Molensteegpoort

 
Sasse van Ysselt

Molensteegpoort of Molenpoort

De Molensteegpoort of Molenpoort, door van Heurn in zijne Beschrijving ten onrechte ook eene waterpoort genoemd. Zij stond achter de Weversplaats en men ging daardoor van uit de Molensteeg de stad uit naar het molenhuis en de molenwerf, die oudtijds daar ter plaatse evenals andere huizen buiten den vestingmuur zich bevonden; in het jaar 1543 zijn zij met al de huizen, die bij en buiten den vestingmuur van den Bosch stonden, afgebroken, zooals blijkt uit van Oudenhoven t.a.p. blz. 27 en 203, die aldaar vermeldt, dat in dat jaar op bevel van den Hove, „dat alle huizen, staande aan de stadsmuren, moesten worden afgebroken”, wel 200 huizen tot aan den grond toe werden afgebroken, evenals het van Adam van Mierden's gasthuis, dat niet ver van de St. Barbarakapel stond. 1) De Molensteegpoort bestond in 1628 nog, vermits in eene Schepenakte van dat jaar (Reg. no. 364 f. 10) melding wordt gemaakt van het poortje van de Molensteeg.
Noten
1.Men zie hierover nog R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen I blz. 583.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 29
 
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Molensteegpoort of Molenpoort
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 29
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 55-56, 57

n: vermelding in een voetnoot