Verkoop goederen Blaarthem
Willem, heer van Horn en edele, en zijn echgenote Agnes hebben aan Henricus gend. Coman, poorter van Den Bosch, de goederen in Blaarthem verkocht, die zij vroeger in leen hielden van de hertog van Brabant.
Gedrukt: OBNB, nr. 332.
Opm.:
Op 10 september 1271 zijn deze goederen door de hertog van Brabant tot allodium gemaakt. Zie: OBNB, nr. 331.
Willem van Horn oorkondt zelf zonder tussenkomst van schepenen.
NB: geplaatst in een houten kist samen met regest nr. 1a bovenop de middelste kast in carters Sassen.
Nr 1 | 1 oktober 1271
Afstand goederen Hilvarenbeek
De erfgenamen van Wendelmodis, weduwe van Lupertus van Wcht, hebben afstand gedaan van hun rechten op een huis met grond en een bijbehorende schuur in Beke t.b.v. Jacobus, bloedverwant van Lupertus.
Gedrukt: OBNB, nr. 356.
NB: geplaatst in een houten kist samen met regest nr. 1a bovenop de middelste kast in carters Sassen.
Nr 1a | 6 mei 1277
Uitgifte in erfpacht landerijen Tilburg
Nycolaus gend. Gruter, poorter van Den Bosch en tutor van de Tafel van de H. Geest in Den Bosch, heeft aan Hadewigis landerijen in Westilborch gend. De Brake, voorheen het bezit van Thilemannus gend. Thieghelere uitgegeven tegen een jaarlijkse erfpacht van 3 m. en 3 l. rogge. Voor de inning van deze en andere annonae (jaarlijkse leveringen) komt een kar vanuit Den Bosch naar Tilburg.
Aanwezig: GAH, Loketkast II
Gedrukt: OBNB, nr. 375.
Nr 1b | 26 juli - 1 augustus 1281
Verkoop goederen Gerwen
Gossuinus van Beke, poorter van Den Bosch, heeft aan Macharius zoon van wijlen Sygerus van Gent zijn goederen in Ghaeruwen gend. Ter Heze, die deels cijnsgoed en deels leengoed zijn, verkocht.
Gedrukt: OBNB, nr. 380.
Nr 2 | 14 november 1281
Aflossing erfpacht Oss
Marcelis Pistor gend. van Rode heeft de helft van een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd in januari 1274 en verschuldigd aan Johannes gend. Plaetsart van Osche afgelost.
Onderpanden: allodiale goederen te Oss nl. huis met grond en twee stukjes land groot 11 lz. onder Oerslaer en Steenacker.
Aanwezig: BHIC, Collectie Goossens (382-1)
Gedrukt: OBNB, nr. 388.
Nr 2a | 9 juli 1282
Vestiging erfcijns Korenbrug
Theodericus gend. zoon van Eingeliadis en Margareta gend. Kents hebben een erfcijns gevestigd van 10 schelling lovensch aan Willelmus gend. Tant en Henricus gend. Donc.
Onderpand: huis met de grond voorbij de Corenbrugge.
Gedrukt: OBNB, nr. 403.
Nr 3 | 28 september 1284
Verkoop goederen Gerwen
Macharius zoon van Sygerus gend. van Gent heeft al zijn goederen in Chaerewen verkocht aan Thomas gend. Valant.
Aanwezig: BHIC, Collectie Goossens (382-2)
Gedrukt: OBNB, nr. 414.
Nr 3a | 14 september 1285
Schenking erfcijns Den Bosch
Bela, weduwe van Oliverus Pistor en haar zoon Arnoldus hebben een erfcijns van 20 schelling lovensch geschonken aan de Tafel van de H. Geest in Den Bosch.
Onderpand: huis met grond in Den Bosch op het einde van de straat, die loopt langs het huis van W. Everardus Pistor.
Aanwezig: BHIC, Collectie Goossens (382-3)
Gedrukt: OBNB, nr. 426.
Opm.: uit een dorsale aantekening blijkt, dat het om een straatje gaat, dat loopt in de richting van de Korenbrug.
Nr 3b | 1 augustus 1287
Vestiging erfcijns Karstraat
Willelmus gend. van Hosdinne, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 30 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Marcilius gend. van Rode, confrater van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch t.b.v. deze instelling. De hertogscijns op het onderpand wordt door Willelmus betaald aan Marcilius, die deze weer betaalt aan de rentmeester van de hertog.
Onderpand: een huis met grond, waar Willelmus woont.
Gedrukt: OBNB, nr. 435.
Opm.: uit een dorsale aantekening blijkt, dat het onderpand gelegen was aan de Screynemakers Strate en later aan de Kerkstraat.
Nr 4 | 13 januari 1289
Vestiging erfcijns Colperstraat/Verwerstraat
Johannes gend. Katernollen, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 8 schelling en 1 penning lovensch gevestigd t.b.v. van Henricus gend. Berwout.
Onderpand: huis met grond in de Colpelstrate, waar een lakenwever in woont.
Gedrukt: OBNB, nr. 436.
Nr 5 | 26 maart 1289
Vestiging erfcijnzen Orthenstraat
Gossewinus gend. Knode heeft met toestemming van zijn zoon Ghibo drie erfcijnzen gevestigd t.b.v. zijn dochter Elyzabet, begijn resp. van 20 schelling, 20 schelling en 30 schelling lovensch
Onderpanden: drie huizen met grond in de Orthenstraat buiten de poort.
Gedrukt: OBNB, nr. 452.
Nr 6 | 14 april 1290
Overeenkomst over een huis in Den Bosch
Amilius van Buscel, weduwnaar van Oda en zijn schoonzoon Wellinus gend. van Berlichem, echtgenoot van Lutghardis gend. Lute dochter van wijlen Oda, zijn overeengekomen, dat Wellinus het huis in Den Bosch krijgt, waar Amilius nu in woont.
Gedrukt: OBNB, nr. 457.
Nr 7 | 15 december 1290
Vestiging erfcijns Verwerstraat
Lucas gend. Luceken, lakenwever en poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 4 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Clementia dochter van wijlen Godefridus gend. Melter en Begijn, die deze weer betaalt aan de hertog. Lucas was al een erfcijns van 4 schelling lovensch verschuldigd aan Clementia en betaalt de hertogscijns op het onderpand aan Clementia.
Onderpand: huis met grond in de Colpelstrata, waar hij woont.
Aanwezig: BHIC, Collectie Goossens (382-4)
Gedrukt: OBNB, nr. 462.
Opm.: uit een dorsale aantekening blijkt, dat het onderpand ligt in de bocht in de Verwerstraat.
Nr 7a | 28 mei 1291
Vestiging erfcijns Colpelstraat/Verwerstraat
Lucekinus, broer van Metta gend. Martelmans en poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 5 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Rodolfus Pistor, poorter van Den Bosch.
Onderpand: huis met grond in de Colpelstrata.
Gedrukt: OBNB, nr. 469.
Nr 8 | 22 februari 1292
Vestiging erfcijns Achter de Tolbrug
Marcilius gend. Celeken zoon van Metta gend. Timermans en poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 24 schelling lovensch gevestigd t.b.v. vrouwe Beatrix, poorteres van Den Bosch en weduwe van heer Gherlacus.
Onderpand: het erf van wijlen Henricus gend. Valkenere in Den Bosch achter de grond van Arnoldus gend. Poldonc aan de overzijde van het water. Dit erf is deels bezit van Henricus gend. Bange en deels bezit van Hilla, zuster van Henricus.
Gedrukt: OBNB, nr. 486.
Opm.: uit een dorsale aantekening blijkt, dat dit erf gelegen was voorbij de Tolbrug.
Nr 9 | 5 september 1292
Vestiging twee erfcijnzen Colperstraat/Verwerstraat
Johannes gend. Visevase, smid en schoonzoon van Ghibo gend. Neve, en Hermannus zoon van Ghibo hebben een erfcijns van 20 schelling lovensch gevestigd t.b.v. vrouwe Beatrix, poorteres van Den Bosch en weduwe van heer Gherlacus.
Onderpand: huis met grond in de Colpelstrata.
Henricus gend. Weder, bezitter van voornoemd onderpand, heeft een tweede erfcijns van 20 schelling lovensch gevestigd t.b.v. vrouwe Beatrix en geeft als extra onderpand een erfcijns, die hij zelf heft uit een huis daarachter aan de overzijde van het water.
Onderpand: zelfde als vorig.
Gedrukt: OBNB, nr. 495.
Nr 10 | 29 mei 1293
Vestiging losbare cijns Rosmalen
Woltherus van Meerwijc heeft een cijns (redditus) van 10 lovensch gevestigd t.b.v. Nella weduwe van Willelmus de Bontwerker en poorteres van Den Bosch. Het geld (precium) voor de cijns is reeds betaald. Woltherus beloofd ervoor te zorgen, dat zijn zoon Danekinus binnen twee jaar deze transactie zal goed keuren, terwijl Nella toestaat, dat de cijns binnen zes jaar mag worden afgelost tegen 100 lovensch. Theodericus van Alkemade, zoon van de vrouw van Woltherus en Danekinus gend. Vector van Eimpel staan borg.
Onderpand: alle goederen van Woltherus in Roesmale.
Gedrukt: OBNB, nr. 497.
Nr 11 | 13 juli 1293
Vestiging erfcijns Markt
Macharius gend. van Gent, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 7 gevestigd t.b.v. vrouwe Beatrix, poorter van Den Bosch en weduwe van heer Gerlacus.
Onderpanden: huis met grond aan de Markt en de grond ernaast, waarop de poort van Wellinus zoon van wijlen Egidius Cnode staat, strekkende rechtstreeks tot aan het water daarachter.
Lasten: hertogscijns.
Gedrukt: OBNB, nr. 499.
Nr 12 | 14 augustus 1293
Verkoop goederen Oerle-Berkt
Danekinus zoon van wijlen Willelmus gend. Vosseken en zijn zuster Aleberna hebben de helft van hun goederen in Ourle onder Beirct verkocht aan Willelmus zoon van Nycholaus van Rode, poorter van Den Bosch.
Gedrukt: OBNB, nr. 504
Nr 13 | 22 januari 1294
Verkoop goederen Oerle-Berkt
Johannes gend. Tolnere en Arnoldus gend. Nolleken Tolnere hebben hun deel in de cijnsgoederen in Ourle onder Te Beirct verkocht aan Willelmus gend. van Rode, echtgenoot van Metta, hun zuster, nadat hun moeder Heylewigis echtgenote van Nycholaus van Rode afstand had gedaan van de tocht. Johannes voornd. heeft tevens zijn leengoed aldaar, dat hij hield van heer Alardus van Driel, ridder, verkocht aan Willelmus voornd.
Gedrukt: OBNB, nr. 505.
Nr 14 | 22 januari 1294
Ruil van erfcijnzen
Marcilius van Rode, procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft een erfcijns van 4 schelling lovensch uit het huis met grond van wijlen Theodericus gend. van Bocstelle afgestaan. Theodericus en Henricus zoon van wijlen Henricus gend. Pentier hebben een erfcijns van 8 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Marcilius voornd. Dit hebben zij gedaan omwille van het zieleheil van hun ouders en henzelf.
Onderpand: erfgoed in Den Bosch.
Nr 15 | 18 april 1294 - 2 april 1295
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat
Johannes gend. van Binnenhus, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 20 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Marcilius, procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch t.b.v. de elemosina die door vrouwe Beatrix weduwe van de heer Gherlacus is gesticht en waarvan de procuratoren van deze tafel de executeurs zijn.
Onderpand: zijn huis met grond in de Hinthamerstraat.
Nr 16 | 16 juli 1294
Verkoop goederen Oerle-Berkt
Johannes gend. Tolnere, poorter van Den Bosch verklaart 24 lovensch, zijnde de koopprijs van het goed Te Beirct in Ourle, ontvangen te hebben van zijn zwager Willelmus gend. Willeken van Rode.
Nr 16a | 14 januari 1295
Vestiging erfcijns Beurdsestraat
Nycholaus van Nysterle, Johannes gend. Visevase, smeden en schoonzonen van Ghibo gend. Neve en Hermannus zoon van Ghibo hebben een erfcijns van 8 schelling lovensch gevestigd t.b.v. meester Boydewinus medicus (phisicus).
Onderpand: een erf naast Beurde, waarop Franco perkamentmaker placht te wonen.
Nr 17 | 25 januari 1295
Vestiging erfcijns Colperstraat/Verwerstraat
Lucas gend. Luceken, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 6 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Henricus gend. Berwout, poorter van Den Bosch. Lucas was al een erfcijns op dit pand van 20 schelling lovensch verschuldigd aan Henricus. Lucas betaalt de erop rustende hertogscijns aan Henricus, die deze weer betaalt aan de hertog.
Onderpand: zijn erf in de Colpelstrata.
Nr 18 | 26 juni 1295
Vestiging erfpacht Rosmalen
Theodericus gend. Tolnere zoon van Bela van Bruggen heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Marcilius, procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch in de kerk van deze stad. Onderpanden: 4 stukken land gelegen tussen Roesmale en Hinen, groot tezamen 18 lz. gend. Ten Poele, Tgherijc, Hiddekensdale, allen allodiaal goed en De Berch, cijnsgoed van de heer van Boxtel.
Lasten: 20 penning lovensch op de De Berch aan de heer van Boxtel. Theodericus betaalt deze erfcijns aan Marcilius, die deze weer betaalt aan de heer van Boxtel.
Nr 19 | 7 augustus 1295
Vestiging erfcijns huis Markt
Johannes Crulleken, poorter van Den Bosch
t.b.v.: Henricus van Dijk, poorter van Den Bosch
van: erfcijns 20 schelling lovensch
uit: huis en erfgoed naast het Gewandhuis aan de zijde van het kerkhof van de Minderbroeders
lasten: een erfcijns van 30 schelling aan Henricus voornd. en aan meester Macharius van Den Bossche, kanunnik van St. Maarten te Luik
bijz.: Johannes draagt het huis op en ontvangt het dan weer terug van Henricus tegen de 30 schelling en de nieuwe erfcijns van 20 schelling lovensch (REPORTAVIT ....RESIGNAVIT....RECEPIT; op deze wijze is het huis NUNC DE NOVO VENDITO
N.B.: BHIC, Collectie Goossens (382-5)
Gedrukt in OBNB, nr. 529.
Nr 19a | 23 december 1295
Uitgifte brug Colperstraat/Verwerstraat
Henricus gend. Weder, poorter van Den Bosch heeft een brug achter de Colpelstrata, die leidt naar zijn achterhuis aan de overzijde van het water, uitgegeven aan Willelmus gend. van Waes tegen een erfcijns van 4 schelling lovensch. Onderhoud en evt. nieuwbouw van deze brug zijn voor gemeenschappelijke rekening, waarbij de ligging van de palen bij een evt. herbouw nauwkeurig wordt bepaald. Willelmus mag de brug niet laten gebruiken door derden, die aan de overzijde van het water erven of hoven hebben.
Nr 20 | 6 januari 1296
Verkoop erfcijns Vismarkt
Symon zoon van wijlen Symon gend. Muyl van Driel heeft een erfcijns van 11 schelling lovensch verkocht aan Berta van Driele, begijn, op voorwaarde dat Berta de hertogscijns rustend op het pand betaalt.
Onderpand: een erf naast de Vismarkt aan de overzijde van het water nabij het huis gend. Rogge.
N.B.: dit huis is niet terug te vinden in S.v.Y. en Mosmans.
Nr 21 | 27 februari 1296
Vestiging erfcijns Achter de Tolbrug
Hilla, zuster van Henricus gend. Banghe, poorteres van Den Bosch heeft een erfcijns van 5 schelling en 6 penning lovensch gevestigd t.b.v. Arnoldus gend. Steimpel, priester, op voorwaarde dat Arnoldus de hertogscijns van 6 penning betaalt.
Onderpand: huis en erfgoed achter het huis en erf van Arnoldus gend. Poldonc aan de overzijde van het water, waarin zij woont.
In dorso: 'over die Tolbrugh nu Batenborch'.
Nr 22 | 8 april 1296
Verkoop erfcijns Verwerstraat
Henricus gend. Heyno Weder, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 4 schelling lovensch verkocht aan Marcilius van Rode procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: de hof van Willelmus gend. Waes achter diens huis in de Colpelstrata aan de overzijde van het water.
In dorso: (16de eeuw) Annenborg.
Nr 23 | 12 april 1296
Verkoop erfcijns Colperstraat/Verwerstraat
Willelmus zoon van Sophia ... poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 7 schelling lovensch verkocht aan Marcilius van Rode procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, nadat moeder Sophia van de tocht is afgegaan. De Tafel betaalt uit deze 7 schelling de hertogscijns die rust op het onderpand.
Onderpand: huis en erfgoed van Reynerus van Machlinia, poorter van Den Bosch, in de Colpelstrata.
Nr 24 | 13 april 1296
Verkoop van goederen in Geldrop
Henricus gend. Brokehoven heeft goederen in Gheldorpe, die hij gekocht had van Arnoldus gend. Nolleken Dicbir, verkocht aan Johannes van Hanewiic en Bata gend. Bicken zijn echtgenote, poorters van Den Bosch. Hij heeft beloofd deze goederen te zullen vesten ten overstaan van de geigende hoven.
Nr 24a | 2 mei 1296
Vestiging erfcijns Markt
Willelmus zoon van wijlen Jordanus pistor, poorter van Den Bosch en schoonzoon van Henricus gend. Lille van der Kameren, en Metta dochter van Henricus en begijn hebben een erfcijns van 30 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Marcilius van Rode procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat, mocht er ondanks alles genaast worden, de verkopers dan 10 lovensch als schadeloosstelling zullen betalen aan de Tafel (interesse).
Onderpand: een kamer binnen de kamers, waarin koopwaren worden verkocht en waarin Henricus woont.
Nr 25 | 6 juli 1296
Vestiging erfcijns Verwerstraat
Nycholaus van Nistelre, smid en schoonzoon van Ghiselbertus gend. Neve heeft een erfenis van 14 schelling lovensch gevestigd t.b.v. meester Boydewinus, medicus (phisicus).
Onderpand: erf in de Colpelstrata.
In dorso: Verwerstraat.
Nr 26 | 21 september 1296
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat
Hersewindis begijn in het Groot Begijnhof heeft een erfcijns van 12 schelling en 8 penning lovensch gevestigd t.b.v. Marcilius procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, die optreedt als executeur (exequutor) (van het testament ?) van Hersewindis. De erfcijns is bestemd voor de Tafel en enige andere personen aangewezen in haar testament.
Onderpand: huis en erf in de Hinthamerstraat.
Nr 27 | 23 november 1296
Verkoop erfcijns Geldrop
Arnoldus gend. Pape van Hezewiic heeft een erfcijns van 7 schelling en 6 penning verkocht aan Johannes gend. van Hannewiic echtgenoot van Bata gend. Bicken, poorters van Den Bosch.
Onderpand: de goederen van Johannes en Bata in Gheldorpe.
Nr 27a | z.d. 1297
Verkoop erfcijns Vughterdijk
Henricus van Meghen pistor en poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 10 schelling lovensch verkocht aan Marcilius procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. De vest van deze erfcijns is geschied 'per manum dicte Lutghardis que se dixit in hoc esse curiam'.
Onderpand: huis en erf aan de Vughterdijk.
Lasten: een erfcijns van 10 penning lovensch aan Lutghardis van Herpen, begijn.
Nr 28 | 8 februari 1297
Schenking erfcijns Lakenhal
Henricus van Haren zoon van Johannes van Haren heeft een erfcijns van 20 schelling lovensch, waarvan hij het erfrecht en zijn vader
de tocht heeft, geschonken aan Johannes. Deze mag de erfcijns legateren, als elemosina (= aalmoes) weggeven of anderszins vervreemden.
Onderpand: een vak (stallus) in het Gewanthuis (domus Pannorum)
Nr 29 | 8 februari 1297
Ruil goederen Hinthamerstraat
Gerardus van Uden zoon van Ludolfus van Uden en poorter van Den Bosch heeft bij wijze van ruil de helft van een erf in de Hinthamerstraat overgedragen aan Symon gend. Moen Pertshoef, houtkoper en poorter van Den Bosch.
Nr 30 | 25 augustus 1297
Vestiging erfcijns huizen nabij de Minderbroeders
Arnoldus Valecappe en Amisius zijn broeder, schoenlappers en poorters van Den Bosch
t.b.v.: Marcilius PROCURATOR van de THG
van: erfcijns 40 schelling lovensch
uit: twee huizen en erven in de straat die loopt van achter het Minderbroedersklooster tot aan de stadsgracht
bijz.: zij mogen deze erfcijns vestigen op andere onderpanden binnen de stad (ASSIGNARE)
N.B.: BHIC, Collectie Goossens (382-6)
Gedrukt in OBNB, nr. 561
Nr 31a | 27 september 1297
Ruil goederen Hinthamerstraat
Gerardus gend. van Uden zoon van Ludolfus van Uden en Symon gend. Moen Pertshoef, houtkoper, poorter van Den Bosch hebben een ruil aangegaan, waarbij Gerardus de helft van een erf strekkende van de Hinthamerstraat tot aan het water en Symon de andere helft van dit erf krijgen toebedeeld. Symon maakt het deel van Gerardus vrij van een erfcijns verschuldigd aan het klooster van Porta Coeli.
Nr 31 | 25 augustus 1297
Uitgifte erf Beurdsestraat
Nycholaus gend. Weder, broer van Henricus gend. Weder, poorter van Den Bosch heeft een erf voorbij de Oude Brug, waarover men gaat naar Beurde, uitgegeven aan Gherekinus van Molenbeke tegen een erfcijns van 16 schelling lovensch. Dit erf is voor en achter 2 roeden breed.
Nr 32 | 16 maart 1298
Vestiging erfcijns Lakenhal
Danil gend. Ketelter, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 16 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Boydekinus gend. Gruter t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Deze transactie is in de kerk op de gebruikelijke wijze afgekondigd.
Onderpand: een vak in de Lakenhal.
Last: hertogscijns.
Nr 33 | 29 augustus 1298
Verkoop huis Hinthamerstraat
Elyzabet gend. Lyze weduwe van Symon gend. Moen Pertshoeft en poorteres van Den Bosch en Clara haar dochter
aan: Gerardus van Uden zoon van Ludolfus poorter van Den Bosch
van: een huis c.a. in de Hinthamerstraat
bijz.:
1. nadat Elyzabet van de tocht is afgegaan
2. twee andere poorters getuigen, dat Clara de wettige leeftijd heeft om afstand te doen van haar rechten
N.B.: BHIC, Collectie Goossens (382-7)
Gedrukt in OBNB, nr. 578
Nr 33a | 4 april - 1299, 18 april 1298
Verkoop huis Vughterdijk
Petrus de dakdekker, poorter van Den Bosch heeft al zijn rechten op een huis en erfgoed aan de Vughterdijk, waar zijn zwager Woltherus woont, verkocht aan Johannes gend. Quademate, poorter van Den Bosch, nadat Woltherus van de tocht is afgegaan.
Nr 35 | 17 maart 1300
Vestiging erfcijns Den Bosch
Henricus gend. Snider van Helmont en zijn zwager Johannes gend. Huls zoon van wijlen Henricus Huls, vleeshouwer hebben een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Johannes gend. van Hanewijc procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, nadat de afkondigingen op de gebruikelijke zijn gedaan.
Onderpand: huis en erf tegenover het erf van Metta gend. Struvinne.
Nr 36 | 24 april 1300
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat
Johannes gend. Knijf, smid en zoon van Johannes gend. Weent, smid, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Arnoldus gend. Steimpel, priester.
Onderpand: huis en erf in de Hinthamerstraat.
In dorso: (14de eeuw) verlaagd met 10 schelling wegens een brand (15de eeuw) voorbij de Geerlingse Brug.
op 30 juli 1607 is deze erfcijns ad 10 schelling door de blokmeesters van het Hinthamereind en op dat moment verschuldigd aan de St. Anthoniuskapel, afgelost.
Nr 38 | 23 april 1301
Verkoop goederen Rosmalen
Wolterus van Merewiic, ridder en zijn zonen Johannes en Danekinusaan: Nella weduwe van Willelmus de bontwerker en poorteres van Den Bosch
van:
1. de goederen die waren van wijlen Thomas van Savoy met alle toebehoren, allodiaal en vrij van dijklasten, cijnzen en andere diensten gelegen in ROESMALE (zonder toevoeging van het woord parochie)
2. de procedure van het transport verschilt: de allodiale goederen worden zonder tussenkomst van derden overgedragen; de cijnsgoederen worden overgedragen door tussenkomst van een gemachtigde van de hertog van Brabant n ten overstaan van de cijnslieden (CENSUARII) gend. LATE n ten overstaan van schepenen van Den Bosch
N.B.:
1. BHIC, Collectie Goossens (382-8)
2. Gedrukt in OBNB, nr. 593
Nr 38a | 22 mei 1300
Verkoop erfcijns Markt
Theodericus gend. Morscel, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Johannes van Hanewijc procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf van Godinus handschoenmaker en poorter van Den Bosch.
In dorso: (15de eeuw) Markt.
Nr 37 | 28 november 1300
Vestiging erfcijns Beurdsestraat
Johannes gend. van Kuyc, schoonvader van wijlen Lambertus van Kuyc heeft een erfcijns van 40 schelling lovensch gevestigd t.b.v. Johannes van Hanewijc procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en erf in de straat lopend van het midden van de Colpelstrata naar Beurde over de Oude Brug, waarover men gaat naar Beurde.
Nr 34 | .. 1300
Verkoop erfcijns Lakenhal
Johannes en Elyzabet, kinderen van Johannes van Haren, priester hebben al hun rechten op een erfcijns van 20 schelling, die van hun vader was en thans van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch verkocht aan Johannes procurator van deze Tafel. Hun aandeel schatten zij op 2/3 van de erfcijns.
Onderpand: een vak in de Lakenhal.
Nr 39 | 23 oktober 1301
Vestiging erfpacht Vught-Berghuizen
Henricus van Weregodshusen heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Henricus gend. Berwout, poorter van Den Bosch. Henricus van Weregodshusen hield de onderpanden van deze erfpacht reeds in erfcijns van Henricus Berwout tegen 22 schelling en 6 penning te betalen in Essche.
Onderpand: goederen in Weregodshusen.
Nr 39a | 13 april 1302
Vestiging erfcijns Orthenstraat
Johannes gend. Pellorijn schoonzoon van Gerardus gend. Smale Jonchere, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 10 schelling gevestigd t.b.v. Hesselo, vleeshouwer en poorter van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf voorbij de brug in de Orthenstraat.
Nr 40 | 14 april 1302
Verkoop land Rosmalen
Nycholaus zoon van wijlen H ... (onleesbaar door beschadiging van het stuk) van Rosmalen heeft al zijn land in de parochie van Roesmale, geschat op 9 lz. verkocht aan Ghiselbertus gend. Ghibe van Gestel.
Lasten: erfpacht van 2 s. rogge aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch
idem van l. rogge aan de kerk van Rosmalen
erfcijns van 16 penning aan Bela van Brugghen
erfcijns van 1/3 pond was aan Johannes, heer van Meerwijk.
Nr 40a | 5 augustus 1302
Verkoop huis Oude Dieze (?)
Lambertus gend. Lemmeken, vleeshouwer en zoon van Lambertus van Helmont, vleeshouwer, poorter van Den Bosch heeft zijn huis en erf in de straat lopend van de Colpelstrata naar de Dieze verkocht aan Arnoldus gend. van Bladel, priester.
In dorso: op die Dieze.
Nr 41 | 11 augustus 1302
Verkoop goederen Riel (Zesgehuchten)
Mathias zoon van wijlen heer Willelmus gend. van den Broeke, ridder heeft zijn goederen in Riele bij Gheldorp verkocht aan Johannes, procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Deze goederen bestaan uit een oud en een nieuw gedeelte. Borg staan Mathias en zijn broeder Woltherus, Mathias gend. van Vlochoven, zijn oom en Ghevardus van Endehoven. Zij zullen de Tafel vesten ten overstaan van de hoven of grondheren en de moeder van Mathias doen afgaan van de tocht.
Nr 42 | 25 augustus 1302
Verkoop erfcijns Markt
Henricus gend. Boennassijs heeft een erfcijns van 5 verkocht aan Johannes gend. Lisscepe, poorter van Den Bosch.
Onderpand: 1/3 deel van een erf en nog een deel van een erf tussen het huis Rodenborch en het erf van Henricus gend. Crabbe.
Nr 43 | 9 november 1302
Verkoop land Hilvarenbeek
Boudewinus zoon van Johannes gend. Meyer van Gomple heeft 15 lz. land in de parochie van Hildewarenbeke gend. Hervort gelegen naast het huis van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch gend. De Badaf verkocht aan Johannes procurator van deze Tafel. De verkopers zullen het goed, dat nu leengoed is, allodiaal en dus vrij van alle dienstplicht (servitium) maken en stellen als extra garantie 4 stukken land aldaar gend. Priemlant en een beemd gend. Opt Ghore als onderpand (pignus).
Nr 44 | 7 april 1303 - 29 maart 1304
Verkoop huis Den Bosch
Arnoldus van Waderle, poorter van Den Bosch heeft een huis en erf gelegen in de straat buiten de poort van de Orthenstraat, lopend van de Orthenstraat naar het erf van W. Pilterken aan de gracht (fossatum) aldaar tegen een som gelds van 30 verkocht aan Elyzabet dochter van Jacobus Parvus (= Kleine).
Nr 45 | 20 maart 1303
Vestiging erfpacht Vught-Berghuizen
Henricus van Werengodshusen heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Henricus Berwout sr., poorter van Den Bosch.
Onderpanden: goederen in Werengodshusen, een beemd in Vughte, van de goederen Ten Esschelaer en de helft van een stuk land gend. Nuwelint, deels akkerland deels woeste grond, waarvan zijn schoonvader de tocht heeft.
Lasten: 42 schelling en 6 penning en een erfpacht van 1 m. rogge aan de koper en te betalen in het dorp Esch.
De verkoper draagt de onderpanden over aan de koper (reportavit) en ontvangt ze van hem terug tegen de genoemde erfcijns en erfpachten (recepit... pro censibus et pactione).
N.B.: zie nr. 39a.
Nr 45a | 15 juni 1303
Vestiging erfpacht Nuland
Gerardus gend. Stortberg sr. heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Thomas gend. Valant, poorter van Den Bosch.
Onderpand: land gelegen in Nuwelant gend. Langhevore, groot 14 lz. en in erfcijns gehouden van de hof in Orthene.
De erfpacht is reeds gevest ten overstaan van de schepenen van de hof van Orthene. De erfcijns verschuldigd aan deze hof zal Gerardus aan Thomas betalen, die deze weer betaald aan de hof.
In dorso: bij Wilthusen (14de eeuw).
Nr 46 | 17 oktober 1303
Afstand goederen in Geldrop
Johannes en Henricus gend. van der Vloet van Meyele hebben afstand gedaan van alle aanspraken op de goederen in Gheldorp, die door toedoen van wijlen hun bloedverwant Emundus gend. van Dorne thans behoren aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Nr 46a | 7 april 1303 - 28 maart 1304
Betalingsbelofte erfcijns landerijen Berkel
Jacobus van Berkel
aan: Thomas Valant, poorter van Den Bosch
wegens: drie stukken land gend. SPEELHOVEL D BROECKELEN en D ACHTERSTE ACKERE groot in totaal 1 mz.
voor: erfcijns 40 schelling zwarte Tournooise
lasten: erfcijns van 12 penning aan Jacobus van Giessen
N.B.:
1. BHIC, Collectie Goossens (382-9)
2. Gedrukt in OBNB, nr. 769
Nr 46b | 2 mei 1305
Vestiging erfcijns Orthenstraat
Elyzabet gend Lysa van den Zande echtgenote van Johannes van Ethen en poorteres van Den Bosch heeft een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Johannes gend. van Hanewic procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch nadat zij afstand heeft gedaan van de tocht t.b.v. Henricus haar schoonzoon.
Onderpand: haar huis en erf in de Orthenstraat.
Nr 47 | 13 augustus 1305
Afstand goederen Riel (Zesgehuchten)
Gentas van den Bruke doet voor schepenen van Eindhoven afstand van al zijn rechten op de goederen te Rile, die zijn verkocht aan Johan van Hanewic.
Nr 48 | 7 juni 1306
Verkoop erfpacht Nuland-Wilshuizen
Gerardus gend. Storteberch sr., Gerardus gend Gheno Storteberch jr. zijn zoon en Gerardus diens zoon hebben een erfpacht van 1 m. roggen verkocht aan Nycholaus gend. Haghen, poorter van Den Bosch.
Onderpand: al het land van Gerardus jr. in Wilhusen, zowel bebouwd als woeste grond; dit land is cijnsgoed.
N.B.: van deze oorkonde is in het midden van de 16de eeuw een afschrift gemaakt voorzien van dezelfde zegels als het originele stuk (nr. 49bis).
