersz, smedt van Ravesteijn en Linte Lucas Willemszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-5-1591.
21-4-1591Ondertrouw Joost Wilson geelgieter van Antwerpen wonend tot Amsterdam en Marijcke Andriesdr van 's-Hertogenbosch.
28-4-1591Ondertrouw Jan Gerritsoen, brouwersknecht van Keijsersweert en Willemeke Jansdr van Boxtel van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 12-5-1591.
5-5-1591Ondertrouw Joost Wilson van Antwerpen en Marijcke Andriesdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd Pentecosta (=Pinksteren) 1591.
2-6-1591Ondertrouw Gerardt Jansz spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Linte Sijegersdr van Antwerpen weduwe Rombout Walbertsz van uit Mechelen. Getrouwd 22-6-1591.
2-6-1591Ondertrouw Francois Jacobsoen van Casteren van 's-Hertogenbosch en Claeske Hendrik Jacobsdr van Dordrecht. Getrouwd 16-6-1591.
9-6-1591Ondertrouw Joest Henricxsoen schoemacker van Dordt en Willemke Henrick Geritszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 7-7-1591.
30-6-1591Ondertrouw Herman Andriesoen spelmaecker en Maricke Michielsdr weduwe Jan Jochemsz beide van 's-Hertogenbosch.
4-8-1591Ondertrouw Jan Roelofsz olislagersknecht van 's-Hertogenbosch en Henricxke Geeritsdr van 's-Hertogenbosch, weduwe Anthoni Francken backer van Antwerpen. Getrouwd 1-9-1591.
6-10-1591Ondertrouw Claes Janssoen van Haeren weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Trinte Claes Hendricxdr van Hooren. Getrouwd 22-10-1591.
6-10-1591Ondertrouw Jacob Anthonissen weduwnaar van Dordt en Josijntje Claes Jansdr van 's-Hertogenbosch. Bescheijt gegeven om te Haerlem te trouwen.
3-11-1591Ondertrouw Gerardt Jochemsz spelmaecker, weduwnaar en Gritte Jan Smitsdr beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 24-11-1591.
10-11-1591Ondertrouw Dierick Cornelisz coperslager van 's-Hertogenbosch en Stinke Willem Joostensdr van Dordrecht. Getrouwd 24-11-1591.
26-1-1592Ondertrouw Thobias Jansz van 's-Hertogenbosch, spelmaecker en Truijcke Jansdr van Lille bij Antwerpen. Getrouwd 19-2-1592.
15-3-1592Ondertrouw Abraham Andriesoen spelmaecker en Jennicke Sandersdr weduwe Willem Ghijsbrechts, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 31-3-1592.
19-4-1592Ondertrouw Gielis Sandersz spelmaecker van Aecken en Marieke Claesdr van Dordt weduwe Andries Jansz spelmaecker van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 3-5-1592.
19-4-1592Ondertrouw Heijndrick Pouwelssoen spelmaecker van Lueven en Adriaentie Jacob de backersdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 3-5-1592.
26-4-1592Ondertrouw Caspar Hendricksoen, haeckmaecker van Den Bosch, weduwnaar en Aeltje Willemse van Geldre weduwe Dirck Janssen, arbeider. Getrouwt 3-5-1592.
3-5-1592Ondertrouw Aerdt Jan Roevaertsoen, droogscheerder en Adriaentje Jan Janssen, wed. Ambrosis Hendricx, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 31-5-1592.
3-5-1592Ondertrouw Hubrecht Jansz lijnenwever van Den Bosch en Lintge Aert Janszdr van Dordrecht. Getrouwd Pentecoste 1592.
3-5-1592Ondertrouw Jan Hendricxsz spelmaecker en Adriaentie Jan Michielsdr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd op Pinksterdag.
24-5-1592Ondertrouw Henrick Lambrechtsz cruijdenier van 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Bouquet Blasiusdr van Dordrecht. Geboden te Amm[-]. Getrouwd 21-6-1592.
