Thomas Meredyth (†)
Meredyth

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Barry, Charles (kapitein)50
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Bellew (luitenant kolonel)34
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Browning, James (kapitein)55
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Buckridge, Thomas (majoor)53
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Carthy, Rich. (kapitein)57
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Corker (kapitein)55
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Douglass, J. (kapitein)55
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Fletcher, Philip (kapitein)56
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Meredyth (kapitein)34
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Meredyth, Thomas (kolonel)59
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Mundys, Robert (kapitein)57
31-05-1703Meredyth, Thomas (kolonel)Wilkinson (kapitein)55
08-11-1703Meredyth (kolonel)Barrijs (kapitein)41
08-11-1703Meredyth (kolonel)Bellews (luitenant kolonel)8
08-11-1703Meredyth (kolonel)Brownings (kapitein)7
08-11-1703Meredyth (kolonel)Buckridges (majoor)9
08-11-1703Meredyth (kolonel)Corkers (kapitein)14
08-11-1703Meredyth (kolonel)Corthij (kapitein)20
08-11-1703Meredyth (kolonel)Douglass, J. (kapitein)10
08-11-1703Meredyth (kolonel)Fletiker (kapitein)13
08-11-1703Meredyth (kolonel)Meredijth (kapitein)15
08-11-1703Meredyth (kolonel)Meredijth (kolonel)13
08-11-1703Meredyth (kolonel)Mundys (kapitein)9
08-11-1703Meredyth (kolonel)Wilkinson (kapitein)18
24-02-1704Meredyth (kolonel)Barrijs (kapitein)55
24-02-1704Meredyth (kolonel)Bellers (luitenant kolonel)10
24-02-1704Meredyth (kolonel)Browning (kapitein)18
24-02-1704Meredyth (kolonel)Buckridge (majoor)14
24-02-1704Meredyth (kolonel)Carthy (kapitein)57
24-02-1704Meredyth (kolonel)Corkers (kapitein)11
24-02-1704Meredyth (kolonel)Douglas, J. (kapitein)19
24-02-1704Meredyth (kolonel)Fletcher (kapitein)55
24-02-1704Meredyth (kolonel)Meredyth (kapitein)21
24-02-1704Meredyth (kolonel)Meredyth (kolonel)15
24-02-1704Meredyth (kolonel)Mundys (kapitein)22
24-02-1704Meredyth (kolonel)Wilkingson (kapitein)17