Nr 49 | 12 juni 1306
Verkoop erfcijns voorbij de Korenbrug
Danekinus schoonzoon van wijlen Godescalcus gend. Tuze heeft een erfcijns van 10 schelling verkocht aan Symon gend. van Diefhout, pistor en poorter van Den Bosch. Als extra garantie heeft hij een erfcijns van 20 schelling uit het onderpand als onderpand gesteld.
Onderpand: 1/3 deel van een huis en erf voorbij de Korenburg grenzend aan de straat die loopt rechtstreeks van de Corenbrugghe naar de poort aan het einde van deze straat in de stadsmuur.
Nr 50 | 24 februari 1307
Vestiging erfpacht Udenhout
Theodericus gend. Scolmont heeft een erfpacht van 4 m. rogge gevestigd t.b.v. Henricus gend. Berwout en zijn zoon Henricus, poorters van Den Bosch.
Onderpand: 6 bu land in Leendonc bij Udenhout, hertogelijk cijnsgoed. De verkoper vest de kopers ten overstaan van de cijnsmannen en per manum van Wolterus gend. Toyart, receptor reddituum van de hertog en ontvangt het onderpand vervolgens terug belast met de erfpacht.
Theodericus betaalt de hertogscijns aan Henricus c.s. of betaalt tanquam nuntius rechtstreeks aan de hertog.
Nr 51 | 28 april 1307
Verkoop land Rosmalen
Petrus gend. Piinappel, poorter van Den Bosch, heeft land in Roesmale gend. Broechsteghe aan Johannes procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Lasten: 20 penning zwaar geld aan de hertog op n stuk land
20 penning gewoon geld aan de hertog op n stuk land
20 penning ,,
Nr 52 | 17 januari 1309
Schenking erfcijns huis Oude Hulst
Johannes (de) Lepellere
aan: Johannes (van Haanwijk) procurator aan de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 8 schelling en 6 penning
uit: huis c.a. op de AUDEHULS
N.B.:
1. BHIC, Collectie Goossens (382-10)
2. Gedrukt in OBNB, nr. 780
Nr 52a | 25 juni 1309
Vestiging erfcijns Colperstraat/Verwerstraat
Arnoldus gend. Voteken, kleermaker, heeft een erfcijns van 10 schelling gevestigd t.b.v. Hesselo Hogheminne, vleeshouwer en poorter van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf in de Colperstrate.
Nr 53 | 29 juni 1309
Verkoop erfpacht nr. 51a. Moergestel
Henricus van Levedale VIR NOBILIS
aan: Ghodefridus Borgrave poorter van Den Bosch
van: erfpacht 5 m. rogge
uit: zie nr. 51a
N.B.:
1. BHIC, Collectie Goossens (382-12)
2. Gedrukt in OBNB, nr. 790
Nr 53a | 20 september 1309
Schenking erfcijns Orthenstraat
Wellinus gend. Hoefslager, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 20 schelling geschonken aan Johannes procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat Wellinus een lijfrente van 20 schelling ontvangt gedurende zijn leven.
Onderpand: huis en erf van Lysa gend. van den Sande in de Orthenstraat.
Nr 54 | 9 november 1309
Vestiging erfpacht plaats onbekend
Reynerus de Gruiter (fermentator) van Oesterwiic heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Arnoldus gend. Ysebout t.b.v. de kinderen van wijlen zijn zoon Yseboldus en Beatrix. Als extra garantie heeft hij een stuk land tot onderpand gesteld met een erfcijns erop van 2 schelling aan de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk. Arnoldus heeft afstand gedaan van de tocht op deze erfpacht t.b.v. Beatrix.
Nr 55 | 19 december 1309
Betalingsbelofte erfcijns Vughterstraat
Gerardus gend. Keyser echtgenoot van Elyzabet gend. Lysa van Zonne, poorter van Den Bosch heeft beloofd van nu af aan een erfcijns van 5 te betalen aan Henricus gend. van Beeste, bakker.
Onderpand: huis en erf aan de Vughterstraat.
Nr 56 | 19 december 1309
Vestiging erfcijns Den Bosch
Henricus gend. Potghiter, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. van Henricus gend. Steenwech, poorter van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en erf naast het huis van Agneta weduwe van Andreas.
Lasten: 23 schelling en 3 penning erfcijns.
Nr 57 | 11 februari 1310
Vestiging erfpacht Maalstroom
Henricus gend. Berghe heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Gerardus zoon van wijlen Coppetyten, poorter van Den Bosch.
Onderpand: de helft van een windmolen in Maelstram.
Lasten: 5 erfcijns aan Wederholdus en Woltherus zoon van wijlen Ludingus t.b.v. Henricus, hun broeder, priester.
Nr 58 | 21 maart 1310
Uitgifte huis Hinthamerstraat
Johannes procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft een huis en erf in de Hinthamerstraat uitgegeven aan Johannes gend. Mostard tegen een erfcijns van 3.
Nr 59 | 29 april 1310
Vestiging erfcijns bij de Korenbrug
Theodericus gend. Faliant, poorter van Den Bosch, heeft erkend, dat Arnoldus gend. van den Berghe recht heeft op een erfcijns van 17 schelling en penning en hij heeft beloofd deze erfcijns aan hem te betalen.
Onderpand: huis en erf tussen zijn huis en het huis van Hennekinus gend. Maleghies.
In dorso: uit een dorsale aantekening blijkt, dat het een huis aan de Korenbrug betreft.
Nr 60 | 22 mei 1310
Vestiging erfcijns huis Oude Hulst
Thyellekinus van Zonne, poorter van Den Bosch
t.b.v.: Johannes (van Haanwijk) procurator van de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 45 schelling
uit: huis c.a. in de AUDEHULS
lasten: erfcijns van 10 schelling aan N.N.
N.B.:
1. BHIC, Collectie Goossens (382-13)
2. Gedrukt in OBNB, nr. 822
Nr 60a | 1 juli 1310
Verkoop vak Vleeshuis
Ghodekinus van Poele zoon van Theodericus gend. van den Poele, vleeshouwer en poorter van Den Bosch heeft een vleesbank (stallus seu macellus) in het Vleeshuis verkocht aan Egydius gend. van Antwerpen, poorter van Den Bosch.
Lasten: de hertogscijns.
Nr 61 | 6 augustus 1310
Verkoop erfpacht Moergestel
Godefridus gend. Borchgraeve, poorter van Den Bosch heeft een erfpacht van 5 m. rogge verkocht aan Boydewinus gend. Appelman t.b.v. Johannes gend. van Hanewijc en zijn echtgenote Bata. Deze erfpacht had hij gekocht van Henricus van Levedale, edele en hiervan is destijds zowel voor schepenen van Oisterwijk als voor schepenen van Den Bosch een oorkonde opgemaakt.
Onderpand: een windmolen in (Moer)Gestel.
Nr 62 | 3 september 1310
Verkoop woning Gevangenpoort
Ghoesekinus zoon van wijlen Ludolfus gend. van den Stene heeft zijn aandeel in een woning (mansio) onder de Gevangenpoort (subtus portam captivorum) en het aldaar gelegen erf verkocht aan Thomas van Uden, poorter van Den Bosch. Hij heeft zich het recht van terugkoop voorbehouden tegen een bedrag van 18 met de rente, zoals dat gewoon is, binnen een termijn van drie jaar.
Lasten: een erfcijns.
In dorso: (14de eeuw) 'van onsen ziken van der Ghevanghen porten ende van II husen daer bi gheleghen sijn'
N.B.: zie S.v.Y., III, 289
Nr 63 | 8 september 1310
Vestiging erfcijns Peperstraat
Arnoldus van Lit gend. Lanchals, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Rudolphus gend. haenk, poorter van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en erf in de Peperstraat.
Lasten: 30 schelling erfcijns.
Nr 64 | 14 mei 1311
Verkoop erfcijns Hinthamerstraat
Johannes, Ghodefridus, Theodericus en Christina, kinderen van Ghodinus faber gend van Velpe, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Henricus zoon van Stephanus t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, nadat zijn vader van de tocht is afgegaan.
Onderpand: een huis in de Hinthamerstraat.
Nr 65 | 28 juli 1311
Verkoop erfcijns Oude Hulst
Johannes, molenaar en zoon van Ghybo gend. Moytingh en schoonzoon van Hermannus gend. van der Molen heeft een erfcijns van 17 schelling verkocht aan de procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf aan de Aude Huls.
Lasten: 8 schelling erfcijns aan de Tafel en 15 schelling erfcijns aan anderen.
Nr 66 | 11 augustus 1311
Schenking huis Colperstraat/Verwerstraat
Johannes gend. Harders, lakenwever en poorter van Den Bosch en zijn echtgenote hebben hun huis en erf in de Coelpotstrate geschonken aan Egidius van Rode, priester, t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat zij er gedurende hun leven het vruchtgebruik van zullen hebben en de op het huis rustende lasten zullen betalen.
Lasten: de hertogscijns en 40 schelling erfcijns.
Nr 67 | 10 september 1311
Vestiging erfpacht Geffen
Luppo gend. Luppeken Haveloes, broeder van Johannes gend. Haveloes, poorter van Den Bosch heeft een erfpacht van 2 m. rogge gevestigd t.b.v. Heylewigis, begijn en dochter van wijlen Willelmus gend. van Orthen, bontwerker.
Onderpand: al zijn erfgoederen in Geffen, groot 4 mz. en een erfpacht van m. rogge.
Lasten: 4 schelling erfcijns aan heer Henricus van Nuwelant, ridder en 1 m. rogge erfpacht aan een onbekende.
Nr 68 | 22 november 1311
Vestiging erfpacht Enschot (gem. Berkel-Enschot)
Henricus gend. Haene van Einschiit zoon van wijlen Arnoldus gend. Haene heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Arnoldus Dicbier, poorter van Den Bosch.
Onderpand: al zijn land, groot 1 m. in Einschiit.
Nr 69 | 13 januari 1312
Vestiging erfcijns landerijen Rosmalen
Hermannus van Roesmalen, priester
t.b.v.: Arnoldus van Waderle en Johannes Lisscep, poorters van Den Bosch t.b.v. de Tafel van de H. Geest
van: erfcijns 3 oude groten Tournooise (ad 16 penning)
uit: 12 m. land in ROESMALEN en 1 m. land in het SONDERBROEC
lasten: hertogscijns
N.B.:
1. BHIC, Collectie Goossens (382-14)
2. Gedrukt in OBNB, nr. 867
3. Rosmalen zonder toevoeging van het woord parochie
Nr 69a | 1 april 1312
Vestiging erfpacht Schijndel
Johannes van Sonne zoon van Henricus van Sonne en poorter van Den Bosch heeft een erfpacht van 4 m. rogge gevestigd t.b.v. Ghyselbertus gend. Ghybo Vette en Symon gend. van Diefhout, broeders en bakkers en poorters van Den Bosch.
De verkoper mag andere onderpanden aanwijzen.
Onderpand: zijn hoeve lands met toebehoren in Scindelle.
Lasten: 2 schelling en 6 penn, hertogscijns.
Nr 70 | 13 april 1312
Verkoop erfcijns Visstraat
Petrus zoon van Hacko van Tule heeft een erfcijns van 9 groten Tournooise ( 1 groot ad 16 penning) verkocht aan Egidius van Rode, capellanus van het altaar van de H. Geest in de St. Janskerk. Petrus had het onderpand voor schepenen van Den Bosch wegens schulden van wijlen Johannes gend. van Tule laten uitwinnen.
Onderpand: een erf met gebouwen in de straat die loopt van het midden van de Orthenstraat naar de Vismarkt.
Nr 71 | 15 april 1312
Verkoop erfcijns Vughterdijk
Willelmus gend. Screvel, priester en investitus (= pastoor) van de kerk van Zoelen heeft een erfcijns van 3 verkocht aan Andreas gend. Valant, poorter van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf van wijlen zijn vader op de Vughterdijk.
Nr 72 | 23 mei 1312
Schenking erfcijns Den Bosch
Berta dochter van wijlen Ghiselradis, begijn heeft een erfcijns van 5 schelling geschonken aan Egydius van Rode, capellanus van het altaar van de H. Geest in de St. Janskerk t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: de helft van het huis en erf toebehorend aan Jordanus haar broeder.
Nr 73 | 23 mei 1312
Verkoop erfcijns Visstraat
Egidius van Rode, capellanus van het altaar van de H. Geest in de St. Janskerk erkent een erfcijns van 9 te hebben gekocht, de overeenkomst en de borgstelling te hebben ontvangen (conventio en cautio) en afstand te hebben gedaan van al zijn rechten erop t.b.v. Elias, gewantsnijder.
Onderpand: zoals in nr. 71 + op dat deel van het erf, dat gelegen is aan het einde van deze straat, richting Vismarktpoort (pota fori piscium).
Nr 74 | 3 juli 1312
Verkoop erfpacht Udenhout
Gerardus van Esghe sr. heeft een erfpacht van 8 m. rogge verkocht aan Symon van Diifhout, poorter van Den Bosch en als garantie extra onderpanden gesteld. De erfpacht is vroeger beoorkond voor schepenen van Oisterwijk.
Onderpand: 9 bu land in Udenhout naast de goederen van Johannes gend. Stempel, poorter van Den Bosch. Dit land hangt af van een (niet met name genoemde) hof.
Extra onderpand: zijn woning (mansio) in Belver, 17 bu land en beemd aldaar, 30 schelling erfcijns uit zijn goederen in Haren gend. Die Ghevelle.
Nr 75 | 28 juli 1312
Schenking hoeve Oerle-Berkt
Evesa weduwe van Philippus, poorter van Den Bosch heeft tot heil van haar ziel de helft van een hoeve gend. Beirct in Kerk-Oerle en bijbehorende novale tienden geschonken aan Arnoldus van Waderle en Johannes Lysscep, provisores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Nr 76 | 15 september 1312
Transacties goederen Udenhout
Bessela weduwe van Johannes van Ghesele heeft wegens schulden afstand gedaan van haar tocht in de goederen in Udenhout naast de goederen van Johannes gend. Stemple, poorter van Den Bosch, en van haar tocht in de goederen aldaar, die voorheen waren van Helewigis, moeder van Johannes van Ghesele; Deze goederen zijn naar schatting elk 16 bu groot. De afstand is geschied t.b.v. Gerardus van Esghe sr. en Gerardus gend. van der Aa van Boecstylle.
Gerardus van Esghe sr. en Gerardus van der Aa hebben deze goederen vervolgens verkocht voor 300 aan Ghibo gend. Vette, poorter van Den Bosch, op voorwaarde, dat mocht de omvang anders zijn dan is opgegeven, dat zulks dan wordt verrekend, dat de verkopers het zullen laten inzaaien met winterzaad, het huis van wijlen Helewigis laten afbreken en Helewigis gend. Amme (?), die daar woont, zullen doen vertrekken.
Nr 77 | 14 oktober 1312
Schenking erfpacht Oerle
Johannes gend. Milter, poorter van Den Bosch heeft een erfpacht van 1 m. rogge uit een erfpacht van 6 m. rogge geschonken aan Aleydis, zijn dochter en begijn. Johannes heeft een andere erfpacht, die Aleydis van Clamensia, begijn, bij testament had gekregen, ten eigen bate verkocht.
Onderpand: een erfgoed in Wolfhoven.
In dorso: in Oerle.
Nr 78 | 25 november 1312
Verkoop huis Peperstraat
Johannes van Boecsteylle, priester, heeft zijn huis en erf in de Peperstraat verkocht aan Egidius van Rode, priester t.b.v. jkvre Elyzabet van Hemert dochter van Theobaldus van Hemert.
Lasten: 22 schelling erfcijns.
Nr 79 | 16 oktober 1313
Schenking huis Hinthamerstraat
Johannes gend. Sasseken smid en zijn echtgenote Dilla hebben hun tocht in een huis en erf in de Hinthamerstraat nabij het Groot Gasthuis geschonken aan Elyzabet, dochter uit het eerste huwelijk van Johannes.
Lasten: 3 erfcijns.
Nr 80 | 15 januari 1314
Vestiging erfpacht Rosmalen (?)
Johannes gend. van den Einde van Wilshuesen heeft een erfpacht van 2 m. rogge gevestigd t.b.v. Robbertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Mochten de onderpanden onvoldoende zijn, dan wijst de verkoper andere onderpanden aan.
Onderpand: stuk land in Heze groot m. rogge en 1 m. haver en 2 mz. land in Wilshuesen.
Lasten: op Wilshuesen 2 groten Tournooise hertogscijns. zie nr. 89
In dorso: 40 schelling oud geld (?).
Nr 81 | 6 juni 1341
Verkoop erfcijns Vught
Petrus zoon van Johannes zoon van wijlen Brevis Alardi, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 3 oude groten, allodiaal goed, verkocht aan Hadewigis van Neynsel weduwe van Wolterus gend. Nennen zoen, nadat de vader van de tocht is afgegaan.
Onderpand: goederen in WCHT.
Nr 81a | 27 augustus 1314
Vestiging erfcijns Markt
Johannes gend. van Dyst, poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 6 oude Tournooise groten (ad 16 penning) gevestigd t.b.v. de procuratores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en erf aan de Markt.
Lasten: 50 schelling erfcijns aan de Tafel voornd.
N.B.: uit de dorsale aantekeningen blijkt, dat deze erfcijns in 1665 nog bestond en toen geheven werd uit het huis 'Inden David', mogelijk Mosmans, nr. 30, Pensmarkt.
Nr 82 | 11 september 1314
Vestiging erfpacht (Moer)Gestel
Wolterus zoon van Baudewinus gend. Rummel (?) van Ghestel bij Osterwiic heeft een erfpacht van 10 s. rogge gevestigd t.b.v. Johannes zoon van wijlen Petrus gend. Screimaker, poorter van Den Bosch.
Onderpand: zijn erfgoed in het dorp (Villa) van Ghestel grenzend aan de nieuwe weg.
Lasten: 2 s. rogge erfpacht en 5 schelling en 1 penning zwarte tournooisen erfcijns.
Opmerking: de verkoper zondert een stuk land van 4 sz. en 2 dagmalen (diurnati) beemd uit.
Nr 83 | 6 november 1314
Transacties vak Lakenhal
Elizabet weduwe van Rodolfus gend. Rosemont, poorter van Den Bosch heeft afstand gedaan van een vak in de Lakenhal t.b.v. de Tafel van H. Geest van Den Bosch, van wie zij dit in erfcijns hield.
De procurator heeft dit vak vervolgens in erfcijns uitgegeven aan Arnoldus en Godescalcus gend. Rosemont tegen 8. Arnoldus stelt als garantie een erfcijns van 2 uit zijn huis en erf in de Orthenstraat.
Nr 84 | 22 november 1314
Vestiging erfpacht Esch
Aleydis gend. van der Voort van Esghe heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Arnoldus van Enode, gewantsnijder en poorter van Den Bosch.
Onderpand: hofstad, boomgaard en schuur, 5 voeder (plaustrata) beemden, een stuk land gend. Aexghebrake van 12 lz. en 3 stukken land naast de kerk van Esghe, groot 2 lz. en 1 lz. in de parochie van Esghe.
Lasten: 6 schelling erfcijns aan de proost van Echternach.
Nr 84a | 28 december 1314
Betalingsbelofte erfcijns Rosmalen
Hermannus van Roesmalen, priester en investitus (= pastoor) van Steensel heeft beloofd een erfcijns van 37 schelling en 2 penning oude Tournooise groten te betalen aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: twee kampen in de parochie van Roesmalen gend. Die Groet Camp en Die Cleyn Camp.
Nr 85 | 6 maart 1315
Transacties hoeven Udenhout
Marcilius gend. van Keulen (De Colonia) zoon van wijlen Arnoldus gend. van Keulen van Den Bosch (de Colonia de Buscho Ducis) heeft twee hoeven lands in Udenhout verkocht aan Godescalcus gend. Rosemont. Deze hoeven waren door hem uitgewonnen van Rodolfus, broeder van Godescalcus wegens schulden.
Godescalcus heeft vervolgens n van deze hoeven overgedragen aan de procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Een nog te houden loting zal beslissen, welke van de twee hoeven de Tafel krijgt toebedeeld.
Nr 85a | 15 maart 1315
Erfdeling Boekel-Boxtel
Dresiana weduwe van Willelmus van Malberch, poorter van Den Bosch enerzijds (A) en Willelmus en Otto, zoon van wijlen Otto van Malberch, ridder en Johannes van Brakel, hun zwager, anderzijds (B) hebben conform het testament van Willelmus van Malberch diens goederen verdeeld:
A. ontvangt de roerende (varende ghoet) en de onroerende goederen in Darentaren in de heerlijkheid van Herpen gend. Deuraem, een erfcijns van 26 schelling uit een akker in Erwen gend. Hermans Groet Acker en de roerende goederen van Dresiana in de parochie van Boecsteil.
B. ontvangt de roerende en onroerende goederen in Darentaren, die voorheen waren van wijlen Johannes gend. Jonckheer en een erfcijns van 20 schelling uit de hofsteden van Henricus zoon van wijlen Wicgherus in Darentaren. B. zal alle schulden betalen en het testament uitvoeren.
De goederen verworven tijdens het huwelijk zullen half-half gedeeld worden.
In dorso: in Herpen Boekel.
Nr 86 | 23 mei 1315
Vestiging erfcijns Den Dungen
Lambertus gend. van de Campe van Dongh heeft een erfcijns van 3 oude Tournooise groten gevestigd t.b.v. Johannes gend. Lysscep, poorter van Den Bosch.
Onderpand: een stuk land in Dongh groot 14 lz. en een kamp weiland.
Lasten: op het land 12 penning aan een onbekende en op de kamp 1 oude groot aan de heer van Berlair (= heer van Helmond).
Nr 87 | 24 juli 1315
Verkoop erfcijns Kerkstraat
Hilla gend. van Oisterwiic, thans echtgenote van Boudewinus gend. de bontwerker, heeft een erfcijns van 10 schelling uit een erfcijns van 40 schelling verkocht aan Robbertus t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf in de Kerkstraat en een aangrenzend huis.
Nr 88 | 2 augustus 1315
Vestiging erfcijns Nuland-Wilshuizen
Johannes gend. van den Einde van Wilshuzen heeft een erfcijns van 40 schelling oude Tournooise groten gevestigd t.b.v. de procurator van de Tafel van de H. Geest van Den bosch.
Onderpand: een stuk land van 2 mz. in Wilshuzen met de schuur van de verkoper erop.
zie nr. 1827, 4 april 1432
zie nr. 2664, 25 april 1469
Nr 89 | 17 augustus 1315
Verkoop erfcijns goederen Vught
Petrus zoon van Johannes zoon van wijlen (de) Korte (BREVIS) Alardus, poorter van Den Bosch
aan: Hadewigis van Neynsel weduwe van Wolterus Nennen zoen
van: erfcijns 3 oude groten Tournooise (ad 16 penning)
uit: goederen in VUCHT (verder niet gespecificeerd)
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 2r
Nr 89a | 26 augustus 1315
Erfdeling hoeven Udenhout
Godescalcus gend. Rosemont en Robertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch hebben onder elkaar twee hoeven in Udenhout verdeeld.
Godescalcus ontvangt de hoeve gebruikt door Ghenekinus met diens huis erop gelegen in een broek, dit broek tot aan de waterloop en 2 bu uit 4 bu moer aldaar aan de zijde van Runtsvoirt.
Robertus ontvangt de hoeve gebruikt door Johannes van Winterven. De rest van het broek aan de zijde van Ghiersberghe en 2 bu uit de 4 bu moer aan de zijde van het erfgoed van Woltherus van Haren.
Er worden bepalingen gemaakt over een recht van weg, het gemeenschappelijk onderhoud van een dijk gelegen in het broek, het gemeenschappelijk gebruik van de waterloop en het onderhoud van een brug daarover door Godescalcus en de verdeling van de op deze hoeven rustende cijnzen.
In dorso: dit is het bescheet van Ruelkens Dyck om te gaen na de Lege Wije toe van der hoeve van den Biesmortel.
Nr 90 | 10 september 1315
Schenking goederen Vught
Weyndelmodis gend. van Vuecht, tante van Arnoldus gend. van Troest heeft haar huis in Vuecht en twee hoven aldaar en al haar goederen geschonken aan Robbertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Lasten: 12 schelling en 6 penning; 2 hoenderen en 10 penning
In dorso: in Vucht 6 schelling en 2 penning aen die hove ter Helle.
Nr 91 | 11 september 1315
Vestiging erfcijns Den Dungen
Lambertus gend. van den Camppe heeft een erfcijns van 3 oude Tournooise groten gevestigd t.b.v. Johannes gend. Lysscep, poorter van Den Bosch.
Onderpand: zijn akker Op Die Dunghe naast de goederen van Batenborch, groot 2 m. gerstezaad.
Nr 92 | 17 december 1315
Verkoop en uitgifte huis Hinthamerstraat
Godescalcus schoonzoon van Leyta gend. Donkers heeft 1/3 deel van een huis en erf verkocht aan Robbertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, nadat zijn moeder van de tocht is afgegaan. Het huis is gelegen in een straat lopend van het Hinthamereind naar het klooster Porta Coeli en wordt door Leyta geschat op 1/3 deel van een halve hofstad.
Robbertus heeft dit huis vervolgens uitgegeven aan Henricus zoon van wijlen Stephanus poorter van Den Bosch tegen een erfcijns van 10 schelling
Lasten: de hertogscijns en 1/3 deel van 5 schelling erfcijns aan het Begijnhof.
Nr 93 | 17 december 1315
Vestiging erfpacht Vught
Godekinus gend. van Boechoven (?) van Esghe, schoonzoon van Metta gend. van Rudongh heeft een erfpacht van 3 s. rogge gevestigd t.b.v. Henricus gend. Berwout sr. en poorter van Den Bosch, te leveren op de goederen van de koper in Esch.
Onderpand: 3 bu akker- en moerland in de parochie van Vuecht.
Lasten: 3 groten hertogscijns.
N.B.: de oorkonde is door beschadiging zeer slecht leesbaar.
Nr 93a | 12 februari 1316
Vestiging erfpacht Orthen
Lemkinus zoon van wijlen Ludowicus van der Langdonc heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Jacobus gend. Coptiiten, poorter van Den Bosch.
Onderpand: een akker gend. Lemkinen de Erffackere in Orthen, een beemd en een aangrenzende akker.
Lasten: 6 penning erfcijns.
Nr 94 | 12 februari 1316
Vestiging erfcijns Vughterstraat
Henricus van Beest en Wetta zijn echtgenote, poorters van Den Bosch hebben een erfcijns van 56 schelling gevestigd t.b.v. Johannes Dicbier, poorter van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf in de Vughterstraat.
Lasten: 10 schelling erfcijns aan Johannes voornd.
Nr 95 | 1 maart 1316
Verkoop goed te Henxthovel-Uden
Arnoldus, Henricus, Lambertus, Willelmus en Johannes zoon van wijlen Lambertus gend. van Heincsthovel hebben de goederen gend. The Heinsthovel in de parochie van Uden , heerlijkheid van Herpen, een erfcijns van 5 schelling min 1 penning en 2 hoenderen en al hun andere goederen in Uden uitgezonderd een erfpacht van 2 s. rogge, een erfcijns van 12 penning en een beemd van 2 bu in Veghel, verkocht aan Henricus zoon van wijlen mr. Gerardus de Steenhouwer (lapicida), poorter van Den Bosch.
Lasten: een erfcijns van 11 schelling en 6 hoenderen aan de heer van Herpen.
Nr 96 | 7 maart 1316
Erkenning van schuld
Johannes gend. van den Ende van Wilshusen heeft erkend aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch een erfpacht van 2 m. rogge en een erfcijns van 40 schelling oude groten Tournooise schuldig te zijn (zie nr's 81 en 89).
Nr 97 | 11 maart 1316
Vervallen
Nr 98
Vestiging erfpacht Berghem
Johannes gend. Brueken van Borchghen heeft een erfpacht van m. rogge gevestigd t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpanden: een stuk land in Berchghen gend. op die Questdonc, groot 4 v. gerstezaad, een stuk land aldaar gend. after den Heylighen Bosghe op de Rure, groot 4 v. gerstezaad, een stuk land in Dure gend. op Hengst groot 4 v. gerstezaad en 1 sz. land gend. op Boestlaer.
In dorso: (vertaald) een akker, die heet de Grote Acker en in zaad 8 l rogge kan bevatten; Dirk zoon van Peter van Blarthem (sic).
Nr 99 | 18 maart 1316
Uitgifte goed Bovenrode - St. Oedenrode
Robbertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft goederen van de Tafel in St. Oedenrode gend. Bovenrode uitgegeven aan Jordanus gend. Coeddse van Rode tegen een erfpacht van 3 m. rogge.
In dorso: uit een dorsale aantekening blijkt, dat deze erfpacht nog bestond in 1616.
Nr 100 | 6 mei 1316
Vestiging erfpacht Stratum (Oirschot?; Stratum?)
Goessewinus gend. de schoenlapper van Straten heeft een erfpacht van m. rogge gevestigd t.b.v. Fredericus gend. de Bakker (pistor), poorter van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en hofstad in Straten, 3 lz. aanliggend land en zijn beemd in het bos van Straten.
Lasten: 4 oude groten aan de hertog.
Nr 101 | 6 mei 1316
Vestiging erfpacht Straten - Oirschot
Jordanus zoon van wijlen Yda gend. van Straten, broeder van Doenckinus gend. Sneparts heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Fredericus, de bakker (pistor), poorter van Den Bosch.
Onderpanden: zijn huis en hofstad in Straten, een stuk land gend. Berghlant, een stuk land gend. Die Brake bij de molen en 2 bu beemd in het bos gend. Elsbroec in het woud van Orschot.
Lasten: erfcijnzen van 12 penning en 3 groten.
Nr 101a | 6 mei 1316
Vestiging erfcijns goederen Nistelrode-Vorstenbos en Veghel
Arnoldus Baliart wonend bij WRSTENBOSSCHE in de parochie van NISTELRE
t.b.v.: Jacobus zoon van wijlen Coppekinus Aven zoene en Johannes zoon van wijlen Godefridus Ryke handschoenmaker t.b.v. de kinderen van wijlen Petrus Schoenlapper, broeder van Jacobus voornd.
van: erfcijns 20 schelling oude groten Tournooise
uit:
1. 3 malders, rogland en een huis c.a. bij WRSTENBOSSCHE
2. een beemd in Veghel TER HAMFELT
lasten: uit
1. erfcijns van 7 penning aan de hertog en van 14 penning aan de geburen van NISTELRE
2. erfcijns van 8 penning aan de hertog
bijz.: dit transport heeft betrekking op de landerijen die van de hertog afhangen en geschiedt door tussenkomst van degene, die namens deze bevoegd is; de landerijen die afhangen van de geburen van Nistelrode zullen nog worden getransporteerd
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 46r/v
Nr 101b | 23 mei 1316
Uitgifte land Schijndel
Robertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft de landerijen van de Tafel in Scinle, te weten een akker gend. Brugacker, een hofstad gend. Papenhostat en land bij de Groenwech uitgegeven aan Johannes van Esghe tegen een erfpacht van 1 m. rogge.
Nr 102 | 14 oktober 1316
Betalingsbelofte land Schijndel
Johannes van Esghe, wonend in Scinle, heeft beloofd aan de Tafel (zie nr. 102) bij eerstkomende oogst 1 m. 5 s. rogge en vanaf dan een erfpacht van 1 m. rogge te betalen.
Nr 103 | 14 oktober 1316
Vestiging erfcijns goederen Vught
Johannes van der Hoeven
t.b.v.: Ywanus van der Grave, poorter van Den Bosch
van: erfcijns 3 oude groten
uit: huis en hofstad, een deel van het land gend. EYKENDONC en 6 bu gend. MELYS BOERNE in Vucht (zonder toevoeging van het woord parochie)
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 188r
Nr 103a | 14 oktober 1316
Betalingsbelofte huis Den Bosch
Johannes gend. Cuper heeft beloofd aan Robertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch een erfcijns van 20 schelling te betalen. Robertus had het onderpand en erfcijns uitgegeven in conventionibus donationis.
Onderpand: een huis en erf in de straat die loopt van de Markt naar de Colperstrate bij het huis van Theodericus gend. Didde.
Nr 104 | 8 november 1316
Uitgifte land Schijndel
Robbertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft een erfgoed van de Tafel in Scinlo uitgegeven aan Ghenekinus zoon van wijlen Rutgherus gend. van Voert tegen een erfpacht van 1 m. rogge en bij de eerste betalingstermijn nog 1 m. gerst extra.
Nr 105 | 18 november 1316
Uitgifte erfgoed Oude Hulst
De procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft een erfgoed in de Aude Huls uitgegeven aan Henricus van Beke, gewantsnijder en poorter van Den Bosch, tegen een erfcijns van 34 schelling. Het goed was door de procurator uitgewonnen wegens een achterstallige erfcijns.
Nr 106 | 7 januari 1317
Vestiging erfcijns Nuland
Fyssia dochter van wijlen Gerardus, kleermaker van Hees, heeft een erfcijns van 25 schelling oude groten (1 oude groot ad 16 penning) gevestigd t.b.v. Egidius van Rode priester.
Onderpand: al haar erfgoederen in Nulant.