10-8-1592Ondertrouw Peter Hendricx stoeldraaijer van 's-Hertogenbosch en Gritke Joppen Geleijnsdr van Dordt weduwe Gerit Wouters van Bommel. Getrouwd 23-8-1592.
10-8-1592Ondertrouw Cornelis Adriaensz van Breda, bootsgesel opt scip van Vos Jacobsz en Rijcke Willem Gerritszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 23-8-1592.
16-8-1592Ondertrouw Joost Dircx spelmaecker van Den Bosch en Aachte Goevaert Andrieszdr van Geertruidenberg. Getrouwd 30-8-1592.
16-8-1592Ondertrouw Adriaen Jansz mesmaecker van Den Bosch en Dingetje Jan van Everskerckendr van Antwerpen. Getrouwd 30-8-1592.
13-9-1592Ondertrouw Cornelis Coemen houtvlotter van Alblasserdam, weduwnaar en Maricke Geritsdr van 's-Hertogenbosch, weduwe Robrecht Jans van [niet ingevuld]. Getrouwd 29-9-1592.
8-11-1592Ondertrouw Aert Henricxsz laeijmaecker van Swol en Jenneke Adriaen Willemszdr van 'sHertogenosch. Getrouwd 22-11-1592.
6-12-1592Ondertrouw Cornelis Bacx Franchoisz oudt schoenmaecker, weduwnaar en Judich Pietersdr van Roosmael bij Den Bosch weduwe Aert Woutersz van Broegel.
20-12-1592Ondertrouw Willem Gerardtsz van Houtaert van 's-Hertogenbosch, hier binnen wonend en Adriaenke Adriaensdr van Huesden. Attestatie gegeven om te trouwen te Huesden.
27-12-1592Ondertrouw Jaques Loccaers? soldaat onder capt Wardel te Worckom in garnisoen en Catelijnke Otte Jansdr van 's-Hertogenbosch.
3-1-1593Ondertrouw Hendrik Hendricksoen spelmaecker van 's-Hertogenbosch, weduwnaar en Marike Cornelisdr van Extel weduwe Jaspar Hillebrandt swaertveger. Getrouwd 17-1-1593.
21-2-1593Ondertrouw Gerardt Jansz spelmaecker, weduwnaar en Emmicke Adriaen Willemszdr beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 14-3-1593.
9-5-1593Ondertrouw Jacob Petersz van Eijndhoven, lijnwatier weduwnaar wonend te Haerlem en Lijsbeth Willemsdr van Den Bosch weduwe Jan Jansz van de Grave. Getrouwd 1-6-1593.
9-5-1593Ondertrouw Jaques Caerlesz sijde passementier van Wuemundt bij Wijnocxberge in Vlaenderen en Katalijna Hendricxdr van 's-Hertogenbosch weduwe IJsaack Jansz. Getrouwd 4-7-1593.
30 5 1593Ondertrouw Crijn Zegersz schippersgesel van Alblaserdam en Peterke Esaias Aertszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 13-6-1593.
13 6 1593Ondertrouw Michiel Petersoen van Alcmaer en Hilleke Jacob Kael Janszdr van 's-Hertogenbosche.
4 7 1593Ondertrouw Willem Hendricxsz haeckmaecker van 's-Hertogenbosch, weduwnaar en Linke Hans Heckensdr van Dordrecht. Getrouwd 18-7-1593.
12-9-1593Ondertrouw Wouter Hendricxssoen schpppersgesel van Dordrecht en Engelke Jan Robrechtszdr vaan 's-Hertogenbosch. Getrouwd 26-9-1593.
10-10-1593Ondertrouw Jan Jansen van [quade, bovengeschreven] Bon van 's-Hertogenbosch, spelmaecker, weduwnaar en Aelke Gijsbrechtsdr van 's-Hertogenbosch weduwe Hendrick Baltens, sadelmaecker van Utrecht. Getrouwd 24-10-1593.