Lasten: 12 penning aan Bonifatius van Litte.
Nr 107 | 3 februari 1317
Betalingsbelofte land Oud Blaarthem
Theodericus zoon van Petrus van Blarthem heeft beloofd een erfpacht van 1 m. rogge te betalen aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, te leveren in het dorp van Audeblarthem.
Onderpand: een akker gend. Grote Acker in Audeblarthem, groot 8 lz.
Nr 108 | 17 februari 1317
Vestiging erfcijns Nistelrode-Vorstenbosch
Arnoldus gend. Baliart wonend in Wrstenbossche in de parochie van Nystelre heeft een erfcijns (pensio) van 20 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Jacobus zoon van wijlen Coppekinus gend. Avensone en Johannes zoon van wijlen Godefridus gend. Rike, handschoenmaker t.b.v. de kinderen van wijlen Petrus de schoenlapper, broeder van Jacobus voornd.
Onderpand: zijn land in Wrstenbossche, groot 3 malderz., zijn huis, erf en hof en een beemd in de parochie van Vechel gend. Ter Hamfelt.
Lasten: 7 penning hertogscijns en 14 penning aan de geburen van Nystelre voor het land in Vorstenbos en 8 penning hertogscijns voor het land in Veghel.
Nr 109 | 15 mei 1317
Verkoop land Rosmalen
Willelmus gend. pistor, priester en zoon van Reynekinus pistor heeft 4 stukken land in de parochie van Roesmale gend. Pael Acker, De Guldene Cloet, De... Ale en De Poelbeemt verkocht aan Jutta echtgenote van Nycolaus gend. Haghen.
Lasten: 1 penning hertogscijns.
Nr 110 | 30 september 1317
Schenking goederen Heesch
Jkvre Katherina dochter van wijlen Bernardus van Hees al haar goederen geschonken aan jkvre Jutta voor dochter van wijlen Oda dochter van wijlen Bernardus voornd., non in Zeenwinden op voorwaarde dat Jutta voor haar zal zorgen.
Jutta heeft deze goederen vervolgens geschonken aan Ghibo gend. Horinc, poorter van Den Bosch om ze met advies van Henricus investitus (= pastoor) van Hees aan te wenden tot eer en lof van God en O.L. Vrouw.
Nr 111 | 1 december 1317
Verkoop huis Hinthamerstraat
Johannes, Willelmus, Rodolphus en Ermegardis hebben een huis en erf in de Hinthamerstraat verkocht aan Henricus De Aggere (= van (den) Dijk) poorter van Den Bosch, nadat de moeder, Bela van Beke, weduwe van Arnoldus van Beke van de tocht is afgegaan.
Lasten: een erfcijns van 5 aan Arnoldus van Middelrode, priester.
Nr 112 | 19 december 1317
Schenking erfpacht Gestel
Beatrix gend. Bate van Haenwijc, poorteres van Den Bosch, heeft een erfpacht van 5 m. rogge geschonken aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: een windmolen en Gestel en 3 stukken land aldaar.
Lasten: de nr's 113 en 114 zijn in een 15de-eeuwse hand geschreven, maar de namen van de Bossche schepenen zijn 14de-eeuws. Mogelijk betreft het hier auth. afschriften.
Nr 113 | 31 december 1317
Overeenkomst erfpacht Gestel
Beatrix en de Tafel van de H. Geest van Den Bosch (zie nr. 113) zijn overeengekomen, dat zij en na haar dood Fissia dochter van Godefridus gend. Borchgrave deze erfpacht zullen ontvangen van de procurator van de Tafel.
Nr 114 | 31 december 1317
Verkoop land Orthen
Metta weduwe van Henricus van Gheffen, Rodolfus en Henricus haar zonen en Arnoldus Groet Art haar schoonzoon hebben een stuk land gelegen in Orthen gend. Scatberch, allodiaal goed, verkocht aan Henricus zoon van Lysen, poorter van Den Bosch.
Nr 115 | 12 februari 1318
Schenking goederen Heesch
Jkvre Jutta, non in Zeenwinden, heeft al haar goederen verkregen van Katherina, geschonken aan Willelmus van Hees om ze voor vrome doeleinden, op advies van heer Lambertus van Hees en Ghibo gend. Herinc aan te wenden.
Nr 116 | 23 maart 1318
Schenking erfcijns Vismarkt
Fredericus pistor, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 20 schelling uit een erfcijns van 40 schelling geschonken aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf naast de Vismarkt.
Nr 117 | 8 augustus 1318
Verkoop land in Hees (Heesch? Heeze?)
Arnoldus van Millen heeft zijn huis, hofstad en 7 lz. land in Hees verkocht aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Lasten: 12 penning en penning erfcijns aan een onbekende.
Nr 118 | 11 januari 1319
Uitgifte kamer Hinthamereind
De procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft een kamer met grond op het Hinthamereind uitgegeven aan Johannes van Wcht zoon van wijlen Johannes van Wcht tegen een erfcijns van 27 schelling
Nr 119 | 7 maart 1319
Uitgifte kamer Hinthamereind
De procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft een kamer met grond op het Hinthamereind uitgegeven aan Johannes van Wcht, bode (preco) tegen een erfcijns van 27 schelling
N.B.: nr's 119 en 120 zijn nagenoeg identiek; waarschijnlijk betreft het dezelfde kamer en n transactie.
Nr 120 | 7 maart 1319
Uitgifte kamer Hinthamereind
De procurator van de Tafel van H. Geest in Den Bosch heeft een kamer met grond op het Hinthamereind uitgegeven aan Gerardus De Dina, poorter van Den Bosch tegen een erfcijns van 27 schelling
Nr 121 | 7 maart 1319
Uitgifte huis Hinthamereind
Johannes gend. Capellaen heeft een huis en erf op het Hinthamereind uitgegeven aan Johannes van Nystelre, poorter van Den Bosch, tegen een erfcijns van 50 schelling
Nr 122 | 15 maart 1319
Overdracht goederen Hinthamereind, Oss en Wilshuizen
Schepenen van Den Bosch oorkonden, dat enige ex-schepenen hebben getuigd, dat ten overstaan van hen Nycholaus gend. Haghen en Jutta zijn echtgenote aan de procuratores van de Tafel van de H. Geest in Den Bosch hebben overgedragen: hun huis en erf op het Hinthamereind tegenover de Wymmolenberch met de hof aan de overzijde van de straat, een erfpacht van 1 m. rogge uit erfgoederen in Duren bij Os en een erfpacht van 1 m. rogge uit goederen van Gerardus gend. Sturtberch in Wilshusen.
Nr 123 | 13 mei 1319
Betalingsbelofte
Ghibo Herinc en Willinus van Hees hebben beloofd 6 oude groten te betalen aan Robbertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, indien Henricus investitus (= pastoor) van Hees geen afstand wil doen van de goederen van wijlen Bernardus van Hees en van beemd in Os.
Nr 124 | 21 juni 1319
Schenking goederen Heesch
Lambertus van Hees, investitus (= pastoor) van Hedichusen, Wellinus van Hees en Ghibo gend. Herinc, poorter van Den Bosch, hebben alle goederen in de parochie van Hees en een beemd in Osse, die vroeger van Jutta, non in Zennewijnen waren, geschonken aan de procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat de procuratores uit deze goederen een erfcijns van 2 schelling uit een erfcijns van 11 groten te betalen aan Jutta, zullen ontvangen.
Nr 125 | 21 juni 1319
Teruggave goederen ligging onbekend
Hermannus van Roesmalen, investitus (= pastoor) van Steensel heeft de goederen, die voor 3 en 7 schelling in erfcijns hield van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, overgedragen aan de procuratores van deze Tafel.
In dorso: 'dats te weten die beternissen'.
Nr 126 | 22 juli 1319
Verkoop huis Hinthamereind
Henricus gend. Wadepoel en Ermegardis zijn echtgenote hebben 2/3 deel van hun huis en erf in de straat, die loopt van het Hinthamereind naar de Baseldonc verkocht aan Lemkinus gend. Brune, poorter van Den Bosch.
Lasten: 20 schelling erfcijns aan de verkopers.
Nr 127 | 1 juli 1319
Betalingsbelofte goed Hinthamereind
Ghocscalcus van Meghen zoon van Lambertus heeft beloofd aan de procuratores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch een erfcijns van 24 schelling oude groten te betalen.
Onderpand: het gehele erfgoed van wijlen Nicholaus gend. Haghen op het Hinthamereind.
Nr 128 | 11 november 1319
?
Luppert gend. de dakdekker (tector domorum) van Orthen heeft een erfcijns van 10 schelling gevestigd t.b.v. Gysekinus zoon van wijlen Henricus gend. Heynen van Maelstram.
Onderpand: land gend. (onleesbaar)
N.B.: dit stuk bevindt zich in zeer slechte staat en behoort mogelijk niet tot het archief van de Tafel van de H. Geest.
Nr 128a | .. 131.
Verkoop goederen ligging onbekend
Ricoldus gend. Koc heeft zijn goederen Op Hese, die Gerardus gend. Leo (= de Leeuw) placht te gebruiken met alle toebehoren en een erfcijns van 7 groten en 2 hoenderen uit de goederen gend. Wanten verkocht aan de procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Lasten: hertogscijns.
Nr 129 | 26 april 1320
Schenking erfcijns Deuteren - Den Bosch
Willelmus gend. Ninsel heeft een erfcijns van 5 oude groten geschonken aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch als vergoeding voor een achterstallige erfcijns uit het huis en erf van wijlen Johannes gend. Coman.
Onderpand: de tichelarij (lapificina; steenoven) op die Oteren, die Johannes van Neynsel nu bezit.
zie nr. 1639 staat: Wsel i.p.v. Ninsel.
Nr 130 | 8 oktober 1320
Vestiging erfcijns ligging onbekend
Arnoldus gend. Rover, kannunik van (niet duidelijk: arnamen ..[= Arnhem ?]) en zoon van wijlen Wellinus heeft een erfcijns van 10 oude groten gevestigd t.b.v. de procuratores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Zijn zwager Richoldus gend. Coc heeft zijn goederen in Osse gend. Rodekens Goet tot extra onderpand gesteld. Arnoldus mag binnen drie jaar andere onderpanden aanwijzen (assignare), mits deze gelegen zijn in het land van de hertog van Brabant.
Onderpand: zijn goederen gend. Ten Nuwenhuse achter Meyensvoirt.
N.B.: het schrift van deze oorkonde is midden 16de eeuws.
Nr 130a | 22 oktober 1320
Uitwinning kameren ligging onbekend - Den Bosch
Benedictus gend. Bids, poorter van Den Bosch, is bij vonnis van de schepenen van Den Bosch in het bezit gesteld (adiusticiatus est) van 2 kameren met de grond tegenover het erfgoed van Willelmus van Birkel.
Opm.: in deze tijd is er vaak sprake van een woning (mansio) van Willelmus van Berkel tussen de Putstraat en de Verwersstraat.
Nr 131 | 19 januari 1321
Vestiging erfcijnzen Korenbrug en Markt
Gerardus zoon van wijlen Henricus zoon van wijlen mr. Gerardus heeft twee erfcijnzen gevestigd t.b.v. Arnoldus gend. Boxken t.b.v. diens moeder Heylwigis Boxkens, te weten 30 schelling uit een erfgoed naast de Corenbrugghe, dat was van Walterus gend. van Duay, en 5 uit erfgoederen tussen het huis Rodenborch en het huis van heer Arnoldus wijlen gend. Rover en waarin thans wonen Johannes gend. Groethoeft, Johannes van Meyenvoert en Reynoldus, goudsmid.
Nr 132 | 2 februari 1321
Schenking onder voorwaarden erfcijns markt
Luytgardis van Berlikem heeft onder zekere voorwaarden een erfcijns van 20 geschonken aan de procuratores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: 3 huizen en erven aan de Markt, waarin wonen resp. Martinus gend. Scilder, Willelmus gend. ... en meester Godefridus, goudsmit.
De schenking geschiedt onder de volgende voorwaarden: de schenkster ontvangt gedurende haar leven 20 van de procuratores uit alle goederen van de Tafel, na haar dood zal de Tafel hieruit uitreiken: 40 schelling aan de predikheren, 40 schelling aan de Minderbroeders, 40 schelling aan het Groot Gasthuis, 40 schelling aan het klooster van Porta Coeli, 3 aan de capellani van de St. Janskerk en 40 schelling bestemmen voor ander vrome doeleinden. Laatstgenoemd bedrag is losbaar tegen 20 oude groten.
N.B.: de oorkonde is gesteld in laat 14de eeuws schrift, maar de namen van schepenen zijn van ca 1320.
Nr 133 | 15 februari 1321
Uitgifte huis Orthenstraat
Arnoldus gend. Pape van Reytsel, poorter van Den Bosch, heeft een huis en erf in de Orthenstraat naast het huis en erf van Ghiso van Utrecht (traiectum) uitgegeven aan Willelmus gend. Tulinc, gewantsnijder en poorter van Den Bosch, tegen een erfcijns van 3 oude groten.
Lasten: 9 penning hertogscijns.
Nr 134 | 20 april 1321
Betalingsbelofte huis Orthenstraat
Willelmus gend. Tulinc, gewantsnijder en poorter van Den Bosch, heeft beloofd de erfcijns omschreven in nr. 134 te betalen aan Arnoldus voornd., op voorwaarde dat deze losbaar zal zijn tegen 30 + 3 [oude groten] of tegen 3 termijnen van elk 10 + 1 (redimere, libere, quitare).
Nr 135 | 20 april 1321
Uitgifte huis Beurdsestraat
Henricus gend. Hulsellaer en Andreas en Henricus zijn schoonzonen hebben een huis en erf in Burde uitgegeven aan Egidius zoon van wijlen Cristianus tegen een erfcijns van 40 schelling Egidius zal 10 van de verkoopprijs onder zich houden, zolang Johannes zoon van Henricus voornd., minderjarige, niet heeft ingestemd met deze transactie en hem zolang een erfcijns van 20 schelling betalen. Henricus sr. c.s. zullen Henricus jr. doen instemmen, zodra deze meerderjarig wordt.
Nr 136 | 2 mei 1321
Verkoop erfcijnzen Markt, Den Dungen
Jonkvre Bertha van Neynsel heeft een drietal erfcijnzen verkocht aan Egidius van Rode, priester, t.b.v. de Tafel van H. Geest van Den Bosch, te weten 4, 3 en 3.
Onderpanden: 4 uit de helft van een huis en erf aan de Markt 3 uit land Op Die Donc en een kamp aldaar 3 uit een akker op Die Donc naast de goederen van Batenborch, naar schatting groot 2 m. gerstezaad.
Nr 137 | 1 juli 1321
Schenking goederen, ligging onbekend
Henricus gend. Smeekken heeft al zijn goederen gerfd van zijn broeder Nycholaus gend. Haghen, poorter van Den Bosch, geschonken aan de procuratores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Nr 138 | 4 juli 1321
Vestiging erfcijns Orthenstraat
Bartholomeus gend. Meus zoon van wijlen Henricus gend. Quadeheyen heeft een erfcijns van 20 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Heylewigis gend. Buxkens.
Onderpand: zijn huis en erf in de Orthenstraat.
Lasten: 30 schelling erfcijns.
Nr 139 | 19 augustus 1322
Verkoop goed Henxthovel - Uden
Martinus Lumbardus (= de Lombard) heeft goederen Te Henxhovel in Uden met toebehoren en een erfcijns van 5 schelling minus 1 penning en 2 hoenderen en een beemd in Vechghel verkocht aan Lambertus, procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Deze goederen waren uitgewonnen bij vonnis van de schepenen van Den Bosch van Gerardus zoon van wijlen Henricus zoon van wijlen meester Gerardus, de steenhouwer (lapicida).
Lasten: 11 schelling en 6 hoenderen erfcijns aan de heer van Herpen
2 schelling erfcijns uit een beemd aan den onbekende.
Nr 139a | 26 februari 1322
Erfdeling goederen Udenhout
Yda weduwe van Ghibo gend. Vetten (A) en Petrus, haar zoon en Arnoldus haar schoonzoon, zoon van wijlen Berta (B) hebben een erfdeling gemaakt.
A. ontvangt de goederen in Udenhout tussen het erfgoed van Wolterus gend. Olensoen en wijlen Johannes gend. Stemple en 5 bu broek aldaar.
B. ontvangt de goederen in Udenhout grenzend aan het erfgoed van Wolterus voornd. en 7 bu broek aldaar.
De op deze goederen rustende lasten zullen gelijkelijk worden verdeeld.
Nr 140 | 28 februari 1322
Schenkingen erfpacht Schijndel
Yda weduwe van Ghibo gend. Vetten heeft een erfpacht van 1 m. rogge geschonken aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch ter uitvoering van het testament van Ghibo.
Onderpand: de goederen van Johannes van Sonne in Scinle.
Nr 141 | 12 maart 1322
Verkoop erfpacht Schijndel
Symon van Dyfhout, poorter van Den Bosch, heeft een erfpacht van 2 m. rogge verkocht aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: goederen van Johannes van Sonne in Scinle.
Nr 142 | 12 maart 1322
Verkoop huis Hinthamereind
Johannes van Nystelre zoon van wijlen Ghiselbertus van Nystelre heeft zijn huis en erf op het Hinthamereind verkocht aan Theodericus gend. Snoec, poorter van Den Bosch, nadat Roverus van Oyen afstand heeft gedaan van zijn naastingsrecht.
Lasten: 50 schelling erfcijns.
Nr 143 | 15 maart 1322
Vestiging erfcijns goederen Haren bij Megen
door: Willem van Haren
t.b.v.: Hendrik van Dyk, poorter
van: erfcijns 10 oude groten Tournooise (ad 16 penningen)
uit: zijn goederen in Haren [bij Megen]
bijz.: in Oss te betalen
N.B.: gevidimeerd in nr. 1443; zie nr. 574b
Nr 143a | 4 december 1322
Transacties land Berlicum
Johannes van den Looc heeft een stuk land (portio) in de parochie van Berlynckem Opten Breetacker geschonken aan Lambertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Lambertus voornd. heeft vervolgens dit stuk land en 2 stukken land van de Tafel aldaar Opten West Acker uitgegeven aan Johannes voornd. tegen een erfpacht van 3 s. rogge.
Nr 144 | 10 juli 1323
Uitgifte huis Oude Hulst
Stephanus, wijnkoper (cervingator) heeft een huis en erf aan de Aude Huls gelegen naast zijn eigen huis uitgegeven aan Willemus van Tyle tegen een erfcijns van 20 schelling te weten 10 schelling aan Johannes gend. Dicbier, 5 schelling aan de capellani van de St. Janskerk en 4 schelling aan Stephanus.
Lasten: 1 Engelse sterling (= 4 penning) hertogscijns, die via Stephanus wordt betaald.
Nr 145 | 6 oktober 1323
Verkoop goederen Herperbroek
Zegherus zoon van wijlen Sanderus van Grave (De Gravia) heeft de helft van de goederen, waarvan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch de andere helft heeft, gelegen in Herperbroec in de heerlijkheid Herpen, allodiaal goed, verkocht aan deze Tafel.
Lasten: het onderhoud van 8 voet dijk (ad hanc partem spectantibus).
Nr 146 | 4 december 1323
Uitgifte land ligging onbekend
Delia dochter van Heylezota en wijlen Petrus van Hinttham en Reynboldus van Hinttham, broeder van wijlen Petrus hebben landerijen In Den Nuwen Scylt bij Die Audemolenstat uitgegeven aan Arnoldus gend. van der Heyden tegen een erfpacht van 12 l. rogge, nadat de moeder van de tocht is afgegaan. Deze erfpacht is losbaar tegen 12 oude groten.
Lasten: hertogscijns.
Nr 147 | 16 maart 1324
Verkoop huis Hinthamerstraat
Arnoldus van Middelrode, priester en Johannes zijn broeder hebben een huis en erf in de Hinthamerstraat verkocht aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Lasten: 10 schelling erfcijns en de hertogscijns, te betalen door de koper.
Nr 148 | 20 maart 1324
Betalingsbelofte huis Orthenstraat
Willelmus Tulinc, gewantsnijder en poorter van Den Bosch heeft beloofd een erfcijns van 6 oude groten te betalen aan Machlelmus, op voorwaarde dat hij binnen 7 jaar 3 van deze erfcijns zal vestigen op een ander erfgoed in de stad Den Bosch (asignare).
Onderpand: huis en erf in de Orthenstraat naast het huis en erf van wijlen Ghiso van Utrecht.
Lasten: hertogscijns.
Nr 149 | 5 juli 1324
Naasting erfcijnzen Lithoyen
Jkvre Aleydis gend. van der Aelvoert heeft een drietal erfcijnzen, te weten van 8 oude groten, 33 penning oude cijns oude groten (ad 12 penning) en 2 schelling oude groten overgedragen aan Henricus van Helmont, nadat ze door hem waren genaast van Henricus pistor, poorter van Den Bosch, die ze had gekocht van jkvre Aleydis.
Onderpanden: 8 oude groten uit 10 m. minus 1 h. in Littoyen, waarvan 2 m. In Den Polre en 8 m. minus 1 h. in Des Veren Hoven.
33 penning oude cijns oude groten uit de hofstad van wijlen Henricus Voren Heylwighen soen in Littoyen.
2 schelling oude groten uit drie weiden, allodiaal goed, in Littoyen.
Nr 150 | 5 mei 1325
Uitgifte erfgoed Beurdsestraat
Johannes zoon van wijlen meester Danil, clericus, heeft een erfgoed in de straat, die loopt naar Burde naast de brug uitgegeven aan Egidius gend. Vincke tegen een erfcijns van 14 schelling oude groten en de hertogscijns.
Nr 151 | 28 juli 1325
Betalingsbelofte huis Orthenstraat
Johannes gend. Bode, poorter van Den Bosch heeft beloofd een erfcijns van 20 oude groten te betalen aan de procuratores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf van wijlen Johannes Coman in de Orthenstraat naast de stenen binnenpoort (porta lapida interior).
In dorso: uit dorsale aantekeningen blijkt, dat deze erfcijns nog bestond in 1604.
Nr 152 | 9 september 1325
Vestiging erfcijns Vughterstraat
Gerardus gend. Muser, lakenwever heeft een erfcijns van 22 schelling gevestigd t.b.v. Johannes zoon van wijlen Metta.
Onderpand: huis en erf van wijlen Johannes gend. Metter Quadedermaten in de Vughterstraat naast de Jodenpoort.
Lasten: 8 minus 2 schelling
In dorso: doer Onser Vrouwen Poert.
Nr 153 | 25 januari 1327
Verkoop erfgoed Colperstraat/Verwerstraat
Johannes Spikere, forbitor (?) heeft de helft van zijn erfgoed in de Colperstraet verkocht aan Conrardus gend. Coenken van
magnuntia (?; van mainz?), op voorwaarde dat deze aan de verkoper een erfcijns zal betalen van 26 schelling oude groten. (oude formule: 'Notum Sit...')
Lasten: 6 schelling erfcijns aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Nr 154 | 2 februari 1326
Betalingsbelofte erfgoed Colperstraat/Verwerstraat
Conrardus gend. Coenken van Magnuntia (zie nr. 154) heeft beloofd de erfcijns van 26 schelling oude groten (nr. 154) te betalen aan Johannes gend. Spikere, forbitor.
Nr 155 | 2 februari 1326
Verkoop erfcijnzen Lithoyen
Henricus van Helmont, gewantsnijder en poorter van Den Bosch, heeft een drietal erfcijnzen (zie nr. 150) verkocht aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. (nieuwe formule)
Nr 156 | 28 mei 1326
Schenking erfgoed Den Bosch
Benedictus gend. Bids, poorter van Den Bosch, heeft een erfgoed gelegen bij de woning (mansio) van Willelmus van Berkel en grenzend aan het erfgoed van Arnoldus gend. Tutenblaes geschonken aan Jacobus van Sulijnckem t.b.v. de fabriek van de St. Janskerk.
In dorso: (14de eeuw) 10 groten oud uit erfgoed van Petrus van Orthen.
Nr 157 | 22 augustus 1326
Uitgifte erfgoed Den Bosch
Jacobus van Suliinckem, procurator van de fabriek van de St. Janskerk, heeft een erfgoed (zie nr. 157) uitgegeven aan Hermannus van Sonne tegen een erfcijns van 10 oude groten.
N.B.: dit erfgoed was vermoedelijk gelegen aan of nabij de Putstraat.
Nr 158 | 22 augustus 1326
Verkoop land Herpen
Voor schepenen van Herpen heeft Herman Meysterman en Yde zijn echtgenote 5 h. en 37 r. land verkocht aan Lambrecht den Brunen t.b.v. de H. Geest (welke ?). Dit land is vrij van dijklasten.
N.B.: de oorkonde is in het Middelnederlands gesteld en voorzien van de zegels van twee schepenen van Herpen, Het land is verder niet gelokaliseerd.
Nr 159 | 17 oktober 1326
Verkoop land Herpen
Johannes gend. Vrede van Nederlanghen heeft 6 m. land achter Duren in de heerlijkheid van Herpen In Die Audehove en 28 r. land aldaar, allodiaal goed, verkocht aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat het land vrij is van lasten met uitzondering van dat, wat in het belang van het land aldaar zal worden geheven onder de naam van Scyetghelt (pro communi utilitate communis terre). De maat, waarmee dit land ingemeten, is de roede. Met bepaalde palen is de grens van dit land aangegeven.
Nr 160 | 1 november 1326
Verkoop hoeve in Riel (Zesgehuchten)
Herkemus gend. Happe, molenaar, gend. van Wetten heeft de goederen in Ryle met alle toebehoren en een erfcijns van 8 penning en 1 penning en 2 hoenderen en de uitbreiding ervan die door de verkoper tot stand is gebracht, verkocht aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Dit goed was voorheen van Walterus van Ryle en hangt voor een deel af van het Domkapittel van Luik. Het wordt door toedoen (per manum) van Henricus van Antwerpen, investitus (= pastoor) van Mirfelt (= Meerveldhoven) overgedragen aan de procurator van de Tafel te overstaan van de schepenen van Den Bosch en door vonnis van de cijnslieden (censuales) van het Domkapittel.
Borg staan de verkoper, Mathias van de Broecke (de palude), zijn broer Wolterus, Henricus van Aa, Ludowicus zoon van Boertmans. Andere delen van het goed zijn ook cijnsgoed.
Lasten: 6 schelling en 1 penning erfcijns aan het Domkapittel 4 groten en 6 hoenderen aan Willelmus van Horne 1 zwarte Tournooise groot aan de heer van Helmond uit een stuk land gend. Die Leemputten.
Nr 161 | 7 november 1326
Verkoop hofstad Den Dungen
Margareta dochter van wijlen Ludowicus heeft haar hofstad Op Die Dunghen achter de goederen gend. Deycken Donc verkocht aan Nycholaus gend. Haghen.
Lasten: 3 kapoenen erfcijns aan een onbekende.
Nr 162 | 27 december 1326
Vestiging erfcijns land Herpen (heerlijkh.)
Johannes Taen
t.b.v.: de THG (zonder vermelding van de naam van een persoon, die optreedt namens deze instelling)
van: erfcijns 40 schelling oude groten Tournooise
uit: 10 bu land in de heerlijkheid Herpen achter WYNTERSCOT
lasten: een erfcijns van 8 schelling en 1 penning aan N.N.
bijz.: belofte deze erfcijns te zullen vesten ten overstaan van een/het hof (PER CURIAM)
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 31v-32r
Nr 162a | 6 januari 1327
Vestiging erfcijns land Udenhout
Brustavus van Oisterwyck, poorter van Den Bosch
t.b.v.: de PROCURATOR van de THG
van: erfcijns 6
uit: 12 bu land in Udenhout bij het goed van Hilla van Gestel
voorw.:
1. de PROCURATOR van de THG zal deze goederen altijd moeten afstaan (CONCEDERE) zonder het RELEVIUM gend. GEWINT te betalen
2. de PROCURATOR voornd. zullen deze erfcijns ontvangen in het geld dat thans wettig (LEGALIS) is.
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 163v-164r
Nr 162b | 29 mei 1327
Verkoop huizen Windmolenberg en Den Bosch
Henricus gend. Hulsellaer, Andreas gend. Weyer en Henricus zoon van wijlen Ghibo hebben een huis en erf in de Wymmelenberch en een huis en erf in de straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de Dieze nabij de woning (mansio) van wijlen Gerardus van Uden verkocht aan Johannes zoon van wijlen Ego pistor.
Lasten: 4 penning erfcijns aan een onbekende.
Nr 163 | 1 juli 1327
Verkoop erfcijns omgeving Vismarkt
Heylewigis van Waelwijc en haar zonen Ghibo, Arnoldus, Thomas en Henricus hebben een erfcijns van 20 oude groten uit een erfcijns van 3 en 12 schelling verkocht aan Henricus gend. Crabbeken en Ghiselbertus gend. Ghise van Maelstram.
Onderpand: een huis en erf in de straat die loopt van de hoek van het huis van Gossuinus gend, Jabbe naar de Vismarkt.
Lasten: 12 schelling erfcijns.
Nr 164 | 28 juli 1327
Schenking goederen Den Bosch
Ywanus van Grave (De Gravia), poorter van Den Bosch heeft een aantal goederen geschonken aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk Jacobus, Ywanus, Margareta en aan zijn schoonzoon Petrus, te weten: al zijn goederen in Wcht, een erfcijns van 20 schelling en een erfcijns van 5 schelling beide uit het huis en erf van Johannes van Ghisen tegenover het huis van Marcillius zoon van wijlen Metta, een erfcijns van 20 schelling uit een huis en erf in de Vughterstraat bij het huis van Johannes gend. Dachverlies, een erfcijns van 5 schelling uit een huis en erf in de straat gend. Burde, zijn erfgoed Achter de Tolbrug en zijn aandeel in een grote kamer met de grond tussen de Koopmanskameren, waarin hij thans woont. Zijn tweede vrouw Elysabeth heeft afstand gedaan van al haar rechten op deze goederen.
Nr 165 | 7 augustus 1327
Verkoop erfcijns Klein Korenkopersstraatje
Johannes gend. Leydecker, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Aleydis dochter van wijlen Ghibo gend. Herinc.
Onderpand: het huis en erf van wijlen zijn vader Johannes in de straat, die loopt van de boomgaard (pomerium) van de Minderbroeders naar de Vismarkt.
In dorso: int Cleyn Corecooperstraetken.
Nr 166 | 2 september 1327
Uitgifte huis Ortheneind
Frederuna dochter van wijlen Hilla gend. Velkenurs, Nella en Frederuna haar dochters en Willelmus en Gerardus haar zonen hebben een huis en erf van Hilla op het Ortheneind uitgegeven aan Gerardus gend. Velkenurs tegen een erfcijns van 3 en 10 schelling
N.B.: Ortheneind: in capite vici Orthensis.
Nr 167 | 3 oktober 1327
Verkoop erfcijns Ortheneind
Fredruna dochter van wijlen Hilla gend. Velkenirs c.s. (zie nr.167) hebben de erfcijns van 3 en 10 schelling verkocht aan Theodericus gend. Buxken. (zie nr. 167).
Nr 168 | 19 februari 1328
Uitgifte huis Hinthamereind
Elysabeth dochter van Henricus gend. van den Eykenenbosghe heeft een huis en erf op het Hinthamereind uitgegeven aan Johannes gend. Sticker, wever, tegen een erfcijns van 4 oude groten.
Nr 169 | 19 maart 1328
Verkoop erfcijns Vughterstraat
Enghelbertus gend. Ludinc Dicbier, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 3 en 6 schelling verkocht aan Arnoldus gend. Buxcsken t.b.v. Heylewigis diens moeder.
Onderpand: huis en erf in de Vughterstraat.
Lasten: 34 schelling erfcijns aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch en de hertogscijns.
Nr 170 | 16 april 1328
Verkoop erfcijns Hinthamerstraat
Elysabeth van Keent dochter van wijlen Alardus van Keent en haar dochter Elysabeth hebben een erfcijns van 40 schelling verkocht aan Wolterus van Oerle, poorter van Den Bosch, nadat Volcwigis dochter van wijlen Arnoldus van Keent, kanunnik van het kapittel van Xanten, van de tocht is afgegaan.
Onderpand: huis en erf in de Hinthamerstraat
Lasten: hertogscijns.
Nr 171 | 16 juni 1328
Vestiging erfcijns Kerkstraat
Lutgherus van den Steenwege (de lapidea via), poorter van Den Bosch heeft een erfcijns van 4 oude groten gevestigd t.b.v. Gossuinus gend. Knode.
Onderpand: huis en erf in de Kerkstraat.
Lasten: 48 schelling erfcijns.
N.B.: uit een dorsale aantekening blijkt, dat deze erfcijns nog bestond in 1671.
Nr 172 | 27 juli 1328
Goedkeuring testament
Falco zoon van Graet van Driele, zijn echtgenote Margareta, Arnoldus zoon van Margareta, Henricus gend. Stapel en zijn echtgenote Guedela, Johannes gend. van den Dam en zijn echtgenote Gheerborgis, wonend in het bisdom Utrecht, en Truda, zuster van Arnoldus wonend in Den Bosch, erfgenamen van wijlen Marcelius van Keulen (De Colonia), onlangs overleden, hebben diens testament goedgekeurd en beloofd de legaten aan anderen te zullen respecteren.