17-10-1593Ondertrouw Jan Petersz Schots, scipper van Dordrecht en Jacomijntje Cornelis Adriaenszdr van Den Bosch. Getrouwd 14-11-1593.
2-1-1594Ondertrouw Gerit Leijskens, droogscheerder en Jennicke Herman Christiaenszdr beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 23-1-1594.
9-1-1594Ondertrouw Hans Jansz van Nuijssen van 's-Hertogenbosch en Maricke Cornelisdr van Dordrecht weduwe van Henrick Wolfarts. Getrouwd 11-2-1594.
6-2-1594Ondertrouw Lauwrens Thomasz, schilder, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Jennicke van Werhout? Michielsdr van Oudenaerde. Getrouwd 20-2-1594.
6-2-1594Ondertrouw Frans Geritsoen, spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Annicke Cornelis Willemszdr van de Kerck van Dordrecht. Getrouwd 20-2-1594.
10-4-1594Ondertrouw Isaac Canin Jansz. boekdrukker van Wesel en Janneken Willem Marcelisz. van 's Hertogenbosch. Getrouwd 26-4-1594.
1-5-1594Ondertrouw Jan Jansz van 's-Hertogenbosch, houtsager en Hester Adriaen Claeszdr van Dordrecht. Getrouwd 15-5-1594.
15-5-1594Ondertrouw Adriaen Petersz spelmaecker van Den Bosch en Elisabeth Thoenisdr van Antwerpen weduwe Jacob Jansz Schotmaecker. Getrouwd 22-5-1594.
24-7-1594Ondertrouw Hendrick Roeloffsz lintwercker van 's-Hertogenbosch en Tannicke Jacob Jacobsdr van Mechelen. Getrouwd 14-8-1594.
28-8-1594Ondertrouw Roeloff Petersz lintwercker van 's-Hertogenbosch weduwnaar en Griete Dielis van Antwerpen weduwe Aernout Stock. Getrouwd 12-9-1594.
4-12-1594Ondertrouw Aert Woutersz van Dongen van 's-Hertogenbosch schoenmaecker en Barbara Damis Reijnendr van Dordt. Getrouwd 18-12-1594.
11-12-1594Ondertrouw Peter Jansz cleermaecker van Antwerpen en Emmicke Roeloff Peterszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 11-1-1595.
5-2-1595Ondertrouw Jacobus ofte James Hopi, soldaet onder capt Farfax, engelsman en Truijcke Cornelis Peterszdr van 's-Hertogenbosch
Bescheit gegeven om te Breda te trouwen overmits het vendel daerheen moest vertrekken en sij haer derde gebod hadden 19-2-1595.
19-2-1595Ondertrouw Jasper Henricxsz haecmaecker van Den Bosch en Barber Jansdr van Brugge weduwe Joris Henricxsz van Antwerpen. Getrouwd 5-3-1595.
23-4-1595Ondertrouw Cornelis Petersoen bierdrager van Breeda, weduwnaar en Henricxke Goevaert Jansdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 7-5-1595.
21-5-1595Ondertrouw Lauwrens Jansz cleermaker van Den Bosch en Willemke Gerritsdr van Nimwegen wonend in Swijndrecht. Getrouwd 18-7-1595.
2-7-1595Ondertrouw Cornelis Willemsz uit Swijndrecht en Jennicke Heijndricxdr van Den Bosch wonend te Dordrecht. Getrouwd 23-7-1595.
3-9-1595Ondertrouw Pieter Roeloffsz olieslager van 's-Hertogenbosch en Neelke Willem Henricxde vab Dordrecht. Getrouwd 3-10-1595.
3-9-1595Ondertrouw Frans Jansz schipstimmerman van Dordrecht en Marike Gerit Diericxdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 17-9-1595.
10-9-1595Ondertrouw Peter Huijbrechtsz sleijenaer [=slenaar] van 's-Hertogenbosch, weduwnaar en Nielke [slecht leesbaar, inktvlek] Hendrick Hendricxdr van Dordt. Getrouwd 23-9-1595.
10-9-1595Ondertrouw Cornelis Gijsbrechtsz spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Lijske Orlemans Jansdr van Bruijssel. Getrouwd 23-9-1595.
24-9-1595Ondertrouw Jan Robben mesmaecker, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Perijnke Schrijvers Joostdr van Berchem bij Antwerpen. Getrouwd 5-11-1595.
21-1-1596Ondertrouw Hendrick Marckhoff Thijsz van Homborch bij Aacken, weduwnaar en Lijske Thoenis Gerartsdr van 's-Hertogenbosch weduwe Hendrick Lenartsz van Hamont. Getrouwd 24-3-1596.
21-1-1596Ondertrouw Francois Francois van Swolsoen van Antwerpen en Jennicke Gerritsdr van Lier weduwe Aert Dominicus van Den Bosch. Getrouwd 4-2-1596.
4-2-1596Ondertrouw Jan Woutersz spellemaecker weduwnaar en Aertke Jan Aertszdr beijde van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 21-2-1596.
14-4-1596Ondertrouw Joost Jansz naeldemaecker van Werchtem bij Loeven en Annicke Aert Matheuszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-5-1596.
16-6-1596Ondertrouw Willem Adriaensz scipper, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Maricke Lantslot van Dordt weduwe Jacob Andriesz bierdrager. Getrouwd 11-7-1596.
25-8-1596Ondertrouw Peter Hoegaertsz spelmaecker, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Claerke Heijndricxdr weduwe Francois Rochus van Antwerpen. Getrouwd 12-9-1596.
20-10-1596Ondertrouw Hendrick Hendricxsz Smits van Scoten bij Antwerpen en Cijcke Hendricxdr van Den Bosch weduwe Joost Cornelis van Doren. Getrouwd 3-11-1596.
3-11-1596Ondertrouw Cornelis Jansz, metselaar van Bergen op Zoom en Gijsbrechtje Jan Goevaertszdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 17-11-1596.
24-11-1596Ondertrouw Abraham Simonsz molenaer van Leijden en Geertruijd Daniel Leenaertszdr van 's-Hertogenbosch. Proclamties te Leijden. Getrouwd 17-12-1596.
26-1-1597Ondertrouw Jan Meeuwis, spellemaker en Trinke Willemsdr, beide van Dordrecht, weduwe van Joris Jansz van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 9-2-1597.
26-1-1597Ondertrouw Cornelis Jansz huijstimmerman en Anneke Cornelisdr, beide van Dordrecht, weduwe Frans Gerrits, spellemaker van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 9-2-1597.
30-3-1597Ondertrouw Thomas Willems, coopman 's-Hertogenbosch en Neeltge Lenaert Crijnendr van Dordrecht. Getrouwd 22-4-1597.
30-3-1597Ondertrouw Gerrit van Dieperbeeck Gisbrechtsz glasenscriver van 's-Hertogenbosch wonend te Amsterdam en Susanna Noortzij Jansdr van Antwerpen. Proclamaties te Amsterdam. Getrouwd 13-4-1597.
13-4-1597Ondertrouw Duart Jansz van Lesvelt, metzelaer en IJda Jansdr van 's-Hertogenbosch, beide wonend Amsterdam.
4-5-1597Ondertrouw Jacob Lauwrensen, houtsager van Dordrecht en Adriaentje Jan Janssen van 's-Hertogenbosch. Sponsus doceat de consensus matris. Getrouwd 25-5-1597.
11-5-1597Ondertrouw Jan Willems, fluwijnverwer van 's-Hertogenbosch en Lisbeth Jan Nuijtens dr van Antwerpen. Getrouwd 1-6-1597.