Notaris: Tylemannus van Zonne, clericus bisdom Luik, die deze oorkonde heeft laten uitvaardigen (grossari) door Henricus, notaris van Gerardus van Neynsel en eigenhandig heeft ondertekend (subscribere).
Nr 173 | 31 december 1328
Goedkeuring testament
Katharina dochter van wijlen Zebertus Molenaar en erfgenaam van Marcilius van Keulen (De Colonia), onlangs overleden, heeft diens testament goedgekeurd en heeft afstand gedaan van de daarin gemaakte legaten.
Notaris: Tylemannus van Zonne, clericus van het bisdom Luik, die deze oorkonde op dezelfde wijze heeft laten uitvaardigen als nr. 173.
Nr 174 | 15 januari 1329
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat
Johannes gend. Lysscep, poorter van Den Bosch, heeft een erfcijns van 10 gevestigd t.b.v. Gerardus van Neynsel, poorter van Den Bosch, t.b.v. de aalmoes (elemosina) gesticht in het testament van wijlen Marcilius van Keulen (De Colonia), op voorwaarde, dat de erfgenamen van Gerardus deze erfcijns zullen heffen en zullen besteden aan lakens en schoenen en deze op advies van de prior van de Predikheren en de gardiaan van de Minderbroeders zullen aanwenden tot heil van Marcilius, onlangs overleden, conform diens testament.
Onderpand: huis en erf van wijlen Gerardus van Uden in de Hinthamerstraat naast het huis van de vrouwe van Wijtvlyet, aan weerszijden van het water.
Nr 175 | 22 februari 1329
Afstand goederen Hommelheze - Dinther
Johannes gend. Zasse, Elysabeth en Katharina, zijn zusters hebben afstand gedaan van al hun rechten op de goederen naast de hof van Bernheze gend. van Hommelheze t.b.v. Johannes Kupkinus, schoenlapper.
Nr 176 | 30 maart 1329
Vestiging erfcijns Schijndel
Rycordus zoon van wijlen Rutgherus van der Voert van Scinle heeft een erfcijns van 20 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Arnoldus van Scinle, kleermaker en poorter van Den Bosch.
Onderpand: 3 bu beemd in Scinle achter Die Langhedonc.
Lasten: 3 penning groten aan een onbekende.
Nr 177 | 11 januari 1330
Schenking huis Hinthamereind
Theodericus gend. Snoec van Helmont heeft zijn huis en erf op het Hinthamereind als bruidsschat geschonken aan Arnoldus gend. van Mere en zijn dochter Agnesa, echtgenote van Arnoldus, op voorwaarde dat Arnoldus dit bij een erfdeling niet hoeft in te brengen (importare) en het mag bezitten volgens het recht van roerende goederen. Het huis grenst aan dat van Johannes gend. van Wcht, nachtwaker (excubitor) van de stad Den Bosch.
Lasten: 50 schelling erfcijns aan onbekende.
Nr 178 | 7 april 1330
Erfdeling goederen Markt, Gevangenpoort
Arnoldus gend. Rose zoon van Johannes gend. Roseken en Philippus gend. van Wcht, zijn zwager (A), Theodericus gend. Buxken, oom van Arnoldus (B) en Arnoldus gend. Buxken, broer van Theodericus (C) hebben onder elkaar de goederen van wijlen Heylewigis gend. Buxken verdeeld, te weten:
A ontvangt een erfcijns van 20 schelling uit een erfgoed naast de Gevangenpoort, een erfcijns van 40 schelling uit een erfgoed in de Orthenstraat en een erfcijns van 50 schelling uit hetzelfde erfgoed en erfcijnzen van 40 schelling en 1 uit niet nader gelokaliseerde erfgoederen.
B ontvangt erfcijnzen van 3 en 6 schelling, 4 en 1 uit niet gelokaliseerde erfgoederen.
C ontvangt een erfcijns van 5 uit drie woningen (mansiones) tussen Rodenborch en het huis van Theodericus Roverus en erfcijnzen van 30 schelling en 30 schelling uit niet gelokaliseerde goederen.
B en C ontvangen in gemeenschappelijk eigendom een erfcijns van 37 schelling uit een niet gelokaliseerd goed.
Nr 179 | 14 augustus 1330
Verkoop erfcijnzen Orthenstraat
Arnoldus gend. Rose zoon van Johannes gend. Roeseken heeft erfcijnzen van 20 schelling en 20 schelling verkocht aan Theodericus en Arnoldus Buxken, zijn ooms.
Onderpanden: twee huizen met erven in de Orthenstraat.
Nr 180 | 20 augustus 1330
Vestiging erfpacht Geffen
Nycholaus zoon van wijlen Henricus van Driele heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Johannes van Colen, calcaritor (?).
Onderpand: zijn huis en erf in Gheiffen en 5 lz. land aldaar, allodiaal goed.
Nr 181 | 9 september 1330
Vestiging erfcijns Vughterstraat
Willelmus gend. Quademaat heeft een erfcijns van 30 schelling gevestigd t.b.v. Heylewigis weduwe van Lode van Esche pistor.
Onderpand: de helft van een erfgoed in de Vughterstraat naast de Jodenpoort.
Lasten: hertogscijns.
Nr 181a | 11 november 1330
Uitgifte huis Colperstraat
Boudekinus gend. De Porta, broeder van Ludekinus De Porta, Rutgherus zijn zoon en Oda zijn dochter hebben een huis en erf in de Oudeklerenkopersstraat (vicus sartorum veterum vestium), die loopt van de Markt naar de Colperstraat, gelegen aan deze zijde van de poort in de stadsmuur aan de zijde van de Gevangenpoort, uitgegeven aan Luppo gend. Havelloes, op voorwaarde dat deze binnen twee jaar het huis ter waarde van 5 met een stenen gebouw zal verbeteren en hij een erfcijns van 3 en 19 schelling oude groten of 3 Engelse sterlingen zal betalen.
Nr 182 | 14 november 1330
Verkoop beemd Rosmalen
Henricus gend. Poynter, bloedverwant van Johannes gend. Lewe, heeft 1 bu beemd bij Brugghen Op Den Rumput lopend van Op Die Voort naar de beemden van Heylsuta van Grave verkocht aan Johannes zoon van wijlen Leyta, handschoenmaker.
Lasten: hertogscijns.
In dorso: Roesmalen.
Nr 183 | 4 februari 1331
Uitgifte huis Hinthamerstraat
Aleydis weduwe van Copkinus gend. Aven sone, Henricus Jacobi zoon van Aleydis, Henricus zoon van wijlen Marcilius, Johannes gend. Vector, haar schoonzoon, Gerardus gend. Stryrken schoonzoon van wijlen Petrus zoon van Aleydis en Godekinus zoon van wijlen Petrus voornd. hebben een huis en erf in de Hinthamerstraat uitgegeven aan Johannes zoon van wijlen Copkinus, schoenlapper tegen een erfcijns van 6 oude groten en de hertogscijns.
Nr 184 | 20 maart 1331
Vestiging erfcijns Empel
Johannes gend. Luwe zoon van Johannes gend. Luwe van Empel heeft een erfcijns van 20 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Elyas gend. Eleken, vleeshouwer.
Onderpand: 9/10 deel van Die Hoevel in Empel en 5 h. land aldaar gend. ten Rullen.
Lasten: onderhoud van 1 r. dijk gelegen naast de sluis (sluza) van Vorre aan de zijde van Den Bosch tussen de dijk van de gemeijnte (communitas) van Merewijc en die van andere personen op het perceel Die Hoevel.
Nr 185 | 20 mei 1331
Uitgifte land Berlicum
Gertrudis dochter van wijlen Lana van Hesewijc heeft landerijen in de parochie van Berlichem bij Beilver uitgegeven aan Arnoldus gend. Cloeckinc tegen een erfpacht van 7 l. rogge te leveren in het dorp (villa) van Beilver, te weten: een stuk land vr Valgate, een stuk land gend. Die Cloet naast Die Hoevel, een stuk land gend. Die Langhe Strepe naast de akker gend. Die Hoevelacker en een erfcijns van het ene jaar 2 penning en het andere jaar 2 penning
Nr 186 | 25 juli 1331
Testament Arnoldus van den Einde
Arnoldus De Fine (= van den Einde) heeft zijn testament gemaakt en daarin de volgende legaten geschonken:
1. St. Lambertuskerk te Luik 20 schelling oude groten
2. O.L. Vrouw in de St. Janskerk een beter tafelkleed en een beter gewaad
3. De beneficiaten in de St. Janskerk 20 schelling
4. De beneficiaten in deze kerk een erfcijns van 6 schelling voor een jaargetijde voor hem, zijn echtgenote, zijn ouders en zijn twee broeders
Onderpand: een stuk land in de parochie van Ghestel gend. Die Boevekel
5. De Minderbroeders en de Predikheren elk 30 schelling, opdat zij op zijn sterfbed HH. Missen voor hem zullen opdragen
6. Het klooster van Porta Coeli 5 schelling groten
7. De Leproserie bij Den Bosch 2 groten
8. De armen in het Groot gasthuis 3 schelling groten
9. De Infirmerie van het Groot Begijnhof 5 schelling groten
10. De priesters van de kerk van het Begijnhof 30 kleine penningen
11. De broeders van de Derde Orde van St. Franciscus 18 penningen
12. De priester van deze broeders 18 penning
13. De kerk van St. Lambertus te Vught 18 penning
14. De investitus (= pastoor) van deze kerk 18 penning
15. De kerk van St. Petrus te Vught 18 penning
16. De investitus (= pastoor) van deze kerk 18 penning
17. De kerk van Berlicum en zijn investitus elk 18 penning
18. De kerk van Ghestel 20 schelling
19. Het O.L.V. altaar in deze kerk ter vergroting van het inkomen (DOS) 10 schelling
20. De Tafel van de H. Geest van Ghestel 10 schelling
21. De Tafel van de H. Geest van Den Bosch 25, op voorwaarde dat, mocht hij genezen en dan worden opgenomen in de broederschap van het huis van deze Tafel (confraternitas domus) in Den Bosch en daar minstens n jaar verblijven, dat de Tafel dan nog eens 25 ontvangt.
22. De 14 kinderen van zijn twee zusters ieder 6
23. Bata, een van deze kinderen nog eens 40 schelling
24. Zijn knecht Theodericus gend. Lewe, aan wie hij reeds 3 en 4 schelling en 1 s. rogge schuldig is, zijn bed en enige andere roerende goederen.
25. Johannes, zijn knecht, van Schijndel 45 schelling
26. Hedewigis, zijn dienstmaagd, 30 schelling, zijn beste bed en een schrijftafel.
27. diverse roerende goederen aan andere familieleden
28. zijn biechtvader 10 schelling
Tot executeur heeft hij benoemd Lambertus, de procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Notaris: Henricus Gerardi van Neynsel.
Plaats van handeling: Op Die Donc in het woonhuis van Arnoldus.
Nr 187 | 30 september 1331
Verkoop land Geffen
Henricus gend. Lisensoen van Gheffen heeft een stuk land bij Gheffen In Den Ham, groot 2 sz. verkocht aan Heylewigis van Orthen dochter van wijlen Willelmus van Orthen.
Nr 188 | 21 oktober 1331
Vestiging erfcijns Loon op Zand en Udenhout
Hermannus zoon van wijlen Jacobus van Berkel heeft een erfcijns van 40 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Ghiselbertus van Ghestel en Godefridus gend. Dunnecop.
Onderpand: een hoeve lands met toebehoren in Loen en 2 bu in Udenhout.
Nr 189 | 21 november 1331
Vestiging erfcijns Gerwen
Henricus, Johannes, Katherina, Aleydis en Helewigis, kinderen van Katherina en wijlen Henricus gend. van Broeke hebben voor schepenen van Eindhoven een erfcijns van 8 oude oude groten gevestigd t.b.v. Theodericus gend. Stockelman van Endoven, nadat de moeder van de tocht is afgegaan.
Onderpand: de goederen gend. Ten Alvensoen in het dorp Gheruwen met toebehoren, zowel allodiale goederen als cijnsgoederen van het kapittel van St. Oedenrode met uitzondering van een akker gend. Zeistackere en akkerland groot 2 l. gerstzaad.
Nr 190 | 16 september 1332
Vestiging erfcijns Orthenstraat
Arnoldus van Selant heeft een erfcijns van 20 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Theodericus gend. Byken.
Onderpand: huis en erf in de Orthenstraat
Lasten: 20 schelling erfcijns.
Nr 191 | 18 september 1332
Verkoop beemd Rosmalen
Johannes zoon van wijlen Leyta, handschoenmaker, heeft de beemd (zie nr. 183) verkocht aan Ghiselbertus, zwager van Reynoldus van Hyntham.
Nr 192 | 13 december 1332
Vestiging erfcijns Empel-Meerwijk
Johannes gend. Jabbe zoon van Johannes gend. Luwe heeft een erfcijns van 20 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Elyas gend. Eleken, vleeshouwer.
Onderpand: 3 m. land in de heerlijkheid Merewijc in een kamp gend. Die Oestergrave.
Lasten: 6 schelling erfcijns aan Willelmus gend. Franke.
Nr 193 | 24 januari 1333
Verkoop land Herpen
Adam van Keent zoon van wijlen Alardus van Keent heeft 2 m. land in de heerlijkheid Herpen in het Huesselingerbroec, aan hem gegeven uit de gemeynten van Huesselinghen, verkocht aan Gherardus zoon van gend. Stumken. Hij heeft beloofd hem ook te vesten voor schepenen van Herpen.
Lasten: 2 Brabantse aan de heer van het land (aan de dominus terre).
Nr 194 | 29 januari 1333
Verklaring vererving erfcijns Colperstraat
Heylewigis dochter van wijlen Wilkinus zoon van gend. Kerijs heeft verklaard een erfcijns van 21 schelling te bezitten die na haar dood zal toekomen aan Johannes zoon van Aykinus en vervolgens aan zijn kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw, Ermegardis.
Onderpand: huis en erf in de Colperstrate.
Nr 195 | 20 april 1333
Verkoop land Dinther
Johannes gend. Hanewijc heeft 1/3 deel van een stuk land in Dynter gend. Tskuperscloet, dat hij en zijn echtgenote Metta zullen erven van hun grootvader Johannes gend. Cuper van Uden verkocht aan Bela weduwe van Arnoldus gend. Adam Cuper.
Nr 196 | 11 mei 1333
Schenking goederen Udenhout
Aleydis gend. van Nuwelant, zuster van wijlen Yda, echtgenote van wijlen Ghibo gend. Vette heeft ter uitvoering van het testament van Yda de goederen van wijlen Ghibo gelegen in Udenhout met toebehoren geschonken aan Lambertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Nr 197 | 24 augustus 1333
Instemming vestiging erfpacht Geldrop - Hulst
Tresiana weduwe van Hartbernus gend. Happe van Wetten, molenaar, haar zonen Henricus en Gossuinus en haar schoonzonen Rutgherus en Henricus en Mathias De Palude (van den Broeke) hebben beloofd om hun verwanten te doen instemmen met de vestiging van een erfpacht van 8 m. rogge uit de goederen van Tresiana gend. Ten Huls in de parochie van Gheldrope in de jurisdictie van de heer van Horne t.b.v. Lambertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Het betreft hier haar zonen Johannes en Makarius, haar schoonzoon Ghiselbertus zoon van Woltherus gend. van Tweenbrughen van Tricht en haar dochters Katherina, Heylewigis, Jutta, Aleydis en Agnes. Bij niet nakomen van deze belofte zal een boete van 20 betaald worden aan de hertog van Brabant. Deze transactie dient plaats te vinden voor schepenen van Den Bosch vr 1 november a.s.
Nr 198 | 30 september 1333
Uitgifte huis Verwerstraat
Erkenradis weduwe van Arnoldus gend. Droegheribbe en Theodericus gend. Sceyfart, haar schoonzoon, gehuwd met Aleydis hebben een huis en erf in de straat die loopt van de Colperstrate naar de Oude Dieze uitgegeven aan Johannes gend. van Mille en diens echtgenote Lismodis tegen een erfcijns van 55 schelling oude groten, op voorwaarde dat Johannes de hertogscijns rustend op het onderpand betaalt en deze mag korten op het erfcijns.
Nr 199 | 3 oktober 1333
Vestiging erfpacht Geldrop - Hulst
Tresiana weduwe van Hartbernus gend. Happe, molenaar van Wetten, haar zonen Henricus en Gossuinus, Rutgherus zoon van wijlen Rutgherus gend. Muere van Woensel en echtgenoot van Elisabeth dochter van Tresiana en tenslotte Henricus zoon van Mathias De Palude (van den Broeke) echtgenoot van Tresiana jr. hebben een erfpacht van 8 m. rogge gevestigd t.b.v. Lambertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Deze erfpacht moet geleverd worden in Ryle op de goederen van de Tafel op de Spiker (= graanschuur) aldaar.
Onderpand: de goederen van Tresiana gend. Ten Huls in de parochie van Gheldorpe in de jurisdictie van de heer van Horne.
Lasten:
6 schelling en 9 penning oude cijns aan de kanunikken van Oerscot
2 kapoenen en 1 hoen en 13 penning payment aan de heer van Horne.
Nr 199a | 6 oktober 1333
Uitgifte land Nuland
Heinric gend. die Rademaker, poorter van Den Bosch, heeft voor schepenen van Heze een vierdeel (?) land Opt Nuwelant van den Wolfsdike tot aan de weg uitgegeven aan Peter gend. Heinrics soen van der Hoven tegen een erfcijns van 1 m. rogge, op voorwaarde dat Peter het land tegen een waarde van 10 zal verbeteren en mocht hij het land terug willen geven aan de verpachter, dat hij dan 2 m. rogge zal betalen.
N.B.: het zegel van de schepenbank van Heze is op een onbekend tijdstip verwijderd.
Nr 200 | 13 november 1333
Vestiging erfpacht Geldrop
Hadewigis echtgenote van Godescalcus van Meghen zoon van wijlen Lambertus van Meghen heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Lambertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. De erfpacht moet geleverd worden op de Spikere staande op de goederen van de Tafel in Ryle.
Onderpanden:
1. een stuk land Die Hoghebrake Ten Houte in het dorp (villa) van Heze in de parochie van Gheldorp in de jurisdictie van de heer Horne, groot 5 lz.
2. een stuk gend. Stockacker op die Zoe aldaar, groot 5 lz.
3. een stuk land naast de plaats, waar een schuur behorend tot deze goederen placht te staan.
4. een stuk land aldaar met een pereboom erop; 3. en 4. samen groot 2 lz.
5. 1/3 deel van het land gend. Die Hoevel
6. huis, erf en hof
7. 1/3 deel van het broek gend. Elsbroke.
Lasten: 3 oude groten; 3 hoenderen en 1/3 van 2 hoenderen; 2 hoenderen uit 5. aan onbekenden.
Nr 200a | 2 december 1333
Goedkeuring nr. 199
Broeder Henricus van de Derde Orde van St. Franciscus en Ghiselbertus, kinderen van Erkenradis hebben de transactie vermeld in nr. 199 goedgekeurd.
Nr 201 | 5 januari 1334
Vestiging erfcijns kamp Berlicum (?)
Arnoldus Poeldonck
t.b.v.: Lambertus PROCURATOR van de THG
van: erfcijns 25 schelling oude groten Tournooise
uit: de helft van een kamp van 5 bu IN DIE HASSELT OP DIE AA
lasten: erfcijns van 33 penning oude cijns aan N.N. (vermoedelijk de hertog)
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 14v
Nr 201a | 30 januari 1334
Verkoop erfgoed Beurdsestraat
Ghibekimus gend. Sceynkel heeft een erfgoed met een kamer en de grond voorbij de brug in Burde aan de zijde van de Markt verkocht aan Egidius Witskele, op voorwaarde dat de koper op het perceel mag bouwen tot aan de palen van het gebouw van zijn buurman.
Nr 202 | 30 juni 1334
Schenking land Gemonde
203bis
Aleydis Maelgijs heeft drie stukken land in Ghemonden geschonken aan haar schoonbroer Johannes van Lyer onder de volgende voorwaarden: Aleydis heeft hiervan gedurende haar leven de tocht, na haar dood zal hij een erfpacht van 2. s. rogge betalen aan Truda, haar bloedverwant en na diens dood aan haar kinderen of erfgenamen t.b.v. de armen Boxtel. Wanneer het land niet bezaaid wordt, hoeft er niets betaald te worden.
N.B.: deze oorkonde is om onbekende redenen in tweevoud aanwezig.
Nr 203 | 4 maart 1335
Verkoop erfpacht Oerle-Ter Vlutten
Willelmus zoon van wijlen Nycholaus van Oerle heeft erkend een erfpacht van 18 vaten Oerlese maat verkocht te hebben aan Cristina weduwe van Arnoldus gend. Haec.
Onderpand: de goederen Ter Vlutten in Ourle.
Nr 203a | 12 augustus 1335
Vestiging erfpacht St. Michielsgestel - Thede
Johannes gend. van den Velzen van Thede heeft voor schepenen van Ghestel bij Herlaer een erfpacht van m. rogge gevestigd t.b.v. Johannes gend. Dachterlies jr.
Onderpanden: zijn huis en hof in Thede en twee stukken land gend. Die Zaelbraec en Die Garshof aldaar.
Lasten: op het huis c.a.: oude groot; op Die Zaelbraec 12 groten en op Die Garshof 2 nieuwe groten.
N.B.: met een fragment van het zegel van n van beide schepenen van St. Michielsgestel.
Nr 204 | 14 februari 1336 (Kerststijl); 14 februari 1337 (Paasstijl)
Verkoop erfcijns Beurdsestraat
Henricus gend. Berwout zoon van wijlen Henricus Berwout sr. en Katherina
heeft een erfcijns van 58 schelling oude groten verkocht aan Egidius gend. Witskele.
Onderpanden: 32 schelling uit het erfgoed van Henricus gend. Parijs
15 schelling uit het erfgoed van Johannes gend. Olislegher
11 schelling uit het erfgoed van Henricus van Tricht, allen in de straat gend. Beurde.
Lasten: hertogscijns.
Nr 205 | 16 mei 1336
Uitgifte land Oyen
Didderic van der Masen zoon van wijlen Rover van Oyen heeft voor schepenen van Oyen een kamp land in de parochie van Oyen, groot 14 m. en grenzend aan een kamp gehouden van de heer van Boxtel, opgedragen aan Goeswijn zoon van de persoen (= pastoor) van Ghemonden en van hem terug ontvangen tegen een erfcijns van
10 zwarte Tournooise. Bij wanbetaling mag de verpachter of zijn bode gedurende 14 dagen per dag 2 groten Tournooise verteren ten laste van de pachter.
N.B.: het zegel van de schepenbank van Oyen niet meer aanwezig.
Nr 206 | 4 juni 1336
Terugkoop huis Markt
Lambertus procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft aan Bertoldus gend. Merecor van Culenborch als erfgenaam van Lynscot, eerste echtgenote van Bata gehuwd met Johannes van Hanewijc en aan Thomas gend. Nieleman de mogelijkheid gegeven het huis en erf van Bata aan de Markt terug te kopen. Dit huis was uitgewonnen wegens een achterstallige erfcijns.
Nr 207 | 21 juni 1336
Vestiging erfcijns Cromvoirt
Henricus zoon van Lisa van Straten, heeft een erfcijns van 20 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Arnoldus gend. Elegast.
Onderpand: 1 bu beemd gend. Die Roselere in Cromvoort en 1 bu akkerland gelegen voor zijn huis aldaar.
Lasten: hertogscijnzen.
Nr 209 | 25 augustus 1336
Afstand rechten erfpacht Oirschot-Mellikrode
Johannes gend. van Mellicrode heeft afstand gedaan van zijn erfrecht op een erfpacht van 3 m. rogge t.b.v. Amilius gend. van Myrde, smid, zijn schoonvader.
Onderpand: de goederen gend. Te Mellicrode in de parochie van Oerscot.
Nr 210 | 30 januari 1337
Verkoop erfpacht Stratum (Oirschot? bij Eindhoven?)
Fredericus pistor heeft een erfpacht van 1 m. rogge verkocht aan Ghiselbertus van Ghestel.
Onderpand: een akker gend. Lynacker in Stratum.
Nr 210a | 16 februari 1337
Verkoop erfcijns Vught-Bergenshuizen
Arnoldus gend. Berwout zoon van wijlen Henricus gend. Berwout sr. heeft een erfcijns van 42 schelling en 6 penning en een erfpacht van 3 m. rogge verkocht aan Johannes zoon van Hubertus gend. Vinne.
Onderpand: de goederen van Werengodshusen.
Nr 211 | 23 februari 1337
Schenking erfpacht Oirschot-Stratum
Fredericus gend. pistor heeft een erfpacht van 2 m. rogge geschonken aan Nycholaus van Meghen zoon van wijlen Henricus van Meghen pistor en Elizabet.
Onderpand: land in de parochie van Oerscot.
In dorso: Straten.
Nr 212 | 8 maart 1337
Uitgifte hofstad Beurdsestraat
Elizabet dochter van wijlen Theodericus gend. Valant en Yda gend. van Straten, meesteressen van het Groot Begijnhof, hebben een hofstad in Beurde uitgegeven aan Elizabet gend. Boden weduwe van Ghiso, smid, tegen de hertogscijns en een erfcijns van 6 schelling en 2 penning
Nr 213 | 1 mei 1337
Vestiging erfcijns St. Oedenrode
Johannes gend. Neve, vleeshouwer, heeft een erfcijns van 4 oude groten gevestigd t.b.v. Lambertus, procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat de verkoper andere onderpanden mag aanwijzen.
De koopprijs is reeds betaald.
Onderpanden: zijn goederen gend. Bobbelair in Rode en een hofstad in Krenselaer.
Lasten: uit de hofstad: 11 groten Tournooise nieuwe cijns aan een onbekende
Nr 214 | 18 juni 1337
Verkoop erfcijns Helvoirt
Rutgherus zoon van wijlen Boydekinus De Porta heeft een erfcijns van 20 schelling uit een erfcijns van 40 schelling verkocht aan Arnoldus De Porta t.b.v. zijn zusters Oda, Bela en Aleydis.
Nr 215 | 18 juni 1337
Afstand broek Helvoirt
Aleydis dochter van wijlen Woltherus gend. Broc van Ghesel heeft afstand gedaan van 4 bu broekland in de parochie van Hellevoort en van het erfgoed gend. Die Hasedonc, dat voorheen bezaaid was, aldaar aan Engelberna gend. Rosekens haar zuster.
N.B.: uit een dorsale aantekening blijkt, dat deze oorkonde op 25 september 1546 opnieuw is bezegeld met de zegels van de schepenen die in 1337 hebben gezegeld. Dit geschiedde met toestemming en in opdracht van de schepenen Monix en Loeff.
Nr 216 | 14 augustus 1337
Verkoop erfcijns Vughterstraat
Henricus van Vessem, smid, heeft een erfcijns van 30 schelling verkocht aan Lutgardis gend. van Gorp.
Onderpand: een huis en erf in de Vughterstraat.
Lasten: 50 schelling erfcijns aan onbekenden.
Extra onderpand: een erfpacht van m. rogge uit een beemd in Oerscot.
Nr 217 | 16 januari 1338
Verkoop erfpacht Nuland
Henricus gend. Rademaker, poorter van Den Bosch heeft een erfpacht van 1 m. rogge verkocht aan Elizabet gend. van Zonne dochter van wijlen Johannes van Zonne.
Onderpand: een vierdeel (quartarium) land Opt Nuwelant strekkend van de Wolesdike tot aan de weg aldaar.
Nr 218 | 16 februari 1338
Verkoop erfcijns Markt
Elizabet dochter van wijlen Johannes van den Weghe, geldwisselaar in Den Bosch, heeft een erfcijns van 5 en 9 schelling verkocht aan Arnoldus gend. Broc, gewantsnijder.
Onderpand: het huis en erf van haar vader aan de Markt en een erfgoed daaraan grenzend aan het straatje, dat loopt van de Gevangenpoort tot aan het water, grenzend aan de stadsmuur.
Nr 219 | 7 maart 1338
Vestiging erfpacht Woensel (?)
Johannes gend. Broc van Ghesel heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Jacobus van Zulikem.
Onderpand: zijn hoeve in Ghesel.
Lasten: 2 ... (?).
In dorso: tot Woensell.
Nr 220 | 12 maart 1338
Uitgifte hofstad en erfgoed Oude Hulst
Gerardus, priester en rector van de kerk van Haren, heeft een hofstad in de Audehuls en een stukje nieuwland achter de aangrenzende hofsteden, door welke de stroom loopt, uitgegeven aan Godefridus zoon van Henricus gend. Moelners, timmerman tegen de hertogscijns en een erfcijns van 40 schelling Eertijds is dit perceel door Arnoldus gend. Berthout, ontvanger van de hertog in de Meierij (Villicatio) van Den Bosch, aan Gerardus voornd. in erfcijns uitgegeven.
Nr 221 | 28 maart 1338
Uitgifte goederen Enschot (Berkel-Enschot)
Henricus van Nuwelant zoon van Willelmus van Nuwelant heeft zijn goederen in Einscijt met toebehoren uitgegeven aan Arnoldus gend. van der Straten tegen de erop rustende lasten en een erfpacht van 6 m. rogge, op voorwaarde dat Henricus er binnen n jaar een gebouw zal plaatsen ter waarde van 20. Het goed is in gebruik bij de laat (colonus) Johannes gend. van der Avoort en afkomstig van zijn grootvader Arnoldus gend. Dicbier.
Nr 222 | 21 mei 1338
Vervallen
Nr 223
Verkoop erfcijns Den Bosch
Gerardus gend. van Brabroecke, Willelmus en Arnoldus zijn zonen hebben een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Lodo zoon van Albertus.
Onderpand: huis en erf bij Sile (?) in Den Bosch.
Nr 224 | 23 juni 1338
Schenking erfcijns Vught
Jutta dochter van wijlen Arnoldus gend. Noydeken heeft een erfcijns van 17 schelling geschonken aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof.
Onderpand: de goederen van Theodericus zoon van Lemkinus van Wcht in Wcht.
Dito en erfcijns van 2 schelling en 6 penning
Onderpand: onbekend.
Nr 225 | 30 november 1338
Uitgifte erfgoed Hinthamereind
Nycholaus gend. Scilder heeft een leeg erfgoed op het Hinthamereind uitgegeven aan Johannes gend. Loze en diens knecht tegen de hertogscijns van 2 schelling oude groten en 40 schelling oude groten erfcijns.
Nr 226 | 22 april 1339
Betalingsbelofte goederen ligging onbekend
Sophya gend. van der Heze heeft beloofd te betalen aan Erkenradis echtgenote van Petrus, zoon van Henricus van Wetten een erfcijns van 20 schelling
Onderpand: haar goederen, ligging niet vermeld.
Nr 227 | 29 april 1339
Uitgifte beemd Den Dungen
Oda en Aleydis dochter van wijlen Boydekinus De Porta hebben aan Rutgherus gend. van der Eykendonc hun oom een beemd gend. Die Nuwebeemt Op Die Dunghe uitgegeven tegen de hertogscijns en een erfcijns van 4, op voorwaarde dat Rutgherus bij teruggave van deze beemd 8 zal betalen.
Nr 228 | 6 juni 1339
Uitgifte deel Broodhuis Markt
Tylman van Zonne, rentmeester van de hertog van Brabant in de Meierij van Den Bosch, heeft het einde van het Broodhuis aan de zijde van de Orthenstraat wegens een achterstallige erfcijns uitgegeven aan Heinric Steenwech en Chisebrecht van Ghestel tegen een erfcijns van 6.
N.B.: met het zegel van de rentmeester; deze oorkonde is uitgevaardigd door de rentmeester en in het middelnederlands gesteld.
zie: Sasse van Ysselt, Voorname huizen, dl. III, 528-535 (over het Broodhuis).
Nr 229 | 6 september 1339
Verkoop erfcijnzen Hinthamereind en Nistelrode-Vorstenbosch
Godefridus gend. Rijc zoon van wijlen Petrus zoon van Copkinus gend. Aven sone heeft een tweetal erfcijnzen te weten 10 schelling uit 20 schelling en 10 schelling uit 20 schelling verkocht aan Wendelmodis weduwe van Godefridus Rijc.
Onderpand: huis en erf op het Hinthamereind resp. een huis en erf bij Wrstenbossche in de parochie van Nystelre, land aldaar en een beemd gend. Ter Hamfelt in de parochie van Vechghel.
Nr 230 | 3 november 1339
Verkoop erfpacht Enschot (Berkel-Enschot)
Henricus van Nuwelant zoon van Willelmus van Nuwelant heeft een erfpacht van 6 m. rogge verkocht aan Arnoldus zoon van Godefridus.
Onderpand: goederen met toebehoren in Einscijt.
Nr 231 | 2 december 1339
Vestiging erfcijns Colperstraat/Verwerstraat
Gerardus gend. Metten Coyen, verver, heeft een erfcijns van 30 schelling oude groten gevestigd t.b.v. Ghiselbertus...(onleesbaar).