8-6-1597Ondertrouw Abraham Wel Diercxsz van Lonnen, hoetstofferder en Gritke Peter Cornelisdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 22-6-1597.
14-9-1597Ondertrouw Jan Woutersz van Hees, lijnenwever, weduwnaar en Grietje Hendricxdr van 's-Hertogenbosch, weduwe Andries Francken. Getrouwd 5-10-1597.
14-9-1597Ondertrouw Sijbrecht Jansz, schoenmaker van Sceluelt?? bij Sittard en Aeltje Peter Vaessen dr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-10-1597.
21-9-1597Ondertrouw Crijn Janssen, arbeijder, van Vissenich bij Duren int land van Gulick en Aelke Henrick Broermansdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 19-10-1597.
21-9-1597Ondertrouw Jan Claefs, lademaker van Bergen op Zoom en Hilleke Henrick Adriaensdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-10-1597.
26-10-1597Ondertrouw Cornelis Cornelisz, coperslager van Bergen op Zoom en Hilleke Gubrecht Adriaensdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 3-11-1597.
19-4-1598Ondertrouw Lambert Govaert Heijmansz spelmaker van 's-Hertogenbosch en Anneke Job Jansdr van Leckerkerck. Getrouwd 5-5-1598.
26-4-1598Ondertrouw Hans van Nuijssingen Jansz, contersijn van de cloveniersdoelen van 's-Hertogenbosch, weduwnaar en Mechtelt Hendrick Berentsz van Wezel. Getrouwd 10-5-1598.
16-8-1598Ondertrouw Gisbrecht Gerritsz, spellemaker van 's-Hertogenbosch en Lidue Cornelis Lenartsdr vam Dordrecht. Getrouwd 30-8-1598.
20-12-1598Ondertrouw Dirck Simons, scipper, weduwnaar van Dordrecht en Lisbeth Cornelis Pietersdr van 's-Hertogenbosch. Sponsa afferat test. de consensu amitae. Getrouwd 29-2-1599!!
7-2-1599Ondertrouw Thijs Stevensz scippersgesel van Dordrecht en Henricxke Pieter Jansdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 29-2-1599!!
28-3-1599Ondertrouw Anthoenis Jansz, jg van 's-Hertogenbosch en Hilleke Henricxdr uit land van Luijck. Ick heb bescheijt gegeven om in Beijerland te trouwen. Getrouwd 13-4-1599 door schrijven van Beijerland.
18-4-1599Ondertrouw Cornelis Adriaensz, molenaer van Dordrecht en Henricxke Geubel Bastiaensdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 2-5-1599.
4-7-1599Ondertrouw Cornelis Canneduijn?? uit IJerlant, soldaet onder capt Henman en Barbara Jan Simonsdr van 's-Hertogenbosch. Habebit attestationum a capitaneo.
11-7-1599Ondertrouw Franck Diericksz van den Brijell, schoolmeester, weduwnaar en Peterke Merten Christiaensdr van 's-Hertogenbosch weduwe Matheus Willemsz. Hij heeft bescheijt van sijnen huijsvrouwe doet getoont. Getrouwd 25-7-1599.
11-7-1599Ondertrouw Jacob Jacobssz Kole, passementwerker van 's-Hertogenbosch en Lisbeth Henrick Cornelisdr, weduwe Henrick Willemsz van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 25-7-1599.
25-7-1599Ondertrouw Cornelis Adriaensz, jg van Somerdijck en Lisbeth Cornelis Pietersdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 15-8-1599.
19-9-1599Ondertrouw Ariaen Aertsz, coolverkoper van 's-Hertogenbosch en Jenneke Jaspars van Steenbergen van Bueschen bij Bruijssel. Getrouwd 10-10-1599.
19-9-1599Ondertrouw Arent Diericxsz, weduwnaar van 's-Hertogenbosch, hellebaerdier van zijn [excellentie?, tekst veminkt] en Annicke Anthoenisdr van Groll, weduwe Adam Mertens. Proclamatie te Hage. Getrouwd 6-10-1599.
24-10-1599Ondertrouw Claes Roelofsz, lintwerker en Marike Henric Willemsdr, beijde van 's-Hertogenbosch. Sponsa test. de consensu [?] factuum. Bescheijt gegeven om te trouwen te Catwijc 7-11-1599.
12-12-1599Ondertrouw Hans Adriaensz, spellemaker van Antwerpen en Merike Lenartsdr van 's-Hertogenbosch weduwe Claes Willemsz. Getrouwd 26-12-1599.
12-12-1599Ondertrouw David Cornelisz, spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Peterke Hendrix van Wijck bij Huesden.
23-1-1600Ondertrouw Willemm Gerrits Verhouden, weduwnaar en Anna Claes Kuijstensdr van 's-Hertogenbosch. Proclamaties te Huesden. Getrouwd 8-2-1600.
27-2-1600Ondertrouw Simon Gemens wonend tot de Langstraat in Capelle, weduwnaar, schoenmaker en Jacomijntje Cornelis van 's-Hertogenbosch, weduwe Jan Peters. Getrouwd 12-3-1600.
5-3-1600Ondertrouw Jan Joosten, aerbeijder op straet wonend bij de Steencuijl en Jacomijntje Cornelis van 's-Hertogenbosch, weduwe Jan Peters. Getrouwd 19-3-1600
Deze inschrijving is zeker fout, zie boven 27-2-1600
NB: Boven Jaquemijntje is gekrabbeld Trintge.
5-3-1600Ondertrouw Pieter Wouters, silversmit van 's-Hertogenbosch en Grietke Willem Jansdr van Dordrecht. Getrouwd 4-4-1600.
12-3-1600Ondertrouw Thonis Mertens, soldaat onder capt Boot, van 's-Hertogenbosch en Lijsbeth Jacob Lambrechtsdr van Dordt. Proclamaties te Steenbergen. Getrouwd 18-6-1600.
28-5-1600Ondertrouw Peter van Malding in het land van Letsenburg, soldaet onder capt Lucas en Neeltge Peter Hanschen van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 15-6-1600.
13-8-1600Ondertrouw Aert Aertsen van 's-Hertogenbosch, soldaat onder Noe duBoys en Susanna Hendrick van de Perre?? dochter van Antwerpen. Getrouwd 16-6-1602!
17-9-1600Ondertrouw Christiaen Hermans, hopkoper van 's-Hertogenbosch en Janneke de Heer Gerardt Janssensdr van Dordt. Getrouwd 15-10-1600.
24-9-1600Ondertrouw Christiaen Christiaens van Bremen, soldaet onder hopman Frederick Gravesteijn en Gubrechtke Dircxdr van 'sHertogenbossche. Door schrijven van Geertruidenberg.
1-10-1600Ondertrouw Marcelis Pouwelsz, weduwnaar van 's-Hertogenbosch, wonend Somersdijck en Anneke Egbert Claesdr van Dordrecht. Proclamaties te Somerdijck. Getrouwd 5-11-1600.
22-10-1600Ondertrouw Hans Stroobant van Bruijssel, sergeant van de cie capt Jacob van Helman & Namen en Lintge Jan Jansen van 's-Hertogenbosch. Bescheet gegeven om te Bommel ter trouwen 9-11-1600.
19-11-1600Ondertrouw Cornelis Gijsbrechtsz, spelmaecker, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Grietje Jan Jansdr van Tijell. Is bescheijt van den vader te bekomen. Getrouwd 3-12-1600.
3-12-1600Ondertrouw Wouter Daniels, spelmaecker van Antwerpen, weduwnaar wonend te Rotterdam en Aertge Jansdr van 's-Hertogenbosch, wed. Jan Wouters, spelmaecker.