Onderpanden: zijn huis en erf en de helft van een huis en erf daarnaast in de Colperstrate.
Lasten: uit een eerstgenoemde huis: 35 schelling erfcijns
uit het laatstgenoemde huis: 25 schelling erfcijns.
Nr 232 | 12 januari 1340
Uitgifte huis Windmolenberg
Gerardus gend. Hoyt heeft een huis en erf Aen Den Wyntmolenberch uitgegeven aan Godefridus van Cleve, zijn broeder en aan zijn moeder Aleydis tegen de hertogscijns, een erfcijns van 5 schelling aan de priesters van de St. Janskerk en een erfcijns van 40 schelling oude groten aan Gerardus voornd.
Nr 233 | 20 januari 1340
Verkoop huis Windmolenberg
Godefridus van Cleve en zijn moeder Aleydis hebben het huis (zie nr. 233) verkocht aan Johannes gend. Moronc van Veldriele.
Lasten: de in nr. 233 vermelde erfcijnzen.
Nr 234 | 23 januari 1340
Uitgifte hofstad Hinthamereind
Sygherus gend. van Bladel heeft een lege hofstad op het Hinthamereind grenzend aan het straatje lopend naar Porta Coeli uitgegeven aan Gossuinus gend. Batenborch tegen een hertogscijns van 1 oude groot en een erfcijns van 52 schelling
Nr 235 | 23 januari 1340
Afstand goederen Oirschot
Ghiselbertus gend. Moytinc heeft afstand gedaan van zijn rechten op de goederen van wijlen Luppertus gend. Swarte gend. Ten Velde in de parochie van Oerscot met hun toebehoren en op een erfpacht van 4 m. rogge en 2 m. gerst, Oirschotse maat, t.b.v. Henricus De Aggere (= van (den) Dijk) en Andreas gend. Valant jr. zijn broeder.
Onderpand erfpacht: de goederen Ten Velde voornd.
Nr 236 | 27 februari 1340
Verkoop huis Ortheneind
Arnoldus gend. Leuwe heeft zijn huis en erf op het Ortheneinde verkocht aan Margareta dochter van wijlen Metta, zuster van Hilla gend. van Berse.
Lasten: hertogscijns en 24 schelling aan onbekenden.
Nr 237 | 29 april 1340
Uitgifte kameren Markt en huis Achter de Tolbrug
Henricus De Aggere (= van (den) Dijk) en Andreas gend. Valant zijn broer hebben twee kameren met de grond aan de Markt tussen de kamer aldaar en een huis en erf Achter de Tolbrug uitgegeven aan Gerardus gend. Meleman tegen de hertogscijns, een erfcijns van 25 schelling aan het huis van Postel, een erfcijns van 40 schelling aan Hilda weduwe van Thomas gend. Valant en een erfcijns van 11 en 25 schelling oude groten aan Henricus en Andreas voornd. Het huis Achter de Tolbrug grenst aan het erfgoed van wijlen Theodericus gend. Roverus ridder.
Nr 238 | 2 juni 1340
Vervallen
Nr 239
Uitgifte hoeve Oirschot-Ter Brake
Henricus De Aggere (= van (den) Dijk) en zijn broeder Andreas gend. Valant hebben een hoeve lands gend. Ter Brake in de parochie van Oerscot uitgegeven aan Jordanus zoon van wijlen Jordanus zoon van Yda van Straten tegen twee erfcijnzen en een erfcijns van 16.
Nr 240 | 9 november 1340
Vestiging erfcijns Den Bosch
Arnoldus gend. Nasghart heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Margareta gend. van Woudrikem.
Onderpand: zijn huis en erf in Den Bosch tegenover de woning (mansio) van Rodolfus van Zulikem.
Lasten: hertogscijns en een erfcijns van 16 schelling
Nr 241 | 29 juni 1341
Vestiging erfcijns Berkel (Berkel-Enschot)
Jacobus zoon van Arnoldus gend. Ridder van Berkel heeft een erfcijns van 30 schelling gevestigd t.b.v. Jacobus zoon van Ywanus van Grave (De Gravia) t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en hof in Berkel en een akker daarnaast van 6 lz.
Lasten: 1 penning uit het huis en 2 penning uit de akker aan een onbekende.
Nr 242 | 1 juli 1341
Testament Johannes van Beke
voor: notaris Henricus Gerardi van Neysel (sic) van het bisdom Luik (zonder toevoeging van clericus of priester)
van: Johannes van Beke oudste zoon van wijlen Goeswinus van Beke, schildknaap
legaten: een rente (REDDITUS) van 20 uit een hoeve gend. TARTWYCK in de parochie van St. Oedenrode, door de rentmeester (PROCURATOR REDDITUUM) van de St. Janskerk mede op advies van de prior van Porta Coeli en de BURSIFERI (= letterlijk: beursdragers) van de pastoor (INVESTITUS) en de priesters (CAPELLANI) van de St. Janskerk te verdelen onder een groot aantal kerken, kloosters en Godshuizen in en om Den Bosch, meestal onder de last van een jaargetijde en een maandstonde voor het zieleheil van de testator, zijn echtgenote Margareta en hun beider ouders; het overschot is bestemd voor hemden, rokken en schoeisel voor de armen
voorw.: na de dood van de eerste echtgenoot wordt de helft van de legaten uitgekeerd, na de dood van de langstlevende ook de andere helft
executele: de PROCURATOR van de THG geadviseerd door de prior van Porta Coeli en de gende BURSIFERI
plaats: het woonhuis van de testator in het dorp Berlicum
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 103r-104v
Nr 244a | 5 december 1341
Erkenning schuld huis Kerkstraat
Elizabet Reynkini heeft erkend een erfcijns van 20 schelling schuldig te zijn aan Petrus gend. Conincs sone van Lit.
Onderpand: huis en erf in de Kerkstraat.
Nr 243 | 8 november 1341
Uitgifte goederen Verwerstraat
Ghiselbertus van Ghestel heeft een huis en erf in de Colperstrate op de hoek van de straat die loopt naar de woning (mansio) van Arnoldus gend. Dicbier, een hof daarachter en een weg die loopt van deze hof naar het water uitgegeven aan Theodericus gend. van Meghen tegen een erfcijns van 20 schelling, op voorwaarde dat twee kameren die gebouwd zijn op het huis na een brand of verwoesting altijd weer mogen worden opgebouwd.
Nr 244 | 15 november 1341
Uitgifte kameren Verwerstraat
Ghiselbertus van Ghestel heeft twee kameren (zie nr. 244) met de grond (sic) in de Colperstrate naast het huis (zie nr. 244) uitgegeven aan Georgius gend. Gorys van Tricht, gewantsnijder tegen een erfcijns van 3 en op de voorwaarde omschreven in nr. 244.
In dorso: (16de eeuw) Opten houck van den Verwerstrate.
Nr 245 | 8 december 1341
Vestiging erfcijns Oisterwijk
Wiggherus gend. Wijt van den Dale van Oesterwijc heeft een erfcijns van 20 schelling gend. Gheselle (naam van het muntstuk) ad 14 penning het stuk gevestigd t.b.v. Johannes gend. Honiman.
Onderpand: zijn huis, hof en erfgoed gend. Ten Dale in Oesterwijc.
Nr 246 | 5 september 1341
Schenking hof Windmolenberg
Truda weduwe van meester Theodericus heeft een naar achteren gelegen hof Aen Den Wijntmolenberch geschonken aan haar kinderen Woltherus, Johannes en Truda. Deze hebben deze hof vervolgens geschonken aan Arnoldus Snoec, handschoenmaker.
In dorso: van den hove die meester Didderics was.
Nr 247 | 11 januari 1342
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom
Willelmus gend. van Alfen, wolwever, heeft 1 m. land in de Duizend Morgen gemeijnt van Den Bosch verkocht aan Gerardus broeder van Elyas gend. Eleken, vleeshouwer, op voorwaarde dat de koper dit perceel alleen mag vervreemden aan poorters van de stad Den Bosch en aan de stad een erfcijns van 6 schelling wordt betaald. Het land is gelegen achter Orthen In Die Slaghen.
Nr 248 | 25 januari 1342
Uitgifte kameren Beurdsestraat
Elizabet weduwe van Egidius gend. Witskele en Bata, zuster van Egidius hebben twee kameren in de straat gend. Beurde voorbij de Beurdschebrugghe uitgegeven aan Petrus gend. van Kessel tegen erfcijns resp. van 20 schelling en 10 schelling
Nr 249 | 25 januari 1342
Vestiging erfcijns Berkel (Berkel-Enschot)
Jacobus zoon van Arnoldus gend. Ridder van Berkel heeft een erfcijns van 10 schelling gevestigd t.b.v. Jacobus zoon van Ywanus van Grave (De Gravia) t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en hof in Berkel en een akker daarnaast van 6 lz.
Nr 250 | 4 februari 1342
Verkoop erfcijns Kerkstraat
Petrus gend. Conincs sone van Lit heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Woltherus zoon van wijlen Johannes zoon van Leyta, handschoenmaker.
Onderpand: huis en erf in de Kerkstraat.
Nr 251 | 28 februari 1342
Vestiging erfcijns hoeve Udenhout
Arnoldus gend. Ridder van Berkel heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Jacobus zoon van Ywanus van Grave (De Gravia) als procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: een hoeve lands met toebehoren van wijlen Brustavus van Oesterwijc in Udenhout.
Nr 251a | 18 april 1342
Verkoop beemd Helvoirt
Ermgardis weduwe van Laurencius, dekker, en Marcelius haar zoon hebben voor schepenen van Oisterwijk een beemd in de parochie van Helvort In Noertbroke verkocht aan Heinricus gend. Wayswijn, nadat in de kerk van Helvoirt de gebruikelijke afkondigingen (proclamationes) zijn gedaan, zoals twee lieden van deze parochie hebben verklaard (audivimus protestari).
Lasten: een erfcijns van 4 schelling aan onbekenden.
N.B.: met de twee zegels van schepenen van Oisterwijk.
Nr 252 | 28 april 1342
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom
Henricus van Rumunde wonend op 't Zand (super arena) heeft 1 m. land in de Duizend Morgen, gemeijnte Den Bosch, In Den Vliedert, verkocht aan Nycholaus gend. van den Arennest, op voorwaarde dat aan de stad een erfcijns van 6 schelling wordt betaald en dat de koper dit perceel alleen mag vervreemden aan poorters van de stad Den Bosch.
Nr 253 | 8 mei 1342
Uitgifte goed Ten Alvensoen Gerwen
door: Willem zoon van wijlen Hendrik van den Broek van Gerwen
aan: Jan zoon van Peter van den Tulle
van: de meerwaarde van het goed TEN ALVOENSOEN in Gerwen
erfcijns van 8 oude cijns hieruit
voor: erfcijns 6 - 17 schelling - 6 penning
voorw.:
1. de uitgever behoudt de SOMERACKER voor zichzelf
2. wanneer Jan het goed teruggeeft, moet hij voortaan een erfcijns van 40 schelling aan Willem betalen en hij mag daarvoor onderpanden aanwijzen.
Nr 253a | 30 mei 1342
Schenking erfcijns Gestel (bij Eindhoven)
Elizabet zuster van wijlen Hilla gend. Cleynaels heeft een erfcijns van 36 schelling oude groten uit een erfcijns van 4 minus 15 penning oude groten geschonken aan Elizabet gend. Boyen t.b.v. de Infirmerie van het Groot Begijnhof.
Nr 254 | 10 juni 1342
Verkoop hoeve Helvoirt-Gijzel
Heinricus zoon van wijlen Johannes gend. Bruere en Enghelberna dochter van Johannes gend. De Quercu (van (den) Eik) heeft voor schepenen van Oisterwijk 1/3 deel van een hoeve bij Ghesel in de parochie van Helvort en 1/3 deel van een stuk land gend. Gaershof verkocht aan Heinricus gend. Wayswyn. De hoeve wordt gebruikt door de laat Johannes, broeder van Enghelberna.
Lasten: een erfcijns van 4 schelling op de Gaershof.
N.B.: met de zegels van twee schepenen van Oisterwijk.
Nr 255 | 18 augustus 1342
Vestiging erfcijns Gerwen
Heinric zoon van Heilwigh van Oyrle heeft voor schepenen van Eindhoven een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Jhanne zoon van Hessel van Gheriwen.
Onderpand: zijn huis, de hof, de Gheloect (= omheind stuk land) achter het huis, een stuk land gend. Dwier Stucken naast Den Wier en een hofje in de parochie van Gheriwen.
N.B.: met zegels van twee schepenen van Eindhoven.
Nr 256 | 24 augustus 1342
Uitgifte huis Orthenstraat/Hoge Steenweg
Johannes van Endhoven echtgenoot van Katherina dochter van wijlen Gerardus van Neynsel heeft 1/14 deel van een huis en erf en een erfgoed in de Orthenstraat uitgegeven aan Arnoldus Ysebout tegen de hertogscijns en een erfcijns van 50 schelling
In dorso: aen den Hogen Steenwech.
N.B.: mogelijk behoort dit stuk niet tot het archief van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Nr 256a | 29 september 1342
Verkoop erfcijnzen Vismarkt e.o.
Johannes gend. Dicbier heeft een vijftal erfcijnzen verkocht aan Elizabet echtgenote van Henricus gend. Corte, te weten:
6 schelling uit het erfgoed van Theodericus, molenaar
14 schelling uit het erfgoed van Amilius, smid
16 schelling uit het erfgoed van Hennekinus zoon van Heyla van Wcht
18 schelling uit het erfgoed van mr. Godefridus van Thallamis, gelegen aan de Vismarkt en
6 schelling uit het erfgoed van wijlen Johannes Maelghijs bij de Korenbrug.
Nr 257 | 30 september 1342
Verkoop erfcijns Hinthamereind
Everardus, Johannes en Henricus gend. van Heze, kinderen van wijlen Metta en Gouinus hun zwager hebben een erfcijns van 21 schelling en 4 penning verkocht aan Petrus van Brugghen zoon van wijlen Gerardus van Brugghen.
Onderpand: een deel van een erfgoed op het Hinthamereind.
Nr 258 | 12 oktober 1342
Getuigeverklaring verkoop goederen Neijnsel
Broeder Johannes van Ghiselrode, prior van het klooster Porta Coeli, en broeder Jordanus zoon van Henricus, keldermeester (cellularius) van dit klooster hebben getuigd, dat de prior 1/3 deel van de goederen in Neynsel in de parochie van St. Oedenrode met toebehoren heeft verkocht aan Jacobus zoon van Yuwanus van Grave (De Gravia) t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Deze transactie is vastgelegd in een oorkonde uitgevaardigd door de prior.
Nr 259 | 19 november 1342
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Henricus gend. van den Broyla van Orthen heeft 1 m. land in de Duizend Morgen, gemeijnt van Den Bosch, Int Oeteren, verkocht aan Anselmus, vleeshouwer, op voorwaarde dat aan de stad Den Bosch een erfcijns van 6 schelling wordt betaald en het land alleen vervreemd mag worden aan poorters van de stad Den Bosch.
Nr 260 | 19 januari 1343
Verkoop erfpacht Helvoirt-Gijzel
Jacobus van Zulikem heeft een erfpacht van 1 m. rogge verkocht aan Jacobus zoon van Yuwanus van Grave (De Gravia), procurator van de Tafel van H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: de hoeve van Johannes gend. Broc in Ghesel.
Nr 261 | 22 januari 1343
Verkoop land Hees (Heesc?; Heeze?)
Spyringus van Runnen heeft enige landerijen in Hees verkocht aan Jacobus zoon van Yuwanus van Grave (De Gravia) t.b.v. van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, te weten: twee strepen In Dauderake, een streep gend. Heser Groetlaer, een streep bij het erfgoed van de monniken in Nieuwe Camp en 4 vz. Op De Selinghe.
Lasten: gebuurcijnzen.
Nr 262 | 30 januari 1343
Vestiging erfcijns Colperstraat/Verwerstr.
Symon, volder en schoonzoon van wijlen Willelmus van de Kelre (Depenu), priester heeft een erfcijns van 10 schelling gevestigd t.b.v. Jacobus zoon van Yuwanus van Grave (De Gravia) t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en erf in de Colperstate.
Lasten: 3 erfcijnzen aan onbekenden.
Nr 263 | 19 februari 1343
Verkoop erfcijns Vughterstraat
Godefridus, proost van het klooster in Zewinen (= Zennewijnen), mede optredend namens dit klooster heeft een erfcijns van 2 schelling verkocht aan Jacobus zoon van Yuwanus gend. van Grave (De Gravia) t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Deze erfcijns is hun aangekomen bij testament van Heilzuta weduwe van Ghiselbertus Montinc en haar dochter Mechtildis.
Onderpand: erfgoed van wijlen Willelmus gend. van Geldenaken in de Vughterstraat.
N.B.: met het zegel van de proost en dat van het klooster.
Nr 264 | 4 maart 1343
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Gherongus van Orten heeft 1 m. land in de Duizend Morgen, gemeijnt van Den Bosch, in Oteren, verkocht aan Anselmus, vleeshouwer zoon van wijlen Arnoldus gend. Noellen, vleeshouwer, op voorwaarde dat aan de stad een erfcijns van 6 schelling wordt betaald en dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van de stad Den Bosch.
Nr 265 | april 1343
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Soortgelijke transactie als nr. 265 door Henricus gend. Duppen van Orthen van 1 m. land op Oeteren aan Anselmus.
Nr 266 | 2 april 1343
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Soortgelijke transactie als nr. 265 door Jordanus van Orthen van 1 m. land op Oeteren aan Anselmus.
Nr 267 | 2 april 1343
Schenking goederen Rosmalen
Woltherus gend. Bexken Dicbier heeft de helft van de goederen van wijlen Woltherus van Merwijc in Roesmalen met bijbehorende schepenakten, welke hij verworven had van de erfgenamen van Nella gend. Peilsers, geschonken aan Jacobus zoon van Yuwanus van Grave t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat zij hun rechten op de goederen van Gerardus van Uden in de heerlijkheid Merwijc behouden.
Nr 268 | 16 april 1343
Vestiging erfcijns Kerkstraat
Hubertus van Os, lakenwever, heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Hilla gend. Reyghers.
Onderpand: zijn huis en erf op de hoek van de Kerkstraat naast het kerkhof en grenzend aan het erfgoed van Egydiius, schrijver (sriptor).
Nr 269 | 19 april 1343
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Soortgelijke transactie als nr. 265 door Gerardus zoon van Albrandus van Orthen van 1 m. land in Oeteren aan Anselmus voornd.
Nr 270 | 21 april 1343
Uitgifte huis Gevangenpoort
Henricus gend. Vos van den Hoevel, schoenlapper, heeft zijn woning gend. Steen onder de Gevangenpoort strekkend achterwaarts in de richting van de kerker uitgegeven aan Arnoldus gend. Scuut, schoenlapper tegen een erfcijns van 6.
Nr 271 | 19 juli 1343
Testament Jan zoon van Griete
Jan zoon van Griete heeft ten overstaan van Henricus van Hees, rector van het altaar van SS. Petrus en Paulus in de kerk van Den Bosch, die hem de Laatste Sacramenten toediende, zijn testament gemaakt en daarin de volgende legaten geschonken: aan de kerk van St. Lambertus te Luik 2 schelling, aan St. Janskerk in Den Bosch 2 schelling, aan de oorkonder 2 schelling en aan Elizabeth, Yda, Truda en Margareta, kinderen van Henricus Verdonc zijn huis en erf Opten Wimolenberch met alle gebruiksvoorwerpen, die naar berusten, op voorwaarde dat zij alle schulden zullen betalen.
N.B.: met het zegel van Henricus van Hees.
Nr 272 | 6 september 1343
Vestiging erfcijns goederen Berkel
Jacobus zoon van Arnoldus Ridder van Berkel
t.b.v.: Jacobus zoon van Ywanus van den Grave t.b.v. de THG
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis en hof in BERKEL en een akker gend. DIE HAM groot 6 lz. naast het huis en een beemd gend. CRAUWELSGRAVE in de parochie van GHESTEL
lasten: erfcijns van 1 penning op het huis, idem van 2 penning op de akker aan N.N.; erfcijns van 40 schelling aan de THG; erfcijns van 1 groot op de beemd
Nr 272a | 11 september 1343
Verkoop huis Hinthamereind
Johannes gend. Lose natuurlijke zoon van Johannes gend. Lose heeft zijn huis en erf op het Hinthamereind verkocht aan Henricus van Heze.
Lasten: 36 schelling oude groten erfcijns aan onbekenden.
Nr 273 | 17 september 1343
Verkoop erfpacht en erfcijns Oss
Theodericus zoon van wijlen Henricus gend. Pynleec heeft 1/6 deel van een erfpacht van 2m. rogge en 1/6 deel van een erfcijns van 48 schelling verkocht aan Willelmus gend. Leyer sr.
Onderpanden: niet vermeld.
In dorso: Tot Os.
Nr 274 | 20 december 1343
Schenking diverse goederen
Heylewigis, begijn en dochter van wijlen Willelmus van Orthen, bontwerker, heeft aan Jacobus zoon van Yuwanus van Grave (De Gravis), procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch geschonken al haar roerende en gerede goederen, een lijfrente van m. rogge gekocht van het klooster Porta Coeli en een erfpacht van 2 m. rogge gekocht van Luppo gend. Lupken Haveloes, op voorwaarde dat de erfpacht van 2 m. rogge alleen zolang zij leeft zal toekomen aan de Tafel.
Nr 275 | 28 januari 1344
Uittreksel testament Willem van den Bossche
Willelmus de Busco, heer van Erpe en ridder heeft zijn testament gemaakt en daarin o.m. legaten geschonken aan: een erfcijns van 9 of 10 en een erfcijns (redditus 2x) van 3 aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat 5 hiervan wordt besteed aan de armen tijdens het jaargetijde voor hem en zijn ouders en dat de rest wordt besteed aan schoenen en lakens.
Onderpanden: ( 9/10) de molen gend. Englant en ( 3) uit de goederen gend. Ballenbroec in de parochie van Bladele.
Notaris: Marcilius Henrici gend. van Vucht, clericus
N.B.: het betreft hier een auth. uittreksel, dat is gemaakt in het midden van de 16e eeuw.
Nr 276 | 29 september 1344
Verkoop erfcijns Achter de Minderbroeders
Elizabeth weduwe van Johannes zoon van wijlen Egheno pistor heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Arnoldus gend. Meleman.
Onderpand: huis en erf in de straat die loopt van de boomgaard van de Minderbroeders naar de Vismarkt.
Nr 277 | 29 november 1344
Schenking rosmolen etc. ligging onbekend
Oda dochter van wijlen Boudekinus gend. De Porta, Johannes gend. van der Heyden als echtgenoot van Bela en Willelmus gend. Mol als echtgenoot van Aleydis, dochter van wijlen Jacobus van Nasghe, een hof en een beemd aldaar geschonken aan hun broeder Rutgherus.
Nr 278 | 1 december 1344
Betalingsbelofte huis Vughterdijk
Johannes gend. Vosken zoon van wijlen Henricus gend. van den Hoevel heeft beloofd een erfcijns van 55 schelling te betalen aan Ghiselbertus van Ghestel, die het onderpand aan Johannes in erfcijns had gegeven.
Onderpand: huis en erf op de Vughterdijk naast de rosmolen.
Nr 279 | 26 januari 1345
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom
Albertus die Raet
aan: Aleydis weduwe van Gerardus Scaden
van: 1 m. land uit de Duizend Morgen in het lage deel van DIE VLIEDERT aan de verkoper toebedeeld
voorw.: mag alleen vervreemd worden aan poorters van Den Bosch
lasten: erfcijns van 6 schelling aan de stad
N.B.: geborgen in paarse snoeptrommel in kast 218 E 2.
Nr 279a | 16 maart 1345
Afstand recht van naasting Schijndel-Elde
Johannes gend. dan Dorhout heeft afstand gedaan van zijn recht van naasting t.b.v. Ghiselbertus van Ghestel ten aanzien van een kamp in de parochie van Scynle in Eylde door Johannes gend. Weygherganc aan Ghiselbertus voornd. verkocht.
Nr 280 | 28 april 1345
Betalingsbelofte land Orthen
Gherongus gend. van Orthen heeft beloofd een erfcijns van 30 schelling te betalen aan jkvre Bela weduwe van jkr. Elyas en haar kinderen, op voorwaarde dat bij teruggave dubbele cijns betaald wordt.
Onderpand: in de parochie van Orthen: een stuk land In Die Hegghe, een stuk land gend. Dabbenrijt, een stuk land bij het kerkhof van Orthen, twee strepen land gend. Die Scatberch, twee strepen land gend. Die Vis Marghen, een streep Aen Den Meergrave en drie stukken land gend. Die Woertberch, twee stukken land bij de dijk gend. Die Heendike, een stuk land gend. Dat Cloetken naast Die Wilgacker, met de dijken en verdere toebehoren.
Nr 281 | 2 mei 1345
Verkoop erfcijns Kerkstraat
Woltherus zoon van wijlen Johannes zoon van Leyta, handschoenmaker, heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Petrus zoon van wijlen Gerardus van Brugghen.
Onderpand: huis en erf in de Kerkstraat.
Nr 282 | 18 juni 1345
Ruil land Hees
Arnoldus van Cuyc zoon van wijlen Mathias van Hees heeft na een ruil met Jacobus zoon van Ywanus van Grave (De Gravia), procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch aan hem een stuk land in de parochie van Hees overgedragen tegen een stuk land aldaar Op Verheel.
Nr 283 | 21 juli 1345
Afstand recht van naasting Hees
Johannes gend. Cromyseren als echtgenoot van de dochter van Arnoldus van Cuyc heeft een afstand gedaan van zijn naastingsrecht op het stuk land vermeld in nr. 283 en overgedragen aan Jacobus voornd.
Nr 284 | 21 juli 1345
Verkoop land Hees (Heesch? Heeze?)
Arnoldus van Cuyc zoon van wijlen Mathias van Hees heeft aan Jacobus zoon van Yuwanus van Grave (De Gravia) t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch de volgende landerijen overgedragen: twee strepen In Den Auden Bleken, twee strepen In Die Auderaect, een streep in de kamp gend. Grotelaers Camp en een stukje land gend. Een Deelken in de kamp van St. Petrus, allen in de parochie van Hees.
Lasten: de gebuurcijnzen van Hees.
Nr 285 | 21 juli 1345
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Orthen
Johannes van Lit, schoonzoon van Woltherus Roempot heeft 1 m. land in de Duizend Morgen, gemeynt van Den Bosch, Op Die Voort in de richting van Orthen verkocht aan Gerardus broeder van Elyas, vleeshouwer, op voorwaarde dat aan de stad Den Bosch een erfcijns van 6 schelling wordt betaald en dat dit land alleen aan poorters van deze stad mag worden vervreemd.
In dorso: Opte Slagen.
Nr 286 | 6 februari 1346
Verkoop kamp Schijndel-Elde
Johannes gend. Weygherganc zoon van wijlen Henricus gend. Weygherganc en zijn zwager Gerlacus gend. van Overbeke hebben de helft van een kamp in de parochie van Scynle in Eylde verkocht aan Ghiselbertus van Ghestel.
De andere helft van de kamp is in het bezit van Albertus gend. Aab zoon van wijlen Gossuinus gend. van Bocstel investitus (= pastoor) van Ghemonden.
Lasten: een erfcijns aan de heer van Boxtel.
Nr 287 | 27 april 1346
Vestiging erfpacht Gerwen
Didderic en Henric, kinderen van vrouwe Heylewighen van Orle hebben een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Jan en Wautgher kinderen van Hessel van Gherwen.
Onderpand: 1/6 deel van de erfenis van de moeder van Heylewijc in de parochie van Gherwen.
N.B.: voor schepenen van Nuenen; het zegel van de schepenbank van Nuenen is niet meer aanwezig.
Lasten: de herencijns.
Nr 288 | 25 juni 1346
Overdracht erfcijns Den Bosch
Ludovicus zoon van wijlen Albertus van Buscel heeft al zijn rechten op een erfcijns van 20 schelling overgedragen aan Bartholomeus zoon van Theodericus, de bewoner van het onderpand.
Onderpand: huis en erf in de straat die loopt van de Vughterstraat bij de Jodenpoort naar de woning (mansio) van Engerbertus gend. Ludinc De Aggere (van(den) Dijk).
Nr 289 | 3 juli 1346
Vestiging erfpacht Rosmalen
Zebertus gend. Kesselman heeft een erfpacht van m. rogge gevestigd t.b.v. Petrus van Lit, smid.
Onderpand: een stuk land gend. Die Coninx Strepe in de parochie van Roesmalen.
Nr 290 | 13 juli 1346
Aflossing erfcijns ligging onbekend
Ghiselbertus De Palude (van den Broeke), priester en optredend namens de minderjarige Henricus zoon van wijlen Egydius zoon van Gerardus gend. Tsroden, heeft bekend 20 schilden te hebben ontvangen als aflossing van een erfcijns van 40 schelling van Jacobus zoon van Yuwanus van Grave (De Gravia), procurator van de Tafel van H. Geest van Den Bosch. Deze erfcijns is afkomstig van Lutgardis gend. van Berlikem.
Nr 291 | 31 juli 1346
Verkoop land Hintham
Johannes gend. Leydecker heeft de helft van een stuk land gend. Die Scelt in Hyntham verkocht aan Phililppus van Wcht, kleermaker.
Nr 292 | 10 oktober 1346
Overdracht land vermoedelijk Oss
Jan van Loyffen heeft voor schepenen van Oss een stuk land gend. Cumgheren overgedragen aan Godevard die Gruyter.
N.B.: met het beschadigde zegel van de schepenbank van Oss.
Nr 292b | 7 januari 1347 (Kerststijl); 7 januari 1348 (Paasstijl)
Verkoop erfpacht Heeswijk
Johannes van Hees heeft een erfpacht van m. rogge verkocht aan Willelmus zoon van wijlen Elyas, vleeshouwer.
Onderpand: een stuk land gend. Wantshoeve in de parochie van Hezewyc.
Nr 292a | 11 januari 1347
Vestiging erfcijns Loon op Zand
Robbertus zoon van wijlen Nuedo gend. van Veynlone heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Ludovicus zoon van Albertus van Bussel.
Onderpanden: huis, erf en schuur en 7 bu land. achter het bos in de parochie van Veynlone.
Nr 293 | 8 april 1347
Betalingsbelofte huis bij Vismarkt
Henricus gend. Lu heeft beloofd een erfcijns van 35 schelling te betalen aan Gerardus gend. Dives pelliciator (= de rijke bontwerker).
Onderpand: zijn huis en erf in de straat die loopt van het midden van de Vismarkt naar de woningen (mansiones) van Johannes Dicbier tegenover de erfgoederen van Willelmus gend. met der Zoch.
Nr 294 | 14 juni 1347
Betalingsbelofte kamer Vughterdijk
Johannes gend. van Tricht, schoenlapper, heeft beloofd een erfcijns van 25 schelling te betalen aan Henricus gend. Hac Pistor.
Onderpand: kamer op de Vughterdijk met de grond en het erf dat zich uitstrekt van de Vughterdijk tot aan de Dieze daarachter.
Bepaald is, dat een deel van het huis ernaast, dat op het erf voornd. is gelegen en dat is verlaten (verlate), er mag blijven staan, totdat het afgebroken wordt.
Nr 295 | 6 juli 1347
Uitgifte huis Colperstraat/Verwerstraat
Broeder Arnoldus van Ghestel. prior mede optredend namens het klooster van Porta Coeli, heeft het huis en erf van Nollekinus, verver, in de Colperstate, uitgegeven aan Ghiselbertus van Ghestel tegen een erfcijns van 30 schelling
Nr 296 | 19 augustus 1347
Betalingsbelofte goederen Gerwen - Ten Alvensoon
Willelmus zoon van wijlen Henricus gend. Bleic Hellinc De Palude (= van den Broeke) heeft beloofd een erfcijns van 3 gespleten uit een erfcijns van 6 17 schelling en 6 penning te betalen aan zijn zwager Johannes, kandelmaker.
Onderpand: de goederen Ten Alvensoen in de parochie van Gherwen.
Nr 297 | 3 december 1347
Vestiging erfcijns goederen Loon op Zand
Robbertus zoon van wijlen Vendovis (?) van Veynicus
t.b.v.: Ludovicus zoon van Albertus van Bussel t.b.v. de THG
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis, erf en schuur in de parochie van VENLOEN en 7 bu land aldaar achter het bos nabij het huis voornd.
lasten: een lijfrente van m. aan Johannes Hovima (?) uit het huis c.a.
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 166r
Nr 297a | 9 december 1347
Vestiging erfcijns ligging onbekend
Arnoldus gend. Moddart, bontwerker, echtgenoot van Katherina dochter van Johannes gend. Verdonc heeft een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Theodericus Gheghel t.b.v. Celis echtgenote van Theodericus gend. Buxken.
Onderpand: al zijn goederen.