17-12-1600Ondertrouw Jan Gijsbrechtsz, lakenbereijder van 's-Hertogenbosch en Neeltge Wor Sijbrecht Cornelisdr van Dordrecht. Getrouwd 7-1-1601.
28-1-1601Ondertrouw Christoffel Adriaensz van 's-Hertogenbosch, droochscheerder en Henrickske Joosten van Sinte Niclaes in Vlaanderen, wed. Michiel Bock. Proclamatien te Rotterdam en te Huesden; sponsa de obitu mariti.
15-4-1601Ondertrouw Cornelis Jansen van Oudt Beijerlandt, soldaat onder capt Anthoijn, weduwnaar en Hendrickske Jan de Bruenendr van 's-Hertogenbosch. Sal bescheijt brengen van sijn capiteijn.
22-4-1601Ondertrouw Hendrick Otten spelmaecker en Marike Andries Hermansdr, beide van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 6-5-1601.
29-4-1601Ondertrouw Thoemas Theunisz, metzelaer van Dordt en Claeske Jan Claesdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 13-5-1601.
6-5-1601Ondertrouw Abraham Andriesz van 's-Hertogenbosch, spelmaecker, weduwnaar en Aelke Daniel Danielsz van Tongeren. Getrouwd 20-5-1601.
6-5-1601Ondertrouw Cornelis Ghijsbrechtsz, schoenmaker van Dordrecht en Neelke Jan Goevaertsdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 20-5-1601.
3-6-1601Ondertrouw Hans van Ecke, weduwnaar, verwer van 's-Hertogenbosch en Maria van Nispen Cornelisdr van Dordt. Getrouwd 17-6-1601.
17-6-1601Ondertrouw Albrecht Albrechtsz van 's-Hertogenbosch, soldaat onder capt Cluijt in Willemstat en Lijncke Pieter Pietersdr van Papendrecht. Proclamaties in Papendrecht. Bescheijt gegeven om te Bergen op Zoom te trouwen 10-7-1601.
15-7-1601Ondertrouw Peter Cornelis van 's-Hertogenbosch en Judith Jacobsdr van Rotterdam.
5-8-1601Ondertrouw Aert Lamarts, steenselman? van 's-Hertogenbosch en Lucretia de Lange Jansdr van Dordt. Getrouwd 19-8-1601.
19-8-1601Ondertrouw Gommer Gommersz, spelmaecker van Lijer, weduwnaar en Marike Theunisdr van 's-Hertogenbosch weduwe Frans Philips. Getrouwd 2-9-1601.
2-9-1601Ondertrouw Willem Hendricxsz, metzelaer van 's-Hertogenbosch en Brechtje Aert Petersdr van Breda. Getrouwd 23-9-1601.
23-9-1601Ondertrouw Aert Henricxsz, olijslager van 's-Hertogenbosch en Adriaentje Cornelis Jacobsdr van Dordrecht. Getrouwd 4-10-1601.
17-2-1602Ondertrouw Everardt Becx, naeldemaeker, weduwnaar van Antwerpen en Lijsbeth Jacob Reijnendr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-3-1602.
10-3-1602Ondertrouw Peter Gerits van Elsloo bij Maestricht, soldaat onder den Grave van Solms en Neeltge Heijndricxdr van 's-Hertogenbosch. Door schrijven van den Berg [=Geertruidenberg].
7-4-1602Ondertrouw Dierick Hendricxsz van 's-Hertogenbosch, olieslager en Aerke Herman Jansdr van Dordrecht. Getrouwd 28-4-1602.
5-5-1602Ondertrouw Claes Cornelis, scipper van Dordt, weduwnaar en Lijske Wouters de Ridder van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 19-5-1602.
9-6-1602Ondertrouw Peter Hubrechtsz sleijenaer, weduwnaar van 's-Hertogenbosch en Jennicke Hendrick Jansendr van Oudenbosch. Getrouwd 25-6-1602.