Nr 298 | 20 december 1347
Verkoop erfpacht Oisterwijk-Kerkhoven
Theodericus van Horne, heer van Cranenborch en ridder, heeft een erfpacht van 15 m. rogge verkocht aan Jacobus gend. Coptijt sr.. Deze erfpacht was vroeger van Willelmus de Busco (van de Bossche), ridder.
Onderpanden: de goederen gend. Te Karrichoven in de parochie van Oesterwijc met zijn toebehoren.
Nr 299 | 6 februari 1348
Testament land Rosmalen
Wellinus De Arena (= van der Zande) heeft zijn testament gemaakt en daarin 1 uit 3 bu land in Brugghen bij Roesmalen vermaakt aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Notaris: Marcilius van Vucht van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik.
Nr 300 | 8 februari 1348
Verkoop goederen Rosmalen
Thomas van Bavoyen (?) heeft al zijn rechten op de goederen van wijlen Nella gend. Pelsers, zijn grootmoeder in de parochie van Roesmalen verkocht aan Ludovicus zoon van Albertus gend. van Bussel t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Thomas had deze gerfd van Nella, die ze had gekocht van heer Wolterinus (?) van Merwijc.
Nr 301 | 15 februari 1348
Verkoop beemd Rosmalen
Gossuinus gend. Cnode, vleeshouwer en Gossuinus zijn zoon hebben 2 bu beemd achter Roesmalen gend. Der Busgherbeemde grenzend aan het erfgoed van het klooster Porta Coeli verkocht aan Ghiselbertus gend. Samen cope van der Nywerkeirken.
Nr 302 | 13 maart 1348
Vestiging erfcijns Udenhout
Arnoldus gend. Ridder van Berkel heeft een erfcijns van 1 gevestigd t.b.v. Ludovicus zoon van Albertus van Bussel t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zijn hoeve lands, voorheen van Brustavus van Oesterwyc, in Udenhout.
Lasten: een erfcijns van 7 aan de Tafel voornd.
Nr 303 | 2 maart 1348
Vestiging erfcijns Colperstraat/Verwersstr.
Symon, volder en schoonzoon van wijlen Willelmus De Penu (= van den Kelre), priester heeft een erfcijns van 10 schelling gevestigd t.b.v. Ludovicus zoon van Albertus van Bussel t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zijn huis en erf in de Colperstrate.
Lasten: 3 en 10 schelling erfcijnzen aan onbekenden.
Nr 304 | 26 maart 1348
Verkoop land Empel-Meerwijk
Ghybo gend. Toelinc heeft 1 m. land in het gebied (districtus) van Merewyc In Die Hoeven tussen Die Gheer en Die Loeffoertsche Hoeve verkocht aan Ludovicus zoon van Albertus van Bussel t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Lasten: het onderhoud van Die Zeghedijc.
Nr 305 | 23 mei 1348
Afstand recht van naasting nr. 305
Willelmus gend. van den Velde heeft afstand gedaan van zijn recht van naasting op 1 m. land (zie nr. 305).
In dorso: inden ghericht van Meerwijc.
Nr 306 | 23 mei 1348
Verkoop erfcijns Vughterdijk
Henricus gend. Hac pistor heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan jkvre Margareta De Tula (= van Tuijl ?).
Onderpand: zie nr. 295.
Nr 307 | 9 juni 1348
Vestiging erfpacht Oirschot
Johannes gend. Keympe zoon van wijlen Henricus gend. Keympe heeft beloofd een erfpacht van 2 m. rogge te betalen aan Johannes gend. Slotenmakere zoon van wijlen Ghiselbertus gend. van den Dorenput, die in Den Bosch in een woning (mansio) woont, op voorwaarde dat bij teruggave de volle erfpacht wordt betaald en een erfpacht van 3 l. rogge verschuldigd door Fya, wolkamster (pectrix lanorum gend wolkeymers) aan de pachter wordt overgedragen aan de verpachter.
Onderpand: (2 m.) een erfgoed in de parochie van Oerscot.
(3 l.) een hof gend. Cupers Hof aldaar tot Gheeneyndebests.
Dit erfgoed is aan Johannes Keympe in erfpacht gegeven door Johannes gend. Slotemakere.
Nr 308 | 18 juni 1348
Schenking kameren Gevangenpoort
Henricus zoon van Aleydis gend. De Porta (= van den Poorte) heeft vijf kameren met de grond gelegen naast de Gevangenpoort en zich uitstrekkend van de Hinthamerstraat naar de kerker tot aan de kamer van Philippus van Wcht, kleermaker, geschonken aan Theodericus Gheghel t.b.v. zijn natuurlijke kinderen verwekt bij Lijsmoye.
Nr 309 | 23 juni 1348
Vestiging erfpacht Gerwen
Philipus zoon van Gerardus heeft een erfpacht van 14 s. rogge gevestigd t.b.v. Johannes, kandelmaker.
Onderpand: een stuk land gend. Die Zomeracker in de parochie van Gheerwen en een erfcijns van 40 schelling uit de goederen gend. Ten Alvensoen aldaar.
Nr 310 | 13 juli 1348
Vestiging erfpacht Helvoirt
Theodericus zoon van wijlen Lisa van Heylvoert heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Lisemoy t.b.v. haar natuurlijke kinderen verwekt bij Henricus zoon van Aleydis De Porta (= van den Poorte).
Onderpand: zijn huis, erf en hof en 4 lz. aanliggend roggeland in de parochie van Heylvoert.
Lasten: hertogscijns op de 4 lz. en 3 schelling aan de geburen van Haren (z.g. gebuurcijns).
Nr 311 | september 1348
Verkoop erfcijns Vught
Jacobus zoon van wijlen Ywanus van Grave (De Gravia) heeft een erfcijns van 3 oude groten verkocht aan Hadewigis weduwe van Johannes gend. Strypt.
Onderpand: huis en hofstad in Vught, een stuk land gend. Die Eykendonc en 6 bu Melys Boenre aldaar.
Nr 312 | 7 september 1348
Testament land Den Bosch-Deuteren
Ancelmoes, vleeshouwer en zoon van wijlen Nollekinus, vleeshouwer, heeft zijn testament gemaakt en daarin de volgende legaten geschonken:
1. St. Lambertuskerk te Luik 10 schelling
2. St. Janskerk Den Bosch 5 schelling
3. Henricus van Hees, priester in deze kerk 5 schelling
4. Willelmus van Ghiesen, vice plebaan in deze kerk 3 schelling
5. Johannes gend. Suewart, priester en koster van deze kerk 12 penning
6. de priesters in deze kerk een erfcijns van 10 schelling, te aanvaarden na de dood van zijn echtgenote Elizabeth t.b.v. een jaargetijde voor hen beiden.
7. de Minderbroeders een erfcijns van 5 schelling, zoals 6.
8. de Predikheren een erfcijns van 5 schelling, zoals 6.
9. de Minderbroeders een erfcijns van 5 schelling
10. Truda zijn natuurlijke dochter, indien zij oppassend leeft of zal huwen 20.
11. Truda voornd. een lijfrente in de vorm van een erfpacht van 1 m. rogge.
Deze erfcijnzen en erfpacht gaan uit 5 m. land in Oeteren en uit de gebouwen en verdere toebehoren daarvan. De overige opbrengst van dit onderpand komt toe aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Tot executeurs heeft hij benoemd Henricus van Hees voornd. en Willelmus zoon van wijlen Johannes gend. Noden.
Plaats van handeling: op de kamer van de woning (mansio) van Ancelmus.
Notaris: Theodericus gend. Gheghel.
Nr 313 | 30 september 1348
Vestiging erfpacht Nuenen of Gerwen
Jhan Kyeboem en zijn echtgenote Wendelmode hebben voor schepenen van Nuenen een erfpacht van 6 l. rogge Nuenense maat gevestigd t.b.v. Jhan zoon van Hessel van den Broec.
Onderpand: een akker van 6 lz. Op Orle.
Lasten: de z.g. herencijns aan een onbekende.
Nr 314 | 6 november 1348
Uittreksel testament St. Oedenrode
Margareta weduwe van Johannes van Beke heeft een testament gemaakt en daarin o.m. erfcijnzen resp. van 4 en 5 vermaakt aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. Deze zal hieruit
2 besteden aan witte lakens te verdelen onder de armen, voor een jaargetijde en 3 aan andere doeleinden, zoals deze omschreven zijn in het originele testament, terwijl 2 is bestemd voor de Tafel zelf.
Notaris: Theodericus Mathei van Gheghel van Den Bosch.
Plaats van handeling: de kamer van de woning van Ghiselbertus De Palude (van de Broeke).
Onderpand erfcijns 4: haar goederen in de parochie van St. Oedenrode gend. Taertwyc.
Nr 315 | 24 november 1348
Verkoop akker Vught
Willelmus zoon van wijlen Beyssela van Strijpt heeft een akker in de parochie van Vught-St. Petrus In Groenincs Hoeve en een beemd Die Hoyebeemt met een steghe (= weg) verkocht aan Henricus gend. die Meister.
Lasten: een erfcijns van 4 penning aan een onbekende.
Nr 316 | 9 januari 1349
Overdracht erfcijns Orthenstraat
Godefridus zoon van wijlen Zebertus heeft erfcijnzen resp. van 3 en 6 schelling en 15 schelling overgedragen aan Arnoldus gend. Meelman en zijn broers Thomas en Gerardus.
Onderpand: erfgoederen en een huis en erf in de Orthenstraat.
Nr 317 | 16 januari 1349
Verkoop goederen Gijzel - Oisterwijk
Aleydis dochter van wijlen Woltherus gend. Brocken heeft 1/5 deel van alle goederen van wijlen haar vader behalve het huis en erf in Ghezele in de parochie van Oisterwijc verkocht aan Henricus gend. van den Wande.
Lasten: erfcijnzen van 15 oude groten en 1/5 van 7 oude groot aan onbekenden.
Nr 318 | 22 januari 1349
Verkoop beemden Luissel ?
Ghisebrecht stiefzoon van Wouter van der Scuren heeft voor schepenen van Oisterwijk zijn rechten in de Rochinnen Beempt verkocht aan Lijsbet dochter van wijlen Aert Nennen Sceys mede t.b.v. haar broeders en zusters Kateline, Margriet, Ide, Enghelberte en Jan. Deze rechten bestaan uit 1/8 deel van de van deze beemd en een halve opper hooi (hopper hoys) in de andere helft gelegen The Lucel Bi Die Molen.
Nr 319 | 1 februari 1349 (Kerststijl); 1 februari 1350 (Paasstijl)
Overdracht erfpacht Udenhout
Jkvre Aleydis gend. van Nuwelant heeft een erfpacht van m. roggen uit een erfpacht van 4 m. rogge verschuldigd door de Tafel van de H. Geest van Den Bosch overgedragen aan Ludovicus zoon van Albertus van Bussel t.b.v. deze Tafel.
Onderpand: de goederen van wijlen Ghibo gend. Vette in Udenhout.
Nr 320 | 8 februari 1349
Vestiging erfpacht Rosmalen
Johannes gend. Baeliaert zoon van Johannes gend. Hennen van Roesmalen heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Johannes gend. Becker zoon van wijlen Henricus gend. Becker.
Onderpand: 1/3 van twee stukken land gend. Conincs strepe en die Speelberch groot 1 malderz. in de parochie van Roesmalen, 1/3 van 7 h. aldaar grenzend aan de gemene dijk en 2 m. land in de parochie van Vlijmen Op Die Donc grenzend aan de Hedichuysche Steghe.
Nr 321 | 20 februari 1349
Schenking erfpacht Berlicum-Belver
Jkvre Aleydis Maelghijs, begijn in het Klein Begijnhof achter het klooster van de Minderbroeders, heeft een erfpacht (pensio) van 1 m. rogge geschonken aan broeder Rutgherus van Meghen, op voorwaarde dat de schenkster er gedurende haar leven het vruchtgebruik van zal hebben. Na de dood van Rutgherus komt deze erfpacht toe aan het klooster.
Onderpand: de Westeracker in de parochie van Berlikem gend. in Belveren.
Notaris: Johannes Johannis Leydecker van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik.
Plaats van handeling: in de refter (eetzaal) van het Minderbroedersklooster.
N.B.: het betreft hier een donatio inter vivos.
Nr 322 | 8 maart 1349
Vestiging erfcijns Heeswijk
Arnoldus gend. Moddaert en zijn echtgenote Katherina dochter van Johannes gend. Veerdonc hebben een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Jacobus gend. van den Weyle zoon van Henricus gend. van den Weyle.
Onderpand: de helft van 24 m. land van wijlen Johannes gend. Heveloes In Den Hoeven tussen Die Rijshoeve en een Gheer in Heeswijk.
Nr 323 | 16 maart 1349
Betalingsbelofte erfcijns Colpertstraat/Verwerstraat
Arnoldus gend. Luyborghen heeft beloofd een erfcijns van
37 schelling te betalen aan Johannes gend. Beerwout.
Onderpand: huis en erf in de Colperstrate.
Nr 324 | 21 maart 1349
Overdracht goederen Vught
Jacobus zoon van wijlen Yuwanus van Grave (De Grauya) heeft al zijn goederen overgedragen aan Nycolaus van Meghen, bakker.
In dorso: Vught.
Nr 325 | 4 april 1349
Uitgifte hofstad Oss
Willem van Pankedel heeft voor schepenen van Oss een hofstad te Berchen gend. Coppen Hofstat met het Gheerken, dat hij in tijns (tinse) van de gemeijnte heeft genomen en grenzend aan de Osser Steghe uitgegeven aan Jacob Gherards zoon van Berchen tegen een erfpacht van 22 v. rogge, op voorwaarde dat bij teruggave 3 m. rogge wordt betaald.
Lasten: 1 groot erfcijns aan een onbekende.
N.B.: met het zegel van de schepenbank van Oss.
Nr 326 | 7 juni 1349
Verkoop beemd Vught
Johannes gend. van Stripe, echtgenoot van Jutta dochter van Henricus gend. Glavyman heeft 1 dagwand beemd in de parochie van Vught-St. Lambertus In Die Strijpt in een kamp gend. Die Ruestings Camp verkocht aan Henricus gend. van den Wande.
Last: hertogscijns.
Nr 327 | 30 juli 1349
Vestiging erfpacht Moergestel
Willelmus, smid van Moergestel, heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. jkvre Aleydis gend. van Hynen, begijn.
Onderpand: zijn erfgoed gend. Et Eyghen, een huis en erf daarop staand met toebehoren, groot 2 mz., 6 bu moer en 3 stukken beemd groot 10 voer hooi Int Broec in Moergestel.
Lasten: de herencijnzen.
Nr 328 | 24 september 1349
Erfpacht Oss
Henricus gend. Bollen zoon van wijlen Reinboldus gend. Bolleken van Os en zijn zoon Reynboldus hebben erkend, dat zij voorheen een erfpacht van 5 l. rogge plachten te betalen aan wijlen Godescalcus gend. Rosemont en dat zij deze erfpacht en het onderpand hebben overgedragen aan Petronella diens dochter.
Onderpand: een stuk land gend. Een Brake gend. Herbollekenshoeve in de parochie van Os Op Hoevelen.
Nr 328a | 12 oktober 1349
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom
Henricus gend. Roempot heeft 4 m. land in de Duizend Morgen, gemeijnte van Den Bosch, In Den Vliedert tussen de beemd van de Leprozen en de beemden van Maelstrem verkocht aan Rodolfus gend. Koyt, op voorwaarde dat een erfcijns van 24 schelling wordt betaald aan de stad en dat dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van de stad Den Bosch.
In dorso: inden Pepers.
Nr 329 | 29 oktober 1349
Schenking land Oss
Petronella dochter van wijlen Godecalcus gend. Rosemont heeft een stuk land (zie nr. 328a onderpand) overgedragen aan Ludovicus zoon van wijlen Albertus van Bussel en Ghiselbertus van Ghestel procuratores van de Tafel van H. Geest van Den Bosch, nadat Henricus gend. Bollen c.s. (zie nr. 328a) dit land, dat zij in erfpacht hielden van Petronella, aan haar hadden overgedragen.
Nr 330 | 4 november 1349
Verkoop erfcijns Schijndel
Johannes gend. die Rike zoon van wijlen ... (onleesbaar) van Onstaden heeft een erfcijns van 3 en 10 schelling verkocht aan Ludekinus natuurlijke zoon van Henricus zoon van wijlen Aleydis De Porta (= van den Poorte) t.b.v. Jutta zijn zuster dochter van Henricus voornd. en Elisabet gend. Lisemoeye.
Onderpand: 8 bu land met alle gebouwen erop in de parochie van Scynle grenzend aan de Doelendonc en de hoeve van Johannes gend. die Wilde.
Nr 330a | 21 november 1349
Afstand erfgoed Windmolenberg
Henricus gend. Bukentoppe heeft afstand gedaan van een deel van een erfgoed van wijlen Theodericus gend. Snoec dat zich uitstrekt in de richting van de Wintmolenbergh en gelegen is bij het erfgoed van meester Theodericus, steenhouwer (calculiscida gend. Tsteensnider) t.b.v. Arnoldus Snoec.
Nr 331 | 31 december 1349
Verkoop beemd Vught
Clementia dochter van wijlen Martinus gend. van Boerden van Cromvoert heeft van een beemd in de parochie van Vught-St. Lambertus In Die Strijpt verkocht aan Aleydis weduwe van Henricus van wijlen Amelius.
Nr 332 | 8 januari 1350
Uitgifte huis Ortheneind
Godefridus zoon van Godefridus van Enghelen heeft een deel van de helft van een huis en erf gend. Vylaet (?) op het Ortheneind in de richting van het Muntelken groot 8 bij 22 voet uitgegeven aan Conrardus dekker tegen een erfcijns van 20 schelling Dit huis was voorheen door Henricus De Porta (= van den Poorte) zoon van wijlen Aleydis aan Godefridus in erfcijns uitgegeven.
Nr 333 | 2 april 1350
Uitgifte landerijen Oss
Jkvre Mechtildis gend. Tsriken dochter van wijlen Godefridus gend. Rike heeft enige landerijen in de parochie van Os uitgegeven aan Godefridus gend. Gruyter zoon van Arnoldus Gruyter van Os tegen een erfcijns van 54 schelling Het betreft 6 lz. gerstland, 4 lz. gerstland en 4 lz. gerstland in Ghene Roden. Bij teruggave moet een dubbele cijns betaald worden.
Nr 334 | 8 juli 1350
Verkoop erfcijns Schijndel
Jnkvre Heylewigis weduwe van Willelmus gend. Gruyter en dochter van wijlen Henricus van Zonne heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Ghiselbertus De Spina (van Doorn).
Onderpand: huis en erf en 1 mud gerstezaad land daarachter in de parochie van Scynle.
Nr 335 | 19 augustus 1350
Overdracht erfpacht Moergestel
Jkvre Aleydis gend. van Hynen, begijn, heeft een erfpacht van 1 m. rogge (zie 328) overgedragen aan Ludovicus zoon van wijlen Albertus van Bussel en Ghiselbertus gend. van Ghestel procuratores van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: zie nr. 328.
Nr 336 | 5 september 1350
Overdracht landerijen Herpen
Jacob, Harman, Heynric, Curstinne en Erkenraet, kinderen van wijlen Ode de coster van Loen hebben enige landerijen overgedragen aan Heyne de smede, zoon van Ricart van Loen, op voorwaarde dat zij hun broeder die buiten het land (patria) verkeert, bij zijn terugkeer ermee zullen doen instemmen.
Het betreft: 8 h. land, 5 h. land In Den Reeten 4 h. Int Loensche Broec grenzend aan dat van Lemke de wambusticker.
Deze transactie geschiedde voor schepenen van Herpen.
Nr 337 | 1 oktober 1350
Vestiging erfpacht Helvoirt
Thomas gend. Coelburnre van Heylvoert heeft een erfpacht van m. rogge gevestigd t.b.v. Franco gend. van Orthen, handschoenmaker.
Onderpand: 1 bu beemd Int Noertbroec en 1 bu beemd Aen Die Moerdonc in de parochie van Heylvoert.
Lasten: hertogscijnzen op beide beemden.
Nr 338 | 14 oktober 1350
Verkoop land Vught
Johannes gend. Vuchtman heeft een stuk land gend. Die Veken Acker in de parochie van Vught-St. Petrus verkocht aan Henricus die Meyster.
Lasten: een erfcijns van 8 penning aan een onbekende.
Nr 339 | 4 november 1350
Uitgifte land Esch
Henricus gend. Beerwout heeft enige landerijen uitgegeven aan Theodericus zoon van Bela van Eyssche tegen een erfcijns van 22 schelling en een erfpacht van 11 l. rogge, op voorwaarde dat bij teruggave dubbele cijns/pacht wordt betaald. Het betreft: een deel van een erfgoed, deels land deels beemd, gend. Bruynsrot in de parochie van Eyssche buiten de gracht van een broek ged. Dat Grote Henxtbroec en twee stukken land gend. Die Schilderen groot 2 lz. aldaar.
Nr 339a | 24 februari 1351
Overdracht bank Vleeshuis
Arnoldus gend. Smalen echtgenoot van Aleydis dochter van Katherina en wijlen Egidius gend. van Antwerpen hebben 1/3 deel van een bank in het Vleeshuis overgedragen aan Elisabet weduwe van Ancelmus, vleeshouwer, nadat de moeder van de tocht is afgegaan.
Lasten: hertogscijns.
Nr 340 | 10 maart 1351
Overdracht land Den Bosch-Vrijdom
Nicholaus gend. van den Arennest heeft 1 m. land in de Duizend Morgen In Den Vlyedert, gemeijnte van Den Bosch, overgedragen aan Jordanus zoon van wijlen meester Jordanus van Roesmalen, smid, op voorwaarde dat aan de stad Den Bosch een erfcijns van 6 schelling wordt betaald en dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van deze stad.
Nr 341 | 12 maart 1351
Vestiging erfcijns Udenhout - Ten Beerschot
Theodericus van Hoirne, heer van Pairwys en van Cranenborch (sic), ridder t.b.v.: Jacobus Coptyts sr.
van: erfcijns van 20
uit: zijn goed gend. TEN BEERSCHOT in de parochie van Oisterwijk in Udenhout waarop thans Walterus Vriese woont
bijz.: deze erfcijns komt in de plaats van een andere erfcijns van 20 die rustte op het goed van wijlen Willelmus van den Bossche te HYER en in HYNEN en door deze aan hem gelegateerd
N.B. : alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 178r/v
Nr 341a | 21 april 1351
Vestiging erfpacht Tilburg (?)
Arnoldus gend. die Moelner zoon van Arnoldus gend. die Moelner van Westilborch heeft een erfpacht van 1 m. rogge Oisterwijkse maat gevestigd t.b.v. Arnoldus zoon van Godefridus De Thalamis, te leveren op zij woonhuis in Einscit.
Onderpanden: een huis en hof, waarin Johannes Kermis die het erfpacht houdt, in woont, 1/3 van een beemd gend. Qualredyke, een stuk land gend. Die Beemd Acker, een stuk land, een stuk land gend. Die Hoghevonder, een akker gend. Hijxspoersacker, een stuk land in een hof.
Nr 342 | november 1351
Testament Elisabeth weduwe Witskeel
Elyzabeth weduwe van Egidius gend. Witskeel heeft haar testament gemaakt en daarin een groot aantal legaten geschonken. Aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch vermaakte zij de helft van de volgende erfcijnzen: 54 schelling uit de erfgoederen van Nycholaus van Tilborch, 3 minus 2 schelling uit het erfgoed van Henricus gend. van Litte, 13 schelling uit een kamer, waar Henricus van Swalmen in woont, 20 schelling uit het erfgoed van Petrus gend. Torfs en de volgende erfpachten: 6 s. rogge uit het erfgoed van Arnoldus gend. Vos in Blever en 2s. rogge en de helft van een huis, erf, brouwketel, een koperen wasbekken, een scappareel en andere roerende goederen. De Tafel moet hieruit een erfpacht van m. rogge als lijfrente uitbetalen aan Elyzabeth van Bladel. Andere legaten worden geschonken aan de kerk van Bladel. Tot executeur heeft zij benoemd Ludovicus Alberti, procurator van de voornoemde Tafel.
Plaats van handeling: in het woonhuis van Elisabeth in de kamer.
Notaris: Johannes Johannis Leydecker van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik.
In dorso: 40 schelling in die Buerdschestrate.
N.B.: op verzoek van Elisabeth heeft Wolterus Danekini het testament bezegeld.
Nr 343 | 15 november 1351
Verkoop erfcijns Kerkstraat
Arnoldus gend. Moddart heeft een erfcijns van 40 schelling verkocht aan Katerina dochter van wijlen Johannes gend. van Berse en nicht van wijlen Arnoldus gend. De Porta (van den Poorte).
Onderpand: de helft van zijn huis en erf in de Kerkstraat.
Lasten: hertogscijns en 19 ech. erfcijns.
Nr 344 | 11 december 1351
Aanvulling nr. 343
Elyzabeth weduwe van Egidius gend. van Witskeel heeft haar testament (zie nr. 343) aangevuld en daarin een groot aantal extra legaten geschonken o.m. aan het Groot Begijnhof en de kerk van het Begijnhof. Vele van deze legaten bestaan uit roerende goederen (beddegoed, kledingstukken, voorwerpen).
Tot mede executeurs heeft zij benoemd Ghyselbertus van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch en diens echtgenote Mechtildis.
Plaats van handeling: in de kamer van het woonhuis van Elyzabeth vr haar ziekbed.
Notaris: Johannes Johannis Leydecker van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik.
Nr 345 | 2 januari 1352
Verkoop beemd Rosmalen
Gerardus Oelkani heeft 2 bu beemd achter Roesmalen gend. Der Busgherbeemde grenzend aan het erfgoed van het klooster Porta Coeli verkocht aan Willelmus gend. Helse van Brugghen en Thomas zoon van wijlen Ada gend. van den Kerkhove.
Nr 346 | 7 januari 1352
Betalingsbelofte erfcijns Markt
Johannes gend. Kakuys zoon van Gerardus gend. Kakuys van Lyt, bode (nuntius) van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch heeft beloofd een erfcijns van 6 te betalen aan Ludovicus en Ghiselbertus procuratores van deze Tafel.
Onderpand: huis en erf aan de Markt, tussen de Gevangenpoort en de oude muur van de stad en het erfgoed van Arnoldus gend. Schout, schoenlapper.
Johannes zal namens de Tafel de hertogscijns betalen.
Nr 347 | 20 januari 1352
Betalingsbelofte erfcijns ligging onbekend
Rutgherus gend. van der Eykendonc en zijn zonen Rutgherus, Johannes, Bata en zijn dochter Jutta en Rutgherus zoon van Albertus gend. van den Here echtgenoot van Bela dochter van Rutgherus sr. hebben beloofd een erfcijns van 3 te betalen aan Oda dochter van wijlen Boudekinus gend. van der Poerten.
Onderpand: al hun goederen.
Nr 348 | 26 januari 1352
Uitgifte huis Oude Hulst
Stephanus zoon van wijlen Ywanus heeft een huis en erf Op De Audehuls uitgegeven aan Johannes gend. Sceellen tegen een erfcijns van 40 schelling
Nr 349 | 19 maart 1352
Schenking bank Vleeshuis
Hilla dochter van Katherina en wijlen Egidius gend. van Antwerpen heeft 1/3 deel van een bank in het Vleeshuis geschonken aan Elisabet weduwe van Ancelmus vleeshouwer, nadat haar moeder van de tocht is afgegaan.
Last: hertogscijns.
Nr 350 | 20 mei 1352
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom
Schepenen, gezworenen, rentemeesters, dekens van de ambachten, een deel van de goede knapen en de gemene stad Den Bosch hebben een Gheerken (= schuin toelopend stuk land) verkocht aan Didderic Boc, op voorwaarde dat hij dit niet zal vervreemden aan niet-poorters van deze stad. Het betreft 4 h. en 95 r. land After Dat Muntelken tussen de Eyndhoutschen Dike Binnen Den Tween Diepen.
N.B.: het zegel van de stad is niet meer aanwezig.
Nr 351 | 21 mei 1352
Verkoop erfcijns Gerwen
Willem zoon van wijlen Roef van Endhoven heeft voor schepenen van Eindhoven een erfcijns van 15 schelling verkocht aan Jhan zoon van Hessel van den Broeke van Gherwen.
Onderpanden: een heiveld gend. Lanclaer, de meerwaarde (beteringhe) van een stuk land gend. Bokenstuc en een huis, dat daarop staat en een beemdje van 1 voer hooi in de parochie van Gheruwen.
Last: de herencijns (tijns).
Nr 352 | 29 mei 1352
Getuigeverklaring kamer Kerkstraat
Willelmus van Ghyessen, viceplebanus van de St. Janskerk en Johannes gend. Suewart, priester hebben op verzoek van Bruno van Orsoyen, clericus van het aartsbisdom Keulen en zijn echtgenote Elizabeth verklaard, dat zij er getuige van zijn geweest, dat Theodericus gend. Leydecker bij testament een kamer in de kerkstraat (plathea ecclesie) heeft uitgegeven aan Bruno tegen een erfcijns (redditus) van 40 schelling, op voorwaarde dat 20 schelling hiervan te lossen zal zijn met 10.
Plaats van handeling: in het woonhuis van de notaris.
Notaris: Johannes Johannis Leydecker van Den Bosch.
Nr 353 | 1 juni 1352
Afstand erfcijns Vughterstraat
Arnoldus zoon van wijlen Johannes zoon van Metta heeft een erfcijns van 22 schelling verkocht aan Elisabeth weduwe van Johannes voornd.
Onderpand: huis en erf van Johannes gend. Metter Quadermaten in de Vughterstraat naast de Jodenpoort.
Nr 354 | 4 juni 1352
Afstand erfcijns Den Bosch
Johannes zoon van wijlen Johannes zoon van Nella heeft afstand gedaan van een erfcijns van 3 en 10 schelling t.b.v. Theodericus Buxken.
Onderpand: huis en erf van wijlen Hilla Velkeneers tegenover het huis en erf van wijlen Arnoldus gend. Poeldonc.
Nr 355 | 2 juli 1352
Vestiging erfcijns Schijndel-Elde
Henricus zoon van wijlen Henricus zoon van Ricardus van Scynle heeft een erfcijns van 6 gevestigd t.b.v. Johannes, kandelmaker.
Onderpanden: van een kamp in de parochie van Scynle in Eilde gend. Doectlaer en de helft van een huis en erf, dat daarop staat.
Lasten: hertogscijns; van 40 schelling oud geld erfcijns en van 3 groten oud geld erfcijns aan onbekenden.
Nr 356 | 3 juli 1352
Verkoop beemd Gemert
Heylwigis weduwe van Henricus gend. Lewe van Erp en haar zuster Theka gend. Theke hebben 2/3 van een beemd in de jurisdictie van Ghemert verkocht aan Gerardus de Writer, hun zwager.
Nr 357 | 29 augustus 1352
Schenking land Dinther
voor: notaris Johannes Johannis Leydecker van Den Bossche, clericus bisdom Luik
door: Jacobus van Neynsel zoon van Johannes van Neynsel van Den Bossche en Bela Cupers zijn echtgenote
aan: Johannes Cuper zoon van Bela voornd. en wijlen Arnoldus Cuper, clericus
van: 2/3 deel van de CUPERSCOET in het dorp (VILLA) van DINTHER
bijz.:
1. het betreft een DONATIO INTER VIVOS gevolgd door een SUPPORTATIO en omgeven met de gebruikelijke garantieclausules
2. 1/3 deel van dit land is door Bela gekocht van Johannes van Hanewijc en 1/3 is gekocht door Johannes voornd. van Johannes van Haenwijc.
plaats: het woonhuis van Jacobus en Bela in Den Bosch
N.B.: opgenomen in de Collectie 100 Bossche testamenten, nr. 24 (regest nr. 1); hangt vermoedelijk samen met de hoeve Hommelheze onder Dinther die enige tijd later door de THG verworven zou worden
Nr 357a | 12 october 1352
Betalingsbelofte erfcijns Hinthamerstraat
Godefridus gend. Rike zoon van wijlen Godefridus gend. Rike en Tyelmannus gend. Suyt zoon van Goeswinus gend. Herinc hebben beloofd een erfcijns van 20 schelling te betalen aan Gerardus gend. van Duyven zoon van wijlen Johannes gend. Mylter mede t.b.v. diens zusters Heylwigis en Aleydis.
Onderpand: huis en erf in de Hinthamerstraat naast de stenen poort van wijlen Theodericus gend. Krensken, priester.
Nr 358 | 29 oktober 1352
Verkoop erfcijns Veldhoven
Henricus gend. Cuper (calcariator) zoon van wijlen Johannes gend. Cuper heeft een erfpacht van 1 m. rogge verkocht aan Theodericus gend. Buxken.
Onderpand: de goederen gend. Ten Dijke in de parochie van Velthoven met hun toebehoren.
Nr 359 | 2 november 1352
Vestiging erfcijns Vughterdijk
Henricus zoon van wijlen Roverus gend. Gastken van Rode heeft een erfcijns van 30 schelling gevestigd t.b.v. Arnoldus van Vladeracken.
Onderpand: de helft van een erfgoed op de Vughterdijk.
Lasten: hertogscijns en een erfcijns van 30 schelling aan een onbekende.
Nr 360 | 13 januari 1353
Vestiging erfcijns Markt
Adam gend. Teschmaker zoon van wijlen Minta heeft een erfcijns van 5 gevestigd t.b.v. Ghiselbertus De Spina (van Doorn).
Onderpand: zijn stenen huis en erf op de Markt met toebehoren.
Lasten: 7 aan erfcijnzen aan onbekenden.
Nr 361 | 15 februari 1353
Verkoop bank Vleeshuis
Egidius zoon van wijlen Egidius gend. van Antwerpen heeft 1/3 deel van een bank in het vleeshuis verkocht aan Elizabeth weduwe va. Ancelmus, vleeshouwer.
Nr 362 | 13 maart 1353
Afstand recht van naasting op nr. 362
Egidius De Spina (van (den) Doorn) heeft afstand gedaan van zijn recht van naasting t.b.v. Elizabeth voornd. (zie nr. 362).
Nr 363 | 13 maart 1353
Schenking goederen ligging onbekend
Aleydis gend. Maleghys (matrona) heeft na al haar eerdere testamentaire beschikkingen herroepen te hebben al haar goederen wegens bewezen diensten geschonken aan Ghiselbertus van Ghestel, meester en procurator van de Tafel van H. Geest van Den Bosch.
Plaats van handeling: de St. Janskerk.
Notaris: Theodericus zoon van wijlen Matheus Gheghel van Den Bosch.
In Dorso: 'testament' (sic).
Nr 364 | 18 maart 1353
Schenking huis Oude Dieze
Lysmodis weduwe van Johannes van Mille heeft de helft van een huis en erf op de Oude Dieze geschonken aan Truda haar dochter.
Nr 365 | 28 maart 1353
Verkoop erfpacht Oirschot-Best
Robbertus zoon van wijlen Nicholaus gend. van Hoesden heeft een erfpacht van 2 s. rogge uit een erfpacht van 4 m. rogge verkocht aan Johannes gend. Slotel zoon van wijlen Ghiselbertus gend. van den Dorenputte.
Onderpand: de goederen gend. Ten Melcrode in de parochie van Oerscot in Best.
Nr 366 | 16 april 1353
Uitgifte hoeve Ooievaarsnest-Erp
Theodericus van Horne, heer van Pareweys en van Cranenborch, ridder, heeft de helft van de hoeve gend. Die Odeversnest in de parochie van Erp uitgegeven aan Willelmus zoon van Arnoldus, wonend te Erp, tegen een erfcijns van 25 en alle lasten incl. de herencijnzen. De andere helft van deze hoeve is uitgegeven aan Henricus zoon van wijlen Leonius gend. van der Boxbrugghen. Deze hoeve was voorheen het bezit van heer Willelmus de Busco (= van den Bossche), ridder.
Nr 367 | 22 juni 1353
Verkoop erfcijns nr. 367
Theodericus van Horne etc. (zie nr. 367) heeft de erfcijns van 25 verkocht aan Gerardus gend. Coster, schoonzoon van Boudewinus gend. Appelman.
Nr 368 | 31 augustus 1353
Schenking erfcijns Blaarthem
Jkvre Beatrijs Jhans gend. wijlen Comans zuster, weduwe van Maechghelam van Utricht heeft voor schepenen van Eindhoven een erfcijns van 8 geschonken aan Ghisebrecht haar zoon.
Onderpand: goederen in Blaerthem.
N.B.: met de twee zegels van de schepenen van Eindhoven.
Nr 369 | 20 oktober 1353
Overdracht kamp St. Michielsgestel
Henric van Woensel en Ghijsebrecht zoon van wijlen Jan Dunghelen heeft een kamp heide en korenland, dat daar in is gemaakt Bider Hogher Straten en de plak (= lap grond) neven dat ven overgedragen aan Jan van Woensel zijn zoon. Dit geschiedde voor schepenen van St. Michielsgestel.
Lasten: de herencijns (tijns) en een erfcijns van 1 aan Peter van Waderle, die dit land aan Henric in erfcijns had uitgegeven.
N.B.: met de twee zegels van de schepenen van St. Michielsgestel.
Nr 370 | 12 januari 1354
Uitgifte huis Achter de Tolbrug
Margareta weduwe van Theodericus gend. Spiker en Heilzota, dochters van wijlen Henricus hebben een huis, erf en hof Achter de Tolbrug uitgegeven aan Johannes zoon van wijlen Ancelmus gend. van Hoesden en diens echtgenote Elizabeth gend. Blankaerts tegen een erfcijns van 7 en de hertogscijns.
Nr 371 | 17 maart 1354
Schenking goederen o.a. Vught
Nycholaus van Meghen heeft het bezit (possesio) van alle goederen in het bijzonder die te Vught, die voorheen waren van wijlen Jacobus zoon van wijlen Ywanus van Grave (De Gravia), geschonken aan Margareta, zuster van wijlen Jacobus als diens naaste erfgenaam. Deze schenking is niet gedaan uit vrees voor de maanbrieven die zijn uitgevaardigd door mr. Gerardus Wilde van het hof (curia) van de universiteit van Parijs.
Plaats van handeling: op het Pandhof van Minderbroedersklooster in het oude gasthuis aldaar.
Notaris: Johannes Johannis Leydecker van Den Bosch.
Nr 372 | 20 maart 1354
Verkoop erfcijns Peperstraat
Hermannus en zijn echtgenote Aleydis dochter van Gerardus gend. Loy heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Johannes gend. van Lyt die wolslegher.
Onderpand: huis en erf in de Peperstraat.
Nr 373 | 3 april 1354
Afstand recht van naasting huis Oude Dieze
Boudewinus zoon van wijlen Lysmodis heeft afstand gedaan van zijn recht van naasting op een huis en erf op de Oude Dieze door Petrus gend. Kever van Gorincken verkocht aan Henricus gend. van den Hevel t.b.v. de koper.
Nr 374 | 21 juni 1354
Uitgifte Jodenpoort
Gerardus zoon van wijlen Johannes van den Steen, smid
aan: Johannes Scraghe die kangieter
van: de Jodenpoort (PORTA JUDEORUM) die was van wijlen Johannes zijn vader gelegen in de Zadelmakersstraat met de woningen (MANSIONES) die daarbij behoren, strekkend tot aan Henricus Goetkingt (of Goetkunt) c.a.
voor: erfcijns 30
lasten: de hertogscijns en erfcijns van 20 schelling aan de stad
N.B.: alleen bewaard in gevidimeerde vorm; zie nr. 1236 (d.d. 19 april 1398)
Nr 374a | 22 juli 1354
Uitgifte land Herpen
Didderic Cluker heeft getuigd voor schepenen van Herpen van Heynric de Smit in erfcijns te hebben ontvangen 11 h. land In Der Scherendunc tegen een erfcijns van 4 en alle erop rustende lasten waaronder een erfcijns van 1 uit 4 h. land aan Johan de Coster van Sunte Elsbeyn te Grave en de herencijns (tijns). Hij zal bovendien alle dijken en weteringen onderhouden. Als onderpand heeft hij gesteld 1 m. land Inden Reke, die hij voor 10 schelling jaarlijks in erfcijns houdt.
N.B.: de beide zegels van de schepenen zijn verdwenen.
Nr 375 | 17 augustus 1354
Afstand tocht huis nabij Windmolenberg
Margareta weduwe van Theodericus gend. Snoec heeft afstand gedaan van haar tocht in een huis en erf van wijlen Theodericus in het straatje dat loopt van de straat naar het klooster Porta Coeli naar de Wynmolenbergh t.b.v. Henricus gend. Buekentoppe en Arnoldus gend. Snoec.
Nr 376 | 23 augustus 1354
Uitgifte land Berghem
Hugho zoon van wijlen Arnoldus gend. Neyseken heeft 1 m. land in Berchen gend. Duyr uitgegeven aan Lambertus zoon van Johannes zoon van wijlen Bata tegen een erfcijns van 20 schelling Als extra onderpand stelt Lambertus een stuk land van 1 m. gelegen naast het onderpand.
Nr 377 | 20 november 1354
Uitgifte land Berghem
identiek aan nr. 377.
Nr 378 | 20 november 1354
Uitgifte goederen Blaarthem
Ghiselbertus zoon van wijlen Machelemus van Utrecht heeft de goederen in Blaertem, parochie van St. Lambertus, met hun toebehoren uitgegeven aan Jacobus zoon van wijlen Rodolphus gend. Roef Reysekens van Eyndoven tegen een erfpacht van 7 m. en 5 l. rogge Eindhovense maat, op voorwaarde dat Jacobus binnen drie jaar daar een huis zal bouwen van drie gebinten (ligaturae). Als extra onderpand stelt Jacobus een streep land in deze parochie In Die Boesdonc naast Die Voert met een beemdje aan het eind. Deze goederen waren vroeger van Elizabeth gend. der Caversuister.
Nr 379 | 4 december 1354
Verkoop erfgoed WEVER HULS
Hermannus van Kuyc gend van der Stoven
aan: Goessuinus Proefst, linnenwever
van: een erfgoed in de WEVER HULS op de hoek aldaar
lasten: erfcijns van 15 schelling aan Adam van Neynsel en Elisabeth van Zonne dochter van wijlen Johannes van Zonne van wie hij dit in erfcijns gekregen had.
N.B.: alleen bewaard in gevidimeerde vorm; zie nr. 746 (d.d. 25 mei 1374)
Nr 379a | 31 december 1354
Verkoop goederen Ter Hommelheze-Dinther
Johannes zoon van wijlen Jacobus, schoenlapper, heeft zijn goederen Ter Hommelheze in de parochie van Dinther met hun toebehoren en een beemd in Heeswyc aan de overzijde van de Aa gend. Die Riebeemt groot 8 voer hooi en een beemd aldaar tussen de goederen gend. Te Veerdonc verkocht aan Jacobus natuurlijke zoon van Johannes gend. van Neysel.
Lasten: een erfcijns van 8 groten en 1 penning oud geld en een erfpacht van m. rogge aan onbekenden.
N.B.: auth. afsch. in nr. 831.
Nr 380 | 12 januari 1355
Schenking huis Beurdsestraat
Elizabeth gend. Boden weduwe van Ghiso, timmerman, heeft een huis en erf in de straat gend. Bourde wegens bewezen diensten geschonken aan de procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch. De hofstad van dit huis is vroeger door de meesteressen van het Groot Begijnhof in erfcijns uitgegeven.
Notaris: Theodericus zoon van wijlen Matheus Gheghel van Den Bosch.
Plaats van handeling: in de parochiekerk van Den Bosch naast de tafel van de Tafel van H. Geest. (Juxta Scampnum Mense).
Nr 381 | 18 januari 1355 (Kerststijl)
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Yseboldus zoon van wijlen Yseboldus gend. van Asten heeft 1 m. land in de Duizend Morgen, gemeijnte van Den Bosch, in Otheren verkocht aan Petrus zoon van wijlen Gerardus gend. Gheenken, op voorwaarde dat aan de stad Den Bosch een erfcijns van 6 schelling wordt betaald en dat dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van deze stad.
Nr 382 | 5 februari 1355
Vestiging erfpacht St. Michielsgestel
Ghiselbertus gend. Keyet zoon van Godefridus gend. Keyet van Ghestel heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Enghelberna gend. van Esche.
Onderpand: zijn akker van 5 lz. in de parochie van Ghestel bij Heerlaer, grenzend aan beide zijden aan het erfgoed van Theodericus van Hoerne, heer van Pareweys etc., een beemdje en de helft van een beemd In Den Bossche aldaar.
Nr 383 | 14 februari 1355
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns land Den Bosch-Vrijdom
Johannes Kient van Roesmalen, dekker
aan: Luca dochter van wijlen Arnoldus Tielkini
wegens: de helft van 5 m. en 1 h. gemeen land, gemeijnte Den Bosch, in HYNEN grenzend aan de gemene steeg
voor: erfcijns 6
N.B.: zie ook nr. 932a (d.d. 14 november 1382): alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 14v-15r
Nr 383a | 26 februari 1355
Verkoop erfcijns Beurdsestraat
Henricus zoon van Henricus gend. van Tricht, wolwever, heeft een erfcijns van 4 gevestigd t.b.v. Jacobus gend. van den Wiel.
Onderpand: zijn twee kameren met de grond in de straat gend. Boerde.
Lasten: een erfcijns van 5 schelling aan een onbekende.
Nr 384 | 11 maart 1355
Verkoop erfpacht Oirschot-Te Mellikrode
Agnes dochter van Johannes gend. van Mellikrode heeft een erfpacht van m. uit een erfpacht van 3 m. rogge verkocht aan Johannes gend. Slotel zoon van wijlen Ghiselbertus gend. van den Dorenput.
Onderpand: de goederen gend. Te Mellicrode in de parochie van Oerscot met hun toebehoren en de verbetering (amelioratio).
Nr 385 | 17 april 1355
Testament huis Hinthamerstraat
Johannes gend. van Vucht, vorster (forestarius) van Den Bosch, heeft zijn testament gemaakt en daarin zijn huis en erf, gelegen in de Hinthamerstraat (Plathea Hinthamensis) en waarvoor hij bij zijn zoon Petrus voor 80 in de schuld stond, aan hem vermaakt, op voorwaarde dat zijn echtgenote daarvan de tocht heeft.
Notaris: Johannes Johannis Leydecker van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik.
Plaats van handeling: in het woonhuis van de notaris in de Kerkstraat (Plathea Ecclesie) in de benedenkamer aldaar.
Nr 386 | 27 april 1355
Schenking goederen ligging onbekend
Goesuinus gend. Cnode, vleeshouwer, heeft alle erfcijnzen gerfd van zijn (half?)zuster Elizabeth gend. Cnode dochter van wijlen Goessuinus en zijn eerste echtgenote geschonken aan Johannes gend. van Roesmalen, rector van de scholen (rector scolarum) van de stad Den Bosch en diens echtgenote Elizabeth.
Nr 387 | 28 mei 1355
Verkoop erfpacht Oirschot-Te Mellikrode
Reynerus zoon van wijlen Bertholdus gend. Ebensoen en echtgenoot van Margareta dochter van Johannes gend. Kemmer van Melcrode heeft de helft van een erfpacht van 3 m. rogge (zie nr. 385) verkocht aan Johannes gend. Slotel
Onderpand: zie nr. 385.
Nr 388 | 1 juni 1355
Betalingsbelofte erfpacht land Haren
Henricus zoon van Godefridus Loyart
aan: Cristina van Haren dochter van Johannes van Haren
wegens: al zijn goederen in de parochie van Haren
voor: erfpacht 5 l.
Nr 388a | 6 juni 1355
Verkoop erfcijns Vughterdijk
Johannes gend. Pulser van St. Oedenrode heeft een erfcijns van 40 schelling verkocht aan Bela, echtgenote van Johannes gend. van Gunterslaer.
Onderpand: huis en erf op de Vughterdijk.
Nr 389 | 18 juni 1355
Verkoop erfcijns Vughterdijk
Arnoldus gend. van Vladeracken heeft een erfcijns van 30 schelling verkocht aan zijn broeder Johannes gend. Rover van Vladeracken.
Onderpand: de helft van een erfgoed op de Vughterdijk.
Nr 390 | 30 september 1355
Betalingsbelofte erfcijns Rosmalen-Heze
Rodolphus zoon van wijlen Gerardus gend. Hals heeft beloofd een erfcijns van 4 te betalen aan Ghiselbertus Lysscap t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat deze erfcijns is bestemd om tijdens de oogst te verdelen onder de armen en wel wanneer de gewone uitdelingen (elemosinae) niet worden gehouden.
Onderpand: een stuk land in de parochie van Roesmalen in Heze tussen een hof en de Hoevedyke, dat aan hem door de Tafel voornd. voor 4 en 50 schelling in erfcijns is uitgegeven.
Nr 391 | 12 november 1355
Verkoop land Huisseling (Ravenstein)
Nicholaus gend. Rosel van Hueselinghen heeft m. land en 28 r. in de parochie van Hueselinghen verkocht aan Elizabeth weduwe van Ghevardus gend. Scummekens. Het land is vrij van alle lasten, ook van dijken en weteringen.
Nr 392 | 4 februari 1356
Verkoop stadsmuur Orthenstraat
Schepenen, gezworenen, rentmeesters, dekens van de ambachten, een deel van de goede knapen en de gemene stad Den Bosch hebben verkocht aan Goden Duncop, An die Tymmerman weduwnaar van Heylwig, die plaetmaker, Henric Bauderics en Bode van Tiel een halve muur van de oude stadsmuur, aan de buitenzijde 93 voet lang en staande achter de erfgoederen van de kopers in de Orthenstraat. De opbrengst van de verkoop moet aangewend worden voor de verdedigingswerken, die de stad hard nodig heeft.
N.B.: het zegel van de stad is niet meer aanwezig.
Nr 393 | 22 februari 1356
Verkoop hofstad Helvoirt-Gijzel
Henricus zoon van wijlen Gerardus van Poyniborgh van Ghesel heeft een hofstad gend. Dat Neders Hostat in Ghesel verkocht aan Henricus gend. uten Wande van Haren.
Nr 394 | 7 april 1356
Overdracht land Empel
Beatrix dochter van Gerardus Neve weduwe van Rodolphus zoon van Rodolphus zoon van Tielmannus
aan: Rutgherus zoon van Theodericus Luben van Hedichuzen haar schoonzoon
van: de helft van 8 m. in een kamp in Empel
NB: dit charter vormt een keten samen met de regestnrs. 427a en 2295 en is geplaatst onder de datum 4 februari 1484 (niet gnventariseerde stukken Geefhuis)
Nr 394a | 28 april 1356
Verkoop land Nuenen
Katherina weduwe van Henricus gend. van Boert heeft een stukje land gend. Verenhildegharden Hoveken in de parochie van Nunen verkocht aan Theodericus en Arnoldus, kinderen van Hermannus zoon van wijlen Cristianus gend. van Nunen.
Nr 395 | 14 mei 1356
Vestiging erfcijns Orthenstraat
Heylwigis weduwe van Bartholomeus zoon van Henricus gend. Quade, schoenlapper, heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Theodericus Buxken.
Onderpand: huis en erf in de Orthenstraat.
Lasten: hertogscijns; erfcijnzen van 30 schelling aan de priesters van de St. Janskerk en 20 schelling oud geld aan de koper.
Nr 396 | 25 juni 1356
Vestiging erfcijns Windmolenberg
Egidius gend. van den Bossche, bontwerker heeft een erfcijns van 30 schelling gevestigd t.b.v. Ghiselbertus gend. van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat deze erfcijns als lijfrente toe zal komen voor de helft aan Johannes gend. Honyman en voor de andere helft aan Winricus gend. van Empel en Heilwigis diens echtgenote.
Onderpand: zijn huis en erf op de Windmolenbergh.
Lasten: hertogscijns en erfcijnzen ter waarde van 10 schelling minus 4 penning aan anderen.
Nr 397 | 7 juli 1356
Verkoop erfpacht verm. Tilburg
Henricus van Broechoven
aan: Heylwigis weduwe van Johannes van Goerpe
van: erfpacht 2 m.
uit: niet gespecificeerde goederen
Nr 397a | 14 juli 1356
Uitgifte erfgoed bij Vismarkt
Theodericus zoon van Theodericus Buxken heeft een leeg erfgoed uitgegeven aan Godefridus gend. Posteel tegen een erfcijns van 46 schelling en 8 penning Het betreft een erfgoed gelegen voorbij de Visbrug, strekkend tot aan een deel van de nieuwe muur die daar onlangs is gebouwd en die door Godefridus alleen moet worden onderhouden.
N.B.: uit een bijgevoegde latere notitie blijkt, dat de erfcijns rustte op het huis van 'De Beer' = Mosmans, nrs. 642-643 (Lepelstraat). Deze erfcijns bestond nog in 1671.
Nr 398 | 4 augustus 1356
Betalingsbelofte erfcijns Den Bosch-Vrijdom
Godefridus gend. Posteel heeft beloofd een erfcijns van 6 te betalen aan Arnoldus Berwout, op voorwaarde dat bij teruggave van het onderpand 12 wordt betaald.
Onderpand: 3 m. land gend. Bissaer.
In dorso: bij de pomp int Boschvelt (16e-17e eeuw).
Nr 399 | 16 augustus 1356
Vestiging erfcijns Hinthamerstraat
Conrardus zoon van wijlen Johannes Stelwaert van Grave (De Gravia) heeft een erfcijns van 50 schelling gevestigd t.b.v. meester Johannes Basijn.
Onderpand: zijn huis en erf in de Hinthamerstraat, strekkend tot aan het water.
Lasten: 50 schelling aan erfcijnzen aan onbekenden.
Nr 400 | 7 september 1356
Verkoop erfcijns Hinthamerstraat
Henricus van Ghemert zoon van wijlen Wolterus van Oerle heeft een erfcijns van 40 schelling verkocht aan Ghiselbertus van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf van Brustavus van Oesterwyc in de Hinthamerstraat.
In dorso: Nu Convent van de Claren.
Nr 401 | 27 oktober 1356
Schenking erfgoed Windmolenberg
Ghertrudis weduwe van Conrardus, dekker, heeft een stukje erfgoed op de Windmolenbergh geschonken aan haar zoon Johannes, nadat zijn broeders Egidius en Henricus afstand hebben gedaan van hun rechten.
Nr 402 | 14 november 1356
Vestiging erfcijns Vughterstraat en Markt
Ywanus zoon van Johannes gend. Neve, vleeshouwer, heeft een erfcijns van 4 gevestigd t.b.v. Theodericus Buxken.
Onderpand: zijn huis en erf aan de Vughterstraat en de helft van een kamer naast de Vleeshal (Macellum) van de stad en een kelder daaronder.
Lasten: op het huis 4 en 5 schelling aan erfcijnzen
op de kamer: 35 schelling aan erfcijnzen
Nr 403 | 28 november 1356
Verkoop erfgoed nabij Hinthamereind
Nicholaus zoon van wijlen Beyla heeft 1/3 deel van een erfgoed gelegen voorbij de brug waarover men gaat naar de klooster Porta Coeli, aan het water aan de zijde van het huis van de zieken verkocht aan Willelmus gend. die Hertoghe, leerlooier.
Lasten: niet gespecificeerd.
Nr 404 | 3 december 1356
Erkenning recht van naasting nr. 404
Willelmus gend. die Hertoghe, leerlooier, heeft het recht van naasting van Johannes zoon van wijlen Willelmus gend. Vriesen van Ham op het erfgoed voornd. (zie nr. 404) erkend.
Nr 405 | 3 december 1356
Afstand recht van naasting op nr. 404
Johannes zoon van wijlen Willelmus gend. Vriesen van Ham heeft zijn recht van naasting op het erfgoed voornd. (zie nr. 404) afgestaan t.b.v. Willelmus voornd.
Nr 406 | 3 december 1356
Verkoop erfcijns Veghel
Johannes gend. van Bladel, broeder van Godescalcus van Bladel, heeft een erfcijns van 4 uit een erfcijns van 7 verkocht aan meester Johannes Basijn.
Onderpand: huis en hof in de parochie van Veghel gend. Sontvelt en alle goederen die hij van zijn moeder en grootmoeder zal erven gelegen aldaar in Zontvelt en Zittert, die nu in het bezit zijn van Willelmus gend. van Zythen.
Nr 407 | 20 december 1356
Vestiging erfcijns Markt
Amelius zoon van wijlen Theodericus, apotheker, en zijn echtgenote Margareta gend. Gorps hebben een erfcijns van 12 gevestigd t.b.v. Theodericus Buxken.
Onderpand: twee stenen huizen met hun erven aan de Markt grenzend aan het erfgoed van de verkopers.
Lasten: hertogscijnzen en 40 schelling oud geld aan erfcijnzen aan anderen.
Nr 408 | 29 december 1356
Verkoop erfpacht Gestel (Eindhoven)
Bata, weduwe van Wolterus gend. Mey en haar kinderen Henricus, Wolterus, Arnoldus, Jutta en Geffa hebben een erfpacht van 1 m. rogge uit een erfpacht van 3 m. rogge en 1 m. gerst Eindhovense maat verkocht aan Hilla, echtgenote van Gerardus.
Onderpand: de helft van een erfgoed in Ghestel bij Eyndhoven met toebehoren.
Nr 409 | 21 januari 1357
Verkoop erfcijnzen Gijzel-Haren
Johannes gend. van den Eynde zoon van wijlen Wycmannus gend. van Huclem heeft twee erfcijnzen resp. van 1 oude groot en 7 penning verkocht aan Henricus gend. uten Wande van Belver, die ze hem verschuldigd was.
Onderpand: 1/5 deel van een hoeve in de parochie van Ghesel (sic) en erfgoederen in Haren (7 penning).
Nr 410 | 28 januari 1357
Uitgifte erfgoederen Oss en Teeffelen
Henricus gend. van der Scaut heeft enige goederen uitgegeven aan heer Willelmus van Amstel, ridder tegen een erfcijns van 36. Het betreft: van een kamp gend. Bruynsbeemt in de jurisdictie van Tefelen; van een kamp gend. Oyerbroec tussen Os en Tefelen; 3 m. land in een kamp gend. Eghensbroec in de parochie van Osse en 2 m. land in de parochie van Osse op de gemeijnte aldaar. (zie nr. 1542)
N.B.: hoort thuis in het archief van de Bonnefanten (zie nr. 1613, d.d. 22/6/1418)
Nr 411 | 6 februari 1357
Verkoop erfcijns Vughterstraat
Goessuinus gend. Cnode sr. heeft een erfcijns van 4 gespleten uit een erfcijns van 8 verkocht aan Johannes gend. Slotel zoon van wijlen Ghiselbertus gend. van den Dorenput.
Onderpand: huis en erf in de Vughterstraat.
Nr 412 | 6 februari 1358
Uitgifte hofstad bij Vismarkt
Jacobus gend. van den Wiel zoon van Henricus gend. van den Wiel heeft een hofstad, 21 voet breed, uitgegeven aan Johannes gend. Doerken tegen een erfcijns van 3 en 2 schelling Deze hofstad is gelegen voorbij de Visbrug naast de nieuwe muur die onlangs is gebouwd en strekt zich achterwaarts uit tot aan deze muur.
Uitgewonnen in 1417 (nr. 1488a en 1924)
Nr 413 | 9 februari 1357
Getuigeverklaring erfgoed Kerkstraat
Gerardus gend. die Duvel, Hermannus gend. die Vroedvrouwen soen, kleermaker, en Yda dochter van wijlen Goeswinus gend. Pasmant hebben op verzoek van Bruno gend. van Orsoy, clericus van het aartsbisdom Keulen, getuigeverklaringen afgelegd over de grenzen van een stukje erfgoed van Bruno in de Kerkstraat.
Notaris: Johannes Johannis Leydekker van Den Bosch, clericus van het bisdom Luik.
Plaats van handeling: in het woonhuis van Johannes gend. Parcmentmaker, n van de getuigen hierbij aanwezig.
N.B.: de verschillende verklaringen zijn afgelegd op 11 en 12 februari.
Desalniettemin is de oorkonde gedateerd op 11 februari.
Nr 414 | 11 februari 1357
Vestiging erfcijns Papenhulst
Willelmus zoon van Johannes gend. Oly van Berlicum heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Ghiselbertus gend. van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpanden: de helft van zijn huis en erf aan de Papenhuls grenzend aan het huis van wijlen Eggericus de tapijtwever en voorheen ook bezit van deze Eggericus; een erfcijns van 40 schelling te betalen door meester Hermannus gend. van Swalmen uit twee kameren met de grond voorbij het St. Janskerkhof achter de kapel aldaar.
Lasten: een erfcijns van 30 schelling aan de Tafel voornd.
Nr 415 | 16 maart 1357
Uittreksel testament Zeelst
Arnoldus gend. Meelman, proost van de Lieve Vrouwebroederschap, heeft notaris Johannes Johannis Leydekker, clericus van het bisdom Luik, verzocht een auth. uittreksel te maken van het testament van Henricus gend van Ghemert zoon van wijlen Waltherus van Ourle, poorter van Den Bosch. Het betreft een erfcijns van
8 uit de hoeve van Henricus voornd. in Zeelst die is vermaakt aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch en die door deze Tafel als volgt moet worden verdeeld:
1. aan de investitus (= pastoor) en de capellani van de St. Janskerk 40 schelling
2. aan de Predikheren 20 schelling
3. aan de Minderbroeders 20 schelling
4. aan de 'tafelgenoten' (mensurisarii) en de broeders van het klooster Porta Coeli
5. aan de Lievevrouwebroederschap 20 schelling, waarmee zij tevreden moeten zijn. Zij ontvangen verder niets bij de uitvaart.
6. aan de investitus en de priesters van de kerk van het Groot Begijnhof 5 schelling voor een jaargetijde voor hem en wijlen Gertrudis zijn echtgenote.
7. aan de rector van de St. Martinusaltaar in de St. Janskerk 10 schelling
8. aan de broeders van de Derde Orde van St. Franciscus 5 schelling, waarvan 12 penning voor de priester van hun kapel.
9. aan het Groot Begijnhof 5 schelling
10. aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 5 schelling
11. aan de armen in het Groot Gasthuis 5 schelling waarvan 12 penning voor hun priester.
12. aan het Neynselgasthuis in de Hinthamerstraat 5 schelling
Het overschot komt toe aan de Tafel voornd. en moet besteed worden aan voedsel voor de armen.
Notaris: zie boven.
Plaats van handeling: in het woonhuis van notaris.
Nr 416 | 11 april 1357
Verkoop erfcijns hoeve Oerle-Ter Berkt
Theodericus van Hoculen
aan: Truda en Yda zusters en dochter van wijlen Goessuinus Passinant (?) van Helmont
van: erfcijns 1 Vlaamse groot
uit: de hoeve in BEIRCT in de parochie van Oerle
Nr 416a | 18 april 1357
Verkoop erfcijnzen Den Bosch
Johannes gend. Letboert, echtgenoot van Luytgardis dochter van wijlen Hesselo, vleeshouwer en Mechtildis weduwe van Jacobus gend. Sloetmaker dochter van wijlen Denkinus hebben een erfcijns van 10 schelling en een erfcijns van 10 schelling oude groten verkocht aan Ghiselbertus gend. van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpanden: 10 schelling uit een huis en erf voorbij de brug in de Orthenstraat en 10 schelling oude groten uit een huis en erf in de Colperstrate.
Nr 417 | 12 april 1357
Afstand erfcijns Orthenstraat
Meester Johannes gend. van Roesmalen, echtgenoot van Elizabeth dochter van wijlen Goessuinus gend. Knode heeft afstand gedaan van zijn rechten op een erfcijns van 20 schelling lovensch t.b.v. Gerardus gend. Knode, vleeshouwer.
Onderpand: huis met de grond in de Orthenstraat.
Nr 418 | 28 april 1357
verdracht erfcijnzen Orthenstraat
Gerardus gend. Knode, vleeshouwer, heeft alle erfcijnzen, die hij gerfd had van zijn zuster Elizabeth, begijn, behalve een erfcijns van 20 schelling overgedragen aan meester Johannes gend. van Roesmalen.
Onderpand: huis met de grond in de Orthenstraat.
Nr 419 | 28 april 1357
Afstand huis Hinthamereind
Johannes gend. van Vucht zoon van Johannes gend. van Vucht heeft afstand gedaan van een huis, erf en hof op het Hinthamereinde t.b.v. zijn broeder Petrus, op voorwaarde dat hij na de dood van hun vader aan hem een erfcijns van 40 schelling zal betalen.
Nr 420 | 17 juni 1357
Overdracht land Haren
Arnoldus gend. Storiman zoon van wijlen Henricus Storiman van Helvoirt heeft 14 r. land in de parochie van Haren in Ghesel gelegen in een hof overgedragen aan Henricus uten Wande.
Nr 421 | 29 juni 1357
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom
Jacobus, Elisabeth, Johannes en Metta, kinderen van wijlen Hubertus gend. van Berze en Willelmus gend. Tolync jr. echtgenoot van Oda dochter van wijlen Hubertus voornd. hebben 1 m. land in de Duizend Morgen, gemeijnte van de stad Den Bosch, gend. Die Hoghe Vogheldonc, verkocht aan Arnoldus Stamelart van den Kelre, op voorwaarde dat dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van deze stad en de verkopers Hubertus jr. die buiten het land verkeert en Katherina, die nog minderjarig is, zullen doen instemmen met deze transactie.
In dorso: (16e eeuw) opte Donk buyten St. Janspoirt.
Nr 422 | 1 augustus 1357
Verkoop land Den Bosch-De Vliert
de stad (schepenen, gezworenen etc.)
aan: Henric van Kessel
van: 1 m. en 22 roede land IN DEN VLIEDERT in een kamp die behoort aan Goedeken Zebrechts en zijn gezellen
voorw.: alleen vervreemden aan mede-poorters
bijz.: dit land is gemeten door de gezworen meters met 4 goede knapen als getuigen; Henric zal dit land bezitten als een VRI EYGHEN ERVE
N.B.: in het Middelnederlands
geborgen in paarse snoeptrommel in kast 118 E 2.