16-6-1602Ondertrouw Aernout van Erp Andriesz van 's-Hertogenbosch, weduwnaar des muntmeesters dochter en Jacomina de Jonge Jacobsdr van Nimwegen. Proclamaties binnen Amsterdam. Getrouwd 9-7-1602.
15-9-1602Ondertrouw Hans Wouters, scheijdemaker van 's-Hertogenbosch en Marike Teunis Henricxsdr van Dordrecht. Getrouwd 8-10-1602.
22-9-1602Ondertrouw Pauwel Jacobsz, lakenkoper 's-Hertogenbosch en Sara Cuesten Nicolaas Hendricksdr van Rotterdam. Getrouwd 15-10-1602.
22-9-1602Ondertrouw Lambrecht Jansz van 's-Hertogenbosch, schoenmaker en Jaquemijnte Claes Boudewijnsdr van Dordrecht. Sponsa de consensu patris. Getrouwd 8-10-1602.
6-10-1602Ondertrouw Hendrick Gerardtsz Heijmans spelmaecker van 's-Hertogenbosch en Berber Petersdr van Mechelen weduwe Lauwrens Peters. Getrouwd 27-10-1602.
20-10-1602Ondertrouw Jan Hendricksz, weduwnaar, spelmaker van 's-Hertogenbosch en Mettie Pieter Heijndricksdr van Gorcum. Getrouwd 3-11-1602.
3-11-1602Ondertrouw Gillis Pietersz Verboedonck, kaeskooper van 's-Hertogenbosch en Janneke Joos Lenaertsdr uit den Nieuwpoort bij Schoonhoven. Getrouwd 19-11-1602.
24-11-1602Ondertrouw Jan Cornelis, spellemaker van 's-Hertogenbosch en Tanneke van Breen Willemsdr van Remunde. Getrouwd 8-12-1602.
22-12-1602Ondertrouw Henrick Claesz, spellemaker, weduwnaar van Sittert en Lisbeth Gillisdr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd 5-1-1603.
16-3-1603Ondertrouw Peter Petersz van Den Bosch en Truijcke Andriesdr van Gorinchem.
16-3-1603Ondertrouw Jan Dircx, schipstimmerman, weduwnaar van Dordt en Lijsbeth Gerritsdr, weduwe Peter Mathijsz van Breugel van 's-Hertogenbosch. Cum consensu dominori. Getrouwd 1-4-1603.
25-5-1603Ondertrouw Joost Jansz van der Hoeven van 's-Hertogenbosch, wijncuijper en Maijcke Mattheus Nijssendr van Maestricht. Getrouwd 10-6-1603.
6-7-1603Ondertrouw Hendrick Ambrosius, luijtenist van 's-Hertogenbosch en Jenneke Hermans van den Bosch weduwe van Gerit Leijten. Getrouwd 24-7-1603.
6-7-1603Ondertrouw Jan Jansz van Munster, soldaet onder graeff Heijndrick en Grietke Aert Aertsdr van 's-Hertogenbosch. Sponsus a capitano; proclamatio Geertruidenberg. Hiervan bescheijt gegeven 21-7-1603. Getrouwd 27-7-1603
10-8-1603Ondertrouw Hendrik Win, Engelsman, bussemaecker en Trinke Thonisdr van 's-Hertogenbosch, wed. Jacob Petersz.
Hij sal bescheijt brengen van Engelant dat hij vrij is.
24-8-1603Ondertrouw Jan Claesz, jg, mesmaecker, wonend ter Gouwde en Alijte Aert Sijbrechtsdr, beijde van 's-Hertogenbosch. Proclamaties ter Goude. Getrouwd 14-9-1603.
14-9-1603Ondertrouw Gielis de Braijmaecker Jansz weduwnaar van Bruijssel en Marike Peter Faessendr van 's-Hertogenbosch. Getrouwd Bleskensgraef 28-10-1603.
Gepermeteerd 14 (2012) ?-?