Nr 422a | 4 augustus 1357
Uitgifte hofstad Beurdsestraat
Ghiselbertus van Ghestel, procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, heeft een hofstad in de straat gend. Buerde uitgegeven aan Danyel gend. van Mierde tegen een erfcijns van 30 schelling Dit is geschied met toestemming van de provisores.
Nr 423 | 21 september 1357
Verkoop erfcijns Gerwen
Johannes gend. kandelmaker heeft een erfcijns van 3 gespleten uit een erfcijns van 6 - 17 schelling - 6 penning verkocht aan Henricus zoon van wijlen Hesselo van Gherwen van den Broek.
Onderpand: de goederen gend. Ten Alvensoen in de parochie van Gherwen.
Nr 424 | 30 september 1357
Vestiging erfcijns huis Schijndel-Hautaart
Ghibo van der Hautert zoon van wijlen Theodericus van der Hautert van Scynle
t.b.v.: Aleydis dochter van wijlen Denkinus van Scynle
van: erfcijns 40 schelling
uit: huis en hof in de parochie van Schijndel in HAUTERT grenzend aan wijlen Willelmus van den Bossche, ridder
lasten: herencijnzen
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 89r
Nr 424a | 24 november 1357
Vestiging erfcijns Vessem
Henricus zoon van Henricus gend. van der Donc van Vessem heeft een erfcijns van 4 gevestigd t.b.v. Ghiselbertus gend. van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpanden: allen gelegen in de parochie van Vessem:
een akker van 5 lz. gend. Die Swartacker; een stukje land gend. Een Eusel: 1 lz. land; 1 lz. land gend. Coertbroec; 4 lz. land Die Loy..nen (onleesbaar), 6 voer hooi en een klein stukje broek daaraan grenzend gend. Crabbenblake.
Lasten: een erfcijns van 4 groten en een erfpacht van l. gerst aan onbekenden.
Nr 425 | 26 november 1357
Vestiging erfrente heerlijkheid Helmond
Walravus van Berlaer, heer van Helmond en Keerberch, ridder
t.b.v.: Arnoldus Rover, ridder en gehuwd met Katherina zuster van Walravus voornd.
van: erfrente van 200
uit: al zijn goederen
voorw.: Walravus mag voor deze rente andere onderpanden aanwijzen, mits deze gelegen zijn binnen het land van de hertog in de Meierij van Den Bosch en binnen 3 mijlen van de stad Den Bosch
bijz.:
1. deze rente komt in de plaats van het erfdeel van de ouders van Walravus en Katherina
2. Walravus neemt alle schulden en lasten rustend op de erfenis voor zijn rekening
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 116r/v
Nr 425a | 30 november 1357
?
Jnkvre Mechteldis weduwe van Lenius van Erpe heeft samen met haar kinderen Waltherus, Johannes, Henricus en Luytgardis met haar echtgenoot Rutgherus de volgende zaken geschonken:
1. aan Nycholaus gend. van Enoede, rector van het altaar van St. Martinus in de St. Janskerk ....
2. aan de investitus (= pastoor) en de capellani van de St. Janskerk een erfcijns van 5 uit een woning in het dorp (villa) Erpe gend. Mugghenhoevel en een beemd aldaar t.b.v. een jaargetijde en een maandstonde voor haarzelf en haar echtgenoot.
3. aan de Predikheren en de Minderbroeders ieder jaarlijks 5 schelling t.b.v. een jaargetijde
4. aan de priesters van het Groot Begijnhof 30 penning jaarlijks
5. aan de rector van het altaar van St. Martinus in de St. Janskerk 5 schelling
6. aan het Groot Begijnhof 15 penning jaarlijks
7. aan de Infirmerie van dit Begijnhof 30 penning jaarlijks
8. aan de broeders van de Derde Orde van St. Franciscus 15 penning jaarlijks
9. aan het nieuwe gasthuis 30 penning jaarlijks
Na haar dood worden bovengenoemde bedragen verdubbeld.
Voorts heeft zij geschonken:
10. aan Nycholaus gend. van Enoede t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch een erfcijns van 30 schelling uit een erfgoed in de parochie Vechghel en een erfpacht van m. rogge Veghelse maat uit de Baten Acker, op voorwaarde dat, zolang zij leeft, zij daaruit jaarlijks 15 schelling zal ontvangen en de Tafel uit deze erfcijns de volgende uitkeringen zal verrichten:
11. aan de nonnen van de kloosters van Binderen en Hooidonk ieder jaarlijks 5 schelling voor een jaargetijde
Zolang echter Gherborgis haar dienstmaagd echter leeft, zal zij de erfpacht ontvangen.
Notaris: Johannes gend. Leydecker, clericus van het bisdom Luik.
Plaats van handeling: in de bovenkamer van het woonhuis van Mechtildis in Den Bosch.
N.B.: een deel van de oorkonde is weggevreten, zodat sommige passages duister bleven.
Nr 426 | .. 1358 (onleesbaar)
Overdracht land nabij Herpen
Goswijn van Mameren heeft voor schepenen van Herpen bu land In Die Herpensche Buenre overgedragen aan Rutgher Ghijsbrechts soen t.b.v. Didderic Yuwans soen van den Grave.
Lasten: een erfcijns (tijns) van 15 penning aan een onbekende.
N.B.: de zegels van de schepenen van Herpen zijn verdwenen.
Nr 426a | 7 januari 1358 (Kerststijl); 7 januari 1359 (Paasstijl)
Uitgifte land Geffen
Petrus gend. van Lyt, smid, heeft 2 lz. land gend. Die Eelst in de parochie van Gheffen met de gebouwen erop staande uitgegeven aan Lambertus zoon van Yda Boxs tegen een erfpacht van 4 l. rogge.
Nr 427 | 30 januari 1358
Vestiging erfcijns Beek en Donk
Rodolphus gend. Roef zoon van wijlen Jordanus gend. Ridder van Aerlebeke heeft een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Johannes gend. Hessels soen van Gherwen.
Onderpanden: zijn akker gend. Die Zigghelerssche Hof in de parochie van Aerlebeke en een erfgoed daaraan gelegen gend. Een Eusel.
Lasten: de hertogscijns.
Nr 428 | 16 februari 1358
Vestiging erfpacht Gerwen
Johannes gend. Bobbeken van Gherwen heeft een erfpacht van 1 m. rogge gevestigd t.b.v. Wautgherus zoon van wijlen Hesselo gend. van Gherwen.
Onderpanden: zijn stuk land groot 5 l. gerstezaad, een beemd en Een Euselken grenzend aan het land voornd. in de parochie van Gherwen.
Lasten: de hertogscijns
In dorso: Wautgher Hessels sone heeft dit vermaakt voor de helft aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch en voor de andere helft aan de Tafel van Son.
Nr 429 | 19 april 1358
Betalingsbelofte na uitgifte erfcijns huis Vughterstraat
Ghiselbertus die Greve zoon van wijlen Arnoldus van Ghestel
aan: Willelmus zoon van wijlen Wolterus Gheenkens soen
wegens: huis c.a. op het eind van de Vughterstraat
voor: erfcijns 4
extra onderpand: de helft van 3 kameren met de grond in de DRAVELGHAS
Nr 429a | 19 april 1358
Vestiging erfpacht St. Oedenrode-Vressel
Johannes, Henricus en Paulus zoon van wijlen Cristianus, molenaar van Veritsel, hebben een erfpacht van 1 m. rogge Rooise maat gevestigd t.b.v. Johannes zoon van wijlen Johannes van den Rodeacker van Sonne.
Onderpand: de goederen gend. Veritsel.
Lasten: een erfpacht van 1 m. rogge aan de koper.
In dorso: hiervan heeft de Infirmerie van het Groot Begijnhof 4 vat rogge Eindhovense maat.
Nr 430 | 22 april 1358
Betalingsbelofte erfpacht Nuenen
Reynerus zoon van Henricus gend. van den Loeken van Nunen heeft beloofd een erfpacht van 5 m. rogge en 4 kapoenen te betalen aan heer Rutgherus de Ouden, ridder.
Onderpand: een stuk land gend. Speelmans Brake in de parochie van Nunen gend. Crakevelt, geheel omgeven door de gemeijnte, dat door heer Rutgherus aan Reynerus is uitgegeven.
Nr 431 | 3 mei 1358
Uitgifte land Herpen
Heer Reynerus zoon van wijlen Gerardus Eelkinus, de vleeshouwer, en priester en Jacobus gend. van den Wiel heeft 4 h. land in de parochie van Herpen in een kamp gend. Die Aude Hoeve uitgegeven aan Hugo zoon van wijlen Arnoldus gend. Neyseken tegen alle erop rustende lasten en een erfcijns van 21 schelling en 4 penning
Nr 432 | 3 mei 1358
Verkoop erfpacht Nistelrode
Henricus zoon van wijlen Godefridus gend. van Uden heeft een erfpacht van 1 m. rogge verkocht aan Arnoldus gend. Nolleken zoon van Gerungus, handschoenmaker, zijn schoonzoon.
Onderpand: 1 bu land met een huis, een graanschuur en een schuur erop in de parochie van Nysterle gend. Wyst.
Nr 433 | 3 mei 1358
Verkoop land Dinther
Theodericus gend. Cloers heeft enige landerijen verkocht aan Jacobus gend. van Neysel natuurlijke zoon van wijlen Johannes van Neysel. Het betreft: een beemd gend. Die Groet Beemt in de parochie van Dynther achter de kerk met al het land daarbinnen behorende tot het goed gend. Ten Wyer en 4 lz. aldaar gend. Dat Reytsel grenzend aan de Veren Ghisellenacker. De koper ontvangt tevens een recht van weg om met zijn karren, paarden en andere beesten ten allen tijde door een hecke te gaan. De heer van Helmond staat mede borg bij deze transactie.
Lasten: een erfcijns van 4 schelling aan de heer van Helmond.
In dorso: (15de eeuw?) de Hommelheeze totte hoeve opt Hommelis.
N.B.: auth. afschr. in nr. 831
Nr 434 | 8 mei 1358
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Heer Johannes van Plasse, ridder, heeft 10 m. land uit een kamp in Otheren naast de Cromvoertschebeemde verkocht aan Gerardus gend. Hacken, bakker, en aan Johannes gend. Becker zoon van wijlen Henricus gend. Becker, op voorwaarde dat dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van de stad Den Bosch. Johannes had dit land verworven van de hertog van Brabant en de stad.
Nr 435 | 9 mei 1358
Vestiging erfcijns Orthenstraat
Heilwigis weduwe van Bartholomeus gend. Quadeheynensoen en haar dochter Hilla hebben een erfcijns van 25 schelling gevestigd t.b.v. Theodericus Buxken.
Onderpand: hun huis en erf in de Orthenstraat strekkende tot buiten de oude stadsmuur tot aan het water.
Lasten: een erfcijns van 30 schelling aan de priesters van de St. Janskerk en erfcijnzen van 20 schelling oud geld en 20 schelling aan Theodericus voornd.
Nr 436 | 12 mei 1358
Vestiging erfcijns Oss
Petrus gend. Mennen (?) Neve van Os heeft een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Ada gend. van Ghestel.
Onderpand: een stuk land met gebouwen erop staande, groot 12 l. gerstezaad in de parochie van Osse en m. land in Die Twelf Marghen aldaar.
Lasten: uit de 12 lz. een erfcijns van 8 schelling en 6 penning aan een onbekende.
Nr 437 | 25 juni 1358
Verkoop goederen Heeswijk/Schijndel
Johannes zoon van Ghibo gend. Udrichoeven en zijn echtgenote Metta dochter van wijlen Johannes gend. Veren Mechtelden soen hebben enige goederen in de parochie van Hezewijc verkocht aan Johannes gend. Spirinc zoon van wijlen Johannes gend. die Bye van Hezewijc. Het betreft: huis, hof, schuur met aanliggend land grenzend aan de gemeijnte, Die Haerbeemt in de jurisdictie van Scijnle grenzend aan de goederen Ten Hoenberghen, een streep land In Dat Hezewijcsche Velt, een stuk land grenzend aan de Veedike, een stuk land gend. Zwerpsdonc en de helft van de volgende landerijen: een streep land, een streep land gend. Een Vlas Strepe grenzend aan het erfgoed van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch en aan de hoeve van Bernheze.
Lasten: een erfpacht van 4 l. rogge, 4 l. gerst en 4 l. haver; erfcijnzen van 1 hoen, 9 penning oud geld, 8 penning en 7 penning en 6 penning
Nr 438 | 13 juli 1358
Vestiging erfcijns Schijndel/Middelrode
Henricus gend. die Bruyn van Middelrode heeft een erfcijns van 20 schelling gevestigd t.b.v. Willelmus gend. Loyer jr.
Onderpand: zijn stuk land met een huis erop gelegen tussen Scijnle en Middelroede, grenzend aan het erfgoed van de Rijke Klaren uit Den Bosch.
Lasten: een erfcijns van 26 schelling aan een onbekende.
Nr 439 | 6 augustus 1358
Verkoop land Den Bosch-Vrijdom-Deuteren
Johannes van Leuven heeft 1 m. land uit de Duizend Morgen, gemeijnte van de stad Den Bosch, achter Otheren verkocht aan Ghiselbertus van Ghestel, op voorwaarde dat dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van deze stad. Het gasthuis (Domus Hospitalis) heeft in deze kamp 2 m. land.
Nr 440 | 11 augustus 1358
Overdracht land Hyntham
Godefridus gend. Bitter heeft 3 m. minus h. land in Hyntham op de nieuwe steeg aldaar overgedragen aan Ghiselbertus gend. van Ghestel t.b.v. de Tafel van de H. Geest van Den Bosch, op voorwaarde dat dit land alleen vervreemd mag worden aan poorters van de stad Den Bosch.
Lasten: een erfcijns van 5 schelling aan de priesters van de St. Janskerk.
Nr 441 | 30 augustus 1358
Verkoop hoeve Heeswijk
Ghiselbertus zoon van Bata gend. van der Ronnendonc, echtgenoot van Aleydis dochter van wijlen Theodericus gend. Bever heeft 1/3 deel van een hoeve lands in de parochie van Hezewyc bij Bernheze en grenzend aan de gemeijnte evenals 1/3 deel van een erfcijns van 15 schelling verkocht aan Bartholomeus zijn zwager en zoon van Theodericus gend. Bever. Dit deel van de hoeve is hun toebedeeld bij een erfdeling en ligt in het midden van de hoeve.
Nr 442 | 27 september 1358
Overdracht land nabij Herpen
Gudde Spronc en Sophie zijn echtgenote hebben alle goederen die zij gerfd hadden van hun ouders en die gelegen zijn in het land van Herpen overgedragen aan Arnd Hamerrijs. Dit geschiedde voor schepenen van Herpen.
Lasten: een erfcijns van pond was aan de kerk van Hueselingen, tijns, onderhoud van de dijk en de weteringen.
N.B.: slechts n van de twee schepenzegels nog aanwezig.
Nr 443 | 30 september 1358
Uitgifte hoeve Hilvarenbeek-Veldhoven
Heer Johannes Rover, ridder, heeft een hoeve gend. Velthoven in de parochie van Hildwarenbeke met toebehoren uitgegeven aan Johannes gend. Fierken, die er tot nu toe op woonde tegen een erfpacht van 18 m. rogge.
Bij teruggave zal Johannes een erfpacht van 6 m. rogge veronderpand op al zijn goederen gaan betalen aan Johannes Rover. De hoeve was voorheen van heer Gheerlacus de Buscho (= van den Bossche) en na hem van wijlen zijn zoon Willelmus de Buscho, ridder en heer van Erp.
Nr 444 | 30 september 1358
Vestiging erfcijns Boxtel huis
Johannes zoon van wijlen Hermannus gend. Hautende Herman wonend in Boxtel
t.b.v.: Enghelberna dochter van wijlen Zegherus van der Aa
van: erfcijns 20 schelling
uit: huis c.a. in de parochie van Boxtel in DIE BORCHEACKER grenzend aan Henricus BASTAERT VAN BUCSTEL
lasten: erfcijns van pond was aan de heer van Boxtel
Nr 444a | 15 october 1358
Vestiging erfcijns Schijndel
Elisabeth weduwe van Johannes gend. van der Hautert van Scynle heeft een erfcijns van 30 schelling gevestigd t.b.v. Aleydis dochter van wijlen Denekinus van Scynle.
Onderpand: de helft van haar hoeve in de parochie van Scynle.
Lasten: hertogscijns en erfpachten van m. en 1 m. rogge aan onbekenden.
Nr 445 | 13 december 1358
Verkoop erfcijns Vismarkt
Godefridus gend. Posteel heeft een erfcijns van 6 gespleten uit erfcijnzen van resp. 7 en 10 verkocht aan Ghiselbertus gend. van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpanden: (7) huis en erf voorbij de Visbrug en (10) huis en erf voorbij de Visbrug grenzend aan de weg, die loopt naar de gemene Lacrina (?).
In dorso: Vischmerct.
Nr 446 | 15 december 1358
Uitgifte hofstad Ortheneind
Elisabeth dochter van wijlen Arnoldus gend. Cruwaert heeft een hofstad op het Ortheneind naast de stadsmuur uitgegeven aan Egbertus gend. Egbrech van Ghewanden tegen een erfcijns van 40 schelling
Nr 447 | 29 december 1358
Overdracht land nabij Herpen
Sele Weyer, zijn echtgenote Jutte, Jan, Alart, Heine en Matheus kinderen van Jutte hebben 5 h. land In Die Herpensche Buenre overgedragen aan Jan Wieden t.b.v. Didderic zoon van wijlen Yuwan van den Grave. Dit geschiedde voor schepenen van Herpen, die tevens bij vonnis het recht van naasting hebben afgedaan.
Lasten: het onderhoud van de wetering.
Nr 448 | 3 februari 1359 (Kerststijl); 3 februari 1360 (Paasstijl)
Verkoop erfcijns nabij de Minderbroeders
Johannes gend. van Haren, schoenlapper, heeft een erfcijns van 15 schelling gespleten uit een erfcijns van 30 schelling verkocht aan Bata weduwe van Albertus zoon van Ludovicus gend. Hackaert.
Onderpand: een kamer met de grond grenzend aan het woonhuis van Johannes voornd. in een straatje, dat loopt van de Vismarkt naar de besloten hof (claustrum) van de Minderbroeders.
Nr 449 | 9 februari 1359
Overdracht erfpacht St. Michielsgestel
Mychael zoon van wijlen Robbertus gend. Robbe heeft een erfpacht van van 4 l. rogge overgedragen aan Aleydis weduwe van Lambertus gend. van den Pettelaer.
Onderpand: de erfgoederen gend. Loekaert en Hezeacker in de parochie van Ghestel, die destijds in erfpacht zijn uitgegeven.
Nr 450 | 20 februari 1359
Vestiging erfcijns Oss
Petrus gend. Mennen Neve van Os heeft een erfcijns van 3 gevestigd t.b.v. Wolterus gend. van Os, gewantsnijder en wonend in Den Bosch.
Onderpand: alle gelegen in de parochie van Os,
huis en hof met aanliggend land groot 12 l. gerstezaad m. land in de Osserbeemde,
1 m. land achter Scadewyc op de gemeijnte aldaar,
m. land rogland op de heide tussen Os en Berchen bij het huis, dat daar staat,
m. land in de Twelf Marghen achter Scadewyc,
een akker gend. Ruysghenacker, groot 6 v. roggezaad bij Roeden tegenover de windmolen.
Lasten: een erfcijns van 17 schelling op het huis en de hof voornd.
Nr 451 | 13 maart 1359
Vestiging erfcijns land Berghem
Katerina weduwe van Johannes die Laet van Berchem en haar kinderen Yda, Johannes en Constancius en Steynsken
t.b.v.: Johannes van Esch, bakker
van: erfcijns 5
uit: 1 malders, rogland in de parochie van Berghem en 2 h. land aldaar
N.B.: alleen afgeschreven in het 16de eeuwse cartularium nr. 737, f 33v-34r
Nr 451a | 24 maart 1359
Uitgifte kamp Hyntham
Godescalcus van Bladel heeft een kamp bij Hyntam op Eyndehoutsche Velt uitgegeven aan Goddinus gend. van Lyt tegen een erfcijns van 6, op voorwaarde dat bij teruggave van dit land 16 zal worden betaald.
Nr 452 | 29 maart 1359
Betalingsbelofte erfcijns Colperstraat/Verwerstraat
Ambrosius gend. van Lyt, voller, heeft beloofd een erfcijns van 8 te betalen aan Ghiselbertus van Ghestel procurator van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Onderpand: huis en erf in de Colperstrate.
Dit onderpand is door Ghiselbertus met toestemming van de provisores in erfcijns uitgegeven.
Nr 453 | 31 mei 1359
Overdracht land ligging onbekend
Rutgherus gend. Prume van Derenborch heeft een stuk land in de parochie van Duer op Wibossche overgedragen aan Arnoldus zoon van Elisabeth weduwe van Johannes zoon van Gerardus gend. van Duer.
Nr 454 | 11 juni 1359
Overdracht land Haren
Theodericus gend. Spiker heeft een stuk land gend. Dat Putstuc in de parochie van Haren overgedragen aan Henricus uten Wande.
Last: een erfcijns van 1 penning aan de heer gend. van der Braken.
Nr 455 | 3 juli 1359
Testament Ghiselbertus van Ghestel
Ghiselbertus van Ghestel, poorter van Den Bosch en echtgenoot van Mechteldis, heeft zijn testament gemaakt en daarin de volgende legaten geschonken:
1. aan de St. Lambertuskerk te Luik 32 schelling
2. aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch zijn hoeve in Elde in de parochie van Ghestel bij Herlaer
3. aan Gherburgis zijn zuster als lijfrente een erfpacht van 1 m. rogge uit goederen in Oesterwike en een erfcijns van 40 schelling. Na haar dood komen deze renten toe aan de Tafel voornd.
4. Godefridus zoon van Elisabeth van den Sande als lijfrente een erfcijns van 7, te aanvaarden na de dood van zijn echtgenote. Na de dood van Godefridus komt deze erfcijns toe aan het klooster van Porta Coeli t.b.v. een jaargetijde.
5. aan de broeders van het klooster Porta Coeli 2 groten en na de dood van zijn echtgenote 2 groten ieder
6. aan de Predikheren, de Minderbroeders en de investitus (= pastoor) en de capellani perpetui in de St. Janskerk ieder een erfcijns van 20 schelling uit het erfgoed van Theodericus van Meghen t.b.v. een jaargetijde
7. aan ieder van de broeders c.q. priesters van voornoemde drie instellingen 1 groot
8. aan de fabriek van de St. Janskerk een erfcijns van 5 schelling uit het onderpand vermeld onder 6. en een erfcijns van 4 schelling uit het erfgoed van Heylwigis gend. Dravarts gend. die Berke in de parochie van Roesmalen.
9. aan het Neynselgasthuis een erfcijns van 5 schelling uit het onderpand vermeld onder 6.
10. aan de Infirmerie van het Groot Begijnhof 20 schelling
11. aan het huis, waarin Margareta van Wcht woont 40 schelling
12. aan de Zwesteren (Zwestercibus) op de Auden Huls 40 schelling
13. aan de broeders van de Derde Orde van St. Franciscus wonend achter het huis van Wellinus gend. Brugmans 40 schelling
14. aan Wolcwigis echtgenote van Goeswinus gend. Griten soen een erfcijns van 3 uit een huis onder de Lakendal
15. aan Mechtildis echtgenote van Henricus gend. Leydecker een erfcijns van 3 uit het onderpand vermeld onder 14. Wanneer zij kinderloos sterft, komt dit toe aan Wolcwigis voornd.
16. aan Rodolphus zoon van Heylwigis Zueten al zijn wapens. Wanneer hij kinderloos sterft, dan komen deze toe aan Ghiselbertus, de broeder van de testator.
Zijn echtgenote zal van al deze goederen de tocht hebben. Tot executeur heeft hij benoemd Menso, prior van het klooster van Porta Coeli, en zijn opvolgers.
Notaris: Mathias gend. Scilder van Den Bosch.
Plaats van handeling: in het klooster van Porta Coeli.
Nr 456 | 29 juli 1359
Vestiging erfcijns Boxtel en Oijen bij Megen
Theodericus van Meerhem, ridder en heer van Boxtel en zijn echtgenote Maria
t.b.v.: Johannes Rover, ridder
van: erfcijns 50 Antwerpse schilden
uit: de tienden, molens, hoeven, cijnzen, renten en pachten in hun dorpen Boxtel en Oijen en hun andere erfgoederen in de Meierij van Den Bosch
N.B.: alleen bewaard in gevidimeerde vorm; zie nr. 1217 (d.d. 9 maart 1397); let op: het origineel is hier dus niet aanwezig !
Nr 456a | 30 september 1359
Vestiging erfcijns ligging onbekend
Marcelius gend. Scel Koecman na Osse heeft een erfcijns van 10 gevestigd t.b.v. jkvre Fyssia gend. Borchgrave.
Onderpand: al zijn goederen.
Last: een erfcijns van 6 penning aan een onbekende.
Nr 457 | 28 oktober 1359
Getuigeverklaring m.b.t. testament
Petrus gend. Potghieter, priester, Udo van Hellu, onderkoster van de St. Janskerk en Cristina dochter van wijlen Gerardus van Duren hebben verklaard, dat zij in de kamer van Roverus, priester, nabij het St. Janskerkhof vernomen hebben, dat Hilla gend. Sorghen, terwijl zij de laatste HH. Sacramenten ontving, had vermaakt aan haar broeder Ghiselbertus gend. Zorghen, broeder van de Predikheren, een lijfrente van 2 m. rogge. Na diens dood zou deze lijfrente toekomen aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch.
Notaris: Mathias gend. Scilder van Den Bosch.
Plaats van handeling: in het huis van de Tafel voornd. (Domus Mense..)
Nr 458 | 25 november 1359
Testament Margareta Colvarts
Margareta gend. Colvarts, begijn in het Groot Begijnhof, heeft haar testament gemaakt en daarin de volgende legaten geschonken:
1. aan de St. Lambertuskerk te Luik 20 sch
2. aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch een erfpacht van 4 m. rogge
3. aan de investitus (= pastoor) en de capellani van de St. Janskerk een erfpacht van 1 m. rogge t.b.v. vier jaargetijden n.l. voor haarzelf, haar ouders en haar broeder wijlen broeder Willelmus Colvaert.
Onderpand voor 2. en 3.: de goederen van haar ouders in de parochie van Boxtel te leveren door Arnoldus gend. Mutsaert wonend in Mulsen aldaar.
Wanneer deze erfpacht minder opbrengt, dan zal de schade door voornoemde instellingen naar evenredigheid worden gedragen. Tot executeur heeft zij benoemd de procurator van de Tafel voornd.
Notaris: Theodericus Mathei gend. Gheghel van Den Bosch
Plaats van handeling: in de hal van het hoofdgebouw, dat behoort aan de Tafel voornd. en waar de procurator Ghiselbertus van Ghestel thans in woont (in aula mansionis principalis).
Nr 459 | 27 november 1359
Uittreksel van nr. 459
Auth. uittreksel van het testament beschreven in nr. 459 betreffende het legaat aan de priesters van de St. Janskerk.
N.B.: dit stuk behoort tot het archief van het kapittel van de St. Janskerk.
Nr 460 | 27 november 1359
Testament Gertrudis van Keulen
Gertrudis van Keulen, begijn in het Groot Begijnhof, heeft haar testament gemaakt en daarin de volgende legaten geschonken:
1. aan de St. Maartenskerk van Utrecht 1
2. aan de investitus (= pastoor) en capellani van de kerk van Hedel een erfcijns van 5 schelling uit het huis en erf van Frederarda dochter van Eykinus in Hedel voor haar jaargetijde
3. aan de Tafel van de H. Geest van Hedel een erfcijns van 10 schelling en 2 hoenderen uit het huis en erf van Lodekinus zoon van wijlen Reinboldus
4. aan de investitus (= pastoor) en de capellani perpetui van de St. Janskerk 1
5. aan de heer Walterus Danekinus 10 schelling
6. aan de Predikheren en de Minderbroeders ieder 1
7. aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch een erfcijns van 22 schelling uit het erfgoed van Fya echtgenote van Johannes en dochter van wijlen Gerardus. Deze erfcijns moet als volgt worden verdeeld: aan de investitus (= rector), de capellani en de koster van de kerk van het Groot Begijnhof 14 schelling en wel bij iedere maanstonde 3 penning voor de investitus, 2 penning voor ieder van de capellani en 1 penning voor de koster
8. aan de Tafel voornd. drie stukken land gend. resp. Winkelacker, In Die Apport en Die Merbeende in de parochie van Hedel
9. aan de Tafel voornd. een erfcijns van 22 schelling uit het erfgoed van Winricus gend. Dytelyts in de parochie van Hedel
10. aan Gheza gend. van den Dam 3
Tot executeur heeft zij benoemd Ghiselbertus van Ghestel, procurator van de Tafel voornd.
Notaris: Mathias gend. Scilder van Den Bosch.
Plaats van handeling: in het huis van de Tafel voornd.
In dorso: revocavit (= zij herriep dit testament).
Nr 461 | 2 december 1359
Erfdeling goederen Haren, Helvoirt, Vught
Ghiselbertus gend. Bac van Westilborch namens zijn dochter Hadewigis weduwe van Henricus gend. uten Wande (A) en Gheyla zuster van wijlen Zegeradis, eerste echtgenote van wijlen Henricus voornd. (B) hebben de goederen van wijlen Henricus uten Wande onder elkaar verdeeld, waarbij aan B zijn toebedeeld:
1. een hoeve in de parochie van Helvoert gend. Leendonc met toebehoren
2. erfgoederen in de parochie van Haren en Helvoert, in pacht gehouden
3. 2 dagwand beemd in de parochie van Vught-St. Lambertus
4. 4 lz. land in de parochie van Haren en Belver
5. een stuk land in de parochie van Haren in de akkers aldaar
6. een streep land gend. Enghelberen Streepken in de parochie van Haren
7. een erfpacht van 2 m. en 5 l. rogge, onderpand niet vermeld
8. een erfpacht van 6m. rogge uit goederen in de parochie van Enschit
9. een huis en erf in het straatje, dat loopt van de Vughterstraat naar de stadsmuur, grenzend aan het watervalletje (?) (stillicidium) van het grote huis van Henricus uten Wande aldaar
10. een erfcijns van 20 schelling uit goederen in Ghesel
11. een erfcijns van 15 schelling uit goederen in de parochie van Oesterwyc
12. 14 h. land gelegen vr Maelstram
13. alle goederen gelegen in de parochie van Waspyc
Nr 462 | 2 december 1359
Verkoop goederen Haren, Helvoirt, Vught
Gheyla zuster van wijlen Zegeradis, eerste echtgenote van wijlen Henricus uten Wande (zie nr. 462) heeft een groot aantal goederen in de parochies van Vught-St. Lambertus, Helvoirt en Haren verkocht aan Johannes gend. van Zidewynden, schoonzoon van wijlen Arnoldus De Porta en Zegerus zoon van Robbertus gend. van Raemsdonc. Het betreft:
1. 1/5 deel van alle goederen van Wolterus gend. Brocken
2. een hofstad gend. Riddershostat in Ghesel
3. 1 dagwand beemd gend. Die Strijpt in een kamp gend. Die Ruysnitscamp in de parochie van Vught-St. Lambertus
4. 14 r. land in de parochie van Haren in Ghesel in een hof
5. 1 bu beemd gend. Oertbroec tegenover de windmolen en wat land in de hoeve van Johannes gend. van der Straten
6. een erfcijns van 1 oude groot uit l.
7. een erfcijns van 20 schelling uit drie stukken land in Ghesel gend. Nuwelant, Die Hoeve en Die Waterlaet
8. de helft van een driessche in de parochie van Haren
9. een beemd in de parochie van Helvoert gend. Noertbroec naast een andere beemd van wijlen Henricus uten Wande
10. bu beemd in de parochie van Vught-St. Lambertus gend. Die Strijpt
11. een hoeve in Ghesel in de parochie van Helvoert, waarop Johannes zoon van Johannes De Quercu (van Eik) placht te wonen met een stuk land gend. Die Garshof.
Nr 463 | 4 december 1359
Verkoop goederen Haren, Helvoirt, Vught
Identiek aan nr. 463
Nr 463bis | 4 december 1359
Overdracht beemd Helvoirt
Gobelinus gend. van den Berghe, schoonzoon van Truda gend. Uten Wande heeft 1 bu beemd in de parochie van Helvoert gend. Noertbroec en bu beemd aldaar gend. Wedu, allodiaal goed, overgedragen aan Johannes gend. van Zidewynden, schoonzoon van Arnoldus De Porta.
Nr 464 | 17 december 1359
Verkoop goederen nr. 463
Zegerus zoon van Robbertus gend. van Raemsdonc heeft de helft van de goederen door hem en Johannes gend. van Zidewynden gekocht van Gheyla (zie nr. 463) weer verkocht aan Johannes voornd.
In dorso: de halve hoeve gend. Brocken
Nr 465 | 18 december 1359